[37] Chương III – Tập IV – Tương Ưng Nữ Nhân – Connected Discourses on Women – Song ngữ

The Connected Discourses of the Buddha

Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya)

Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu.

Compile: Lotus group

I. FIRST REPETITION SERIES (Women) – Phần Một – Phẩm Trung Lược.

II. SECOND REPETITION SERIES (Anuruddha) – Phần Hai – Phẩm Trung Lược.

III. POWERS – Phần Ba – Phẩm Các Sức Mạnh.

 

I. FIRST REPETITION SERIES (Women) – Phần Một – Phẩm Trung Lược

 

1 (1) Agreeable and Dsagreeable (1) – Khả Ý Và Không Khả Ý (1)

 

1-2) — “Bhikkhus, when a woman possesses five factors she is extremely disagreeable to a man. What five? She is not beautiful, not wealthy, not virtuous; she is lethargic; and she does not beget children. When a woman possesses these five factors she is extremely disagreeable to a man.

3) “Bhikkhus, when a woman possesses five factors she is extremely agreeable to a man. What five? She is beautiful, wealthy, and virtuous; she is clever and industrious; and she begets children. When a woman possesses these five factors she is extremely agreeable to a man.”

1-2) — Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh, người nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối với người đàn ông. Thế nào là năm? Không có nhan sắc, không có tài sản, không có giới hạnh, lười biếng, không sinh con. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối với người đàn ông.

3) Và này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một nữ nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn ông. Thế nào là năm? Có nhan sắc, có tài sản, có giới hạnh, lanh lợi, không biếng nhác, có sanh con. Ðầy đủ năm đức tánh này, này các Tỷ-kheo, một nữ nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn ông.

 

 

2 (2) Agreeable and Disagreeable (2) – Khả Ý, Không Khả Ý (2)

 

1-2) “Bhikkhus, when a man possesses five factors he is extremely disagreeable to a woman. What five? He is not handsome, not wealthy, not virtuous; he is lethargic; and he does not beget children. When a man possesses these five factors he is extremely disagreeable to a woman.

3) “Bhikkhus, when a man possesses five factors he is extremely agreeable to a woman. What five? He is handsome, wealthy, and virtuous; he is clever and industrious; and he begets children. When a man possesses these five factors he is extremely agreeable to a woman.”

(The same as the above.)

1-2) — Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn không khả ý đối với nữ nhân. Thế nào là năm? Không có nhan sắc, không có tài sản, không có giới hạnh, lười biếng, không có khả năng sanh con. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn không khả ý đối với nữ nhân.

3) Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn khả ý đối với nữ nhân. Thế nào là năm? Có nhan sắc, có tài sản, có giới hạnh, lanh lợi, không biếng nhác, có khả năng sanh con. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn khả ý đối với nữ nhân.

 

3 (3) Peculiar – Ðặc Thù (Avenika)

 

1-2) “Bhikkhus, there are five kinds of suffering peculiar to women, which women experience but not men. What five?

3) “Here, bhikkhus, even when young, a woman goes to live with her husband’s family and is separated from her relatives. This is the first kind of suffering peculiar to women….

4) “Again, a woman is subject to menstruation. This is the second kind of suffering peculiar to women….

5) “Again, a woman becomes pregnant. This is the third kind of suffering peculiar to women….

6) “Again, a woman gives birth. This is the fourth kind of suffering peculiar to women….

7) “Again, a woman is made to serve a man. This is the fifth kind of suffering peculiar to women….

8) “These, bhikkhus, are the five kinds of suffering peculiar to women, which women experience but not men.”

1-2) — Này các Tỷ-kheo, có năm đau khổ riêng biệt mà người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. Thế nào là năm?

3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà lúc trẻ tuổi đi đến nhà chồng, không có bà con. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ nhất, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu điều đó khác biệt với đàn ông.

4) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà có kinh nguyệt. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ hai, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

5) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải mang thai. Ðây là sự đau khổ riêng biệt thứ ba, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

6) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà phải sanh con. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ tư, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

7) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà hầu hạ đàn ông. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ năm, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

8) Này các Tỷ-kheo, đây là năm đau khổ riêng biệt, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

 

4 (4) Three Qualities – Ba Sự Việc

 

1-2) “Bhikkhus, when a woman possesses three qualities, with the breakup of the body, after death, she is generally reborn in a state of misery, in a bad destination, in the nether world, in hell. What are the three?

3) Here, bhikkhus, in the morning a woman dwells at home with her heart obsessed by the taint of selfishness; at noon she dwells at home with her heart obsessed by envy; in the evening she dwells at home with her heart obsessed by sensual lust.

4) When a woman possesses these three qualities … she is generally reborn in a state of misery … in hell.”

1-2) — Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phần lớn sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là ba?

3) — Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà, vào buổi sáng, ở nhà với tâm bị xan tham ám ảnh, vào buổi trưa, ở nhà với tâm bị tật đố ám ảnh, vào buổi chiều, ở nhà với tâm bị dục tham (kàmaràgam) ám ảnh.

4) Này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba pháp này, người đàn bà phần lớn sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

(Anuruddha: (i) The Dark Side) – (Anuruddha I. Phần đen)

 

5 (5) Angry – Phẫn Nộ

 

1-3) Then the Venerable Anuruddha approached the Blessed One … and said to him:

— “Here, venerable sir, with the divine eye, which is purified and surpasses the human, I see women, with the breakup of the body, after death, being reborn in a state of misery, in a bad destination, in the nether world, in hell. When a woman possesses how many qualities, venerable sir, is she reborn thus?”

4) — “When, Anuruddha, a woman possesses five qualities, with the breakup of the body, after death, she is reborn in a state of misery, in a bad destination, in the nether world, in hell. What five?

5) “She is without faith, shameless, unafraid of wrongdoing, angry, unwise.

6) When a woman possesses these five qualities she is reborn in a state of misery … in hell.”

 

6 (6)-13 (13) Malicious, Etc. –  Có ác tâm

 

“When, Anuruddha, a woman possesses five qualities, with the breakup of the body, after death, she is reborn in a state of misery, in a bad destination, in the nether world, in hell. What five?

“She is without faith, shameless, unafraid of wrongdoing, malicious, [envious … stingy … of loose conduct … immoral … unlearned … lazy … muddle minded, unwise. When a woman possesses these five qualities she is reborn in a state of misery … in hell.”

 1. VI. Có Hận (Upanàhi) (S.iv,241)

…(như kinh trên, chỉ thế có hận vào pháp thứ tư) …

 1. VII. Tật Ðố (Issukii) (S.iv,241)

…(như kinh trên, chỉ thế có tật đố vào pháp thứ tư) …

 1. VIII. Do Xan Tham(Macharena) (S.iv,241)

…(như kinh trên, chỉ thế xan tham vào pháp thứ tư) …

 1. IX. Phạm Dâm (Aticari) (S.iv,242)

…(như kinh trên, chỉ thế phạm dâm vào pháp thứ tư) …

 1. X. Ác Giới (S.iv,242)

…(như kinh trên, chỉ thế ác giới vào pháp thứ tư) …

 1. XI. Ít Nghe (S.iv,242)

…(như kinh trên, chỉ thế ít nghe vào pháp thứ tư) …

 1. XII. Biếng Nhác (Kusìta) (S.iv,242)

…(như kinh trên, chỉ thế biếng nhác vào pháp thứ tư) …

 1. XIII. Thất Niệm (Mutthassati) (S.iv,242)

…(như kinh trên, chỉ thế thất niệm vào pháp thứ tư) …

 

14 (14) The Five – Năm Cấm (Pancaveram)

 

1-4) “When, Anuruddha, a woman possesses five qualities, with the breakup of the body, after death, she is reborn in a state of misery, in a bad destination, in the nether world, in hell. What are the five?

5) “She destroys life, takes what is not given, engages in sexual misconduct, speaks falsehood, and indulges in wine, liquor, and intoxicants that cause negligence.

6) When a woman possesses these five qualities she is reborn in a state of misery … in hell.”

1-4) — Ðầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là năm?

5) Ðó là sát sanh, là lấy của không cho, là tà hạnh trong các dục, là nói láo, là say đắm rượu men, rượu nấu.

6) Ðầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

II. SECOND REPETITION SERIES (Anuruddha) – Phần Hai – Phẩm Trung Lược

 

(Anuruddha: (ii) The Bright Side) – (Anuruddha II. Phần trắng)

 

15 (1) Without Anger – Không Phẫn Nộ

 

1-3) — Then the Venerable Anuruddha approached the Blessed One … and said to him:

— “Here, venerable sir, with the divine eye, which is purified and surpasses the human, I see women, with the breakup of the body, after death, being reborn in a good destination, in a heavenly world. When a woman possesses how many qualities, venerable sir, is she reborn thus?”

4) “When, Anuruddha, a woman possesses five qualities, with the breakup of the body, after death, she is reborn in a good destination, in a heavenly world. What are the five?

5) “She has faith, she has a sense of shame, she is afraid of wrongdoing, she is without anger, she is wise.

6) When a woman possesses these five qualities she is reborn in a good destination, in a heavenly world.”

1-4) — Ðầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, thế giới này. Thế nào là năm?

5) Có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, không phẫn nộ, có trí tuệ.

6) Ðầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, một người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

 

16 (2)-23 (9) Without Malice, Etc. – Không Ác Tâm

 

“When, Anuruddha, a woman possesses five qualities, with the breakup of the body, after death, she is reborn in a good destination, in a heavenly world. What are the five?

“She has faith, she has a sense of shame, she is afraid of wrongdoing, she is without malice, [without envy … not stingy … not of loose conduct … virtuous … learned

… energetic … mindful, wise. When a woman possesses these five qualities she is reborn in a good destination, in a heavenly world.”

 

24 (10) The Five Precepts – Năm Giới Luật

 

“When, Anuruddha, a woman possesses five qualities, with the breakup of the body, after death, she is reborn in a good destination, in a heavenly world. What are the five?

“She abstains from the destruction of life, abstains from taking what is not given, abstains from sexual misconduct, abstains from false speech, abstains from wine, liquor, and intoxicants that cause negligence. When a woman possesses these five qualities, with the breakup of the body, after death, she is reborn in a good destination, in a heavenly world.”

16-24. II-X. (S.iv,245)

(Các đoạn này trái với đoạn 6-14 trước, như không có hận, không tật đố, không xan tham, không phạm dâm, không ác giới, không ít nghe, không biếng nhác, không thất niệm, không có năm cấm)

 

III. POWERS – Phần Ba – Phẩm Các Sức Mạnh

 

25 (1) Confident – Không Sợ Hãi

 

1-2) “Bhikkhus, there are five powers of a woman. What are the five? The power of beauty, the power of wealth, the power of relatives, the power of sons, the power of virtue. These are the five powers of a woman.

3) When a woman possesses these five powers, she dwells confident at home.”

1-2) — Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Sức mạnh sắc đẹp, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh. Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có đầy đủ năm sức mạnh này.

3) Ðầy đủ năm sức mạnh này, này các Tỷ-kheo, người đàn bà sống ở nhà không có sợ hãi.

 

 • (2) Having Won Over – Ức Chế 

 

“Bhikkhus, there are five powers of a woman…. (as above) …

When a woman possesses these five powers, she dwells at home having won over her husband.”

… (Giống như kinh trước, chỉ khác đoạn kết luận: ” Ðầy đủ năm sức mạnh này, này các Tỷ-kheo, người đàn bà sống ở nhà, ức chế người chồng”) …

 

 • (3) Under Her Control – Chinh Phục

 

“Bhikkhus, there are five powers of a woman…. (as above) … When a woman possesses these five powers, she abides with her husband under her control.”

… (Giống như Kinh trước, chỉ khác đoạn kết luận: ” Ðầy đủ năm sức mạnh này, này các Tỷ-kheo, người đàn bà sống ở nhà tiếp tục (vattati) chinh phục người chồng”) …

 

28 (4) One – Một

 

1-2) “Bhikkhus, when a man possesses one power, he abides with a woman under his control. What is that one power? The power of authority.

3) When a woman has been overcome by the power of authority, neither the power of beauty can rescue her, nor the power of wealth, nor the power of relatives, nor the power of sons, nor the power of virtue.”

1-2) –Do đầy đủ một sức mạnh, này các Tỷ-kheo, người đàn ông tiếp tục chinh phục người đàn bà. Thế nào là một sức mạnh? Sức mạnh của người làm chủ (isariyabalena).

3) Người đàn bà đã bị chinh phục bởi sức mạnh của người làm chủ, này các Tỷ-kheo, thời sức mạnh nhan sắc không che chở được, sức mạnh tài sản không che chở được, sức mạnh bà con không che chở được, sức mạnh con trai không che chở được, sức mạnh giới hạnh không che chở được.

 

29 (5) In That Respect – Bộ Phận

 

1-2) “Bhikkhus, there are these five powers of a woman. What are the five? The power of beauty, the power of wealth, the power of relatives, the power of sons, the power of virtue.

3) “If, bhikkhus, a woman possesses the power of beauty but not the power of wealth, then she is deficient in that respect. But if she possesses the power of beauty and the power of wealth too, then she is complete in that respect.

4) “If, bhikkhus, a woman possesses the powers of beauty and wealth, but not the power of relatives, then she is deficient in that respect. But if she possesses the powers of beauty and wealth, and the power of relatives too, then she is complete in that respect.

1-2) — Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh này: sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh.

3) Người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, này các Tỷ-kheo, nhưng không có sức mạnh tài sản, như vậy người đàn bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài sản, như vậy đàn bà đầy đủ bộ phận ấy.

4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài sản, nhưng không có sức mạnh bà con, như vậy người đàn bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản và sức mạnh bà con, như vậy người đàn bà ấy đầy đủ bộ phận ấy.

 

5) “If, bhikkhus, a woman possesses the powers of beauty, wealth, and relatives, but not the power of sons, then she is deficient in that respect. But if she possesses the powers of beauty, wealth, and relatives, and the power of sons too, then she is complete in that respect.

6) “If, bhikkhus, a woman possesses the powers of beauty, wealth, relatives, and sons, but not the power of virtue, then she is deficient in that respect. But if she possesses the powers of beauty, wealth, relatives, and sons, and the power of virtue too, then she is complete in that respect.

7) “These are the five powers of a woman.”

5) Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, nhưng không có sức mạnh con trai, như vậy người đàn bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con và sức mạnh con trai, như vậy người đàn bà ấy đầy đủ bộ phận ấy.

6) Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, như vậy người đàn bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh con trai, sức mạnh bà con và sức mạnh giới hạnh, như vậy người đàn bà ấy đầy đủ bộ phận ấy.

7) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn bà.

 

30 (6) They Expel – Họ Ðuổi Ði

 

1-2) “Bhikkhus, there are these five powers of a woman … the power of virtue.

3) “If, bhikkhus, a woman possesses the power of beauty but not the power of virtue, they expel her; they do not accommodate her in the family.

“If, bhikkhus, a woman possesses the powers of beauty and wealth, but not the power of virtue, they expel her; they do not accommodate her in the family.

“If, bhikkhus, a woman possesses the powers of beauty, wealth, and relatives, but not the power of virtue, they expel her; they do not accommodate her in the family.

“If, bhikkhus, a woman possesses the powers of beauty, wealth, relatives, and sons, but not the power of virtue, they expel her; they do not accommodate her in the family.

4) “If, bhikkhus, a woman possesses the power of virtue but not the power of beauty, they accommodate her in the family; they do not expel her.268

“If, bhikkhus, a woman possesses the power of virtue but not the power of wealth, they accommodate her in the family; they do not expel her.

“If, bhikkhus, a woman possesses the power of virtue but not the power of relatives, they accommodate her in the family; they do not expel her.

“If, bhikkhus, a woman possesses the power of virtue but not the power of sons, they accommodate her in the family; they do not expel her.

5) “These are the five powers of a woman.”

2) — Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh.

3) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình. Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài sản, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình. Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình. Và này các Tỷ-kheo, nếu người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình.

4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức mạnh nhan sắc, thời họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuổi đi. Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà có sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức mạnh tài sản, thời họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuổi đi. Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức mạnh bà con, họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuổi đi. Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức mạnh con trai, thời họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuổi đi.

5) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn bà.

 

 • (7) The Cause – Nhân

 

1-3) — “Bhikkhus, there are these five powers of a woman … the power of virtue.

4) “Bhikkhus, it is not because of the power of beauty, or the power of wealth, or the power of relatives, or the power of sons, that with the breakup of the body, after death, a woman is reborn in a good destination, in a heavenly world. It is because of the power of virtue that a woman is reborn in a good destination, in a heavenly world.

5) “These are the five powers of a woman.”

1-2) — Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của người đàn bà. Thế nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh.

3) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà không do nhân nhan sắc, không do nhân tài sản, không do nhân bà con hay không do nhân con trai, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà do nhân giới hạnh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

5) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn bà.

 

 • (8) Situations – Sự Kiện (Thànam)

 

1-2) — “Bhikkhus, there are five situations that are difficult to obtain for a woman who has not done merit. What are the five?

3) “She may wish: ‘May I be born into a suitable family!’ This is the first situation that is difficult to obtain for a woman who has not done merit.

“She may wish: ‘Having been born into a suitable family, may I marry into a suitable family!’ This is the second situation….

“She may wish: ‘Having been born into a suitable family and having married into a suitable family, may I dwell at home without a rival!’ This is the third situation….

“She may wish: ‘Having been born into a suitable family … dwelling at home without a rival, may I bear sons!’ This is the fourth situation…

“She may wish: ‘Having been born into a suitable family … having borne sons, may I abide with my husband under my control!’ This is the fifth situation…

“These are the five situations that are difficult to obtain for a woman who has not done merit.

1-2) — Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. Thế nào là năm?

3) “Mong rằng tôi được sanh trong một gia đình thích đáng!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ nhất thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. “Mong rằng sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, tôi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ hai thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. “Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, mong rằng tôi được sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ ba thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. “Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, sau khi được sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ, mong rằng tôi sẽ sanh được người con trai!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ tư thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. “Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, sau khi được ở trong một gia đình không có người vợ địch thủ, sau khi sanh được người con trai, mong rằng tôi chinh phục được chồng tôi!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ năm thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được.

Này các Tỷ-kheo, năm sự kiện này thật khó cho người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được.

 

4) “Bhikkhus, there are five situations that are easy to obtain for a woman who has done merit. What are the five?

“She may wish: ‘May I be born into a suitable family!’ This is the first situation….

“She may wish: ‘Having been born into a suitable family … having borne sons, may I abide with my husband under my control!’ This is the fifth situation….

5) “These are the five situations that are easy to obtain for a woman who has done merit.”

4) Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. Thế nào là năm?

“Mong rằng tôi được sanh vào một gia đình thích đáng!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ nhất thật dễ cho người đàn bà làm các công đức có thể thực hiện được. “Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, mong rằng tôi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ hai thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. “Sau khi được vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, mong rằng tôi được sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ ba thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. “Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, sau khi được sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ, mong rằng tôi được sanh con trai!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ tư thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. “Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, sau khi được ở trong một gia đình không có người vợ địch thủ, sau khi được sanh con trai, mong rằng tôi chinh phục được người chồng!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ năm thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được.

5) Năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được.

 

33 (9) Confident – Không Sợ Hãi

 

1-2) — “Bhikkhus, when a woman possesses five qualities she dwells confident at home. What are the five?

3) She abstains from the destruction of life, abstains from taking what is not given, abstains from sexual misconduct, abstains from false speech, abstains from wine, liquor, and intoxicants that cause negligence.

4) When a woman possesses these five qualities she dwells confident at home.”

1-2) — Ðầy đủ năm pháp, này các Tỷ-kheo, người đàn bà sống ở trong nhà không sợ hãi. Thế nào là năm?

3) Gìn giữ không đoạt sanh mạng, gìn giữ không lấy của không cho, gìn giữ không có tà hạnh trong các dục, gìn giữ không có nói láo, gìn giữ không có say đắm rượu men, rượu nấu.

4) Ðầy đủ năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người đàn bà sống ở trong nhà không có sợ hãi.

 

 • (10) Growth – Tăng Truởng

 

1-2) — “Bhikkhus, growing in five areas of growth, a woman noble disciple grows with a noble growth, and she acquires the essence, acquires the best, of this bodily existence. What are the five?

3) She grows in faith, in virtue, in learning, in generosity, and in wisdom. Growing in these five areas of growth, a woman noble disciple grows with a noble growth, and she acquires the essence, acquires the best, of this bodily existence.

 

“When she grows here in faith and virtue,

In wisdom, generosity, and learning,

The virtuous woman lay disciple

Acquires right here the essence for herself.”

1-2) — Ðược tăng trưởng với năm sự tăng trưởng, này các Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử, được tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, nắm giữ được những lõi cây (căn bản, tinh vi), nắm giữ được những tốt đẹp nhất về thân. Thế nào là năm?

3) Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới hạnh, tăng trưởng về nghe nhiều (sutena), tăng trưởng về thí xả, tăng trưởng về trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng này, này các Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử được tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, nắm giữ được những lõi cây (căn bản, tinh vi), nắm giữ được những điểm tốt đẹp nhất về thân.

Ðời này, ai tăng trưởng,
Lòng tin và giới hạnh,
Với trí tuệ, thí xả,
Với nghe nhiều, cả hai;
Vị nữ cư sĩ ấy,
Với giới hạnh như vậy,
Nắm giữ được lõi cây,
Cho tự mình ở đời.

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu4-37.htm
 2. http://lirs.ru/lib/sutra/Connected_Discourses_of_the_Buddha(Samyutta_Nikaya).Vol.I.pdf