62. Số mệnh – In the Hands of Destiny – Song ngữ

101 Zen Koans stories – Công Án Thiền

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

  1. Số mệnh – In the Hands of Destiny

 A great Japanese warrior named Nobunaga decided to attack the enemy although he had only one-tenth the number of men the opposition commanded. He knew that he would win, but his soldiers were in doubt.

Một vị tướng quân lỗi lạc người Nhật tên là Nobunaga quyết định tấn công quân địch mặc dù trong tay ông chỉ có một số quân bằng một phần mười so với quân số đối phương. Ông biết chắc là sẽ thắng, nhưng quân lính của ông còn hoang mang.

 

On the way he stopped at a Shinto shrine and told his men: “After I visit the shrine, I will toss a coin. If heads come, we will win; if tails, we will lose. Destiny holds us in her hand.”

Trên đường hành quân, ông dừng lại ở một ngôi đền thuộc phái Thần đạo (Shinto) và bảo các tướng sĩ: “Sau khi viếng đền, ta sẽ gieo đồng tiền để xin một quẻ. Nếu xin được mặt ngửa, chúng ta sẽ thắng. Nếu không, chúng ta sẽ thua. Chúng ta đành tùy theo số mệnh vậy.”

 

Nobunaga entered the shrine and offered a silent prayer. He came forth and tossed a coin. Heads appeared. His soldiers were so eager to fight that they won their battle easily.

Nobunaga vào đền và lặng lẽ cầu khấn. Rồi ông ta bước ra trước và gieo một đồng tiền. Mặt ngửa của đồng tiền hiện ra. Quân sĩ vô cùng phấn chấn đến nỗi họ đã thắng trận một cách dễ dàng.

 

‘No one can change the hand of destiny,” his attendant told him after the battle.

“Indeed not,” said Nobunaga, showing a coin which had been doubled, with heads facing either way.

Sau trận đánh, một viên tùy tùng nói với Nobunaga: “Không ai thay đổi được số mệnh.”

Nobunaga nói: “Không hẳn thế!” Và ông đưa đồng tiền ra. Nó được tạo bởi hai đồng tiền gắn chặt vào nhau để cả hai mặt đều là mặt ngửa!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://phatam.org/book/index/70–vo-gia-the-most-valuable-thing-in-the-world/3181/2875/2878/11323
  2. https://jamiesonandsmith.wordpress.com/category/kate-davies/
  3. http://www.patheos.com/blogs/monkeymind/2007/03/on-zen-koans.html
  4. http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST330/19.Koan.html
  5. http://thebuddhasface.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
  6. http://gawker.com/zen-koans-explained-the-most-valuable-thing-in-the-wo-1650490107