74. Ai là một vị A-la-hán? – How do I know an Arahant? – Song ngữ

Buddha Dharma Lessons

Bài học Phật Pháp

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Complile: Lotus group

  1. Làm sao để biết một vị A-la-hán? – How do I know an Arahant?

 “Two ascetics, from India: ‘Land of the Black Pagoda’ by Lowell Thomas, 1930” – Hai nhà tu khổ hạnh, từ Ấn Độ: Đất đai của chùa đen của Lowell Thomas, 1930.

 

King Pasenadi Kosala said to the Blessed One (about the seven Jain naked, coiled-hair ascetics):

Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc, xứ Kiều-tất-la) hỏi Đức Phật về bảy vị Ni-kiền-tử lõa thể bện tóc:

 

“The naked ascetic. Also called the Aghori.” – “Ni-kiền-tử lõa thể bện tóc. Còn gọi là Aghori.”


“Of those in the world who are arahants or on the path to Arahantship, are these among them?”
– Bạch Thế Tôn, có phải những Tôn giả ấy là những vị A-la-hán trên đời này, hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo quả A-la-hán?


– “Your majesty, as a layman enjoying sensuality; living crowded with wives and children; using Kasi fabrics and sandalwood; wearing garlands, scents, and creams; handling gold and silver, it is hard for you to know whether these are arahants or on the path to Arahantship.

Đức Phật trả lời:
– Thưa Ðại vương, khi Ðại vương còn là cư sĩ trong khi còn sống với gia đình, thọ hưởng dục lạc, bị vợ con trói buộc, quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kàsi, trang sức với vòng hoa, hương thơm, dầu sáp, thọ hưởng vàng và bạc, thời Ðại vương thật khó biết được các vị ấy là bậc A-la-hán hay là bậc đang đi con đường hướng đến đạo quả A-la-hán.


“It is through living together that a person’s virtue may be known, and then only after a long period, not a short period; by one who is attentive, not by one who is inattentive; by one who is discerning, not by one who is not discerning.

Thưa Ðại vương, chính phải cộng trú mới biết được giới đức của một người, và như vậy, phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được; phải có tác ý, không phải không có tác ý; phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ.

 

“Prince Siddhartha became an ascetic to find enlightenment.” – Hoàng tử Tất Đạt Đa đã trở thành một tu sĩ khổ hạnh để tìm sự giác ngộ.”

“It is through dealing with a person that his purity may be known, and then only after a long period, not a short period; by one who is attentive, not by one who is inattentive; by one who is discerning, not by one who is not discerning.

Thưa Ðại vương, chính phải có giao tiếp mới biết được sự thanh tịnh của một người, và như vậy, phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được; phải có tác ý, không phải không có tác ý; phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ.

 

“It is through adversity that a person’s endurance may be known, and then only after a long period, not a short period; by one who is attentive, not by one who is inattentive; by one who is discerning, not by one who is not discerning.

Thưa Ðại vương, chính trong thời gian bất hạnh mới biết được sự trung kiên của một người, và như vậy, phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được; phải có tác ý, không phải không tác ý; phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ.

 “It is through discussion that a person’s discernment may be known, and then only after a long period, not a short period; by one who is attentive, not by one who is inattentive; by one who is discerning, not by one who is not discerning.”

Thưa Ðại vương, chính phải đàm luận mới biết được trí tuệ của một người, và như vậy, phải trong một thời gian dài, không thể ít ngày được; phải có tác ý, không phải không tác ý; phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ.

“How to spot an Arahant”

“King Pasenadi Kosala asked the Buddha:

 If he thought any of these worthy men was an arahant.”

“Làm thế nào để phát hiện ra một vị A La Hán”

“Vua Pasenadi Kosala hỏi Đức Phật:

Nếu ông nghĩ bất kỳ một trong những người đàn ông này là một vị A la hán.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://budsas.blogspot.com/2010/12/lam-sao-e-biet-mot-vi-la-han.html
  2. https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn45/sn45.001.than.html
  3. http://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/giao-phap/tam-tanh/19555-duc-phat-khuyen-chung-ta-thuan-phuc-con-khi-trong-tam-nhu-the-nao.html
  4. https://thuvienhoasen.org/a23284/tanh-khong-tu-ngu-phat-giao-thuong-bi-hieu-lam-nhat
  5. Photo title: https://www.facebook.com/PHẬT-PHÁP-Buddha-Dharma-1390714567845556/
  6. https://thuvienhoasen.org/a23284/tanh-khong-tu-ngu-phat-giao-thuong-bi-hieu-lam-nhat
  7. Photo 1: https://chrisherd.medium.com/money-greed-and-the-meaning-of-life-7a041e924926