55. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Cây cối – The simile of the Tree – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về Cây cối – The simile of the Tree – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those three qualities of the tree you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của cây cối nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

‘Just, O king, as the tree bears fruits and flowers; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, bear the flowers of emancipation and the fruits of Samanaship 1. This, O king, is the first quality of the tree he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như cây cối là có sự đơm hoa kết trái. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập có sự đơm hoa là sự giải thoát và kết trái là bản thể Sa-môn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của cây cối nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, as the tree casts its shadow over the men who come to it, and stay beneath it; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, receive with kindness, both as regards their bodily wants and their religious necessities, those that wait upon him, and remain near by him. This, O king, is the second quality of the tree he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây cối cung cấp bóng che cho những người đã đi đến và đã tiến vào. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tiếp đón với sự tiếp đón về vật chất hoặc là với sự tiếp đón về Giáo Pháp đối với những cá nhân đã đi đến và đã tiến vào. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của cây cối nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, just as the tree makes no kind of distinction in the shadow it affords; [410] just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, make no distinctions between all men, but nourish an equal love to those who rob, or hurt, or bear enmity to him, and to those who are like unto himself, This, O king, is the third quality of the tree he ought to have. For it was said, O king, by Sâriputta, the Elder, the Commander of the Faith:

“Devadatta, who tried to murder him;

Angulimâla, highway robber chief;

The elephant set loose to take his life;

And Râhula, the good, his only son–

The sage is equal-minded to them all 2.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây cối không làm sự phân biệt về bóng che. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên làm sự phân biệt đối với tất cả chúng sanh, nên thể hiện sự tu tập về từ ái thật sự bình đẳng đối với những kẻ trộm cướp, những kẻ phá hoại, những kẻ đối nghịch, cũng như đối với bản thân rằng: ‘Làm cách nào để các chúng sanh này có thể gìn giữ bản thân, không có thù oán, không có hãm hại, không có phiền phức, có sự an vui.’ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của cây cối nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến:

 

‘Trong trường hợp kẻ phá hoại Devadatta, kẻ cướp có xâu chuỗi bằng ngón tay, con voi Dhanapāla, và luôn cả (người con trai) Rāhula, bậc Hiền Trí là bình đẳng trong mọi trường hợp.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx