Bài học bàn tay – Mokusen’s Hand – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Mokusen Hiki was living in a temple in the province of Tamba. One of his adherents complained of the stinginess of his wife.

Thiền sư Mokusen Hiki đang sống ở một ngôi chùa thuộc tỉnh Tamba. Một trong các vị thí chủ của chùa thường than phiền về tính keo kiệt của người vợ ông ta.

 

Mokusen visited the adherent’s wife and showed her his clenched fist before her face.

Ngài Mokusen liền đến thăm nhà bà vợ keo kiệt này và nắm chặt bàn tay thành nắm đấm đưa ra trước mặt bà.

 

“What do you mean by that?” asked the surprised woman.

Người đàn bà ngạc nhiên hỏi: “Ngài làm thế có ý gì?”

 

“Suppose my fist were always like that. What would you call it?” he asked.

Thiền sư hỏi: “Nếu bàn tay ta cứ nắm chặt lại như thế này mãi, bà sẽ gọi là gì?”

 

“Deformed,” replied the woman.

Người đàn bà trả lời: “Như thế là dị dạng.”

 

Then he opened his hand flat in her face and asked: “Suppose it were always like that. What then?”

Thiền sư liền xòe bàn tay đưa lên trước mặt bà và hỏi: “Nếu bàn tay ta lại cứ mở ra như thế này mãi, bà sẽ gọi là gì?”

 

“Another kind of deformity,” said the wife.

Bà vợ này đáp: “Là một kiểu dị dạng khác.”

 

“If you understand that much,” finished Mokusen, “you are a good wife.” Then he left.

Vị thiền sư kết luận: “Nếu bà hiểu rõ được điều đó thì bà là một người vợ hiền.” Rồi thiền sư ra về.

 

After his visit, this wife helped her husband to distribute as well as to save.

Sau lần viếng thăm của ngài, bà vợ này đã biết giúp chồng trong việc bố thí cũng như dành dụm.  

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://dangerousharvests.blogspot.com/2011_02_01_archive.html
  2. http://www.ashidakim.com/zenkoans/27thevoiceofhappiness.html
  3. http://phatam.org/book/index/27–am-huong-cua-niem-vui-the-voice-of-happiness/3181/2875/2878/11280
  4. http://phatam.org/book/index/30–thiep-bao-danh-calling-card/3181/2875/2878/11283
  5. http://www.quickmeme.com/p/3vobrm
  6. http://badpaybad.info/category-8/zen-and-life