57. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Ngọc Ma-Ni – The simile of the Diamond – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Ngọc Ma-Ni – The simile of the Diamond – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those three qualities of the diamond you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của ngọc ma-ni nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

‘Just, O king, as the diamond is pure throughout; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be perfectly pure in his means of livelihood. This, O king, is the first quality of the diamond he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như ngọc ma-ni là thuần túy trong sạch. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nuôi mạng thuần túy trong sạch. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của ngọc ma-ni nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, as the diamond cannot be alloyed with any other substance; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, never mix with wicked men as friends. This, O king, is the second quality of the diamond he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc ma-ni không bị trộn lẫn với bất cứ vật gì. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên bị trộn lẫn với các điều ác xấu, với các bạn bè ác xấu. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của ngọc ma-ni nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, just as the diamond is set together with the most costly gems; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, associate with those of the higher excellence, with men who have entered the first or the second or the third stage of the Noble Path, with the jewel treasures of the Arahats, of the recluses, of the threefold Wisdom, or of the sixfold Insight. This, O king, is the third quality of the diamond he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods, in the Sutta Nipâta:

“Let the pure associate with the pure,

Ever in recollection firm;

Dwelling harmoniously wise

Thus shall ye put an end to griefs 1.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc ma-ni được xếp chung với các loại ngọc nguyên chất. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên sống chung với các bậc tri thức cao quý bậc nhất, nên sống chung với các vị đã đạt Đạo, trú Quả, có được Quả Hữu Học, với các ngọc ma-ni là các bậc Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A-la-hán, và các vị Sa-môn có ba minh, sáu Thắng Trí. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của ngọc ma-ni nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh Tập: [13]

‘Là những người trong sạch, trong khi sống chung với những người trong sạch, hãy tỏ ra có sự kính trọng lẫn nhau. Từ đó, có sự hợp nhất, chín chắn, các ngươi sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx