45. Chương 5 – VII – Phẩm Sư Tử – Thí vụ về loài Chim Cú – The simile of the Owl – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. Chương 5 – VII – Phẩm Sư Tử – Thí vụ về loài Chim Cú – The simile of the Owl – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those two qualities of the owl you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài chim cú nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

‘Just, O king, as the owl, being at enmity with the crows, goes at night where the flocks of crows are, and kills numbers of them; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be

 

  1. 345

 

at enmity with ignorance; seated alone and in secret, he should crush it out of existence, cut it off at the root. This, O king, is the first quality of the owl he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như loài chim cú chống đối lại các con quạ, ban đêm đi đến bầy quạ, rồi còn giết chết nhiều con quạ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thể hiện sự chống đối lại sự thiếu trí, nên ngồi xuống một mình ở nơi vắng vẻ rồi nên nghiền nát hoàn toàn sự thiếu trí, nên cắt đứt tận gốc rễ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài chim cú nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, as the owl is a solitary bird; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be devoted to solitude, take delight in solitude. This, O king, is the second quality of the owl he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods, in the most excellent Samyutta Nikâya:

 

“Let the Bhikshu, my brethren, be devoted to solitude, take delight in solitude, to the end that he may realise what sorrow really is, and what the origin of sorrow really is, [404] and what the cessation of sorrow really is, and what the path that leads to the cessation of sorrow really is 1.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài chim cú là vô cùng cô tịch. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự ưa thích thiền tịnh, được thích thú thiền tịnh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài chim cú nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ cao quý:

 

‘Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu có sự ưa thích thiền tịnh, được thích thú thiền tịnh, nhận biết đúng theo thực thể rằng: ‘Đây là Khổ,’ nhận biết đúng theo thực thể rằng: ‘Đây là nhân sanh Khổ,’ nhận biết đúng theo thực thể rằng: ‘Đây là sự diệt tận Khổ,’ nhận biết đúng theo thực thể rằng: ‘Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vivn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx