44. Chương 5 – VII – Phẩm Sư Tử – Thí vụ về loài Bồ Câu nhà – The simile of the House Pigeon – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

  1. Chương 5 – VII – Phẩm Sư Tử – Thí vụ về loài Bồ Câu nhà – The simile of the House Pigeon – Song ngữ.

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, that one quality of the house-pigeon you say he ought to take, which is it?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài bồ câu nhà nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

 

‘Just, O king, as the house-pigeon, while dwelling in the abode of others, of men, does not become enamoured of anything that belongs to them, but remains neutral, taking notice only of things pertaining to birds; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, while resorting to other people’s houses, never become enamoured of women or of men, of beds, or chairs, or garments, or jewelry, or things for use or enjoyment, or various forms of food that are there, but remain neutral always, addicted only to such ideas as become a recluse. This, O king, is the quality of the house-pigeon he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods, in the Kulla Nânada Gâtaka:

“Frequenting people’s homes for food or drink,

In food and drink alike be temperate,

And let not beauty’s form attract thy thoughts 1″‘

“Tâu đại vương, giống như loài bồ câu nhà, trong khi cư ngụ tại nhà của những người khác, không nắm giữ đặc điểm của bất cứ đồ đạc nào của họ, dửng dưng, sống có nhiều suy tưởng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập đi đến gia đình của người khác, không nên nắm giữ đặc điểm của những người nữ, hoặc của những người nam, hoặc (đặc điểm) ở giường, hoặc ở ghế, hoặc về vải vóc, hoặc về đồ trang sức, hoặc về vật tiêu khiển, hoặc về vật sử dụng, hoặc về nhiều loại thức ăn ở gia đình ấy, nên dửng dưng, nên thiết lập sự suy tưởng của vị Sa-môn. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài bồ câu nhà nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh Cullanārada: [7]

‘Sau khi đi vào gia đình của người khác, nên ăn chừng mực, nên thọ dụng chừng mực về các thức uống hoặc các thức ăn, không nên để tâm đến cảnh sắc.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vivn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx