Âm hưởng của niềm vui – The Voice of Happiness – Song ngữ

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

After Bankei had passed away, a blind man who lived near the master’s temple told a friend:

Sau khi ngài Bankei viên tịch, một người mù sống gần ngôi chùa của ngài nói với người bạn ông ta:

 

“Since I am blind, I cannot watch a person’s face, so I must judge his character by the sound of his voice. Ordinarily when I hear someone congratulate another upon his happiness or success, I also hear a secret tone of envy. When condolence is expressed for the misfortune of another, I hear pleasure and satisfaction, as if the one condoling was really glad there was something left to gain in his own world.

“Vì mù nên tôi không thể quan sát vẻ mặt của người khác, bởi vậy tôi phải phán đoán cá tính con người thông qua giọng nói. Thông thường, khi tôi nghe ai đó chúc mừng người khác nhân một dịp vui mừng hay một sự thành công, tôi cũng nghe được âm hưởng ghen tỵ tiềm ẩn trong đó. Khi người ta bày tỏ sự chia buồn với nỗi bất hạnh của kẻ khác, tôi cũng nghe được âm hưởng khoái chí và hài lòng, như thể người chia buồn ấy thực ra đang vui mừng vì có điều gì đó vẫn còn lại trên thế gian này để bản thân anh ta có thể chiếm được.

 

“In all my experience, however, Bankei’s voice was always sincere. Whenever he expressed happiness, I heard nothing but happiness, and whenever he expressed sorrow, sorrow was all I heard.”

“Tuy nhiên, với tất cả kinh nghiệm của mình, tôi thấy giọng nói của ngài Bankei là luôn luôn chân thật! Khi ngài bày tỏ niềm vui, tôi không nghe được âm hưởng nào khác ngoài sự vui mừng; và khi ngài bày tỏ nỗi buồn, tôi chỉ nghe duy nhất sự buồn bã mà thôi!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://deoxy.org/koan/21
  2. http://blogspot.com
  3. http://rongmotamhon.net/xem-sach_Go-cua-thien_gclmdtc_show.html
  4. http://terebess.hu/zen/mesterek/Mokurai.html
  5. http://www.wikihow.com/Practice-Kasina-Meditation
  6. https://www.pinterest.com/pin/345369865148269735/
  7. http://www.quickmeme.com/p/3vobrm/page/3