61. Thiền Định Sẽ Giúp Gì? – What Will Meditation Do for Me? – Song ngữ

What Will Meditation Do For Me? 

Thiền Định Sẽ Giúp Cho Tôi, Những Điều Gì?

English: Bodhipaksa – Wildmind Meditation

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến

Compile: Nhóm Hoa Sen

 

  1. Thiền Định Sẽ Giúp Cho Tôi, Những Điều Gì? – What Will Meditation Do for Me? 

Even as little as ten minutes meditation every day will make a noticeable difference to your life. Meditation is a form of training, so the more you do, and the more consistently you do it, the more you’ll see progress.

Ngay cả khi chúng ta bỏ ra chỉ có mười phút thiền định mỗi ngày, chúng ta sẽ nhận thấy một sự khác biệt đáng chú ý trong cuộc sống của chúng ta. Thiền là một cách huấn luyện tâm, do đó, nếu chúng ta càng thực tập nhiều, càng thực tập đều đặn, chúng ta càng nhìn thấy sự tiến bộ của chúng ta.

What progress can you expect?

You’ll find that things that used to “push your buttons,” you can now face with calmness.

You will experience more confidence.

Your relationships with others will become more harmonious.

You’ll feel happier.

You may well sleep better.

You’ll start to have more psychological insights and better understand why things happen the way they do in your life.

You’ll feel more at peace with yourself.

You’ll start to get more of a sense of your life having a purpose.

Bạn có thể mong đợi từ thiền định, những tiến bộ gì? 

Bạn sẽ nhận ra rằng, trước kia những điều mà làm cho bạn mất-bình-tĩnh, làm cho bạn khó-chịu, nay bạn có thể đối mặt với những điều nầy bằng sự bình tĩnh.

Bạn sẽ trở thành người tự tin hơn.

Mối quan hệ của bạn với mọi người sẽ trở nên hài hòa hơn.

Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Bạn cũng có thể ngủ ngon hơn.

Bạn sẽ bắt đầu có những sự hiểu biết về tâm lý rõ ràng hơn, và hiểu rõ hơn tại sao các sự việc lại xảy ra như thế trong cuộc sống của bạn.

Bạn sẽ cảm thấy an lạc với chính mình.

Bạn sẽ bắt đầu hiểu biết nhiều hơn về ý nghĩa, và mục đích của cuộc sống.

 

You’ll accomplish all these things by learning more about the way your mind works. You’ll learn to recognize unhelpful patterns of thought, feeling, and action that tend to make you less effective. These unhelpful patterns include getting unnecessarily angry, or feeling despondent.

Bạn sẽ hoàn thành tất cả các điều trên, bằng cách bạn học hỏi thêm về cách thức làm việc của tâm. Bạn sẽ học cách nhận ra các bản-mẫu lặp-đi-lặp-lại vô ích của ý nghĩ, của cảm giác và của hành động mà có khuynh hướng làm cho bạn kém-hiệu-quả. Những bản-mẫu lặp-đi-lặp-lại vô ích nầy gồm có sự tức-giận không-cần-thiết, hoặc sự cảm thấy buồn chán trong lòng.  

 

You’ll learn how to let go of these patterns.

You’ll also learn how to choose to respond more creatively, in ways that allow you to remain calm and aware of the effects of your actions on yourself and others. You’ll learn, for example, how to calm your mind and how to develop more empathy for others. You’ll learn to have more patience with yourself and others.

Bạn sẽ học hỏi phương cách để buông xả…

Bạn cũng sẽ học hỏi làm thế nào để bạn lựa chọn sự trả lời một cách sáng tạo hơn trước, qua những phương cách cho phép bạn giữ được sự bình tĩnh, và nhận biết về những kết quả của các hành động của bạn, đối với chính bản thân bạn, và đối với những người khác. Thí dụ, như bạn sẽ học hỏi làm thế nào để giữ tâm bạn bình tĩnh, và làm thế nào để phát triển sự cảm thông và lòng chia sẻ đến những người khác nhiều hơn trước. Bạn sẽ học hỏi sự kiên nhẫn nhiều hơn trước, với chính mình, và với những người khác.

 

But…

I’ve often joked that we just say that meditation makes you happier in order to get people to come to beginners’ classes. It’s only half a joke; meditation does make you happier.

Tuy nhiên…

Tôi thường nói đùa rằng, chúng tôi chỉ nói đến việc thiền định làm cho bạn hạnh phúc hơn, mục đích để chiêu cảm các bạn đến dự các lớp học thiền sơ cấp. Chắc chắn là thiền định giúp cho bạn hạnh phúc hơn rồi, tuy nhiên, đấy chỉ là phân nửa của câu nói đùa.

 

But it also makes you aware of problems you didn’t know you had. Now if you see that as a bad thing — good luck! To my mind starting to learn the ways in which you unconsciously cause suffering for yourself and other people is an excellent thing, even if the process is at times very painful. You’ll still experience the suffering you’re unconsciously creating for yourself even if you’re not conscious that you’re unconsciously creating it (if you know what I mean).

Sau đây là phần còn lại của câu nói trên, thiền định sẽ giúp cho bạn nhận-biết được những trở-ngại mà bạn không ngờ đến – là bạn đã có. Giờ đây, nếu bạn nhận ra đó là điều xấu – chúc bạn mai mắn! Đối với tôi, khi bạn bắt đầu hiểu biết được – là bạn đã vô-tình gây ra sự đau-khổ cho chính bạn và cho những người khác, đây là một điều tuyệt vời, thậm chí thỉnh thoảng, quá-trình nầy làm cho tâm bạn rất đau đớn. Bạn sẽ tiếp tục cảm thấy đau-khổ vì bạn đã vô-tình tạo ra cho chính bạn, ngay cả việc bạn không-nhận-biết rằng bạn đã vô-tình tạo ra sự đau-khổ nầy (tôi hy vọng là bạn hiểu, điều tôi đang nói gì).

 

If you don’t know what I mean then all will become clear in practice. At times, you’ll wish that you could return to an “ignorance is bliss” way of being, but you’ll most likely realize that actually ignorance is the opposite of bliss. In fact awareness is bliss — once you’ve gotten past the state of cringing at realizing what you’re really like. But, hey, that’s what the development of loving kindness practice is for! Awareness on its own can make us depressed, but loving kindness and awareness combined make for great happiness.

Nếu bạn không hiểu điều tôi đã nói gì, thì sau khi bạn thực tập thiền định, bạn sẽ hiểu rõ ràng những điều nói trên. Thỉnh thoảng, bạn sẽ mong ước là bạn sẽ trở lại cách sống của nhiều người, đã chọn “tâm si-mê là hạnh-phúc”, tuy nhiên, hầu như bạn sẽ nhận ra rằng, sự si-mê thật sự là sự-đối-nghịch của hạnh phúc. Quả đúng như thế, sự tỉnh thức là sự hạnh phúc – một khi tâm bạn đã vượt qua được nỗi sợ hãi, và nhận-biết được con-người thật-sự của bạn. Tuy nhiên, đấy là mục đích của sự phát triển, và sự thực tập của tâm từ bi! Nói riêng, sự nhận biết có thể làm cho chúng ta buồn chán, nhưng sự kết-hợp của sự nhận-biết và lòng từ-bi, mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc tuyệt vời.

 

“In the image above, you can see how the beta waves (shown in bright colors on the left) are dramatically reduced during meditation (on the right).”

“Trong hình trên bạn có thể thấy những tia sóng beta (thể hiện trong màu sắc tươi sáng trên bên trái) được giảm đáng kể trong khi thiền (bên phải).”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.wildmind.org/background/can-anyone-meditate/what-will-meditation-do-for-me
  2. http://tienvnguyen.net/p154a249/thien-dinh-se-giup-cho-toi-nhung-dieu-gi-what-will-meditation-do-for-me
  3. http://evdhamma.org/index.php/dharma/dharma-lessons/item/1121-thien-la-gi-song-ngu
  4. http://evdhamma.org/index.php/dharma/dharma-lessons/item/1069-thuc-hanh-chanh-niem-song-ngu
  5. https://vinaanh.com/loi-ich-cua-viec-ngoi-thien/