70. Vô giá – The Most Valuable Thing in the World – Song ngữ

101 Zen Koans stories – Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

 

Vô giá – The Most Valuable Thing in the World

 

Sozan, a Chinese Zen master, was asked by a student: “What is the most valuable thing in the world?”

Một thiền tăng thưa hỏi thiền sư Sơ Sơn (Trung Hoa) rằng: “Trên thế gian này vật gì quý giá nhất?”

 

The master replied: “The head of a dead cat.”

Thiền sư trả lời: “Cái đầu mèo chết.”

 

“Why is the head of a dead cat the most valuable thing in the world?” inquired the student.

Thiền tăng thắc mắc: “Vì sao cái đầu mèo chết lại quý giá nhất thế gian?”

 

Sozan replied: “Because no one can name its price.”

Thiền sư đáp: “Vì không ai có thể nêu giá được.”

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/70–vo-gia-the-most-valuable-thing-in-the-world/3181/2875/2878/11323
  2. https://jamiesonandsmith.wordpress.com/category/kate-davies/
  3. http://www.patheos.com/blogs/monkeymind/2007/03/on-zen-koans.html
  4. http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST330/19.Koan.html
  5. http://thebuddhasface.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
  6. http://gawker.com/zen-koans-explained-the-most-valuable-thing-in-the-wo-1650490107