33. Chương 4 – VII – Phẩm Mối – Thí vụ về loài Chuột – The simile of the Rat – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) – Phẩm Đất.

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. Chương 4 – VII – Phẩm Mối – Thí vụ về loài Chuột – The simile of the Rat

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, that one quality of the rat you say he ought to take, which is it?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài chuột nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

 

‘Just, O king, as the rat, wandering about backwards and forwards, is always smelling after food 1; just so, O king, [394] should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be ever in his wanderings to and fro, bent upon thought. This is the quality of the rat he ought to have. For it was said, O king, by Upasena Vanganta-putta, the Elder:

“Ever alert and calm, the man of insight,

Esteeming wisdom as the best of all things,

Keeps himself independent of all wants and cares 2.”‘

“Tâu đại vương, giống như loài chuột, trong khi đi lại đó đây, di chuyển chỉ với mỗi ước muốn là vật thực. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, trong khi đi lại đó đây, là chỉ với mỗi ước muốn là sự tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài chuột nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasena Vaṅgantaputta nói đến:

‘Sau khi lấy Giáo Pháp làm chủ đạo, trong khi sống, vị hành minh sát sống không biếng nhác, an tịnh, luôn luôn có niệm.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vivn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx