35. Chương 4 – VII – Phẩm Mối – Thí vụ về loài Chồn – The simile of the Mongoose – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) – Phẩm Đất.

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. Chương 4 – VII – Phẩm Mối – Thí vụ về loài Chồn – The simile of the Mongoose.

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, that one quality of the mungoose you say he ought to take, which is it?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài chồn nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

 

‘Just, O king, as the mungoose, when attacking a snake, only does so when he has covered his body with an antidote; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, when going into the world where anger and hatred are rife, which is under the sway of quarrels, strife, disputes, and enmities, ever keep his mind anointed with the antidote of love. This, O king, is the quality of the mungoose he ought to have. For it was said, O king, by Sâriputta, the Elder, the Commander of the Faith:

“Therefore, should love be felt for one’s own kin,

And so for strangers too, and the whole wide world

Should be pervaded with a heart of love–

This is the doctrine of the Buddhas all.”‘

“Tâu đại vương, giống như loài chồn, trong khi tiến đến gần con rắn, thì nó phủ lên thân thể bằng một loại thuốc men rồi tiến đến gần để bắt con rắn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên bôi thoa tâm ý bằng loại thuốc từ ái trong khi tiến đến gần thế gian có nhiều sự giận dữ và va chạm, đã bị ngự trị bởi các cuộc cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, chống đối. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của của loài chồn nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão cũng đã được trưởng lão Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến:

‘Do đó, sự tu tập về từ ái nên được thực hiện cho mình và cho luôn cả những người khác, nên tỏa khắp bằng tâm từ ái; điều này là lời dạy của chư Phật.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vivn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx