48. Chương 5 – VII – Phẩm Sư Tử – Thí vụ về loài Đỉa – The simile of the Leech – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

  1. Chương 5 – VII – Phẩm Sư Tử – Thí vụ về loài Đỉa – The simile of the Leech – Song ngữ.

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, that one quality of the leech which you say he ought to take, which is it?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài đỉa nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

 

‘Just, O king, as the leech, wheresoever it is put on, there does it adhere firmly, drinking the blood; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, on whatsoever subject for meditation he may fix his mind, call that subject firmly up before him in respect of its colour, and shape, and position, and extension, and boundaries, and nature, and characteristic marks, drinking the delicious draught of the ambrosia of emancipation. This, O king, is the quality of the leech he ought to have. For it was said, O king, by Anuruddha, the Elder:

“With heart made pure, in meditation firm,

Drink deep of freedom’s never-failing draught 2.”‘

“Tâu đại vương, giống như loài đỉa bám vào nơi nào thì bám chặt ngay tại nơi ấy rồi hút máu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên khiến cho đối tượng mà tâm bám vào được thiết lập một cách chắc chắn theo màu sắc, theo vị trí, theo phương hướng, theo khoảng cách, theo ranh giới, theo đặc điểm, theo dấu hiệu, rồi nhờ vào chính đối tượng ấy nên uống trọn vẹn vị chất của sự giải thoát. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài đỉa nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Anuruddha nói đến:

‘Nên thiết lập ở đối tượng bằng tâm thanh tịnh, nên uống vị chất trọn vẹn của sự giải thoát bằng tâm ấy.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vivn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx