50. Chương 5 – VII – Phẩm Sư Tử – Thí dụ về loài Rắn Đá – The simile of the Rock-Snake – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. Chương 5 – VII – Phẩm Sư Tử – Thí dụ về loài Rắn Đá – The simile of the Rock-Snacke – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, that one quality of the rock-snake that you say he ought to take, which is it?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài trăn nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

 

‘Just, O king, as the rock-snake, immense as is its length of body, will go many days with empty belly, and, wretched get no food to fill its stomach, yet in spite of that it will just manage to keep itself alive; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, though he be addicted to obtaining his food by alms, dependent on the gifts that others may give, awaiting offers, abstaining from taking anything himself, and find it difficult to get his belly’s-full, yet should he, if he seek after the highest good 3, even though he receive not so much as four or five mouthfuls to eat, fill up the void by water. This, O king, is the quality of the rock-snake he ought to have. For it was said, O king, [407] by Sâriputta, the Elder, the Commander of the Faith:

“Whether it be dry food or wet he eats,

Let him to full repletion never eat.

The good recluse goes forth in emptiness,

And keeps to moderation in his food.

If but four mouthfuls or but five he get,

Let him drink water. For what cares the man

With mind on Arahatship fixed for ease 1!”‘

“Tâu đại vương, giống như loài trăn có thân hình to lớn khổng lồ, thậm chí trong nhiều ngày có bao tử thiếu thốn, hơn cả đáng thương, không đạt được vật thực làm đầy bụng, mặc dầu không được đầy đủ, nó tiếp tục sống dầu chỉ là duy trì cơ thể được tồn tại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với vị hành giả thiết tha tu tập bị ràng buộc với hạnh khất thực, bị đi đến với đồ ăn khất thực ở những người khác, là người trông đợi vật bố thí từ những người khác, đã từ bỏ việc tự mình đoạt lấy, có vật thực làm đầy bao tử là việc khó đạt được, thêm nữa người con trai gia đình danh giá có sự đeo đuổi mục đích nên ngưng không ăn bốn năm vắt cơm (sau cùng), và nên làm đầy chỗ trống còn lại (của bao tử) bằng nước. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài trăn nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: [10]

‘Trong khi thọ dụng đồ ăn ướt và đồ ăn khô, không nên thỏa mãn một cách quá độ. Vị tỳ khưu du hành với bao tử thiếu thốn, với vật thực chừng mực, có niệm.

Nên ngưng không ăn bốn, năm vắt cơm (sau cùng) và nên uống nước. Vậy là đủ cho sự sống thoải mái đối với vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vivn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx