32. Chương 4 – VII – Phẩm Mối – Thí vụ về loài Mèo – The simile of the Cat – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) – Phẩm Đất.

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. Chương 4 – VII – Phẩm Mối – Thí vụ về loài Mèo – The simile of the Cat

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those two qualities of the cat you say he ought to have, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài mèo nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

‘Just, O king, as the cat, in frequenting caves and holes and the interiors of storied dwellings, does so only in the search after rats; just so, O king, should

  1. 327

the strenuous Bhikshu, earnest in effort, whether he have gone to the village or to the woods or to the foot of trees or into an empty house 1, be continually and always zealous in the search after that which is his food, namely self-possession. This is the first quality of the cat he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như loài mèo đi đến hang, đi đến hốc, đi đến ở bên trong tòa nhà dài, và tìm kiếm chỉ mỗi loài chuột. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập đi đến làng, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, nên thường xuyên, liên tục, không xao lãng, tìm kiếm chỉ mỗi loại vật thực là niệm đặt ở thân. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài mèo nên được hành trì.

  1. ‘And again, O king, as the cat in pursuing its prey always crouches down 2; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, continue conscious of the origin and end 3 of those five groups of the characteristic marks of individuality which arise out of clinging to existence, thinking to himself: “Such is form, such is its origin, such its end. Such is sensation, such is its origin, such its end. Such are ideas, such is their origin, such their end. Such are the mental potentialities (the Confections, Samkhârâ), such is their origin, such their end. Such is self-consciousness, such is its origin, such its end 4.” This, O king, is the second quality of the cat he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods:
  2. 328

“Seek not rebirths afar in future states.

Pray, what could heaven itself advantage you!

Now, in this present world, and in the state

In which you find yourselves, be conquerors!”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài mèo tìm kiếm thức ăn chỉ ở khu vực lân cận. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên sống có sự quan sát trạng thái sanh và diệt ở chính năm thủ uẩn này: ‘Thế này là sắc, thế này là sự sanh lên của sắc, thế này là sự biến mất của sắc. Thế này là thọ, thế này là sự sanh lên của thọ, thế này là sự biến mất của thọ. Thế này là tưởng, thế này là sự sanh lên của tưởng, thế này là sự biến mất của tưởng. Thế này là các hành, thế này là sự sanh lên của các hành, thế này là sự biến mất của các hành. Thế này là thức, thế này là sự sanh lên của thức, thế này là sự biến mất của thức.’ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài mèo nên được hành trì.

Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

‘(Sự giải thoát) là không xa nơi đây, vậy sẽ làm gì với cảnh giới tột cùng của hiện hữu? Theo cách diễn tả ở thời hiện tại, thì ngươi nên tìm hiểu thân thể của mình.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx