45. Chương 5: Công Bình Đó Chớ! – Maybe it is fair! – Song ngữ

Opening The Door Of Your Heart, And Other Buddhist Tales Of Happiness

Mở Rộng Cửa Tâm Mình

English: Ajahn Brahm

Việt ngữ: Chơn Quán Trần-ngọc Lợi

Compile: Lotus group

 

Chương 5: Tạo Dựng Hạnh Phúc – Creating happiness

  1. Maybe it is fair! – Công Bình Đó Chớ!

 

Often in depression, we think: ‘It’s not fair! Why me?’ It would ease matters a little if life was more just.

Lúc buồn bực chúng ta thường than, “Thật không công bằng! Tại sao là tôi chớ!”

 

A middle-aged prisoner in my meditation class in jail asked to see me after the session. He’d been attending for several months and I’d got to know him quite well.

Lần nọ sau buổi dạy thiền trong nhà tù, tôi có tiếp một tù nhân trung niên theo học với tôi lâu nay và tôi có biết ít nhiều về ông.

 

‘Brahm,’ he said, ‘I wanted to tell you that I did not commit the crime for which I was locked up in this jail. I was innocent. I know many crims might say the same and be lying, but I am telling you the truth. I wouldn’t lie to you, Brahm, not to you.’ I believed him. The circumstance and his manner convinced me that he was telling the truth. I began to think how unfair this was, and wonder how I could mend this terrible injustice. But he interrupted my thoughts.

“Sư Brahm”, ông nói, “Tôi muốn tâm sự với ông là tôi không có gây nên tội mà tôi bị tù hôm nay. Tôi vô tội. Tôi biết nhiều tội nhân chối tội, nhưng tôi nói đây là sự thật, tôi không nói láo, không bao giờ đối với sư.” Tôi tin ông. Hoàn cảnh và tánh tình ông thuyết phục tôi rằng ông nói thật. Tôi bắt đầu nghĩ thiệt là bất công và không biết làm sao chuyển đổi bất công đáng sợ này. Nhưng ông cắt ngang suy tư của tôi.

 

With a mischievous grin, he said, ‘But Brahm, there were so many other crimes where I wasn’t caught that I guess it is fair!’

Cười khẽ, ông nói: “Nhưng thưa sư, có nhiều tội khác tôi gây ra mà tôi không bị bắt. Công bình đó chớ, phải không thưa sư?”

 

I doubled up laughing. The old rogue had understood the law of karma, better even than some monks I knew.

Tôi cười giòn, cười lớn hơn ông nhiều. Cái ông hóm hỉnh này biết luật nhân quả rất rành, rành hơn cả một số sư.

 

How often is it that we do a ‘crime’, some hurtful, spiteful act, and we are not made to suffer for it? Do we ever say, ‘It’s not fair! Why wasn’t I caught?’

When we are made to suffer for no apparent reason, though, we moan, ‘It’s not fair! Why me?’ Perhaps it is fair. Like the prisoner in my story, perhaps there were so many other ‘crimes’ where we weren’t caught that life is fair after all.

Bao lần rồi chúng tôi từng gây “tội”- nhiều khi đầy ác ý và rất tai hại – nhưng chúng ta nào bị đày ải vì các tội ấy. Và có lần nào chúng ta kêu lên: “Bất công! Tại sao tôi làm tội mà không bị bắt?” hay không? Thế mà mỗi khi chúng ta bị làm khổ vì một lý do nhỏ nhen nào đó, chúng ta lại oán lại than, “Bất công. Tại sao là tôi?” v.v… và v.v… Như tù nhân trung niên trên đã nói, trong đời có nhiều tội không bị trừng phạt, nhiều đến đỗi đời trở nên rất ư công bình!

 

            Start With What’s Easy to Love:

                  loving-kindness metta.

 

End of chapter 5 – Hết chương 5

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p147a882/chuong-5-
  2. https://www.bps.lk/olib/bp/bp619s_Brahm_Opening-The-Doors-Of-Your-Heart.pdf
  3. https://me.me/i/its-just-not-fair-9156534