52. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về đứa Bé đeo đầu vú – The simile of the Child at the Breast – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. Chương 6 – VII – Phẩm Nhện – Thí dụ về đứa Bé đeo đầu vú – The simile of the Child at the Breast – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, that one quality of the child at the breast you say he ought to take, which is it?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

 

‘Just, O king, as the child at the breast sticks to its own advantage, and if it wants milk, cries for it; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, adhere to his own good, and in everything–in teaching, in asking and answering questions, in the conduct of life, in the habit of solitude, in association with his teachers, in the cultivation of the friendship of the good–should he act with knowledge of the Truth. This, O king, is the quality of the child at the breast he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods, in the Dîgha Nikâya, in the Suttanta of the Great Decease:

“Be zealous, rather, I beseech you, Ânanda, in your own behalf. Devote yourselves to your own good. Be earnest, all aglow, intent on your own good 1!”‘

“Tâu đại vương, giống như đứa bé đeo bầu vú bám vào nơi có sự lợi ích cho nó, khi có nhu cầu về sữa thì khóc lóc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên bám vào mục đích của mình, nên có trí tuệ của Giáo Pháp ở mọi trường hợp, ở việc đọc tụng, ở việc học hỏi, ở sự ra sức đúng đắn, ở việc tách ly, ở việc sống chung với vị thầy, ở việc thân cận với bạn tốt. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Trường Bộ cao quý, bài Kinh Parinibbāna:

‘Này Ānanda, các ngươi hãy nỗ lực cho mục đích của mình, hãy gắn bó vào mục đích của mình, hãy sống không xao lãng, có nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết về mục đích của mình.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx