25b. Phẩm 25: Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thập hồi-hướng – (Hán bộ quyển 27 – 30) – Song ngữ

English: Thomas Cleary – 1984.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – PL 2527 – 1983.

Compile: Lotus group.

Book Twenty-Five: Ten Dedication – page 477 – 640 (MsW page 653 – 693)

Phẩm 25b: Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Thập hồi-hướng – (Hán bộ quyển 27 – 30)

 

Hán Bộ Quyển Thứ 27

 

“Great enlightening beings give the knot of flesh on their heads to

beggars as did the enlightening beings Jewel Topknot King, Supremely

Wonderful Body, and countless ofhers. At such a time, seeing a beggar

come, the enlightening beings’ hearts fill with joy and they say, ‘If you

need a flesh topknot, take it from me — mine is the best in the land.’

And when they say this, their minds are undisturbed, they do not think

of ofher actions; they relinquish the world and seek dispassionate serenity;

ultimately pure, diligent, straightforward, they are bent on omniscience.

They then take a sharp knife and cut off the topknot of flesh on their

heads; with their right knee kneeling on the ground, they join their

palms and give their topknots away with a concentrated mind, thinking

of the practices of all Buddhas and enlightening beings of the past,

present, and future, conceiving great joy, increasing in determination.

Intellectually they skillfully analyze and understand phenomena, and do

not grasp pain, knowing that the sense of pain has no signs and no

origin, that all sensations occur relatively and none are permanent.

Therefore they develop great blissful faith that they should practice

great relinquishment like all enlightening beings of past, future, and

present, seeking universal knowledge without retreating, without rely-

ing on ofhers’ teaching or the power of a teacher.

 

“When great enlightening beings carry out this giving, they dedicate

the roots of goodness in this way: ‘May all sentient beings attain the

invisible crown and develop the pagodalike topknot of enlightening

beings; may all sentient beings have hair like the Buddha, and be able to

extinguish all afflictions of sentient beings; may all sentient beings have

glossy hair, thick hair, hair which doesn’t grow on the forehead; may

all sentient beings have hair like the Buddha and forever be free from all

afflictions and binding habits; may all sentient beings have radiant hair,

shining with light that illumines all worlds in the ten directions; may all

sentient beings have undisturbed hair, clean like the Buddha’s; may all

sentient beings develop the pagodalike hair of the saint, so that for all

who sec it it is like seeing the Buddha’s hair; may all sentient beings

have hair like the Buddha, without stain, without attachment, forever

rid of all obscuring dust and dirt.’ This is great enlightening beings’

dedication of roots of goodness when giving their flesh topknots, to

cause sentient beings to be dispassionate and serene of mind, fulfill all

concentration formulae, and consummate the enlightened one’s knowl-

edge of all ways of liberation and its ten powers.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát bố thí cả búi tóc liền với da đầu cho kẻ đến xin, như Bửu Kế Vương Bồ Tát, Thắng Diệu hân Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Lúc tay cầm dao bén lóc trọn da đầu, liền với búi tóc cung kính trao cho kẻ đến xin, đại Bồ Tát không lòng động loạn, chỉ chánh niệm tam thế Chư Phật, lòng hoan hỷ thêm lớn chí nguyện, khéo hiểu các pháp chẳng thấy đau khổ, rõ biết sự khổ vốn vô tướng vô sanh, khổ vui thay nhau không có thường trụ, thật hành hạnh đại xả đồng với tam thế Bồ Tát, phát tín nguyện sâu cầu Nhứt thiết trí không thối chuyển, chẳng do sức thiện tri thức khác dạy trao. Ðem thiện căn này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được tướng vô kiến đảnh, được búi tóc như ngọn tháp. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc xanh biếc, tóc kim cang, tóc mịn nhuyễn, có thể dứt tất cả phiền não cho chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc nhuần láng, tóc kín dày, tóc không lấn phủ vành trán. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc như chữ “Vạn”, tóc xoắn khu ốc về phía hữu. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc như tóc Phật, lìa hẳn tất cả kiết tập phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc chói sáng chiếu thập phương thế giới. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc không rối, đẹp, sạch như tóc của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tóc như đảnh tháp của Phật, khiến người thấy như thấy tóc của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh đều được tóc vô nhiễm của Như Lai không hề bợn nhơ. Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí búi tóc liền cả da đầu đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh được tâm niệm tịch tịnh đều được viên mãn các môn đà la ni, rốt ráo Nhứt thiết chủng trí đủ Thập lực.

 

“Great enlightening beings give their eyes to those who come and

ask for them, just as the enlightening beings Gladdening Practice,

Moonlight King, and countless ofhers gave theirs. When great enlight-

ening beings give their eyes, they arouse a pure mind to give eyes; they

arouse the mind of the eye of pure knowledge, arouse a mind resting on

the light of truth; arouse the mind witnessing the unexcelled Buddha

Way; awaken a mind dedicated to great knowledge; awaken a mind to

give with equanimity equal to the enlightening beings of past, present,

and future; awaken the unobstructed eye; arouse a mind of indestructi-

ble pure faith; arouse a mind of joyful acceptance in regard to those

who ask. To consummate all spiritual powers, to produce the enlight-

ened eye, to increase and broaden the great determination for enlight-

enment, to cultivate great compassion, and to master the senses, they

set their minds on these things.

 

“When great enlightening beings give eyes, they conceive great love

tor those who ask, and establish charity tor them, increasing the power

of the teaching, giving up mundane emofional views and indulgence,

cutting off the bonds of desire, cultivating enlightenment, and oblig-

ingly satisfying their requests with unperturbed minds, always in ac-

cord with the practice of nondualistic equanimity. These roots of goodness

they dedicate thus: ‘May all sentient beings attain the supreme eye and

guide everyone; may all sentient beings attain the unobstructed eye and

open up the treasury of universal knowledge; may all sentient beings

attain the pure physical eye, its light perceptively penetrating, impossi-

ble to block; may all sentient beings attain the pure celestial eye, seeing

the births and deaths and fmits of actions of all sentient beings; may all

sentient beings attain the pure objective eye and be able to enter the

realm of those who realize thusness; may all sentient beings attain the

eye of wisdom and abandon all conceptual grasping and attachment;

may all sentient beings be endowed with the Buddha-eyc, capable of

tofal awareness and understanding of all things; may all sentient beings

perfect the universal eye, comprehending all realms without hindrance;

may all sentient beings attain the pure, unclouded eye, realizing the

realm of sentient beings is empty and has no existence; may all sentient

beings be fully endowed with the pure unobstructed eye and all be able to

consummate the ten powers of the enlightened.’ This is great enlighten-

ing beings’ dedication of roots of goodness when giving eyes, to cause

all sentient beings to attain the pure eye of universal knowledge.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát đem tròng mắt bố thí cho người xin như Hoan Hỷ Hạnh Bồ Tát, Nguyệt Quang Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Lúc bố thí tròng mắt, đại Bồ Tát khởi tâm thanh tịnh thí nhãn, tâm thanh tịnh trí nhãn, tâm y chỉ pháp quang minh, tâm hiện quán Phật đạo vô thượng, pháp tâm hồi hướng trí huệ rộng lớn, phát tâm xả thí bình đẳng đồng chư Bồ Tát trong ba thuở, phát tâm trí nhãn vô ngại chẳng hư lòng tin thanh tịnh. Ðối với người xin sanh tâm hoan hỷ nhiếp thọ vì để rốt ráo tất cả thần thông, vì sanh Phật nhãn, vì thêm lớn tâm Bồ đề, vì tu tập đại từ bi, vì chế phục sáu căn.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát lúc bố thí tròng mắt, đối với người xin sanh lòng thương mến, vì họ mà lập hội bố thí, thêm lớn pháp lực, rời bỏ những ái khiến phóng dật của thế gian, dứt trừ dục nhiễm mà tu tập hạnh Bồ đề, tâm an vi bất động làm vừa lòng người xin cho họ được thỏa mãn.

Ðem thiện căn này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được mắt tối thắng dìu dắt tất cả mọi loài. Nguyện tất cả chúng sanh được mắt vô ngại mở kho trí huệ rộng lớn. Nguyện tất cả chúng sanh được nhục nhãn thanh tịnh quang minh soi suốt không gì che được. Nguyện tất cả chúng sanh được thiên nhãn thanh tịnh trọn thấy nghiệp quả của tất cả chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp nhãn thanh tịnh, có thể tùy thuận vào cảnh giới Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh được huệ nhãn lìa bỏ tất cả sự phân biệt chấp trước. Nguyện tất cả chúng sanh viên mãn Phật nhãn đều có thể giác ngộ tất cả các pháp. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu phổ nhãn cùng tận các cảnh giới không bị chướng ngại. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu mắt thanh tịnh không mê mờ, rõ chúng sanh giới rỗng không vô sở hữu. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ mắt thanh tịnh vô ngại trọn vẹn mười trí lực. Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí tròng mắt đem thiện căn hồi hướng khiến tất cả chúng sanh được mắt thanh tịnh Nhứt thiết trí.

 

“Great enlightening beings are able to give cars and noses to those

who ask, as did King of Superlative Action, Invincible, and countless

ofher enlightening beings. When they give, they hand them over per-

sonally to those who ask, single-mindcdly cultivating the deeds of

enlightening beings, endowed with the seed nature of buddhahood,

born in the house of the enlightened. Recollecting the acts of giving

practiced by the enlightening beings, they constantly strive to activate

the pure faculties of enlightenment of Buddhas, their virtues and wisdom.

Observing all realms of existence, they see that not one thing endures.

They aspire to always be able to see the Buddhas and enlightening

beings. They recollect all Buddha-tcachings according to the situation.

They know the body is illusory, empty, void of existence, with noth-

ing to cling to. Thus when enlightening beings give away cars and

noses, their minds are always dispassionate and peaceful; they have

tamed their senses. They save sentient beings from the dangers of

perversity and evil, develop all knowledge and virtues, enter the ocean

of great generosity, comprehend the meanings of the teachings, fully

cultivate the ways they point out, acting in accord with knowledge and

wisdom, attaining mastery of truth, and substitute an indestructible

body for the perishable body.

 

“When great enlightening beings give cars, they dedicate the roots of

goodness in this way: ‘May all sentient beings attain unobstructed ears

and hear all sounds speaking the truth; may all sentient beings attain

unblocked ears and be able to understand all sounds; may all sentient

beings attain the cars of the enlightened and perceive all without hindrance;

may all sentient beings attain pure ears, not producing false discrimina-

tions based on the medium of hearing; may all sentient beings attain

cars without deafness, causing ignorant consciousness not to arise; may

all sentient beings attain cars pervading the cosmos and know the voices

of teachings of all Buddhas; may all sentient beings attain unobstructed

cars and realize all ways of nonobstruction; may all sentient beings

attain indestructible ears, that no one be able to break down the dis-

courses of good teachers; may all sentient beings attain all-hearing ears,

far-reaching and pure, supreme of all ears; may all sentient beings be

endowed with the celestial car and the enlightened car.’ This is great

enlightening beings’ dedication of roots of goodness when giving cars,

to cause all sentient beings to attain pure ears.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát có thể đem vành tai và cái mũi cho người xin, như Thắng Hạnh Vương Bồ Tát, Vô Oán Thắng Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Lúc bố thí, Bồ Tát gần gũi người xin, chuyên tâm tu tập các hạnh Bồ Tát, đủ chủng tánh Phật, sanh nhà Như Lai, nhớ hạnh bố thí của Bồ Tát tu, luôn siêng phát khởi Phật Bồ đề, làm cho các căn công đức trí huệ đều thanh tịnh, quan sát ba cõi không một mảy kiên cố. Nguyện luôn được thấy Chư Phật và Bồ Tát, tùy thuận ghi nhớ tất cả Phật pháp, rõ biết thân thể là hư giả rỗng không, không một mảy tham tiếc.

Lúc đại Bồ Tát bố thí tai, mũi như vậy, lòng luôn tịch tịnh điều phục các căn, cố gắng cứu giúp chúng sanh thoát nạn hiểm ác, sanh trưởng tất cả trí huệ chúng sanh, vào biển đại bố thí, rõ thấu nghĩa của các pháp, tu đủ các đạo hạnh, thật hành theo trí huệ, được pháp tự tại, đem thân chẳng bền đổi lấy thân bền.

Chư Phật tử! lúc đại Bồ Tát bố thí vành tai đem những thiện căn hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được tai vô ngại nghe khắp tất cả âm thinh thuyết pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được tai vô ngại có thể hiểu rõ trọn tất cả âm thinh. Nguyện tất cả chúng sanh được tai Phật thông thấu tất cả không bị trệ ngại. Nguyện tất cả chúng sanh được tai thanh tịnh, chẳng vì tai nghe mà sanh lòng phân biệt. Nguyện tất cả chúng sanh không tai điếc lảng, khiến rốt ráo không có sự nghe sai mờ. Nguyện tất cả chúng sanh được tai khắp pháp giới nghe biết trọn pháp âm của Chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tai vô ngại khai ngộ tất cả pháp vô ngại, khéo biết các luận không ai phá được. Nguyện tất cả chúng sanh được tai nghe khắp thanh tịnh rộng lớn. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ Thiên nhĩ nhẫn đến Phật nhĩ. Ðây là lúc bố thí tai, đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng, khiến các chúng sanh đều được tai thanh tịnh.

 

“When great enlightening beings give noses, they dedicate the roots

 

(Page 592 – The Flower Ornament Scripture)

 

of goodness in this way: ‘May all sentient beings attain high, straight

noses, refined noses, well-formed noses, beautiful noses, pleasing noses,

pure noses, docile noses, outstanding noses, enemy-conquering noses,

the noses of the enlightened; may all sentient beings attain faces free from

anger, faces of all truths, faces of nonobstruction, faces good to sec,

docile faces, pure clean faces, impeccable faces, round full faces like the

Buddha, faces pervading all places, faces of immeasurable beauty.’ This

is great enlightening beings’ dedication of roots of goodness when

giving noses, to cause sentient beings to ultimately gain entry into the

teachings of all Buddhas, to cause sentient beings to ultimately absorb

the teachings of all Buddhas, to cause sentient beings to ultimately

comprehend the teachings of the Buddhas, to cause sentient beings to

ultimately abide by the teachings of the Buddhas, to cause sentient

beings to ultimately always sec the Buddha, to cause all sentient beings

to attain realization of the principles of Buddha, to cause sentient beings

to ultimately develop indestructible minds, to cause sentient beings to

adorn all buddha-lands, to cause sentient beings to all attain the body of

great power of the enlightened ones. This is the dedication of roots of

goodness of enlightening beings when giving cars and noses.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát lúc bố thí cái mũi hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được mũi cao và thẳng, được mũi đẹp, được mũi có tướng lành, được mũi khả ái, được mũi tịnh diệu, được mũi tùy thuận, được mũi cao rõ, được mũi phục oán, được mũi thiện kiến, được mũi Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được gương nặt lìa nét giận hờn, được mặt Nhứt thiết pháp, được mặt vô ngại, được mặt thiện kiến, được mặt tùy thuận, được mặt thanh tịnh, được mặt lìa lỗi, được mặt Phật viên mãn, được mặt khắp tất cả chỗ, được mặt vô lượng xinh đẹp. Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí cái mũi đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh rốt ráo vào Phật pháp Nhiếp thọ Phật pháp, rõ biết Phật pháp, trụ trì Phật pháp, thường thấy Phật, đều chứng pháp môn của Phật thành tựu tâm không gì phá hoại được, có thể chiếu rõ chánh pháp của Phật, trang nghiêm thanh tịnh khắp những Phật độ, được thân oai lực lớn của Phật. Trên đây là đại Bồ Tát lúc bố thí tai và mũi đem thiện căn hồi hướng.

 

“Great enlightening beings, abiding securely in the state of indestruc-

tible freedom, are able to give teeth to sentient beings, as did Flower

Teeth King, Six Tusk Elephant King, and ofher enlightening beings of

antiquity. When great enlightening beings give teeth, their minds are

pure, to a degree rarely found: that is, they give with an inexhaustible

mind, give with a mind of great faith, give with a mind at every step

attaining immeasurable detachment, give with a mind in control of the

senses, give with a mind relinquishing all, give with a mind aspiring to

universal knowledge, give with a mind to comfort sentient beings, give

with great generosity, ultimate generosity, superb generosity, supreme

generosity, give with a mind to relinquish their own physical necessities

without resentment.

 

“At this time, the enlightening beings dedicate the roots of goodness

in this way: ‘May all sentient beings have sharp, white teeth, becoming

supreme reliquaries, receiving the offerings of humans and celestials;

may all sentient beings have even teeth, like those of the Buddha,

without any gaps; may all sentient beings have well-controlled minds

and skillfully carry out the transcendental practices of enlightening

beings; may the mouths of all sentient beings be pure and clean, their

teeth bright white, showing clearly; may all sentient beings have teeth

with memorable adornments, their mouths pure and clean, with no

foul appearance; may all sentient beings have a full set of teeth, always

producing various rare, exquisite fragrances; may all sentient beings

have well-controlled intellects and their teeth be clean and bright, like

white lofuses, forming gammadion patterns; may all sentient beings’

mouths and lips be fresh and clean, their teeth clean and white, shining

with innumerable lights illuminating everywhere; may all sentient beings’

 

(Page 593 – Ten Dedications)

 

teeth be fine and sharp, so there are no whole grains left in their food

when they eat and they have no attachment to taste and become

excellent fields of blessings; may all sentient beings always radiate light

from between their teeth, giving enlightening beings the foremost

prediction of enlightenment.’ This is great enlightening beings’ dedica-

tion of roots of goodness when giving teeth, to cause sentient beings to

be endowed with omniscience, their knowledge of all things clear and

pure.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát an trụ trong bực tự tại kiên cố, có thể đem nanh răng thí cho chúng sanh, như thuở xưa Hoa Xỉ Vương Bồ Tát, Lục Nha Tượng Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Lúc bố thí răng, lòng Bồ Tát thanh tịnh hy hữu như hoa sen xanh: Những là tâm bố thí vô tận, tâm bố thí tin sâu, tâm bố thí thành tựu vô lượng hạnh xả trong mỗi bước đi, tâm bố thí điều phục các căn, tâm bố thí xả tất cả, tâm bố thí Nhứt thiết trí, tâm bố thí an lạc chúng sanh, bố thí lớn, bố thí tột mức, bố thí thù thắng, tối thắng bố thí không lòng ghét giận.

Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được nanh răng trắng bén thành tháp tối thắng thọ sự cúng dường của Nhơn, Thiên. Nguyện tất cả chúng sanh được răng đều bằng như răng Phật không hở khuyết. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm điều phục khéo đến hạnh Ba la mật của Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh miệng lành thanh tịnh, nanh răng bóng trắng sáng rỡ. Nguyện tất cả chúng sanh được nanh răng trang nghiêm, miệng thanh tịnh không tướng xấu. Nguyện tất cả chúng sanh trọn đủ bốn mươi răng, luôn thoảng ra những mùi thơm vi diệu hi hữu. Nguyện tất cả chúng sanh ý khéo điều phục răng bóng sạch như hoa sen trắng, phóng vô lượng ánh sáng chiếu khắp nơi. Nguyện tất cả chúng sanh nanh răng bén chắc, ăn không tham nhiễm làm phước điền vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh nơi kẻ răng thường phóng quang minh thọ ký chư Bồ Tát. Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí nanh răng đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh đủ Nhứt thiết trí, vì được trí huệ thanh tịnh ở trong các pháp vậy.

 

“If people come to great enlightening beings asking tor their tongues,

they compassionately speak kind and gentle words to them, as did

Handsome King, Unregressing, and countless ofher enlightening beings

of ancient times. When great enlightening beings are born in the vari-

ous realms of existence, when countless sentient beings come to them

asking tor their tongues, they place those people on lion seats, and, with

minds free from anger, malice, and resentment, with minds of great

power, minds born of the essence of Buddhas, minds abiding in the

abode of enlightening beings, minds never polluted or disturbed, minds

abiding in great power, minds with no attachment to the body, and

minds with no attachment to words, they kneel on the ground, open

their mouths, show their tongue to the beggars, and say to them with

kind and gentle words, ‘This body of mine is all yours — you may take

my tongue and use it as you will, to fulfill your wishes.’

 

“At that time, the enlightening beings dedicate the roots of goodness

in this way: ‘May all sentient beings attain the universal tongue and be

able to expound all principles of speech and language; may all sentient

beings attain tongues that can cover their faces, and may their speech be

nondual and all true to reality; may all sentient beings attain a tongue

that covers all buddha-lands, demonstrating the autonomous spiritual

powers of Buddhas; may all sentient beings have soft, thin tongues,

always tasting fine, pure flavors; may all sentient beings have eloquent

tongues, able to cut through the net of doubts of all beings; may all

sentient beings have luminous tongues, able to radiate countless billions

of light beams; may all sentient beings attain tongues of definite certainty,

inexhaustibly explaining all things with discernment; may all sentient

beings attain masterful tongues, able to unlock all essential mysteries,

causing all to accept and believe what they say; may all sentient beings

attain tongues of universal fluency, able to enter into the ocean of all

languages; may all sentient beings attain tongues capable of explaining

all aspects of the teachings, thoroughly attaining ultimate perfection of

knowledge of words and speech.’ This is enlightening beings’ dedica-

tion of roots of goodness when giving tongues, to cause sentient beings

to all attain complete unobstructed knowledge.

Chư Phật tử! Nếu lúc có người đến xin cái lưỡi, đối với người xin, đại Bồ Tát dùng tâm từ bi nói lời dịu dàng khả ái, như thuở xưa Ðoan Chánh Diện Vương Bồ Tát, Bất Thối Chuyển Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Bấy giờ, đại Bồ Tát mời người xin ngồi trên toà sư tử. Với tấm lòng thanh tịnh hiền hòa an vui, không chấp lấy thân, không chấp lấy lời, Bồ Tát qùy gối hả miệng le lưỡi cho người xin mà bảo rằng: Thân của tôi đây hiện nay hoàn toàn thuộc về Ngài, xin cắt lấy lưỡi này tùy ý Ngài sử dụng, cho Ngài được thỏa lòng mong muốn.

Bồ Tát đem thiện căn bố thí lưỡi này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi cùng khắp, có thể tuyên nói các lời, các pháp. nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi trùm cả mặt, lời nói trọn chơn thiệt, không hai lời. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi trùm khắp tất cả Phật độ, thị hiện thần thông tự tại của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi mền mỏng, luôn hưởng vị ngon lành thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi biện tài, dứt được tất cả lưới nghi thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi sáng chói, có thể phóng vô lượng quang minh. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi quyết định, biện nói các pháp không cùng tận. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi điều phục khắp cả, có thể khéo khai thị tất cả bí yếu, lời nói ra khiến người tin nhận. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi thông đạt khắp cả, khéo vào tất cả biển ngôn ngữ. Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi khéo nói tất cả những pháp môn, nơi trí ngôn ngữ, đều đến bỉ ngạn. Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí cái lưỡi đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh đều được viên mãn trí vô ngại.

 

“Enlightening beings give their heads to those who come ask for

them, as did Supreme Knowledge, Great Light, and ofher great

enlightening beings. The giving that the great enlightening beings

practice is because they want to develop the head of supreme knowl-

 

(Pages 594 – The Flower Ornament Scripture)

 

edge comprehending all truths, because they want to develop the head

realizing great enlightenment and saving sentient beings, because they

want to have the supreme head seeing all things, because they want to

attain the head of pure knowledge which secs truly, because they want

to develop the head of nonobstruction, free from hindrance, because

they want to realize the head attaining the highest states, because they

seek the head of knowledge supreme in the world, because they want to

develop the head of pure wisdom, the crown of which cannot be seen

by any in the realms of desire, form, or formlessness, because they

want to attain the head of sovereignty of knowledge appearing through-

out the ten directions, and because they want to fulfill the head of

freedom which cannot be broken by anything at all.

 

“Great enlightening beings, abiding by this practice and diligently

applying it, then, because they have already entered the family of the

Buddhas, emulate the giving practiced by the Buddhas. Conceiving

pure faith in the Buddhas, they develop and mature roots of goodness,

and cause those in need to all be happily satisfied. Their own minds are

pure and joyful beyond measure; with pure faith and understanding

they clearly illumine the Buddha teachings, activate the will tor

enlightenment, and abide in equanimity and resignation. All their senses

are blissful; their virtous qualities grow and develop and they give rise

to good aspirations, and always like to practice magnanimous giving.

 

“At that time the enlightening beings dedicate the roots of goodness

in this way: ‘May all sentient beings attain the head of the enlightened,

and attain the invisible crown, which none anywhere can surpass, the

supreme head in all buddha-ficlds, hair curling to the right, radiant,

clean, lustrous, adorned with gammadions, a wonder of the world;

may they be endowed with the head of Buddhas, the head of consum-

mate knowledge, the foremost head in the world, and be heads of

completeness, of purity, and of comprehensive knowledge sitting on

the site of enlightenment.’ This is great enlightening beings’ dedication

of roots of goodness when giving their heads away, to enable sentient

beings to attain the highest truth and achieve unexcelled great wisdom.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát dùng đầu bố thí những người đến xin, như Tối Thắng Trí Bồ Tát, Quốc Vương Ca Thi và các Bồ Tát khác. Ðại Bồ Tát bố thí như vậy là vì muốn thành tựu trí thủ tối thắng vào tất cả pháp, muốn thành tựu đều đại Bồ đề cứu chúng sanh, muốn đầy đủ đầu đệ nhứt thấy tất cả pháp, muốn được đầu trí huệ chánh kiến thanh tịnh, muốn thành tựu đầu vô ngại, muốn được đầu bực đệ nhứt, muốn được đầu trí tối thắng nơi thế gian, muốn được đầu trí huệ thanh tịnh vô kiến đảnh, muốn được đầu trí huệ thị hiện khắp đến mười phương, muốn được đầu tự tại đối với tất cả pháp.

Ðại Bồ Tát an trụ pháp này siêng cầu tu tập thời là đã vào chủng tánh Phật, học hạnh bố thí của Phật, sanh lòng tin thanh tịnh đối với Phật, thêm lớn thiện căn, khiến người xin đều được thoả mãn vui mừng, lòng họ thanh tịnh vui mừng vô lượng, lòng tin hiểu thanh tịnh soi rõ Phật pháp, phát tâm Bồ đề, an trụ tâm xả, các căn thơ thới, công đức tăng trưởng, phát chí nguyện lành, thường ưa tu hành hạnh bố thí rộng lớn.

Bấy giờ Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được đầu Như Lai, được vô kiến đảnh, nơi tất cả chỗ không bị che khuất, là thượng thủ nhứt trong các Phật độ, tóc xoắn phía hữu nhuần bóng sáng sạch, chữ “Vạn” nghiêm sức rất hy hữu trong đời, toàn vẹn đầu Phật, thành tựu đầu trí, đầu đệ nhứt trong tất cả thế gian, là đầu hoàn toàn, là đầu thanh tịnh, là trí thủ viên mãn ngồi nơi đạo tràng. Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí đầu đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh được pháp tối thắng, thành trí huệ vô thượng.

 

“Great enlightening beings give their hands and feet to sentient

beings, like Always Diligent, Sorrowless King, and countless ofher

enlightening beings and ofhers gave their hands and feet in various

places of birth in all realms of existence. Using faith tor hands, they

initiate beneficial works, coming and going, reaching everywhere, dili-

gently practicing the true teaching, aspiring to attain jewel-producing

hands, giving their hands, fulfilling the path of enlightening beings

without doing anything in vain. They always extend their hands to

obtain great wisdom, and walk peacefully as they go, bold and fearless.

By the power of pure faith they fulfill diligent effort, to destroy

unwholesome states and to perfect enlightenment.

 

“When great enlightening beings give in this way, they open the gate

of pure teaching with hearts of immeasurable magnanimity, enter the

 

(Page 595 – Ten Dedications)

 

ocean of Buddhahood, perfect the hand of giving, and provide for all in

the ten directions. With the power of will they maintain the path of

universal knowledge, and abide in the mind ultimately tree of impurity,

the body of reality, and the body of knowledge, endless and incorruptible.

They cannot be shaken by any delusive influences; following good

teachers, they make their minds firm and stable, and cultivate the

practice of transcendence by giving, same as all enlightening beings.

 

“When great enlightening beings give their hands and feet, seeking

omniscience for the sake of all sentient beings, they dedicate the roots

of goodness in this way: ‘May all sentient beings be endowed with

spiritual powers, and all attain jewel-producing hands, and, having

attained jewel-producing hands, respect each ofher as fields of blessings

and give each ofher all kinds of jewels, and also give myriad jewels to

Buddhas, producing clouds of wonderful jewels covering all buddha-

lands.’ They cause sentient beings to be kind to each ofher and not

harm each ofher. They roam the buddha-fields, secure in fearlessness,

naturally endowed with ultimate spiritual powers. They also cause all

to attain hands producing jewels, hands producing flowers, hands pro-

ducing clothing, hands producing canopies, hands producing garlands,

hands producing incense, hands producing ornaments, boundless hands,

immeasurable hands, universal hands, and, having attained these hands,

to always diligently travel to all buddha-lands by means of spiritual

power. They can touch all buddha-worlds with one hand, and hold all

sentient beings with the hand of freedom. They attain hands of sublime

features, emanating immeasurable light. They can cover all sentient

beings with a single hand. They attain hands like the Buddha, with

webbed fingers and copper fingernails. At this time the enlightening

beings cover all sentient beings with the hand of great vows, praying

that all sentient beings set their minds on always gladly seeking unex-

celled enlightenment, producing the ocean of all virtues, rejoicing when

they see people come begging, never tiring of them, entering the ocean

of buddhahood, with the same roots of goodness as the Buddha. This is

enlightening beings’ dedication of roots of goodness when giving hands

and feet.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát bố thí tay và chân cho chúng sanh, như Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Vô Ưu Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Ở trong các loài, Bồ Tát nhiều đời bố thí tay chân. Dùng tín làm tay mà khởi hạnh nhiêu ích, qua lại xoay vần siêng tu chánh pháp. Nguyện được tay báu dùng tay làm vật bố thí, đầy đủ Bồ Tát đạo, thường dang rộng hai tay sẳn sàng bố thí, bước đi an lành dũng mãnh không khiếp sợ. Dùng sức tin thanh tịnh tròn đủ hạnh tinh tấn, trừ diệt ác đạo thành tựu Bồ đề.

Ðại Bồ Tát lúc bố thí như vậy dùng vô lượng vô biên tâm quảng đại khai thị pháp môn thanh tịnh và biển Chư Phật thành tựu tay bố thí châu cấp khắp mọi nơi, nguyện lực nhậm trì đạo Nhứt thiết trí, trụ nơi tâm rốt ráo ly cấu, pháp thân và trí thân không dứt không hư, tất cả nghiệp ma chẳng khuynh động được y tựa nơi thiện tri thức để kiên cố tâm mình, tu hành Bố thí Ba la mật đồng như chư Bồ Tát.

Ðại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh tròn đủ sức thần thông đều được tay báu. Ðược tay báu rồi, thời đều tôn kính nhau, xem là phước điền, đem các vật báu cúng dường nhau, lại đem các báu cúng dường Chư Phật, nổi mây báu đẹp khắp các Phật độ, khiến các chúng sanh thương yêu nhau, chẳng não hại nhau, dạo đi các cõi Phật an trụ vô úy, tự nhiên đầy đủ trọn vẹn thần thông.

Lại khiến chúng sanh đều được tay báu, tay hoa, tay hương thơm, tay y phục, tay lọng, tay tràng hoa, tay hương bột, tay đồ trang nghiêm, tay vô lượng, tay vô lượng, tay rộng khắp.

Ðược tay này rồi, dùng sức thần thông thường siêng năng qua đến tất cả Phật độ. Có thể dùng một tay rờ khắp tất cả thế giới của Chư Phật. Dùng tay tự tại giữ gìn các chúng sanh. Ðược tay đủ tướng vi diệu phóng vô lượng quang minh. Có thể dùng một tay che khắp chúng sanh. Thành tựu tay Như Lai: Ngón có màng lưới, móng như đồng đỏ.

Bấy giờ Bồ Tát dùng tay đại nguyện che khắp các chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh chí thường thích cầu Vô thượng Bồ đề, xuất sanh tất cả biển công đức lớn. Thấy người đến xin thời lòng hoan hỷ không nhàm. Vào biển Phật pháp, thiện căn đồng với Phật.

Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí tay chân đem thiện căn hồi hướng.

 

“Great enlightening beings wound themselves and draw blood to

give to sentient beings like Principled Action, Benevolent King, and

countless ofher enlightening beings in various realms of existence.

When they give blood, they arouse a mind to achieve omniscience, a

mind of longing for great enlightenment, a mind of pleasure in cultivat-

ing the practices of enlightening beings, a mind not to grasp painful

sensations, a mind of gladness to see beggars, a mind not averse to

beggars, a mind directed toward the path of all enlightening beings, a

mind to preserve the equanimity of all enlightening beings, a mind to

increase and broaden the benevolent giving of enlightening beings, an

unregressing mind, an unremitting mind, a mind free from self-love.

The roots of goodness they dedicate in this way: ‘May all sentient

 

(Page 596 – The Flower Ornament Scripture)

 

beings attain fulfillment of the body of reality and the body of knowledge;

may all sentient beings attain an adamantine, indefatigable body; may

all sentient beings attain an indestructible body that nothing can injure;

may all sentient beings attain a phantom-like body, appearing through-

out the world without limit; may all sentient beings attain a delightful

body, clean, beautiful, strong and healthy; may all sentient beings attain

a body born of the realm of reality, same as the enlightened, depending

on nothing; may all sentient beings attain a body like the radiance of

beautiful jewels, which no worldly people can outshine; may all sen-

tient beings attain a body which is a treasury of knowledge, and realize

freedom in the realm of immortality; may all sentient beings attain a

body of an ocean of jewels, which is unfailingly beneficial to all who

see it; may all sentient beings attain the body of space, which none of

the troubles of the world can affect.’ This is great enlightening beings’

dedication of roots of goodness, with the mind of the Great Vehicle, a

pure mind, a broad mind, a joyful mind, a happy mind, an enraptured

mind, a mind in control, a peaceful mind, an unpolluted mind, when

giving blood from their bodies.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát hoại thân thể để lấy máu bố thí chúng sanh, như Pháp Nghiệp Bồ Tát, Thiện Ý Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Ở trong các loài, lúc bố thí máu nơi thân, đại Bồ Tát khởi tâm thành tựu Nhứt thiết trí, khởi tâm hân ngưỡng đại Bồ đề, khởi tâm thích tu hạnh Bồ Tát, khởi tâm chẳng chấp lấy khổ thọ, khởi tâm thích thấy người xin, khởi tâm chẳng hiềm người đến xin, khởi tâm xu hướng Bồ Tát đạo, khởi tâm gìn giữ hạnh xả của tất cả Bồ Tát, khởi tâm làm thêm rộng hạnh bố thí lành của Bồ Tát, khởi tâm bất thối chuyển, tâm chẳng thôi nghỉ, tâm không luyến nơi mình.

Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh đều được thành tựu pháp thân, trí thân. Nguyện tất cả chúng sanh được thân không mỏi nhọc như Kim Cang. Nguyện tất cả chúng sanh được thân bất hoại không ai làm thương tổn được. Nguyện tất cả chúng sanh được thân như biến hóa, hiện khắp thế gian không cùng tận. Nguyện tất cả chúng sanh được thân khả ái tịnh diệu kiên cố. Nguyện tất cả chúng sanh thân pháp giới đồng với Như Lai không chỗ y chỉ. Nguyện tất cả chúng sanh được thân như diệu bửu chói sáng, tất cả người trong thế gian không sánh kịp. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí tạng, ở trong vòng sanh tử mà được tự tại. Nguyện tất cả chúng sanh được thân bửu hải, đem sự lợi ích lại cho tất cả ai ngó thấy. Nguyện tất cả chúng sanh được thân hư không, những sự khổ nảo hoạn nạn của thế gian không làm nhiễm trước được.

Ðây là lúc bố thí máu nơi thân, Bồ Tát dùng tâm Ðại thừa, tâm thanh tịnh, tâm quảng đại, tâm vui thích, tâm hân hạnh, tâm hoan hỷ, tâm tăng thượng, tâm an lạc, tâm không ô trược mà đem thiện căn hồi hướng như vậy.

 

“When great enlightening beings sec people come and ask for their

bodies’ marrow and flesh, they are joyful and speak gently to them,

telling them to take their bodies’ marrow and flesh as they wish, just as

Benefactor, All-Giving King, and innumerable ofher enlightening beings

gave their marrow and flesh in various circumstances in various realms

of being. When they give to those who ask, their joy is great, their

generosity grows; they cultivate roots of goodness the same as all

enlightening beings, depart from the dust and dirt of the world, and

attain profound determination. They give their bodies to all, their

minds inexhaustible; endowed with immeasurable great roots of goodness,

they embody the treasures of all virtues. According with the principles

of enlightening beings, they tirelessly put them into practice, their

minds always delighting in the virtues of giving. They give all without

regret, clearly observing that all things come from conditions and have

no substance; they have no greed for the act of giving or for the

rewards of giving, and give impartially to whomever they meet.

 

“When great enlightening beings give in this way, all the Buddhas

appear to them, because they think of them as parents and receive their

protection; all sentient beings appear to them, because they cause all to

live in peace by the pure teaching; all worlds appear to them, because

they adorn and purify all buddha-lands; all living beings appear to

them, because they serve all with great compassion; all Buddha qualities

appear to them, because they like to observe the ten powers of the

enlightened ones; all enlightening beings of the past, present, and

future appear to them, because they share the same complete roots

of goodness; all fearlessnesses appear to them, because they are able

to make the supreme lion roar; all the past, present, and future

appear to them, because they have attained knowledge of equality

 

(Page 597 – Ten Dedications)

 

observing all; all worlds appear to them, because they initiate great,

tar-reaching vows to cultivate enlightenment throughout the future; the

tireless practices of enlightening beings all appear to them, because they

develop infinite great aspirations.

 

“When great enlightening beings give marrow and flesh, they dedi-

cate the roots of goodness in this way: ‘May all sentient beings attain

the indestructible body; may all sentient beings attain the enduring

mystic body, which never diminishes; may all sentient beings attain

mentally produced bodies, adorned and pure like the Buddha’s body;

may all sentient beings attain bodies adorned with all marks of merit

and signs of greatness; may all sentient beings attain bodies beautifully

adorned with all kinds of embellishments, endowed with the ten powers,

indestructible; may all sentient beings attain the body of those who

realize thusness, ultimately pure, impossible to delimit or measure; may

all sentient beings attain the body of firmness and stability, which no

demons or enemies can injure; may all sentient beings attain the body of

oneness, and be one with the Buddhas of all times; may all sentient

beings attain the unobstructed body, pervading space with the pure

body of reality; may all sentient beings attain the body of the matrix of

enlightenment, able to contain all worlds.’ This is the dedication of

roots of goodness of enlightening beings giving marrow and flesh,

seeking universal knowledge, to cause all sentient beings to attain the

ultimately pure infinite body of those who realize thusness.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát thấy có người đến xin, thịt và tủy nơi thân thể mình, liền hoan hỷ dịu dàng bảo người xin rằng: Thịt và tủy nơi thân tôi đây tùy ý Ngài lấy dùng, như Nhiêu Ích Bồ Tát, Nhứt Thiết Thí Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Ðại Bồ Tát ở trong các loài, nhiều đời đem tủy và thịt nơi thân mình mà bố thí cho người đến xin, lòng rất hoan hỷ càng thêm lớn tâm bố thí, tu tập thiện căn đồng với chư Bồ Tát, lìa trần cấu thế gian được chí nguyện sâu, đem thân bố thí khắp nơi, lòng vẫn vô tận, tròn đủ vô lượng thiện căn rộng lớn nhiếp thọ tất cả công đức vi diệu, thọ trì thật hành mãi không nhàm, đúng như pháp tắc của Bồ Tát, lòng thường ưa thích công đức bố thí, châu cấp tất cả lòng không hối tiếc, quan sát khắp các pháp đều tùy duyên sanh vốn không có tự thể, chẳng luyến hạnh nghiệp bố thí cũng chẳng tham quả báo bố thí, tùy chỗ hội ngộ bình đẳng thí cho.

Lúc đại Bồ Tát bố thí như vậy, Chư Phật đều hiện tiền, vì khiến được an trụ khắp các pháp thanh tịnh. Tất cả thế giới đều hiện tiền vì khiến nghiêm tịnh tất cả Phật độ. Tất cả chúng sanh đều hiện tiền vì dùng tâm đại bi cứu hộ khắp tất cả. Tất cả Phật đạo đều hiện tiền, vì thích quan sát mười trí lực của Như Lai. Quá khứ, vị lai, hiện tại tất cả Bồ Tát đều hiện tiền vì đồng chung viên mãn những thiện căn. Tất cả vô úy đều hiện tiền vì có thể làm bực thuyết pháp tối thượng. Tất cả tam thế thời gian đều hiện tiền vì được trí bình đẳng quan sát khắp cả. Tất cả thời gian đều hiện tiền vì phát nguyện rộng lớn tu hạnh Bồ đề trọn kiếp vị lai. Tất cả hạnh không mệt nhàm của Bồ Tát đều hiện tiền vì phát tâm rộng lớn vô lượng.

Ðại Bồ Tát, lúc bố thí thịt và tủy, đem thiện căn hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được thân Kim Cang chẳng bị ngăn trở phá hoại. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên mật chẳng khuyết giảm. Nguyện tất cả chúng sanh được ý sanh thân, trang nghiêm thanh tịnh như thân Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được thân đủ trăm tướng phước đức, trang nghiêm với ba mươi hai tướng. Nguyện tất cả chúng sanh được thân diệu trang nghiêm đủ tám mươi tướng tùy hảo, đủ mười trí lực. Nguyện tất cả chúng sanh được thân Như Lai, rốt ráo thanh tịnh không hạn lượng. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên cố, tất cả chúng sanh được thân nhứt tướng đồng một thân tướng với Chư Phật tam thế. Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô ngại dùng pháp thân thanh tịnh khắp cõi hư không. Nguyện tất cả chúng sanh được thân Bồ đề tạng, dung nạp tất cả thế gian.

Ðây là Bồ Tát vì cầu Nhứt thiết trí, lúc bố thí thịt và tủy đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều được thân vô lượng thanh tịnh rốt ráo của Như Lai.

 

“Great enlightening beings give their hearts to those who come and

ask for them, as did No Regret, Unobstructed King, and countless

ofher great enlightening beings. When they give their own hearts to

beggars, they cultivate the mind of free giving, develop the mind of

total giving, learn the mind of carrying out transcedcnt giving, perfect

the mind of transcendent giving, cultivate the mind of giving of all

enlightening beings, the inexhaustible mind relinquishing all, the mind

accustomed to giving all, the mind taking on all enlightening beings’

practice of giving, the mind correctly mindful of the manifestation of

all Buddhas, the mind presenting gifts to all who come and ask,

without end.

 

“When great enlightening beings give in this way, their minds are

pure: in order to liberate all sentient beings, in order to attain the realm

of enlightenment with the ten powers, in order to cultivate practice in

accord with their great vows, because they want to abide in peace in the

path of enlightening beings, because they want to develop omniscience,

and because they do not give up their original vows, they dedicate the

roots of goodness in this way; ‘May all sentient beings attain diamond

treasury hearts, which all diamond mountains cannot break; may all

sentient beings attain diamond-realm hearts, adorned with the mystic

gammadion; may they attain unshakable hearts, attain hearts that can-

not be frightened; may they attain ever inexhaustible hearts benefit-

ing the world; may they attain hearts that are treasuries of knowledge

 

(Page 598 – The Flower Ornament Scripture)

 

and wisdom, marked by great courage; may they attain hearts marked

by firm strength; may they attain hearts as infinite as the ocean of living

beings; may they attain hearts which nothing can spoil; may they attain

hearts destroying all delusive activities and armies of demons; may they

attain fearless hearts; may they attain hearts of great spiritual force; may

they attain hearts of constant energy; may they attain hearts of great

courage; may they attain hearts that cannot be shocked; may they attain

hearts with indestructible armor; may they attain the supreme hearts of

enlightening beings; may they attain hearts full of the light of enlighten-

ment into the Buddha teachings; may they attain hearts sitting under

the tree of enlightenment, abiding by the true teachings of all Buddhas,

divorcing all illusions and attaining omniscience; may they attain hearts

accomplished in the ten powers.’ This is great enlightening beings’

dedication of roots of goodness when giving their hearts, to cause all

sentient beings to be unstained by the world and to be endowed with

the ten-powered mind of the enlightened.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát đem quả tim bố thí cho người đến xin, như Vô Hối Yểm Bồ Tát, Vô Ngại Vương Bồ Tát và vô lượng đại Bồ Tát khác.

Lúc Bồ Tát đem tim mình cho người xin, thời học tâm bố thí tự tại, tu tâm bố thí tất cả, tập tâm Ðàn Ba la mật, thành tựu tâm Ðàn Ba la mật, học tâm bố thí của tất cả Bồ Tát, tâm vô tận thí xả tất cả, tâm tập quán đều bố thí tất cả, tâm thật hành bố thí gánh vác tất cả của Bồ Tát, tâm chánh niệm tất cả Chư Phật hiện tiền, tâm cúng dường tất cả người đến xin không hề đoạn tuyệt.

Vì thành tựu Nhứt thiết trí, Thập lực, an trụ Bồ Tát đạo, nên lúc bố thí tim mình, đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được tâm Kim Cang tạng. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng chữ “Vạn” trang nghiêm tâm Kim Cang giới, được tâm không thể dao động, được tâm chẳng thể khủng bố, được tâm lợi ích thế gian thường vô tận, được tạng tâm trí huệ đại dũng mãnh, được tâm na la diên kiên cố, được tâm vô tận như chúng sanh giới, được tâm trừ diệt các ma nghiệp ma quân, được tâm vô úy, tâm đại Oai Ðức, tâm thường tinh tấn, tâm đại dũng mãnh, tâm chẳng kinh sợ, tâm áo giáp Kim Cang, tâm Tối thượng của Bồ Tát, thành tựu tâm Phật Bồ đề sáng chói, được ngồi dưới cội Bồ đề, an trụ Phật pháp, hết mê hoặc, hoàn thành tâm Nhứt thiết trí, tâm Thập lực.

Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí quả tim mình đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh chẳng nhiễm thế gian, tròn đủ tâm Thập lực của Như Lai.

 

“If anyone comes to great enlightening beings asking for their inter-

nal organs, they give all, like Good Giver, Demon-Conquering Sovereign,

and countless ofher great enlightening beings. When practicing this

giving, they are glad to see people come begging and look upon them

lovingly; in the quest for enlightenment they give as they are asked,

without any regret in their hearts. They observe that this body has no

permanence or stability, and reflect that they should give this body

away and get an indestructible body. They also are mindful that this

body will eventually decay, disgusting to all who sec, and will be eaten

by animals, that this body is impermanent, eventually to be abandoned

and eaten by ofhers, without awareness or cognition. When enlighten-

ing beings make these observations, they know that the body is tran-

sient and the height of impurity; understanding the teaching, they

become very joyful. With a respectful mind, they sec those who come

ask of them as good friends who have come to profect them, and

generously give them whatever they ask, substituting the enduring

body for the unstable one.

 

“When great enlightening beings give in this way, they dedicate all

the roots of goodness, that all sentient beings may attain the body of

the treasury of knowledge, inwardly and outwardly pure; that all sen-

tient beings may attain the body of the treasury of virtue, able to

preserve the vow for omniscience; that all sentient beings may attain a

supremely wonderful body, inwardly full of sublime fragrance, out-

wardly radiating light; that all sentient beings may attain a body with-

out a protruding belly, upper and lower body straight, limbs and joints

well coordinated; that all sentient beings may attain the body of knowl-

edge and wisdom, filled with joy, enriched and nourished by the savor

of the Buddha teaching; that all sentient beings attain an inexhaustible

body and cultivate peaceful abiding in the most profound nature of

truth; that all sentient beings may attain the body of the pure treasury

 

(Page 599 – Ten Dedications)

 

of concentration spell formulae, and elucidate all truths with marvelous

eloquence; that all sentient beings may attain the body of purity, body

and mind both inwardly and outwardly clean; that all sentient beings may

attain the body of practice of deep contemplation with knowledge of

realization of thusness, filled with wisdom, showering the rain of truth;

that all sentient beings may attain a body that is inwardly tranquil while

outwardly being a supreme representation of knowledge for sentient

beings, emanating great light universally illuminating everything. This

is great enlightening beings’ dedication of roots of goodness when

giving internal organs, to cause sentient beings to be inwardly and

outwardly pure and to all achieve stability in unobstructed knowledge.

Chư Phật tử! Nếu có người đến xin gan, phổi, ruột, cật của mình, đại Bồ Tát đều bố thí cho họ, như Thiện Thí Bồ Tát, Hàng Ma Tự Tại Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Lúc bố thí những vật trên đây, thấy người đến xin, lòng Bồ Tát hoan hỷ kính mến, vì cầu đạo Bồ đề, nên đều bố thí đúng theo ý người xin, chẳng hối tiếc, quan sát thân này không bền chắc, tôi nên đem bố thí cho họ để được thân kiên cố. Bồ Tát lại suy nghĩ thân của tôi đây liền sẽ hư rã ai thấy cũng nhàm, sẽ là món ăn của chồn, sói, thân này là vật vô thường rồi cũng phải bỏ.

Ðại Bồ Tát lúc quan sát như vậy, biết thân rất vô thường nhơ uế, được tỏ ngộ nơi pháp nên rất vui mừng, kính mến người xin như bực thiện tri thức, đem thân không bền đổi lấy thân bền, tất cả thiện căn này đều hồi hướng như vầy :

Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí tạng trong ngoài đều thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được thân phước tạng có thể nhậm trì tất cả trí nguyện. Nguyện tất cả chúng sanh được thân thượng diệu, trong chứa hương thơm, ngoài phát ánh sáng. Nguyện tất cả chúng sanh được thân không lộ bụng, trên dưới ngay thẳng, lóng đốt xứng nhau. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí huệ, dùng pháp vị của Phật để dinh dưỡng thơ thới. Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô tận, tu tập an trụ nơi pháp tánh thậm thâm. Nguyện tất cả chúng sanh được thân tổng trì thanh tịnh dùng diệu biện tài hiển thị các pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được thân thanh tịnh, cả thân và tâm trong ngoài đều thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí hạnh sâu rộng của Phật, trí huệ trùm khắp, mưa pháp vũ lớn. Nguyện tất cả chúng sanh được thân ở trong thời tịch tịnh, ở ngoài thời vì chúng sanh mà làm tràng trí huệ phóng đại quang minh soi sáng tất cả.

Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí tạng phủ đem thiện căn hồi hướng. Vì muốn cho chúng sanh thân tâm thanh tịnh, đều được an trụ trong trí huệ vô ngại.

 

“Great enlightening beings give those who ask for them their limbs,

joints, and bones, like Treasury of Truth, King of Light, and innumera-

ble ofher great enlightening beings. When they give their limbs, joints,

and bones, upon seeing people come begging, they give rise to love,

joy, pure faith, peace of mind, courage, kindness, an unobstructed

mind, a pure mind, a mind to give whatever they are asked. When the

great enlightening beings give their limbs and bones, they dedicate the

roots of goodness in this way: ‘May all sentient beings attain phantom-

like bodies, and receive bone, flesh, and blood bodies no more; may all

sentient beings attain indestructible, invincible bodies; may all sentient

beings attain the body of reality, replete with all knowledge, born in

the realm where there are no bounds, no attachments, no fetters; may

all sentient beings attain the body of powers of knowledge, all faculties

complete, fully developed, uninterrupted and incorruptible; may all

sentient beings attain the body of the power of truth, with independent

power of knowledge reaching the ofher shore; may all sentient beings

attain a healthy, enduring body, upright and true, never decaying; may

all sentient beings attain a body able to respond to needs, to teach and

civilize all beings; may all sentient beings attain a body perfumed by

wisdom, with the great strength of limb of the mighty; may all sentient

beings attain a permanent, enduring body, forever free from all fatigue;

may all sentient beings attain a stable body of great strength, able to

fulfill the great power of energy and effort; may all sentient beings

attain the equally omnipresent body of reality and abide in the realm of

immeasurable supreme knowledge; may all sentient beings attain the

body of the power of virtue, beneficial to all who see it, removed from

all evil; may all sentient beings attain an independent body, which rests

on nothing, and all be endowed with nonrehant, unattached knowledge;

may all sentient beings attain a body under the profection of the

Buddhas; may all sentient beings attain a body beneficial to all living

beings, able to enter into all realms of existence; may all sentient beings

attain a body of universal manifestation, able to reflect all the Buddha

teachings; may all sentient beings attain a body endowed with vigor,

concentrating on and diligently cultivating the practice of the knowl-

edge of the Great Vehicle; may all sentient beings attain a pure body

 

(Page 600 – The Flower Ornament Scripture)

 

free from pride and conceit, their knowledge always stable and not

shaken by anything; may all sentient beings attain a body of firm

action, accomplishing the work of universal knowledge of the Great

Vehicle; may all sentient beings attain a body of firm action, accomplish-

ing the work of universal knowledge of the Great Vehicle; may all

sentient beings attain a body in the house of Buddhas, forever leaving

all mundane birth and death.’ This is great enlightening beings’ dedica-

tion of roots of goodness when giving limbs and bones, to cause all

sentient beings to attain omniscience and be eternally pure.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát bố thí những lóng xương của mình, như Pháp Tạng Bồ Tát, Quang Minh Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Lúc thấy người đến xin những lóng xương của mình, đại Bồ Tát rất hoan hỷ kính mến họ. Lòng Bồ Tát luôn an lạc thanh tịnh dũng mãnh, vững lòng tin, thêm lòng từ mẫn, lòng vô ngại, bố thí đúng theo chỗ nhu cầu của người xin. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được hóa thân, chẳng còn bẩm thọ thân máu thịt. Nguyện tất cả chúng sanh được thân Kim Cang bất hoại, không ai hơn được. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp thân viên mãn Nhứt thiết trí, sanh vào nơi cõi không hệ phược nhiễm trước. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí lực, các căn đều toàn vẹn chẳng hư khuyết. Nguyện tất cả chúng sanh được thân pháp lực, tự tại đến nơi bỉ ngạn. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên cố không hư hoại. Nguyện tất cả chúng sanh được thân tùy loại ứng hiện, giáo hóa điều phục muôn loài. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí huân, có sức khỏe lớn Na la diên. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên cố chẳng đoạn tuyệt, lìa hẳn tất cả sự mỏi nhọc. Nguyện tất cả chúng sanh được thân rất khỏe vững vàng, đầy đủ đại lực tinh tấn. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp thân bình đẳng khắp thế gian trụ nơi bực vô lượng trí huệ tối thượng. Nguyện tất cả chúng sanh được thân phước đức, ai ngó thấy đều được lợi ích xa lìa những điều quấy ác. Nguyện tất cả chúng sanh được thân không y tựa, đều được đầy đủ trí huệ vô y vô trước. Nguyện tất cả chúng sanh được thân Phật nhiếp thọ, thường được Chư Phật gia hộ. Nguyện tất cả chúng sanh được thân lợi ích tất cả mọi loài, đều có thể vào tất cả mọi loài. Nguyện tất cả chúng sanh được thân phổ hiện, có thể chiếu hiện khắp tất cả Phật pháp. nguyện tất cả chúng sanh được thân hoàn toàn tinh tấn, chuyên niệm siêng tu trí hạnh Ðại thừa. Nguyện tất cả chúng sanh được thân thanh tịnh, lìa cống cao, ngã mạn trí huệ luôn vững vàng không động loạn. Nguyện tất cả chúng sanh được thân hành kiên cố, thành tựu tất cả trí nghiệp Ðại thừa. Nguyện tất cả chúng sanh được thân nhà Phật, lìa hẳn tất cả sanh tử thế gian.

Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí những lóng xương nơi thân mình đem thiện căn hồi hướng. Vì muốn cho chúng sanh được Nhứt thiết trí vĩnh viễn thanh tịnh vậy.

 

“When great enlightening beings see people come to them with

knives and ask tor their skin, their hearts become joyful, their senses

delighted, just like someone who has been done a great favor; they

welcome them, invite them in, set out a seat for them, and bow to

them respectfully, thinking, ‘These seekers are most rare; they come

seeking aid from me, working to fulfill my vow for omniscience.’

Joyfully, with a mild countenance, they say to them, ‘This body of

mine I   entirely — take as much of my skin as you need,’ just

like Treasury of Purity, Golden-sided Deer King, and countless ofher

great enlightening beings of the past. At that time, the enlightening

beings dedicate these roots of goodness in this way: ‘May all sentient

beings have fine skin, like that of the Buddha, its color pure and clear,

so that people never tire of seeing it; may all sentient beings have

unbreakable skin, like diamond, which nothing can break; may all

sentient beings have golden skin, like the finest real gold, pure and

clear; may all sentient beings have clear, lustrous skin, endowed with

the softness and purity of the ascetic, characteristic of the Buddha; may

all sentient beings attain skin of the finest color, inherently pure, its

color and features incomparable; may all sentient beings develop the

pure-colored skin of Buddha, adorned with the marks and embellish-

ments of greatness; may all sentient beings have skin of exquisite color,

radiating great light, illuminating everything; may all sentient beings

have skin like luminous mesh, like the lofty banner of the world,

radiating unspeakably many spheres of light; may all sentient beings

have lustrous skin, its color and features all pure.’ This is great enlight-

ening beings’ dedication of roots of goodness when giving their skin, to

cause all sentient beings to reach all pure adorned buddha-fields and be

endowed with the great virtues of Buddha.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát thấy có người cầm dao bén xin da nơi thân mình, thời rất hoan hỷ xem như là có trọng ân đối với mình. Bồ Tát liền tiếp rước mời ngồi tòa cao, rồi đem thân dâng nạp cho người xin làm vừa ý họ với lòng kính mến, như Thanh Tịnh Tạng Bồ Tát, Kim Hiếp Lộc Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Bấy giờ Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được da mịn nhuyễn thanh tịnh như thân Phật, người thấy không nhàm. Nguyện tất cả chúng sanh được da bất hoại như Kim Cang không ai phá hoại được. Nguyện tất cả chúng sanh được da màu hoàng kim thanh tịnh sáng sạch. Nguyện tất cả chúng sanh được da vô lượng màu sắc, tùy theo tâm nguyện hiện sắc thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh được da thanh tịnh vi diệu đệ nhứt đủ các tướng hảo của Phật, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả.

Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí da nơi thân mình đem thiện căn hồi hướng, vì muốn chúng sanh đều được tất cả cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ công đức lớn của Như Lai.

 

“Great enlightening beings give their fingers and toes to those who

ask for them, like Persevering, Sovereign King of Jambudvipa, and

countless ofher great enlightening beings. At that time the countenance

of the enlightening beings is peaceful and happy, their minds are stable

and healthy, without any delusion. Riding the Great Vehicle, they do

not seek satisfaction of sensual desires, nor do they prize name and

fame; they only conceive the great determination of enlightening beings,

getting rid of all defilements of greed and jealousy, turning wholeheartedly

to the supremely wonderful teaching of the enlightened ones.

 

(Page 601 – Ten Dedications)

 

“When great enlightening beings give in this way, they concentrate

the roots of goodness and dedicate them thus: ‘May all sentient beings

have slender, long fingers, no different from Buddha; may all sentient

beings have fingers of even circumference, the upper and lower parts in

proportion; may all sentient beings have fingers with ruddy copper

nails, the nails rounded and shiny; may all sentient beings have the

fingers of the omniscient supreme human, able to hold all truths; may

all sentient beings have f ingers with the refinements of Buddhas’ fingers,

and be adorned with the ten powers; may all sentient beings have the

fingers of a great human, slender and even; may all sentient beings have

fingers marked with lofus gammadions, adorned with marks and

embellishments resulting from the working of the ten powers; may all

sentient beings have fingers that are mines of light, radiating great light

beams illumining unspeakably many buddha-worlds; may all sentient

beings have well-proportioned fingers, adorned with the characteristics

of Buddhas’ fingers.’ This is great enlightening beings’ dedication of

roots of goodness in giving fingers and toes, to cause all sentient beings

to attain purity of mind.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát đem ngón tay ngón chân bố thí cho người xin, như Kiên Tinh Tấn Bồ Tát, Diêm Phù Ðề Tự Tại Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Lúc bố thí, Bồ Tát hòa nhan vui vẻ, lòng an lành không điên đảo, chẳng cầu tư lợi chẳng chuộng tiếng tăm, an trụ nơi Ðại thừa phát ý quảng đại, lìa bỏ lòng ganh ghét bỏn xẻn và tất cả phiền não, chuyên hướng đến diệu pháp vô thượng của Như Lai. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được ngón tay ngón chân dài thon, đều đặn, tròn trịa, ngay thẳng trên dưới xứng nhau, móng như đồng đỏ nổi cao chói sáng, như ngón của Ðức Phật, đầy đủ Thập lực. Nguyện tất cả chúng sanh được ngón có chỉ xoay vòng phía hữu, đẹp như hoa sen. Nguyện tất cả chúng sanh được ngón tạng quang minh, phóng ánh sáng lớn chiếu vô lượng cõi Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được ngón khéo an bài, màng lưới hoàn toàn hảo khéo léo.

Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí ngón, đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho chúng sanh đều được tâm thanh tịnh vậy.

 

“When great enlightening beings are seeking the teaching, if someone

says, ‘If you can give me your fingernails. I’ll give you the teaching,’

the enlightening beings reply, ‘Just give me the teaching, and you may

take and use my fingernails as you wish,’ as did Sovereign King

Seeking Truth, Inexhaustible, and countless ofher great enlightening

beings. In their seareh tor the true teaching, and because of their desire

to expound the true teaching tor the benefit of sentient beings, to cause

all of them to be fulfilled, they give their fingernails away to those who

ask for them. At that time the enlightening beings dedicate these roots

of goodness in this way. ‘May all sentient beings have the ruddy copper

nails that are a mark of the Buddha; may all sentient beings have glossy

nails, adorned with embellishments; may all sentient beings have shiny

clean nails, clear as mirrors, finest of all; may all sentient beings have

the nails of the omniscient, and be endowed with the marks of great

human beings; may all sentient beings have peerless nails, not defiled by

or attached to any world; may all sentient beings have nails with

marvelous adornments, with light illumining all worlds; may all sen-

tient beings have unbreakable nails, pure, clean, and complete; may all

sentient beings have nails marked by entry into the techniques of all

Buddha-teachings, vast knowledge and wisdom thoroughly pure; may

all sentient beings have well-formed nails, the fruit of enlightening

actions, all sublimely pure; may all sentient beings have the nails of the

great omniscient guide, radiating treasuries of beautiful lights of infinite

hues.’ This is great enlightening beings’ dedication of roots of goodness

when giving their nails in their quest for the teaching, to cause sentient

beings to be endowed with the unobstructed power of nails of omni-

science of all Buddhas.

 

“Great enlightening beings seek the treasury of Buddha teachings

 

(Page 602 – The Flower Ornament Scripture)

 

with reverence and respect, considering it difficult to find. If someone

who can expound it comes to them and says, ‘If you can throw yourself

into a pit of fire seventy feet deep I will give you the teaching,’ the

enlightening beings, hearing this, jump for joy and reflect, ‘I would

stay forever even in miserable places like uninterrupted hell and experi-

ence immeasurable suffering for the sake of the truth; how much the

more readily would I jump into the fire of the human world to hear the

teaching. How wonderful it is that the true teaching is so easy to

obtain; without suffering the infinite tortures of hell one gets to hear it

merely by entering a pit of fire. Just explain to me and I’ll go into the

pit of fire,’ and like the enlightening beings King in Quest of the Good

Teaching and Adamantine Meditation, they enter the pit of fire in quest

of the teaching.

 

“At this time, the enlightening beings dedicate these roots of good-

ness in this way: ‘May all sentient beings abide in the teaching of

universal knowledge, the abode of Buddhas, and never regress or

retreat from unexcelled enlightenment; may all sentient beings be tree

from all perils and experience the peace and ease of buddhahood; may

all sentient beings attain tearless minds and be tree from all terrors; may

all sentient beings always gladly seek truth, full of joy and bliss,

adorned by the teachings; may all sentient beings leave the courses of

evil and extinguish the raging tires of the three poisons; may all sentient

beings always be in peace and happiness, full of the supremely refined

pleasures of the enlightened; may all sentient beings attain the mind of

enlightening beings and forever part from the fires of craving, anger,

and delusion; may all sentient beings attain the pleasures of concentra-

tion of enlightening beings and see the Buddhas everywhere, their

minds full of joy; may all sentient beings skillfully explain the true

teaching, ultimately never forgetting its principles; may all sentient

beings have the sublime bliss of spiritual powers of enlightening beings

and ultimately abide in knowledge of all ways of enlightenment.’ This

is great enlightening beings’ dedication of roots of goodness when

plunging into a pit of fire in quest of the true teaching, for the purpose

of causing sentient beings to give up hindering actions and all attain the

full endowment of the fire of wisdom.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát đem ngón tay ngón chân bố thí cho người xin, như Kiên Tinh Tấn Bồ Tát, Diêm Phù Ðề Tự Tại Vương Bồ Tát và vô lượng Bồ Tát khác.

Lúc bố thí, Bồ Tát hòa nhan vui vẻ, lòng an lành không điên đảo, chẳng cầu tư lợi chẳng chuộng tiếng tăm, an trụ nơi Ðại thừa phát ý quảng đại, lìa bỏ lòng ganh ghét bỏn xẻn và tất cả phiền não, chuyên hướng đến diệu pháp vô thượng của Như Lai. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được ngón tay ngón chân dài thon, đều đặn, tròn trịa, ngay thẳng trên dưới xứng nhau, móng như đồng đỏ nổi cao chói sáng, như ngón của Ðức Phật, đầy đủ Thập lực. Nguyện tất cả chúng sanh được ngón có chỉ xoay vòng phía hữu, đẹp như hoa sen. Nguyện tất cả chúng sanh được ngón tạng quang minh, phóng ánh sáng lớn chiếu vô lượng cõi Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được ngón khéo an bài, màng lưới hoàn toàn hảo khéo léo.

Ðây là đại Bồ Tát lúc bố thí ngón, đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho chúng sanh đều được tâm thanh tịnh vậy.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát cầu pháp tạng của Phật, hết lòng cung kính tôn trọng, dầu được nghe chánh pháp rồi phải tự nhảy vào hầm lửa sâu cũng rất vui mừng, như Cầu Thiện Pháp Vương Bồ Tát, Kim Cang Tư Duy Bồ Tát và chư đại Bồ Tát khác.

Bấy giờ Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh an trụ nơi pháp Nhứt thiết trí của Phật, trọn chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề.

Nguyện tất cả chúng sanh lìa các hiểm nạn, hưởng thọ sự an vui của Phật.

Nguyện tất cả chúng sanh được tâm vô úy, lìa các khủng bố.

Nguyện tất cả chúng sanh thường thích cầu pháp đầy đủ sự vui vẻ trang nghiêm.

Nguyện tất cả chúng sanh lìa các ác thú, dứt trừ tất cả lửa dữ tam độc.

Nguyện tất cả chúng sanh thường được an vui thắng diệu như Phật.

Nguyện tất cả chúng sanh được tâm Bồ Tát, lìa hẳn tất cả lửa tham, sân, si.

Nguyện tất cả chúng sanh đều được sự vui chánh định của Bồ Tát thấy khắp Chư Phật lòng họ rất vui mừng.

Nguyện tất cả chúng sanh khéo nói chánh pháp, đối với pháp cứu cánh luôn không quên sót. Nguyện tất cả chúng sanh toàn vẹn sự vui vi diệu thần thông của Nhứt thiết, rốt ráo an trụ nơi Nhứt thiết chủng trí.

Ðây là đại Bồ Tát vì cầu chánh pháp, lúc đem thân tự nhảy vào hầm lửa dùng thiện căn hồi hướng muốn cho chúng sanh lìa nghiệp chướng ngại, đều được đầy đủ lửa trí huệ.

 

“When great enlightening beings, in quest of the true teaching,

analyze and expound the path of enlightening beings, point out the road

of enlightenment, proceed toward highest knowledge, diligently culti-

vate the ten powers, extend the mind of universal knowledge, attain the

state of unobstructed knowledge, purify sentient beings, abide in the

sphere of action of enlightening beings, earnestly cultivate great

knowledge, and preserve complete enlightenment, they experience im-

measurable suffering and tribulation, as did Seeker of the Good Teaching,

Brave King, and countless ofher great enlightening beings. To save

even the most evil people, who repudiate the truth, are shrouded by

evil deeds, are in the grip of delusion, the enlightening beings, tor the

 

(Pages 603 – Ten Dedications)

 

sake of the truth, accept for those people all the torments they should

suffer. These roots of goodness they dedicate in this way: ‘May all

sentient beings be forever treed from all suffering and oppression, and

attain peace and happiness, freedom and spiritual power; may all sen-

tient beings be forever free from all miseries, and attain all happiness;

may all sentient beings annihilate the body of accumulated suffering,

attain the body of illumination, and always experience ease and bliss;

may all sentient beings escape from the prison of suffering and perfect

wise action; may all sentient beings see the path of peace and depart

from all evil courses; may all sentient beings attain the joy and bliss of

truth and forever end all misery; may all sentient beings extirpate all

suffering, love one another, and have no malevolence; may all sentient

beings attain the bliss of the Buddhas and leave the pains of birth and

death; may all sentient beings attain pure, peerless peace and ease,

impervious to all pains and vexations; may all sentient beings attain all

supreme bliss, ultimately tilled with the unobstructed bliss of buddha-

hood.’ This is great enlightening beings’ dedication of roots of good-

ness when accepting suffering for the sake of the truth, because they

want to rescue all beings and bring them to safety, free them from peril

and difficulty and cause them to live in the realm of omniscient,

unhindered liberation.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát vì cầu chánh pháp để khai thị diễn thuyết đạo hạnh Bồ Tát, chỉ đường Bồ đề, đến trí Vô thượng, siêng tu Thập lực, hiển thị tâm Nhứt thiết trí, được trí vô ngại, cho chúng sanh được thanh tịnh trụ nơi cảnh giới Bồ Tát siêng tu tập đại trí được Phật Bồ đề, mà tự thân phải thọ lấy vô lượng sự khổ não, như Cầu Thiện Pháp Bồ Tát, Dũng Mãnh Vương Bồ Tát và vô lượng đại Bồ Tát khác.

Lúc vì pháp mà thọ khổ, Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn tất cả sự khổ não bức bách, thành tựu thần thông tự tại an vui.

Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn những sự khổ được tất cả sự vui, dứt hẳn thân khổ được thân thanh tịnh an vui.

Nguyện tất cả chúng sanh thoát khỏi ngục khổ thành tựu trí hạnh.

Nguyện tất cả chúng sanh thấy đường an ổn lìa khỏi các ác đạo.

Nguyện tất cả chúng sanh được vui pháp hỷ dứt hẳn các sự khổ.

Nguyện tất cả chúng sanh dứt hẳn, các sự khổ, không lòng oán hại, luôn yêu mến nhau.

Nguyện tất cả chúng sanh được sự vui của Phật, lìa khổ sanh tử.

Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu, sự an lạc thanh tịnh vô tỷ, không sự khổ gì làm tổn thương được.

Nguyện tất cả chúng sanh được tất cả sự vui thù thắng vô ngại của Phật.

Ðây là đại Bồ Tát lúc chịu khổ để cầu chánh pháp đem thiện căn hồi hướng vì muốn cứu hộ tất cả chúng sanh, khiến họ khỏi những hiểm nạn mà an trụ nơi giải thoát vô ngại Nhứt thiết chủng trí vậy.

 

“When great enlightening beings occupy the rank of ruler and seek

true teaching, they consider even one sentence, one word, one phrase,

one doctrine hard to obtain, and will give up everything within the

seas, near or tar — land, cities, towns, populace, storehouses, gardens,

ponds, houses, forests, flowers, produce, including all rare and precious

things, palaces, bowers, spouses, children, retinues, even rulership —

they are able to give up all, seeking that which endures while in the

midst of the transient; because they want to benefit all living beings,

they earnestly seek the Buddhas’ path of unhindered liberation and

ultimately pure universal knowledge, as did Great Moral Force, King of

Supreme Virtue, and countless ofher great enlightening beings. They

diligently seek true teaching, even a little bit; tor every one word they

prostrate themselves on the ground. Properly meditating on the teach-

ings of all Buddhas of past, present, and future, they devofedly practice

them, never greedy for fame or fortune. They abandon the independent

rulership of all worldly realms to seek autonomous mastery of truth.

They have no attachment to worldly pleasures, and nourish their minds

with transmundanc teachings, forever leaving behind all idle specula-

tions and inanities of the world, abiding in the truth of the Buddhas,

which is free from inanity.

 

“At that time, enlightening beings dedicate the roots of goodness in

this way; ‘May all sentient beings always gladly give generously,

relinquishing everything; may all sentient beings be able to give up

whatever they have without regret; may all sentient beings always seek

the truth without begrudging their lives or sustenance; may all sentient

 

(Pages 604 – The Flower Ornament Scripture)

 

beings gain the benefit of the teaching and be able to stop everyone’s

doubts and confusion; may all sentient beings be able to give up their

lives and sovereignty in quest of the Buddha teaching, cultivating

highest enlightenment with great determination; may all sentient beings

honor and respect the true teaching with ever profound aspiration, not

begrudging their bodily lives; may all sentient beings preserve the most

difficult-to-find Buddha teaching, always practicing it diligently; may

all sentient beings attain the Buddhas’ light of enlightenment, accomp-

lishing the practice of enlightenment, awakening without relying on

another for understanding; may all sentient beings always be able to

analyze all Buddha teachings, pull out the arrow of doubt, and attain

peace of mind.’ This is great enlightening beings’ dedication of roots of

goodness when giving up their countries and cities in quest of the true

teaching, in order to cause sentient beings’ knowledge and insight to be

complete, and always to be able to remain in the path of peace.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc ở ngôi vua mà cầu chánh pháp, đến đỗi có thể vì qúy trọng một chữ, một câu, một nghĩa mà thí xả tất cả sở hữu trong nước, thành ấp, nhơn dân, đất đại, kho tàng, vàng bạc, châu báu, cung điện, quyến thuộc vợ con, đến cả ngôi vua cũng thí xả được, để đem sự lợi ích lại cho tất cả chúng sanh, cần cầu đạo Nhứt thiết trí vô ngại thanh tịnh của Chư Phật, như Ðại Thế Ðức Bồ Tát, Thắng Ðức Vương Bồ Tát và vô lượng đại Bồ Tát khác. Nhẫn đến vì cầu một chữ chánh pháp mà năm vóc mọp lạy, chánh niệm tam thế Phật pháp, thích tu tập, chẳng màng danh lợi, bỏ ngôi vua thế gian mà cầu ngôi Pháp Vương tự tại, không tham luyến sự vui thế gian mà dùng pháp xuất thế nuôi lớn tâm tánh, lìa hẳn tất cả sự hí luận thế gian mà trụ nơi Phật pháp không hí luận.

Bấy giờ đại Bồ Tát đem các thiện căn hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh thường thích bố thí tất cả sở hữu không lòng hối tiếc.

Nguyện tất cả chúng sanh luôn cầu chánh pháp, chẳng tiếc những của cải sanh sống đến cả thân mạng.

Nguyện tất cả chúng sanh đều được lợi ích nơi chánh pháp, có thể giải quyết sự nghi hoặc của tất cả chúng sanh.

Nguyện tất cả chúng sanh có lòng ham thích pháp lành, luôn vui thích chánh pháp của Phật.

Nguyện tất cả chúng sanh vì cầu Phật pháp nên có thể xả thân mạng nhẫn đến ngôi vua, phát đại tâm tu tập Bồ đề Vô thượng.

Nguyện tất cả chúng sanh tôn trọng chánh pháp, thường rất mến thích chẳng tiếc thân mạng.

Nguyện tất cả chúng sanh hộ trì Phật pháp rất khó được mà thường siêng tu tập.

Nguyện tất cả chúng sanh đều được quang minh Phật Bồ đề, thành hạnh Bồ đề, tỏ ngộ chẳng do người khác.

Nguyện tất cả chúng sanh thường có thể quan sát tất cả Phật pháp, nhổ trừ mũi tên nghi ngờ, trong tâm được an ổn.

Ðây là đại Bồ Tát thí xả ngôi vua để cầu chánh pháp, đem thiện căn hồi hướng như vậy, vì muốn cho chúng sanh được tri kiến viên mãn thường được trụ nơi đạo an ổn vậy.

 

“Great enlightening beings, becoming monarchs of great countries,

masters of the law, promulgate commands to eliminate work involving

killing: in all cities, towns, and villages, all butchery and slaughtering is

prohibited — to all creatures, legless, two-legged, four-legged, or many-

legged, they give freedom from tear and aggression. Extensively cultivat-

ing the practices of all enlightening beings, they treat beings with

humanity and kindness, not acting in aggressive or harmful ways. They

conceive the wonderful, precious will to give peace to sentient beings,

and establish profound determination tor buddhahood; always abiding

themselves by the three kinds of pure precepts, they also induce sentient

beings to do the same.

 

“Great enlightening beings, causing sentient beings to abide by the

five precepts and forever stop occupational killing, dedicate these roots

of goodness in this way: ‘May all sentient beings awaken the determina-

tion for enlightenment, be filled with knowledge and wisdom, and

preserve everlasting life; may sentient beings live tor immeasurable

ages, make offerings to all Buddhas, with reverence and respect dili-

gently cultivating to increase the lifespan even more; may all sentient

beings fully practice the method of removing old age and death, so that

calamities and poisons cannot threaten their lives; may all sentient

beings fully develop bodies free from illness and affliction, so they may

live as long as they wish; may all sentient beings attain inexhaustible

life, and abide by the practice of enlightening forever and ever, teaching

and taming all sentient beings; may all sentient beings be doors of life,

wherein the good foundations of the ten powers grow; may all sentient

beings be replete with roots of goodness, attain unlimited life, and

fulfill great vows; may all sentient beings see all the Buddhas and serve

them, and live indefinitely, cultivating and building up roots of goodness;

may all sentient beings learn well what there is to learn from the

enlightened, attain the joy of the way of sages and infinite life; may all

sentient beings attain a permanent life-roof, neither aging nor becoming

 

(Pages 605 – Ten Dedications)

 

ill, progress with vigor and courage to enter the knowledge and wis-

dom of buddhahood.’ This is great enlightening beings’ dedication of

roots of goodness when abiding by the three bodies of pure precepts

and forever stopping slaughter, to cause sentient beings to attain the

complete ten-powered knowledge of Buddhas.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát làm đại Quốc Vương được tự tại, ban chỉ dụ trừ bỏ nghiệp sát sanh. Cấm dứt sự giết thịt trong toàn thể quốc nội. Những sanh vật không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả đều ban cho sự vô úy. Không lòng khi đoạt, rộng tu tất cả hạnh Bồ Tát, nhơn từ che chở mọi loài, chẳng xâm não, phát tâm làm an ổn chúng sanh, lập quán trí rất thích đối với Chư Phật, thường tự an trụ nơi ba Tụ tịnh giới và cũng làm cho chúng sanh an trụ như vậy. Ðại Bồ Tát khiến các chúng sanh trụ nơi Ngũ giới, dứt hẳn nghiệp sát sanh. Ðem thiện căn này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Tát đầu đủ trí huệ, thọ mạng được bảo đảm không cùng tận.

Nguyện tất cả chúng sanh trụ vô lượng kiếp cúng dường tất cả Phật, cung kính siêng tu càng thêm thọ mạng.

Nguyện tất cả chúng sanh tu hành hoàn toàn lìa pháp lão tử, tất cả sự tai độc chẳng hại mạng họ được.

Nguyện tất cả chúng sanh được hoàn toàn thân thể không bịnh não, thọ mạng tự tại có thể tùy ý mà trụ thọ.

Nguyện tất cả chúng sanh được thọ mạng vô tận, cùng kiếp số vị lai trụ hạnh Bồ Tát, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh.

Nguyện tất cả chúng sanh, được môn thọ mạng thiện căn thập lực tăng trưởng, thọ mạng vô tận hoàn thành đại nguyện.

Nguyện tất cả chúng sanh đều thấy Chư Phật phụng thờ cúng dường, thọ mạng vô tận tu tập thiện căn.

Nguyện tất cả chúng sanh ở nơi Chư Phật khéo học Phật pháp được Thánh pháp hỷ thọ mạng vô tận.

Nguyện tất cả chúng sanh được thọ mạng thường trụ, dũng mãnh tinh tấn nhập trí huệ của Phật.

Ðây là đại Bồ Tát trụ ba Tụ tịnh giới dứt hẳn nghiệp sát sanh đem thiện căn hồi hướng, muốn cho chúng sanh được toàn vẹn mười trí lực của Phật vậy.

 

“When great enlightening beings see people cruelly castrating domes-

tic animals, making their bodies incomplete and causing them pain,

they are moved to compassion and save the animals out of pity, and

order all the people in the land to stop this practice. The enlightening

beings then say to those people, ‘Why do you do such an evil thing? I

have a treasury full of all kinds of conveniences which 1 will give to you

according to your needs. What you are doing is wrong and I urge you

not to do it. This occupation of yours is not right or reasonable — even

if you gain something, what is the use? To harm ofhers tor your own

profit after all isn’t right. All bad actions like this are not praised by the

enlightened.’ And having spoken thus, they give them all their goods,

and also explain the sublime teaching to them with fine words to

gladden them: that is, they point out to them the way to peace and

serenity, causing them to believe and accept, to do away with what is

not good, to practice pure deeds, to be kind to one another and not to

harm each ofher. Those people hearing this, forever give up evil.

 

“At that time, the enlightening beings dedicate these roots of good-

ness in this way: ‘May all sentient beings be physically complete; may

all sentient beings be courageous and cultivate pure religious practices;

may all sentient beings have brave, bold strength, always be leaders,

and abide in unobstructed knowledge, never retreating; may all sentient

beings forever abandon craving and have no attachments; may all

sentient beings develop rectitude and intelligence, and their knowledge

increase, worthy of the praise of the Buddhas; may all sentient beings

be endowed with the strength of great people and always be able to

cultivate the roots of goodness of the ten powers; may all sentient

beings never be emasculated, always cultivating rare qualities of virtue

and knowledge; may all sentient beings have no attachment or tics to

sensual desires, attain mental liberation, detach from the mundane and

abide in enlightening practice; may all sentient beings become people of

supreme knowledge and wisdom, trusted and obeyed by all; may all

sentient beings fully possess the great knowledge and wisdom of en-

lightening beings, soon to become Buddhas.’ This is enlightening beings’

dedication of roots of goodness when prohibiting all castration, to cause

sentient beings to have healthy bodies, and all be able to profect good

human beings, to be born in the families of worthies and sages, full of

intelligence, always cultivating healthy practices, with healthy capabilities,

endowed with the healthy seed of enlightenment, the true teaching,

courage, vigor, wisdom, and purity of genuine humans.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát thấy có chúng sanh ôm lòng tàn nhẫn làm tổn hại loài người và thú vật, vì thế nên phải thọ lấy thân nam hình thiếu sứt khổ sở, Bồ Tát khởi lòng từ bi mà thương xót cứu vớt họ, làm cho tất cả nhơn dân nơi diêm phù Ðề đều bỏ nghiệp sát hại, đem tất cả tài vật của mình bố thí cho họ, rồi dạy họ hiều biết chánh pháp, khiến họ vui mừng sanh lòng từ ái thương yêu lẫn nhau, dứt bỏ ác tâm.

Bấy giờ Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh toàn vẹn thân trượng phu thành tựu tướng Phật mã âm tàng.

Nguyện tất cả chúng sanh toàn vẹn thân nam tử, phát tâm dũng mãnh tu các phạm hạnh.

Nguyện tất cả chúng sanh có sức dũng mãnh, thường làm bực chủ đạo, trụ nơi trí vô ngại không hề thối chuyển.

Nguyện tất cả chúng sanh đều được đầy đủ thân đại trượng phu, lìa bỏ tâm tham dục không còn nhiễm trước.

Nguyện tất cả chúng sanh đều được thành tựu pháp thiện nam tử, trí huệ tăng trưởng được Chư Phật khen ngợi.

Nguyện tất cả chúng sanh được đầy đủ sức lực bực đại nhơn, luôn có thể tu tập căn lành mười trí lực.

Nguyện tất cả chúng sanh vĩnh viễn chẳng hư mất thân nam tử, thường tu tập pháp phước huệ Vị tằng hữu.

Nguyện tất cả chúng sanh ở trong ngũ dục không nhiễm không ràng buộc, được tâm giải thoát, nhàm lìa ba cõi tu hạnh Bồ Tát.

Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu bực trượng phu trí huệ đệ nhứt, mọi loài đều tôn kính phục tùng sự giáo hóa của họ.

Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ trí huệ của Bồ Tát, chẳng bao lâu sẽ thành bực Ðại Hùng.

Ðây là đại Bồ Tát cấm tuyệt tất cả sự hủy hoại thân nam tử, đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh toàn vẹn thân trượng phu, đều có thể thủ hộ các điều lành của bực trượng phu, sanh vào nhà Hiền Thánh, đầy đủ trí huệ, thường siêng tu tập thắng hạnh của bực trượng phu, có lực dụng bực trượng phu, khéo hay hiển thị bảy đạo hạnh bực trượng phu, đầy đủ thiện chủng trượng phu, chánh giáo trượng phu, dũng mãnh trượng phu, tinh tấn trượng phu, trí huệ trượng phu, thanh tịnh trượng phu, làm cho tất cả chúng sanh rốt ráo cũng đều được như vậy, như đấng Như Lai Ðiều Ngự Trượng Phu.

 

Hán Bộ Quyển Thứ 28

 

“It great enlightening beings see a Buddha appear in the world and

expound the true teaching, they announce to all in a loud voice, ‘A

 

(Pages 606 – The Flower Ornament Scripture)

 

Buddha has appeared in the world! A Buddha has appeared in the

world!’ This is to cause sentient beings to hear the name ol Buddha and

give up all pride and inanity. They also exhort and lead them to hasten

to see the Buddha, to remember the Buddha, to resort to the Buddha,

to concentrate on the Buddha, to contemplate the Buddha, to laud the

Buddha; also they extensively explain to them how rare it is to meet a

Buddha, who appears but once in a quadrillion eons. Due to this,

sentient beings get to see the Buddha, give rise to pure faith, dance tor

joy, and respectfully attend the Buddha. Also, from the Buddha they

hear the names of many Buddhas and go on to meet countless Buddhas,

plant roots of goodness, cultivate and develop them.

Chư Phật tử! Bực đại Bồ tát nếu thấy đức Như Lai xuất thế thuyết pháp, liền cả tiếng bảo tất cả chúng sanh:

Ðức Như Lai xuất thế! Ðức Như Lai xuất thế!

Làm cho mọi loài chúng sanh được nghe danh hiệu của Phật mà rời bỏ tất cả ngã mạn hí luận.

Ðại Bồ Tát lại dìu dắt chúng sanh được mau thấy Phật, niệm Phật, về với Phật, tưởng nơi Phật, quan sát Phật, ca ngợi Phật.

Ðại Bồ Tát lại vì chúng sanh mà nói gặp Phật là việc rất khó. Vì ngàn vạn ức kiếp, Ðức Phật mới xuất thế một lần.

Nhờ sự khuyên bảo của đại Bồ Tát mà chúng sanh được thấy Phật rồi sanh lòng tin thanh tịnh vui mừng hớn hở tôn trọng cúng dường.

Nơi Ðức Phật, chúng sanh được nghe danh hiệu của Chư Phật, nên rồi lại được gặp gỡ vô số Chư Phật khác, do đây sự tu tập các căn lành càng lớn thêm.

Ðối với Bồ Tát, các chúng sanh này đều coi là những bực thiện tri thức tối thượng.

Do đại Bồ Tát mà các chúng sanh được thành tựu Phật pháp, rồi tự đem căn lành đã vun trồng trong vô số kiếp mà thật hành Phật sự khắp thế gian.

 

“Then, countless quadrillions of sentient beings, because of seeing

the Buddha, all attain purity and ultimate pacification. Those sentient

beings think of the enlightening beings as most excellent friends and

benefactors, as due to the enlightening beings they achieve enlightened

qualities and distribute the roots of goodness they have planted over

countless eons throughout the world, thus performing Buddha-work.

 

“When great enlightening beings teach sentient beings and induce

them to see Buddha, they dedicate the roots of goodness in this way:

‘May all sentient beings go to sec Buddhas of their own accord, with-

out being urged to do so, and may they serve, provide for, and gladden

them all; may all sentient beings always enjoy seeing Buddhas, without

any feeling of rejection; may all sentient beings always diligently culti-

vate vast knowledge, absorbing and retaining the treasury of all Buddha

teachings; may all sentient beings understand all Buddha teachings they

hear and cultivate enlightening practice for immeasurable eons; may all

sentient beings abide in right mindfulness, and always see the Buddhas’

emergence with the eye of knowledge; may all sentient beings not think

of different occupations, but always think of seeing Buddha and dili-

gently cultivate the ten powers; may all sentient beings always sec

Buddhas in all places, comprehending that the realization of thusness

pervades the realm of space; may all sentient beings become equipped

with the tree body of buddhahood, realizing enlightenment and ex-

pounding the truth throughout the ten directions; may all sentient

beings meet good teachers, always hear the Buddha teachings, and

attain unbreakable faith in the Buddhas; may all sentient beings be able

to eulogize the emergence of Buddhas, and cause those who see them to

attain universal purity.’ This is enlightening beings’ dedication of the

roots of goodness of praising Buddhas’ appearance in the world, to

cause sentient beings to see all Buddhas, provide tor and serve them,

and attain ultimate purity in the highest teaching.

Chư Phật tử! Lúc khai thị cho các chúng sanh được thấy Ðức Phật, bực đại Bồ Tát đem những căn lành hồi hướng như vầy:

Nguyện cho tất cả chúng sanh, chẳng cần chờ khuyên bảo, tự đến gặp Phật để cúng dường và sanh lòng hoan hỷ.

Nguyện tất cả chúng sanh thường thích thấy Phật không bỏ rời.

Nguyện tất cả chúng sanh thường siêng tu tập trí huệ rộng lớn thọ trì Phật pháp.

Nguyện tất cả chúng sanh chẳng luận nghe tiếng gì đều tỏ ngộ Phật pháp, tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng kiếp.

Nguyện tất cả chúng sanh chánh niệm vững vàng, do trí nhãn, luôn thấy Ðức Phật xuất thế.

Nguyện tất cả chúng sanh không nhớ nghiệp hạnh nào khác, chỉ thường nhớ Phật, thấy Phật và siêng tu mười trí lực.

Nguyện tất cả chúng sanh thường thấy Chư Phật không luận chỗ nào, do đây rõ thấu Ðức Như Lai khắp cả cõi hư không.

Nguyện tất cả chúng sanh đều được đầy đủ thân tự tại của Phật, thành đạo thuyết pháp khắp cả mười phương.

Nguyện tất cả chúng sanh gặp thiện tri thức thường nghe Phật pháp, được lòng tin bất hoại đối với Chư Phật.

Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể ngợi khen Chư Phật xuất thế, làm cho người thấy Phật đều được thanh tịnh.

Trên đây là đại Bồ Tát đem căn lành ca ngợi Ðức Phật ra đời mà hồi hướng cho chúng sanh được thấy Phật, cúng dường Phật, nơi pháp vô thượng được rốt ráo thanh tịnh.

 

“Great enlightening beings give away land — they may give it to

Buddhas, building retreats, or they may give it to enlightening beings

and teachers, to use as they wish, or they may give it to mendicant

groups tor a place of abode, or they may give it to their parents, or to

ofher people, to Buddhist disciples, to individual illuminates, to various

 

(Page 607 – Ten Dedications)

 

fields of blessings, including the poor, orphaned, homeless, and ofhers.

They give whatever is wished, to fulfill their needs. They may build

Buddhas’ mausoleums, and provide all necessary articles for such places,

so they may be used as wished, without fear or hesitation.

 

“Whenever great enlightening beings give land, they dedicate the

roots of goodness in this way: ‘May all sentient beings fully realize the

pure stage of universal knowledge and arrive at the consummation of

the practices of Universal Good; may all sentient beings attain the stage

of tofal mental command and receive and hold all Buddha teachings

with right recollection; may all sentient beings attain sustaining power

and be able to preserve all Buddha teachings; may all sentient beings

attain a mind like the earth, with intentions ever pure and free from evil

thoughts toward sentient beings; may all sentient beings maintain the

lineage of Buddhas, accomplishing the processes of the stages of enlight-

ening beings, without interruption; may all sentient beings become

abodes of safety for all, causing all to be harmonized and pacified and to

abide in the path of purity; may all sentient beings benefit the world the

same as enlightened ones, causing all to diligently cultivate themselves

and abide securely in the power of buddhahood; may all sentient beings

be liked by all the world and cause everyone to abide in the highest

happiness of Buddhahood; may all sentient beings attain skill in means

of liberation and abide in the power and fearlessness of buddhahood;

may all sentient beings attain knowledge like the earth and freely

practice all Buddha teachings.’ This is great enlightening beings’ dedica-

tion of roots of goodness when giving land, to cause sentient beings to

all attain ultimate consummation of the pure state of all enlightened

ones.

Chư Phật tử! Bực đại Bồ tát đem đất bố thí cho Phật xây dựng Tinh xá. Hoặc đem đất bố thí cho chư Bồ Tát, các bực thiện tri thức tùy ý sử dụng. Hoặc đem đất bố thí cho Chư Tăng cất chỗ ở. Hoặc đem bố thí cho cha mẹ, cho các bực Thanh Văn, Ðộc Giác, hoặc là người khác, nhẫn đến kẻ nghèo khó côi cút, tùy ý họ sử dụng. Hoặc đem đất bố thí để xây cất tháp miếu thờ Phật. Trong tất cả cơ sở đã xây cất lên đó, đại Bồ Tát đều vì họ mà sắm đủ đồ dùng, khỏi lo sợ thiếu thốn.

Ðại Bồ Tát lúc bố thí đất, đem căn lành hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh trọn vẹn thanh tịnh Nhứt thiết trí, rốt ráo hạnh Phổ Hiền.

Nguyện tất cả chúng sanh được bực tổng trì, chánh niệm thọ trì tất cả Phật pháp.

Nguyện tất cả chúng sanh được sức trụ trì, có thể thường giữ gìn tất cả Phật giáo.

Nguyện tất cả chúng sanh được tâm bao dung như quả đất, đối với mọi loài lòng thường thanh tịnh không có ác niệm.

Nguyện tất cả chúng sanh nắm giữ Phật chủng, trọn nên cấp bực của Bồ Tát không dứt mất.

Nguyện tất cả chúng sanh làm chỗ an ổn cho tất cả mọi loài, làm cho mọi loài đều được điều phục trụ nơi đạo thanh tịnh.

Nguyện tất cả chúng sanh đồng như Ðức Phật làm lợi ích thế gian, khiến mọi loài đều siêng tu an trụ nơi Phật lực.

Nguyện tất cả chúng sanh được khắp thế gian mến thích, khiến họ an trụ nơi sự vui vô thượng của Phật.

Nguyện tất cả chúng sanh được thiện phương tiện, an trụ nơi pháp vô úy, trí lực của Phật.

Nguyện tất cả chúng sanh được trí huệ như quả đất, tự tại tu hành tất cả Phật pháp.

Trên đây là đại Bồ Tát lúc bố thí đất đai, đem căn lành hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều được rốt ráo bực thanh tịnh của Chư Phật.

 

“Great enlightening beings give servants as offerings to all Buddhas

and enlightening beings, genuine teachers; or they may give them to

the religious community, or to their parents, honorable fields of blessings,

or again they may give them to sentient beings suffering from illness,

to fulfill their needs and preserve their lives, or they may give them to

the poor and helpless and all ofhers without attendants, or they may

give countless servants from time to time to look after the shrines and

mausoleums of Buddhas or to transcribe the true teachings of the

Buddhas. Those servants are all intelligent and highly skilled, naturally

obedient, always diligent and never lazy, with honest minds, peaceful

and happy minds, altruistic minds, humane and benevolent minds,

respectful minds, minds free from resentment and hostility, able to

adjust to the customs of those for whom they work, able to be of

benefit to everyone. Also, from the influences of the enlightening

beings’ pure conduct, they have talent and artistry, and are masters of

crafts and mathematics. They are skilled in service and able to please.

 

“At that time, the enlightening beings dedicate the roots of goodness

in this way: ‘May all sentient beings attain docile minds, cultivating

roots of goodness with all Buddhas; may all sentient beings obediently

 

(Pages 608 – The Flower Ornament Scripture)

 

provide offerings to all Buddhas and be able to hear and absorb what

the Buddhas teach; may all sentient beings be accepted by the Buddhas,

always observe the enlightened ones, without any ofher thought; may

all sentient beings not spoil the seed of buddhahood, diligently cultivat-

ing all roots of goodness in accord with the Buddhas; may all sentient

beings always diligently provide tor all Buddhas, not wasting any time;

may all sentient beings hold the sublime doctrines of the Buddhas, their

words pure, traveling without tear; may all sentient beings always be

happy to sec Buddhas, never tiring, not begrudging their lives to the

Buddhas; may all sentient beings get to sec the Buddhas, their minds

without indulgence or attachment, tree from worldly dependence; may

all sentient beings only take refuge in Buddha and forever leave all false

resorts; may all sentient beings follow the Buddha-way, their minds

always blissfully contemplating the supreme Buddha teaching.’ This is

great enlightening beings’ dedication of roots of goodness when giving

servants, to cause sentient beings to get rid of defilement, clear the

ground of buddhahood, and be able to manifest the free body of the

enlightened.

Chư Phật tử! Bực đại Bồ tát đem trăm ngàn muôn ức kẻ đồng bộc tùy thời nghi mà dâng hiến cho Chư Phật, Bồ Tát, thiện tri thức, chúng Tăng; hoặc cung cấp cho cha mẹ, người bịnh tật, kẻ nghèo cùng côi cút, và tất cả người không kẻ giúp đỡ săn sóc; hoặc để gìn giữ tháp miếu của đức Như Lai; hoặc để biên chép chánh pháp của Chư Phật.

Những đồng bộc này đều thông minh khéo léo, tánh nết điều thuận, siêng năng không lười biếng, đều có tâm ngay thẳng, tâm vui vẻ, tâm lợi ích, nhơn từ, cung kính, không có lòng oán hận, thù địch. Lại vì do tịnh nghiệp của đại Bồ Tát cảm hóa nên những đồng bộc này đều có tài năng, tùy theo phương tục, hay làm cho người chủ được lợi ích, được vừa ý.

Ðại Bồ Tát đem căn lành này mà hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được tâm điều thuận tu tập căn lành nơi tất cả Chư Phật.

Nguyện tất cả chúng sanh tùy thuận cúng dường tất cả Chư Phật, có thể nghe và lãnh thọ lời Phật dạy.

Nguyện tất cả chúng sanh được Phật nhiếp thọ, luôn quán tưởng đức Như Lai, trọn không nghĩ gì khác.

Nguyện tất cả chúng sanh chẳng làm hư Phật chủng, siêng tu căn lành tùy thuận nơi Phật.

Nguyện tất cả chúng sanh thường siêng cúng dường tất cả Chư Phật không để thời gian luống qua.

Nguyện tất cả chúng sanh nhiếp trì diệu nghĩa của Chư Phật, lời nói thanh tịnh, du hành vô úy.

Nguyện tất cả chúng sanh thường thích thấy Phật không hề nhàm, đối với Phật không tiếc thân.

Nguyện tất cả chúng sanh được thấy Chư Phật, không nhiễm đắm thế gian.

Nguyện tất cả chúng sanh chỉ quy y Phật, lìa hẳn tất cả sự tà quy y.

Nguyện tất cả chúng sanh tùy thuận Phật đạo, lòng thường thích quán Phật pháp vô thượng.

Trên đây là Bồ Tát lúc bố thí những đồng bộc đem căn lành hồi hướng, để làm cho chúng sanh xa lìa trần cấu, thanh tịnh Phật địa, có thể hiện thân tự tại của đức Như Lai.

 

“Great enlightening beings give their bodies to those who come ask

tor them; when they give, they engender a humble mind, a mind like

the earth, a mind enduring all suffering without changing or wavering,

a mind to serve sentient beings tirelessly, a mind regarding all sentient

beings like a benevolent mofher, turning over all their virtues to them,

a mind of forgiveness for the various impositions and aggressions of

ignorant evil beings, and rest on the foundations of goodness, diligently

performing service.

 

“At that time enlightening beings dedicate all the roots of goodness

in this way: ‘May all sentient beings never lack what they need, culti-

vate the practices of enlightening beings unremittingly, not give up the

just rewards of all enlightening beings, remain on the path traveled by

enlightening beings, comprehend the equal real nature of enlightening

beings, get to be of the number of the family of Buddhas, abide by

truthful speech, sustain enlightening practice, cause all worldlings to be

able to clarify the Buddha-teaching, deeply believe in it, and realize the

ultimate consummation of the teaching, and cause sentient beings to

produce pure, excellent roots of goodness, abide in great virtue, and

fulfill universal knowledge. Also with these roots of goodness I will

cause all sentient beings to always get to attend all Buddhas, to under-

stand all their teachings, to bear the teachings, reading and reciting

them, never forgetting them or letting them be lost or scattered, their

minds well subdued. Those who are not self-controlled I will tame,

training them with the methods of stillness and serenity. I will cause

sentient beings, in the presence of the Buddhas, to persevere in these

things. Also, by these roots of goodness I will cause all sentient beings

to be the foremost monument, worthy of receiving the various offer-

ings of the world. I will cause all sentient beings to become supreme

 

(Pages 609 – Ten Dedications)

 

fields of blessings, attain Buddha knowledge, and enlighten everyone. I

will cause all sentient beings to become the best of recipients, able to

benefit all living beings. I will cause all sentient beings to become the

best of benefactors, able to foster the endowment of all roots of goodness.

 

I will cause all sentient beings to become the finest receivers of gifts,

able to cause the givers to obtain infinite rewards. I will cause all sentient

beings to attain emancipation from the realms of desire, form, and

formlessness. I will cause all sentient beings to become the foremost of

leaders, able to show the world the path that accords with truth. I will

cause all sentient beings to attain marvelous tofal mental command,

fully holding all the true teachings of the Buddhas. I will cause all

sentient beings to attain realization of the infinite primary cosmos of

reality, and fulfill the true path unobstructed as space.’ This is great

enlightening beings’ dedication of roots of goodness when giving their

own bodies, to cause all sentient beings to attain the body of infinite

knowledge of the sanctified ones.

Chư Phật tử! Bực đại Bồ tát lúc đem thân thể bố thí cho người đến xin thời sanh lòng khiêm tốn, lòng như mặt đất, chịu đựng mọi sự khổ lòng không xao động, sanh lòng muốn hầu hạ giúp đỡ chúng sanh không hề nhàm, sanh lòng xem chúng sanh như mẹ hiền có bao nhiêu căn lành đều muốn đem cấp cho cả, sanh lòng tha thứ cho những chúng sanh cực ác thường xâm lăng mình, lại luôn siêng năng giúp đỡ họ.

Ðại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh thường không thiếu những đồ dùng mà mình muốn; không ngớt thật hành hạnh Bồ Tát; chẳng bỏ việc làm lợi ích của tất cả Bồ Tát; khéo an trụ lơi đạo hạnh Bồ Tát; rõ thấu pháp tánh bình đẳng của Bồ Tát; được ở trong số chủng tộc của Như Lai; gìn lời chơn thật, giữ hạnh Bồ Tát; làm cho thế gian được Phật pháp thanh tịnh, tin hiểu sâu chắc, chứng pháp rốt ráo; làm cho chúng sanh xuất sanh thiện căn tăng thượng thanh tịnh, được công đức lớn, đủ Nhứt thiết trí.

Ðại Bồ Tát đem thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được cúng dường tất cả Chư Phật, hiểu tất cả pháp và thọ trì, đọc tụng, chẳng quên sót, chẳng sai lầm, khéo điều phục tâm, dùng pháp tịch tịnh để rèn luyện tâm mình. Ðại Bồ Tát làm cho chúng sanh ở trong Phật pháp được những công hạnh như vậy.

Ðại Bồ Tát lại đem thiện căn này khiến tất cả chúng sanh làm ngôi tháp đệ nhứt, đáng thọ những sự cúng dường của thế gian; khiến tất cả chúng sanh thành phước điền vô thượng, được Phật trí rồi khai ngộ mọi loài, làm lợi ích tất cả chúng sanh, làm cho đầy đủ tất cả thiện căn, được vô lượng phước báu, ra khỏi tam giới, làm đấng đệ nhứt Ðạo Sư, chỉ bày đạo như thật cho thế gian; làm cho tất cả chúng sanh được tổng trì vi diệu thọ trì đủ tất cả chánh pháp của Chư Phật ; làm cho tất cả chúng sanh chứng được pháp giới đệ nhứt đầy đủ đạo vô ngại như hư không.

Trên đây là đại Bồ Tát bố thí thân thể của mình rồi đem tất cả hồi hướng làm cho chúng sanh đều được trí thân phước điền vô thượng.

 

“Great enlightening beings are joyful when they hear the teaching;

they conceive pure faith, and are able to offer their own bodies to the

Buddha, raptly believing in the treasure of the unexcelled teaching.

They think of the Buddhas as their parents, and read and recite, absorb

and hold the teachings of the path of nonobstruction, entering into all

the gates of countless teachings, jewels of wisdom, roots of goodness.

Their minds always think of infinite Buddhas. They enter the sphere of

buddhahood and attain to deep comprehension of its principles. They

are able, with the subtle, mysterious pure voice of the enlightened, to

produce clouds of Buddha teachings and shower rain of Buddha teachings.

Bravely and freely they are able to analytically explain the supreme state

of the omniscient. Fully consummating the vehicle of all-knowledge,

they fulfill all pofentials with immeasurable hundreds of thousands of

millions of great teachings.

 

“When great enlightening beings hear such teachings from Buddhas,

their joy knows no bounds; they abide firmly by the truth, cut off their

own doubt and confusion, and also cause ofhers’ doubts to be removed

as well. Their minds are always light and happy, full of virtuous

qualities, replete with roots of goodness. Their attention is continuous,

helping sentient beings without their minds ever being exhausted. They

attain supreme knowledge and become treasuries of diamonds. They

associate closely with Buddhas and purify buddha-fields, always dili-

gently attend all the enlightened ones. At that time the enlightening

beings dedicate the roots of goodness in this way: ‘May all sentient

beings attain a fully developed, most excellent body, in the care of all

Buddhas; may all sentient beings always be near the Buddhas, abide

with the Buddhas, and always gaze upon them, never leaving; may all

sentient beings attain a pure indestructible body, endowed with all

virtue and knowledge; may all sentient beings always diligently serve

all Buddhas, and carry out the ultimate pure practice of nonassumption;

 

(Pages 610 – The Flower Ornament Scripture)

 

may all sentient beings attain the egoless body, divorced from self and

possession; may all sentient beings be able to distribute their bodies

throughout the lands of the ten directions, like reflections appearing,

without coming or going; may all sentient beings attain the body of

freedom, going everywhere in the ten directions without self or reception;

may all sentient beings attain the buddha-body, born in the home of the

unexcelled embodiment of the realization of thusness; may all sentient

beings attain the great power of forbearance of the body of power of

truth, which none can break down; may all sentient beings attain the

incomparable body and realize the pure body of reality of the enlightened;

may all sentient beings develop the body of transmundanc virtues, born

in the pure realm of reality where nothing is obtained,’ This is the

dedication of roots of goodness of enlightening beings when offering

their bodies to Buddhas, to cause sentient beings to dwell forever in the

house of the Buddhas of past, present, and future.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát nghe pháp vui mừng sanh lòng tin thanh tịnh, có thể đem thân mạng mình cúng dường Chư Phật, xem Chư Phật như cha mẹ, ưa thích tin hiểu pháp bảo vô thượng, thọ trì, đọc tụng, chánh pháp vô ngại, vào khắp vô số na do tha pháp bảo đại trí huệ và những môn thiện căn, lòng luôn nhớ tưởng vô lượng Phật, vào nghĩa lý sâu xa cảnh giới của Phật, có thể dùng phạm âm của Phật để hưng khởi mây Phật pháp, rưới mưa Phật pháp, tự tại dũng mãnh có thể giảng thuyết địa vị của bực đại trí đệ nhứt, hoàn mãn đầy đủ trí huệ, dùng vô lượng đại pháp để thành tựu các thiện căn.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát được nghe những pháp như vậy nơi Chư Phật, thời hoan hỷ vô lượng, đứng vững trong chánh pháp tự dứt sự nghi lầm, và cũng làm cho người khác dứt, lòng luôn thơ thới, hoàn mãn công đức, đầy đủ thiện căn, luôn luôn có lòng làm lợi ích cho chúng sanh chẳng để thiếu sót, được trí tối thắng thành Kim Cang tạng, gần gũi Chư Phật, thanh tịnh Phật độ, thường siêng cúng dường Chư Phật.

Bấy giờ đại Bồ Tát đem những thiện căn trên đây hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh đều được viên mãn thân tối thắng, được tất cả Chư Phật nhiếp thọ.

Nguyện tất cả chúng sanh thường được ở gần bên Phật, luôn được chiêm ngưỡng đức Thế Tôn.

Nguyện tất cả chúng sanh đều được thân thanh tịnh chẳng hư hoại, tất cả công đức trí huệ đều được đầy đủ.

Nguyện tất cả chúng sanh thường siêng cúng dường Chư Phật, thật hành phạm hạnh vô sở đắc rốt ráo.

Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô ngã : lìa hẳn ngã và ngã sở.

Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể phân thân khắp cõi nước mười phương, như bóng hiện, nhưng vẫn không có tướng qua lại.

Nguyện tất cả chúng sanh được thân tự tại đến khắp mười phương mà không có ngã, không có lãnh thọ.

Nguyện tất cả chúng sanh sanh ra từ thân Phật và ở nơi nhà vô thượng Phật thân.

Nguyện tất cả chúng sanh được thân pháp lực, có sức nhẫn nhục lớn không ai phá hoại được.

Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô tỷ, thành tựu pháp thân thanh tịnh của Như Lai.

Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu thân công đức xuất thế sanh vào nơi pháp giới thanh tịnh vô sở đắc.

Trên đây là đại Bồ Tát đem thân mạng cúng dường Ðức Phật, rồi hồi hướng thiện căn cho tất cả chúng sanh được vĩnh viễn ở trong nhà của tam thế Chư Phật.

 

“Great enlightening beings give their bodies to all sentient beings,

because they want to cause them to develop roots of goodness, and to

remember and think of roots of goodness. Great enlightening beings

wish their bodies to be great bright lamps able to illumine all sentient

beings, to be means of life supporting all beings, to be treasuries of

wonderful teaching able to sustain all living beings, to be pure light to

awaken all sentient beings, to be lights of the world causing all sentient

beings to always see, to be causes and conditions of roots of goodness

causing sentient beings to always get the opportunity to meet them, to

be genuine teachers causing all sentient beings to receive instruction and

guidance, to be even paths on which all sentient beings may tread, to be

unexcelled, complete comfort enabling all sentient beings to be treed

from suffering and be purified, to be clear suns universally and impar-

tially benefiting the world.

 

At that time enlightening beings dedicate the roots of goodness in

this way: ‘May all sentient beings always associate with the Buddhas

and enter the realm of Buddha knowledge; may all sentient beings

attain adaptable knowledge and abide in unexcelled awareness; may all

sentient beings always be in the assemblies of Buddhas and their minds

be well tuned; may all sentient beings always comport themselves with

the dignity of Buddhas; may all sentient beings attain nirvana and

profoundly understand the meaning of the teaching; may all sentient

beings be complete in knowledge and conduct and be born in the house

of the Buddhas; may all sentient beings give up ignorant craving and

abide in the aspiration of buddhahood; may all sentient beings develop

excellent roots of goodness and sit at the tree of enlightenment; may all

sentient beings slay the brigands that are the afflictions and get rid of

these enemies; may all sentient beings fully preserve all Buddha teachings.’

This is great enlightening beings’ dedication of roots of goodness when

giving their bodies to all sentient beings, because they want to benefit

all sentient beings and cause them to reach the realm of supreme peace.

 

(Page 611 – Ten Dedications)

 

“Great enlightening beings personally attend the Buddhas, wanting

to requite their great benevolence, thinking of them as like parents.

They have deep faith in the Buddhas, and preserve enlightenment,

abiding by the principles of the Buddhas, detaching from mundane

conceptions. Born in the house of the enlightened, they follow the

Buddhas, leaving the realm of delusion. They arrive at the sphere of

action of all Buddhas and become vessels of the teachings of all Buddhas.

At that time the enlightening beings dedicate these roots of goodness in

this way: ‘May all sentient beings attain pure minds and adorn them-

selves with the jewel of universal knowledge; may all sentient beings

abide m good sclt-control and avoid all bad actions; may all sentient

beings gain indestructible, steadfast retinues, able to absorb the true

teaching of the Buddhas; may all sentient beings become students of

Buddhas and reach the enlightening beings’ stage of coronation; may all

sentient beings always be in the keeping of the Buddhas and forever

give up whatever is not good; may all sentient beings follow the

Buddhas and practice the supreme principle of enlightening beings; may

all sentient beings enter the sphere of Buddhas and receive the predic-

tion of omniscience; may all sentient beings be thoroughly equal to the

Buddhas and master all the Buddha teachings; may all sentient beings

be in the care of the Buddhas and always be able to practice acting

without grasping or attachment; may all sentient beings become the

foremost attendants of the Buddhas, and in the company of the Bud-

dhas cultivate the practice of knowledge and wisdom.’ This is great

enlightening beings’ dedication of roots of goodness when attending

Buddhas, because they want to actually realize the enlightenment of the

Buddhas, because they want to save all sentient beings, because they

want to transcend all in the triple world, because they want to perfect

nonmalevolence, because they want to attain immeasurably great

enlightenment, because they want to develop knowledge illuminating

the Buddha teachings, because they want to always receive acceptance

by the Buddhas, because they want to gain the profection of the

Buddhas, because they want to truly understand all Buddha teachings,

because they want to develop roots of goodness equal to those of the

Buddhas of all times, and because they want to fully develop an

unembittered mind and realize the teachings of all Buddhas.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát đem thân bố thí cho tất cả chúng sanh, vì muốn cho tất cả chúng sanh đều thành tựu thiện căn, ghi nhớ thiện căn.

Ðại Bồ Tát tự nguyện thân mình làm đèn sáng lớn, soi sáng khắp tất cả chúng sanh. Làm những nhạc khí, nhiếp thọ khắp tất cả chúng sanh. Làm diệu pháp tạng nhiếp trì khắp tất cả chúng sanh. Làm tịnh quang minh, khai ngộ khắp tất cả chúng sanh. Làm bóng sáng thế gian, khắp tất cả chúng sanh đều thường được ngó thấy. Làm nhơn duyên cho thiện căn, khắp chúng sanh thường được gặp gỡ. Làm chơn thiện tri thức, khắp chúng sanh đều được dạy dỗ. Làm con đường bình thản, tất cả chúng sanh đều được đi trên đó. Làm chỗ an lạc hoàn bị vô thượng, cho tất cả chúng sanh khỏi khổ được thanh tịnh. Làm mặt nhựt sáng trong, cho khắp thế gian được lợi ích bình đẳng.

Bấy giờ, đại Bồ Tát đem những thiện căn trên đây hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh thường gần gũi Chư Phật, được nhập Phật trí. Nguyện tất cả chúng sanh được trí tùy thuận trụ bực Vô thượng giác. Nguyện tất cả chúng sanh thường ở trong pháp hội của Chư Phật, khéo điều phục tâm ý. Nguyện tất cả chúng sanh thật hành đúng pháp tắc, đầy đủ oai nghi của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh đều được Niết Bàn, hiểu sâu pháp nghĩa. Nguyện tất cả chúng sanh đủ hạnh tri túc, sanh vào nhà Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh bỏ tham dục vô minh, an trụ trong chí lạc của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh sanh căn lành tối thắng, ngồi tòa Bồ đề. Nguyện tất cả chúng sanh giết giặc phiền não, xa lìa lòng oán hại. Nguyện tất cả chúng sanh hộ trì đầy đủ tất cả Phật pháp.

Trên đây là đại Bồ Tát bố thí thân mạng đem căn lành hồi hướng nguyện cho tất cả chúng sanh được sự lợi ích ở nơi an ổn vô thượng.

Này Chư Phật tử! Ðại Bồ tát tự đem thân mình hầu hạ Chư Phật. Ðối với Chư Phật luôn nghĩ nhớ đền đáp ơn nặng như nhớ cha mẹ, rất kính tin Chư Phật, hộ trì đạo Bồ đề của Chư Phật với tấm lòng thanh tịnh, an trụ nơi Phật pháp xa lìa quan niệm thế gian, sanh vào nhà Chư Phật, thuận theo Chư Phật xa lìa cảnh ma, rõ thấu công hạnh của Chư Phật, trọn nên pháp khí của tất cả Chư Phật.

Bấy giờ, đại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vầy :

Nguyện tất cả chúng sanh được lòng thanh tịnh, tự trang nghiêm với báu Nhứt thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh khéo tự điều phục xa lìa tất cả nghiệp ác. Nguyện tất cả chúng sanh được quyến thuộc bền chặt không bị phá hoại, đều có thể nhiếp thọ chánh pháp của Chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh làm đệ tử của Phật đến bực Bồ Tát Quán Ðảnh. Nguyện tất cả chúng sanh thường được Chư Phật nhiếp thọ, xa lìa tất cả điều ác. Nguyện tất cả chúng sanh thuận theo Chư Phật, tu hành Bồ Tát hạnh tối thắng. Nguyện tất cả chúng sanh vào cảnh giới Chư Phật, được thọ ký chứng Nhứt thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh đều được bình đẳng với Chư Phật, nơi tất cả Phật pháp đều được tự tại. Nguyện tất cả chúng sanh đều được Chư Phật nhiếp thọ, luôn tự tại những hạnh vô thủ vô trước. Nguyện tất cả chúng sanh thường làm thị giả bực nhứt của Chư Phật, thường tu hạnh trí huệ.

Trên đây là đại Bồ Tát hầu hạ Chư Phật đem căn lành hồi hướng, vì muốn chứng Vô thượng Bồ đề, cứu hộ tất cả chúng sanh, thoát khỏi ba cõi, trọn nên tâm lành không tổn não, được Bồ đề rộng lớn vô lượng, được trí huệ soi rõ Phật pháp, vì muốn thường được Chư Phật nhiếp thọ, được Chư Phật hộ trì, muốn tin hiểu tất cả Phật pháp, muốn được thiện căn bình đẳng với tam thế chư Phật, muốn được trọn vẹn tâm không hối hận, để được chứng tất cả Phật pháp.

 

“Great enlightening beings give up their countries, able to relinquish

all things, including kingship; their minds attain freedom from all

worldly concerns, and they have no ties, no bonds, no obsessions or

attachments. They avoid evil deeds and work for the benefit of sentient

beings without attachment to the results of their deeds. They do not

take pleasure in worldly things, and are no longer attached to or eager

for any realm of existence. Though they live in the world, they do not

set their hearts on it. They do not cling to material, mental, or sense

phenomena, and their minds do not rest on anything internal or external.

They never forget the practices of enlightening beings, and never aban-

 

(Page 612 – The Flower Ornament Scripture)

 

don the wise; keeping the far-reaching practical commitments of enlight-

ening beings, they always gladly serve all good companions.

 

“At such times, the enlightening beings dedicate these roots of good-

ness in this way: ‘May all sentient beings become monarehs of truth,

masters of truth, and reach the ofher shore; may all sentient beings

become monarehs of the Buddha teaching and destroy their enemies,

the afflictions; may all sentient beings dwell in the sovereignty of

buddhahood, attain enlightened knowledge, and expound the Buddha

teachings; may all sentient beings live in the realm of buddhahood and

be able to turn the wheel of the teaching of unexcelled freedom; may all

sentient beings be born in the house of the enlightened ones, master the

teachings, and preserve the family of Buddhas forever; may all sentient

beings reveal innumerable true teachings of the king of truth, perfecting

boundless great enlightening beings; may all sentient beings abide in the

pure realm of reality, become monarehs of the great truth, and manifest

the emergence of Buddhas, continuing unbroken; may all sentient beings

be monarehs of knowledge and wisdom in all worlds, edifying and

guiding living beings without ever abandoning them; may all sentient

beings be donors of truth to all sentient beings in all worlds throughout

the space of the cosmos, enabling them all to abide in the Great Vehicle;

may all sentient beings manage to become monarehs replete with myr-

iad virtues, with roots of goodness equal to those of the Buddhas of

past, present, and future.’ This is great enlightening beings’ dedication

of roots of goodness when giving away kingship, because they want to

cause all sentient beings to ultimately live in peace.

Chư Phật tử! Ðối với tất cả tài vật, cõi nước, nhẫn đến ngôi vua, đại Bồ Tát đều thí xả được tất cả. Với mọi thế sự, lòng của đại Bồ Tát đều được tự tại, không ràng buộc, không luyến ái, lìa hẳn nghiệp ác, làm lợi ích cho chúng sanh, chẳng chấp nghiệp quả, chẳng thích thế pháp, chẳng còn tham nhiễm chốn sanh tử. Dầu Bồ Tát ở thế gian nhưng thật ra nơi đây không phải là chổ sanh của Bồ Tát. Lòng Bồ Tát không chấp trước những pháp: Uẩn, xứ, giới. Không trụ không tựa nơi pháp trong, pháp ngoài. Chẳng bao giờ quên mất những hạnh Bồ Tát, chưa từng xa rời các thiện tri thức, gìn giữ hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát. Thường vui được kính thờ tất cả thiện hữu.

Bấy giờ đại Bồ Tát đem căn lành đây hồi hướng như vầy:

Nguyện cho tất cả chúng sanh làm đại Pháp Vương tự tại với các pháp và rốt ráo đến bờ kia. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành Phật xô dẹp tất cả oán tặc phiền não. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở nơi ngôi Phật, được trí huệ Phật khai diễn Phật pháp. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở nơi cảnh giới Phật hay chuyển pháp luân tự tại vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sanh, sanh vào nhà Phật được tự tại với các pháp gìn giữ mãi giống Phật không mất. Nguyện cho tất cả chúng sanh khai thị chánh pháp của chư Phật, tạo nên vô biên bực đại Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sanh an trụ nơi pháp giới thanh tịnh làm bực đại Pháp Vương hiện thân Phật xuất thế nối luôn không dứt. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm vua trí huệ nơi các thế giới giáo hóa mọi loài không tạm ngừng nghỉ. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm vua pháp thí của tất cả mọi loài trong khắp pháp giới hư không giới, làm cho mọi loài đều được trụ nơi đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành bực đầy đủ pháp lành bình đẳng với chư Phật.

Trên đây là đại Bồ Tát lúc bố thí ngôi vua đem thiện căn hồi hướng, vì muốn khiến cho tất cả chúng sanh được ở chỗ an ổn rốt ráo.

 

“When great enlightening beings see people come asking for the

magnificent buildings of the royal capital as well as the revenues from

customs duties collected at the borders, they give it all ungrudgingly,

wholeheartedly turning toward enlightenment, making great vows,

abiding in great benevolence, practicing great compassion, their minds

joyfully intent on helping sentient beings. By great knowledge they

understand the profound truth and abide in the equal real nature of

Buddhas. They practice giving because they are determined to find

omniscience, because they have profound longing for freedom, because

they seek realization of independent knowledge, because they purity all

virtues, because they abide in steadfast great knowledge, because they

extensively gather all kinds of roots of goodness, because they carry out

the undertakings of all the Buddha teachings, because they spontane-

ously awaken to the principle of great knowledge, because they abide in

enlightenment without regressing, because they cultivate the practical

vows of all enlightening beings, and because they thoroughly consum-

mate knowledge of methods of enlightenment.

 

“These roots of goodness they dedicate in this way: ‘May all sentient

beings be able to purity infinite lands and present them to the Buddhas

to live in; may all sentient beings always enjoy living in forests, silent,

peaceful, undisturbed; may all sentient beings not dwell in capitals or

 

(Page 613 – Ten Dedications)

 

cities, their hearts delighting in peace and quiet, forever attaining ulti-

mate serenity; may all sentient beings be torever unattached to any

world and always gladly avoid all mundane talk; may all sentient beings

attain hearts free from covetousness, giving whatever they have with-

out regret; may all sentient beings attain emancipated minds, giving up

occupation with business; may all sentient beings be tree from miserli-

ness and always practice generous giving; may all sentient beings have

unattached minds, transcending the events of home life; may all sentient

beings attain freedom from suffering and eliminate all fear of calamity;

may all sentient beings purify all worlds in the ten directions and

present them to the Buddhas.’ This is great enlightening beings’ dedica-

tion of roots of goodness when giving away royal capitals, to cause

sentient beings to all be able to purify the buddha-ficlds.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát hiện thân làm vua lúc thấy có người đến xin thành phố tốt, kinh đô của nhà vua, chỗ thâu thuế, đều bố thí cho cả, không chút hối tiếc. Trong tâm của Bồ Tát chỉ chuyên hướng về đạo bồ đề phát nguyện lớn, ở vững nơi đức đại từ, thật hành đại bi, luôn vui vẻ làm lợi ích cho chúng sanh, dùng trí huệ rộng lớn hiểu rõ pháp sâu xa, trụ nơi pháp tánh bình đẳng. Như thế là vì phát tâm cầu được nhứt thiết trí, vì thích pháp tự tại, vì muốn được trí huệ tự tại, vì tịnh tu tất cả công đức, vì muốn trụ nơi trí huệ rộng lớn bền chắc, vì muốn chứa nhóm tất cả căn lành, vì nguyện tu hành tất cả Phật pháp, vì muốn được đại trí tự nhiên giác ngộ, vì được an trụ không thối chuyển nơi tâm Bồ đề, vì muốn tu tập tất cả hạnh nguyện để trọn rốt ráo Nhứt thiết chủng trí.

Vì những điều trên đây mà Bồ Tát thật hành việc bố thí, rồi đem thiện căn này mà hồi hướng như vầy:

Nguyện cho tất cả chúng sanh đều có thể trang nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi nước rồi đem dưng lên chư Phật để làm chỗ ở. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường thích ở nơi vắng lặng. Nguyện cho tất cả chúng sanh trọn chẳng y chỉ đô thành, thị xã, chỉ thích tịch tịnh để được thẳng đến quả lành rốt ráo. Nguyện tất cả chúng sanh trọn chẳng ham ưa cảnh thế gian, nhằm lìa ngôn ngữ thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh lìa được tâm tham, không bao giờ hối tiếc khi bố thí những gì mình có. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm xuất thế rời bỏ gia nghiệp. Nguyện tất cả chúng sanh có tâm không bỏn xẻn thường hay bố thí. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm không tham trước lìa nhà thế tục. Nguyện tất cả chúng sanh được khỏi mọi điều khổ, dứt trừ tất cả sự tai vạ khủng bố. Nguyện tất cả chúng sanh trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới ở mười phương rồi đem dâng lên chư Phật.

Trên đây là đại Bồ Tát lúc bố thí kinh đô đem căn lành hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh trang nghiêm thanh tịnh các cõi Phật.

 

“Great enlightening beings’ ladies-in-waiting are all beautiful and

talented, witty and graceful, skilled in conversation, dancing, and singing,

adorned with various clofhes, flowers, and perfumes, endlessly delight-

ful to all who see them: such precious women, countless numbers of

them, are all born of the good deeds of enlightening beings, free to do

as they will, yet impeccably respectful and agreeable — all of them the

enlightening beings give to those who ask for them, without longing

for them, without missing them, without obsession with them, with-

out attachment to them, without clinging to them, without craving for

them, without thinking about them, without pursuing them, without

attachment to their appearance, without lust for them.

 

“At such a time the enlightening beings contemplate the roots of

goodness and dedicate them to enabling all sentient beings to attain

emancipation, to attain the joy of the Buddha teachings, to attain the

enduring in the midst of the unenduring, to attain the incorruptible

mind of adamantine knowledge, to enter the site of Buddha’s enlighten-

ment, to reach the ofher shore, to attain the supremely enlightened

mind, to be able to comprehend all things, to produce all roots of

goodness, to enter the house of the Buddhas of all times.

Chư Phật tử! Do nghiệp lành rộng lớn nên tất cả quyến thuộc của Bồ Tát, nhẫn đến thị nữ đều tài mạo xuất chúng, xinh đẹp đoan trang, tài năng đầy đủ, trên thân trang sức đủ đồ báu lạ tất cả đều thuận thảo. Nếu có ai đến xin những quyến thuộc thị nữ này, Bồ Tát đều vui vẻ bố thí, trọn không luyến ái, không say mê, không ràng buộc, không chấp lấy, không tham nhiễm, không phân biệt, không theo dõi, không chấp tướng, không thích, không muốn.

Bấy giờ đại Bồ Tát quan sát các căn lành, đem căn lành này hồi hướng là vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát, vì được pháp hỷ của Phật, vì được sự kiên cố trong những sự không kiên cố, vì được trí Kim cang bất hoại, vì vào đạo tràng của Phật, vì đến bờ kia, vì được tâm vô thượng Bồ đề, vì được trí huệ thông rõ các pháp, vì xuất sanh tất cả căn lành, vì vào nhà của chư Phật. Vì những điều trên đây mà Bồ Tát đem căn lành hồi hướng.

 

“Great enlightening beings, abiding by this principle, are born in the

house of the enlightened, develop the pure, supreme causal basis of the

Buddhas, produce the supreme path of universal knowledge, enter

deeply into the far-reaching work of knowledge of enlightening beings,

and get rid of all worldly defilements and afflictions. They are always

able to provide offerings to the virtuous fields of blessings. They

expound the wondrous teaching to sentient beings, skillfully arranging

it, causing them to cultivate pure practices, always endeavoring to

embody all roots of goodness.

 

“At such a time the enlightening beings dedicate the roots of good-

ness in this way: ‘May all sentient beings always attain a retinue of

innumerable concentrations, the supreme concentration of enlightening

beings, continuing uninterrupted; may all sentient beings always delight

in seeing Buddha and enter absorption in the adornments of Buddhas;

 

(Page 614 – The Flower Ornament Scripture)

 

may all sentient beings accomplish the inconceivable concentration of

enlightening beings, sporting freely in immeasurable spiritual powers;

may all sentient beings enter concentration in accord with truth and

attain incorruptible minds; may all sentient beings thoroughly attain the

most profound concentration of enlightening beings, and realize free-

dom in all meditations and concentrations; may all sentient beings attain

liberated minds and accomplish the group of all concentration states;

may all sentient beings attain skill in all kinds of concentration, able to

take in all aspects of concentration; may all sentient beings attain concen-

tration of supreme knowledge, able to learn and practice the various

methods of concentration; may all sentient beings attain unobstructed

concentration and enter into deep meditation concentration, never re-

gressing or losing it; may all sentient beings attain unattached concen-

tration, their minds always sensing truly and not grasping duality.’ This

is great enlightening beings’ dedication of roots of goodness when

giving away their retinues, because they want to cause all sentient

beings to gain indestructible pure retinues, because they want to cause

all sentient beings to gain retinues of enlightening beings, because they

want to cause all sentient beings to be able to fulfill the powers of

omniscience, because they want to cause all sentient beings to realize

supreme wisdom, because they want to cause all sentient beings to have

amenable retinues, because they want to cause all sentient beings to

attain the pure reality-body of the enlightened, because they want to

cause all sentient beings to attain orderly, reasonable powers of elucida-

tion and skillfully expound the inexhaustible treasury of the Buddha’s

teachings, because they want to cause all sentient beings to forever

relinquish all conventional mundane virtues and equally cultivate pure

transmundanc virtues, because they want to cause all sentient beings’

purifying work to be complete, and develop all pure qualities, and

because they want to cause all Buddha teachings to be evident to all

sentient beings, universally purified by the light of truth.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát an trụ trong những pháp lành như vậy mà được sanh vào nhà của Như Lai, được thêm lớn thắng nhơn thanh tịnh của chư Phật, được xuất sanh đạo Nhứt thiết trí tối thắng, được vào sâu nơi trí hạnh rộng lớn của Bồ Tát, được trừ diệt tất cả phiền não thế gian, thường có thể cúng dường nơi phước điền công đức, tuyên thuyết diệu pháp cho chúng sanh, khôn khéo sắp đặt cho chúng sanh tu tập công hạnh thanh tịnh, luôn cần mẫn nhiếp lấy tất cả thiện căn.

Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được vô lượng tam muội chánh định nối sanh không dứt. Nguyện tất cả chúng sanh thường thích thấy Phật, đều vào chánh định trang nghiêm của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu chánh định bất tư nghì của Bồ Tát hiện vô lượng thần thông tự tại. Nguyện tất cả chúng sanh nhập như thật định được bất hoại tâm. Nguyện tất cả chúng sanh đều được tam muội thậm thâm của Bồ Tát, đối với các môn thiền định đều được tự tại. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm giải thoát trọn nên tất cả tam muội. Nguyện tất cả chúng sanh đều được khéo giỏi nơi các môn tam muội, đều có thể nhiếp lấy các tướng tam muội. Nguyện tất cả chúng sanh được thắng trí tam muội, có thể học khắp các môn tam muội. Nguyện tất cả chúng sanh được tam muội vô ngại nhập thâm thiền định không hề thối thất. Nguyện tất cả chúng sanh được vô trước tam muội, tâm luôn trụ trong chánh thọ chẳng chấp lấy hai pháp.

Trên đây là đại Bồ Tát lúc bố thí tất cả quyến thuộc trong cung nội rồi đem căn lành hồi hướng. Vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được quyến thuộc thanh tịnh không tan vỡ, được quyến thuộc Ðại thừa, được đầy đủ Phật pháp, được đầy đủ sức Nhứt thiết trí, được chứng trí huệ vô thượng, được quyến thuộc thuận thảo, được bạn đồng chí nguyện cùng ở chung, được đầy đủ tất cả phước trí, được trọn vẹn căn lành thanh tịnh, được quyến thuộc hiền hòa, được pháp thân thanh tịnh của Phật, được biện tài chơn chánh khéo diễn nói vô tận tạng pháp của Phật, rời bỏ hẳn phước nghiệp thế gian mà đồng tu căn lành xuất thế thanh tịnh, được đầy đủ hạnh nghiệp thanh tịnh để trọn nên pháp thanh tịnh, tất cả Phật pháp đều được hiện tiền, dùng quang minh của Phật pháp trang nghiêm thanh tịnh khắp nơi.

 

“Great enlightening beings can give away their beloved spouses and

children, as did the Loving Prince, Adornment Manifesting King, and

countless ofher great enlightening beings. At such a time, the enlighten-

ing beings mount the mind of all-knowledge, carry out tofal giving,

and purely cultivate the path of giving of enlightening beings, their

minds clear and without regret. They give up what they prize in quest

of omniscience, to cause sentient beings to have profound, pure

aspirations, accomplish the practice of enlightenment, observe the path

of enlightening beings, reflect on the enlightenment of the Buddhas,

and abide in the family of Buddhas.

 

“When great enlightening beings have developed such a giving mind,

they determine to seek the body of buddhahood; they observe their

own bodies to be bound to everything and unable to be independent.

Still, they help all sentient beings with their own bodies, like continents

of treasure, giving all, causing the unfulfilled to be fulfilled. Thus do

 

(Page 615 – Ten Dedications)

 

enlightening beings care for sentient beings, wishing to cause their own

bodies to be the best of monuments, to cause all to become joyful.

They want to create an egalitarian, equanimous attitude in the world.

They want to be reservoirs of pure coolness for sentient beings. They

want to give all peace and happiness to sentient beings. They want to

be great donors to sentient beings. They are capable of such magnifi-

cent commitments because their knowledge is free and they know the

practices carried out by enlightening beings. Proceeding toward

omniscience, they vow to become supremely wise fields of blessings.

They care for all sentient beings and always follow and profect them,

while being able to accomplish their own salvation. Their light of

knowledge and wisdom illumines the whole world. They always consci-

entiously remember the generosity of enlightening beings and always

raptly contemplate the sphere of realization of thusness.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát có thể đem vợ con rất thân yêu bố thí cho người, như thuở xa xưa Thái tử Tu Ðạt Noa, nhà vua Hiện Trang Nghiêm v.v…

Bấy giờ đại Bồ Tát do lòng từ bi mà bố thí, mà tu tập hạnh xả thí. Lòng Bồ Tát luôn thanh tịnh không hề hối tiếc. Xả thí hết cả những gì của mình trân quý để cầu Nhứt thiết trí, làm cho chúng sanh được chí nguyện thâm hậu thành tựu hạnh Bồ đề quán sát đạo Bồ Tát, tưởng niệm Phật Bồ đề, an trụ chủng tánh Phật.

Ðại Bồ Tát trọn nên tâm bố thí như vậy rồi, thời quyết định chí cầu thân Như Lai, tự xem thân của mình là hệ thuộc với tất cả không được tự tại. Bồ Tát lại đem thân mình nhiếp khắp chúng sanh, và cấp thí cho tất cả, ai chưa được đầy đủ thời làm cho họ được đầy đủ, như hòn đảo bửu châu.

Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh như vậy, muốn chính thân mình là ngôi tháp đệ nhứt cho tất cả chúng sanh đều có lòng hoan hỷ, muốn có lòng bình đẳng với tất cả thế gian, muốn làm ao nước mát mẻ cho chúng sanh, muốn ban cho chúng sanh tất cả sự an lạc, muốn làm đại thí chủ của chúng sanh. Bồ Tát có trí huệ tự tại rõ biết công hạnh của Bồ Tát phải làm nên phát nguyện lớn trang nghiêm như vậy hướng đến Nhứt thiết trí mong thành bực trí huệ phước điền vô thượng. Bồ Tát nhớ tưởng khắp cả chúng sanh thường theo gìn giử họ. Do đây tự thân của Bồ Tát được trọn vẹn mọi lợi ích, trí huệ sáng suốt soi khắp thế gian, tâm bố thí rộng lớn thường sốt sắng luôn và thường thích quan sát cảnh giới của Phật.

 

“Great enlightening beings dedicate the roots of virtue collected by

giving away spouses and children with unbound, unattached, liberated

minds in this way: ‘May all sentient beings, abiding in the enlighten-

ment of Buddhahood, produce phantom bodies pervading the cosmos,

turning the wheel of teaching that never turns back; may all sentient

beings attain the body of nonattachment and go to all buddha-fields by

the power of will; may all sentient beings give up the mind of love and

hate and sever the knot of greed and anger; may all sentient beings be

children of the Buddhas, following the course of the Buddhas; may all

sentient beings steadfastly think of the Buddhas as themselves; may all

sentient beings always be children of Buddha, born by transformation

from the teaching; may all sentient beings reach the ultimate and

accomplish the independent knowledge and wisdom of the enlightened;

may all sentient beings realize the enlightenment of buddhahood and be

forever tree of afflictions; may all sentient beings be able to fully

expound the way to enlightenment, always blissfully practicing the

giving of the unsurpassed teaching; may all sentient beings attain a

rightly concentrated mind, their concentration unbroken by any objects;

may all sentient beings sit at the tree of enlightenment, attain supreme

true awakening, and teach innumerable good men and women born by

transformation from the teaching.’ This is enlightening beings’ dedica-

tion of roots of goodness when giving spouses and children, to cause

sentient beings to all realize the unattached knowledge of unhindered

liberation.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát dùng tâm giải thoát không buộc ràng tham đắm mà bố thí vợ con, có bao nhiêu căn lành đem hồi hướng như vầy:

Nguyện cho tất cả chúng sanh an trụ nơi vô thượng giác, hóa thân khắp pháp giới chuyển pháp luân bất thối. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân tự tại nương nguyện lực đi khắp tất cả cõi Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh bỏ lòng yêu ghét dứt hẳn tâm tham sân. Nguyện cho tất cả chúng sanh là chơn Phật tử làm theo hạnh Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh đối với Phật quả lòng quyết định không thối thất. Nguyện tất cả chúng sanh thường làm con Phật từ pháp hóa sanh. Nguyện tất cả chúng sanh trọn nên Phật trí tự tại được bực rốt ráo. Nguyện tất cả chúng sanh chứng Vô Thượng Giác dứt hẳn phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh có thể diễn nói đủ đạo vô thượng và thường thích thật hành pháp thí vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm chánh định, mọi chướng duyên không phá hoại được. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi tòa Bồ đề thành Vô Thượng Giác, khai hóa vô lượng nam nữ trở thành Phật tử.

Trên đây là đại Bồ Tát lúc bố thí vợ con đem căn lành hồi hướng vì muốn cho chúng sanh đều chứng được trí huệ giải thoát vô ngại vô trước.

 

“Great enlightening beings give houses and furniture to any who ask

for them, practicing the principle of generosity, having no attachments

to home, leaving behind all thoughts of home life, fed up with family

business, having no craving or taste for comforts and conveniences.

Their minds are without ties or attachments; they know the household

is fragile, and they disdain it, having no craving for it at all, only

wanting to leave home and cultivate the practices of enlightening beings,

adorning themselves with the enlightening teachings and qualities of

 

(Page 616 – The Flower Ornament Scripture)

 

buddhahood. They give up all without regret, always praised by the

Buddhas, generously giving whatever they have — houses, goods —

wherever they are, without attachment in their minds. When they see

beggars come they are joyful, and the enlightening beings dedicate

these roots of goodness in this way: ‘May all sentient beings be liber-

ated from the tics of houscholding, enter homelessness, and cultivate

religious practice in Buddhism; may all sentient beings get rid of the

taint of miserliness and gladly give all, their minds never shrinking

back; may all sentient beings forever detach from houscholding, have

few desires, be content, not storing anything; may all sentient beings

leave the home of conventional society and live in the home of the

enlightened; may all sentient beings be tree from clinging to home and

family, and though they live at home have no attachment in their

minds; may all sentient beings be skillful teachers and guides, expound-

ing enlightened wisdom without leaving lay life; may all sentient beings,

while physically living at home, mentally always live in accord with

Buddha-knowlcdge; may all sentient beings, while in the state of lay

home life, dwell in the state of buddhahood and cause infinite sentient

beings to develop joyful minds.’ This is great enlightening beings’

dedication of roots of goodness when giving houses, to cause sentient

beings to accomplish the various practical vows and spiritual powers

and knowledge of enlightening beings.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát sửa soạn nhà cửa và những vật cần dùng. Có ai đến xin Bồ Tát đều vui lòng cấp cho cả, không hề tham luyến nhà cửa, xa lìa quan niệm ở nhà, nhàm chán gia nghiệp và mọi vật cần dùng, lòng không tham, không thích, không chút ràng buộc. Biết nhà cửa dễ hư hoại nên lòng Bồ Tát luôn nhàm bỏ, chỉ muốn xuất gia tu tập hạnh Bồ Tát, chỉ muốn trang nghiêm mình bằng Phật pháp, xả thí tất cả sở hữu không một mảy hối tiếc, thấy người đến xin hết sức vui mừng. Bồ Tát này thường được chư Phật ngợi khen.

Bấy giờ Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vầy:

Nguyện cho tất cả chúng sanh lìa bỏ vợ con, trọn nên sự vui xuất gia đệ nhứt. Nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sự buộc ràng của nhà thế tục vào nhà giải thoát tu tập hạnh thanh tịnh trong Phật pháp. Nguyện tất cả chúng sanh lìa bỏ lòng bỏn xẻn thích bố thí không thối thất. Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn nghiệp nhà, ít muốn biết đủ, không chứa để của cải. Nguyện tất cả chúng sanh ra khỏi nhà thế tục ở nhà Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp vô ngại dứt trừ mọi thứ chướng ngại chánh pháp. Nguyện tất cả chúng sanh lìa sự ái luyến gia thuộc, dầu hiện ở nhà mà lòng không tham luyến. Nguyện tất cả chúng sanh khéo giáo hóa, chẳng rời gia nghiệp mà diễn nói trí huệ của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh hiện thân tại gia mà lòng luôn an trụ nơi Phật trí. Nguyện tất cả chúng sanh hiện ở tại gia mà không rời nhà Phật, làm cho mọi loài sanh lòng hoan hỷ.

Trên đây là đại Bồ Tát lúc bố thí nhà cửa đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho tất cả chúng sanh trọn nên các môn trí huệ thần thông hạnh nguyện Bồ Tát.

 

“Great enlightening beings give all kinds of gardens, groves, terraces,

and pleasant parks, with this thought: ‘I should make a fine grove for

all sentient beings; I should show all sentient beings the pleasure of the

teaching; I should give all sentient beings joy; I should show all sentient

beings boundless enjoyment; 1 should open the gate of the teaching of

purity for all sentient beings; I should cause all sentient beings’ minds to

swell with joy; I should cause all beings to attain complete enlightenment;

 

I should cause all beings to fulfill the great vow; I should be like a

benevolent father to all sentient beings; I should cause all sentient beings

to observe with knowledge and wisdom; I should give all beings the

necessities of life; I should be like a loving mother to all sentient beings,

nurturing all roots of goodness and great aspirations.

 

“When great enlightening beings cultivate roots of goodness like this,

they do not detest evil sentient beings and do not make the mistake of

thinking to reject them; even if all the beings in the world are ingrates,

they never have any hatred or resentment, and never give a thought to

revenge — they only want to annihilate their innumerable sufferings and

afflictions. In all worlds their minds are like space, unaffected and

unattached; everywhere they observe the true character of all things.

They take the great vow to extinguish the suffering of sentient beings,

never wearying of or abandoning the determination of the Great Vehicle.

Annihilating all views, they cultivate the impartial practice and vows of

enlightening beings.

 

(Page 617 – Ten Dedications)

 

“Great enlightening beings, having contemplated in this way, unify

all their roots of goodness and dedicate them all in this way: ‘May all

sentient beings richly produce innumerable good qualities moment to

moment, and develop minds like supreme gardens and groves; may all

sentient beings attain imperturbability, see all Buddhas, and make them

happy; may all sentient beings enjoy the garden of truth and attain to

sublime enjoyment of the gardens of the buddha-lands; may all sentient

beings attain pure minds and always sec the garden of psychic powers

of the enlightened ones; may all sentient beings attain the playful

enjoyment of buddhahood, always sporting in the realm of wisdom;

may all sentient beings attain the pleasure of carefree roaming, traveling

to the assemblies at enlightenment sites in buddha-fields everywhere;

may all sentient beings accomplish the liberated roaming of enlighten-

ing beings and carry out the practices of enlightening beings through-

out the future without ever tiring of it; may all sentient beings see all

Buddhas filling the cosmos, develop vastly broad minds, and abide in

the groves of buddhahood; may all sentient beings be able to go to all

buddha-fields and give offerings to the buddhas in each and every field;

may all sentient beings attain hearts of good desires, purifying and

adorning all buddha-fields.’ This is great enlightening beings’ dedica-

tion of roots of goodness when giving away all gardens, groves, and

terraces.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát lúc bố thí những loại vườn rừng, đình đài, chổ vui chơi thời nghĩ rằng: Tôi sẽ vì tất cả chúng sanh làm vườn rừng tốt. Tôi sẽ vì tất cả chúng sanh mà thị hiện pháp lạc. Tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sanh ý niệm vui vẻ. Tôi sẽ chỉ cho chúng sanh vô biên sự hỷ lạc. Tôi sẽ vì tất cả chúng sanh mà khai thị pháp môn thanh tịnh. Tôi sẽ làm cho chúng sanh phát tâm hoan hỷ. Tôi sẽ làm cho Tất cả chúng sanh được Phật trí. Tôi sẽ làm cho chúng sanh trọn nên nguyện rộng lớn. Tôi sẽ như là Từ phụ của tất cả chúng sanh. Tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh được trí huệ quan sát. Tôi sẽ bố thí tất cả đồ cần dùng cho chúng sanh. Tôi sẽ như là Từ mẫu của tất cả chúng sanh, sanh trưởng tất cả căn lành nguyện lớn cho họ.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát lúc tu hành những căn lành như vậy, đối với chúng sanh ác không hề nhàm bỏ. Dầu cho tất cả chúng sanh khắp thế gian đều không biết ơn, Bồ Tát không hề có một niệm hờn ghét, cũng không mảy may cầu báo đáp, mà chỉ muốn trừ diệt vô lượng sự khổ não cho họ. Ðối với thế gian, lòng Bồ Tát như hư không, chẳng chút nhiễm trước. Bồ Tát quan sát tướng chơn thật của các pháp, phát thệ nguyện lớn cứu khổ chúng sanh, trọn chẳng nhàm bỏ chí nguyện Ðại thừa, dứt tất cả kiến chấp, tu tập các hạnh nguyện bình đẳng của Bồ Tát.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát quán sát như thế rồi, nhiếp các căn lành đều đem hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh luôn luôn sanh thêm vô lượng pháp lành, trọn nên tâm vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp bất động, thấy chư Phật đều hoan hỷ. Nguyện tất cả chúng sanh vui thích vườn pháp, được thấy vườn diệu lạc của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm tịnh diệu, thường thấy vườn rừng thần thông của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được sự vui của Phật, thường khéo đi trong cảnh giới trí huệ. Nguyện tất cả chúng sanh được sự vui thần thông, đến khắp cả đạo tràng pháp hội trong vô lượng cõi. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu thần thông giải thoát của Bồ Tát, cùng tận kiếp vị lai thật hành hạnh Bồ Tát không hề biết nhọc. Nguyện tất cả chúng sanh thấy chư Phật đấy khắp pháp giới, phát tâm rộng lớn ở vườn rừng của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh đều đến được khắp các cõi Phật và cúng dường khắp tất cả Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm nguyện lành, trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật.

Trên đây là đại Bồ Tát lúc bố thí vườn rừng đình đài đem căn lành hồi hướng, vì muốn tất cả chúng sanh được thấy chư Phật, được đi trong vườn rừng của Phật.

 

“Great enlightening beings perform countless great charitable works,

all pure, approved by the Buddhas, never injuring a single sentient

being, causing all sentient beings to avoid all evils, to purify their

action, speech, and thought, and to achieve wisdom. They clear count-

less spheres of purity and pile up therein countless fine things to

support lite; activating the most rarely attained spirit of enlightenment,

they practice unlimited giving, causing sentient beings to abide in the

path of purity, good in the beginning, the middle, and the end, and to

engender pure faith. They gladden countless sentient beings according

to their hearts’ desires; with great benevolence and compassion they

bring all to safety. They serve and provide tor the Buddhas of the past,

present, and future. Because they want to develop the seed of

Buddhahood, they practice giving without regret in their hearts, increas-

ing the development of the faculty of faith, fulfilling superlative conduct,

moment to moment progressing to transcendence.

 

“At such times the enlightening beings dedicate the roots of goodness

in this way: ‘May all sentient beings develop the mind of the Great

Vehicle and be able to accomplish the giving of the Great Vehicle; may

all sentient beings be able to carry out giving to the masses, tofal

giving, good giving, supreme giving, unexcelled giving, most unsur-

passable giving, incomparable giving, giving transcending all worlds,

giving praised by all the Buddhas; may all sentient beings become the

best of donors, rescuing sentient beings from the various conditions of

misery and enabling them to enter the path of unobstructed knowledge.

 

(Page 618 – The flower Ornament Scripture)

 

cultivating impartial vows, roots of goodness in accord with truth,

attaining nondiscrimination, realizing inherent knowledge; may all sen-

tient beings abide securely in the dispassionate, serene knowledge of

meditation concentrations, enter the undying path, consummate knowl-

edge of all spiritual powers, persevere bravely to fulfill the enlightened

qualities adorning all the stages and reach the ofher shore, never turning

back; may all sentient beings set up great charities without ever wearying,

providing for and helping sentient beings unceasingly, consummating

the unexcelled knowledge of all means of liberation; may all sentient

beings always diligently plant all roots of goodness, and reach the ofher

shore of myriad virtues; may all sentient beings always be praised by

the Buddhas and be great donors in the world, replete with virtues,

filling the cosmos, illumining the ten directions, giving unexcelled

happiness; may all sentient beings establish great charities, widely

gathering roots of goodness, equally including all sentient beings, and

arrive at the ofher shore; may all sentient beings accomplish supreme

giving, causing sentient beings everywhere to abide in the foremost

vehicle; may all sentient beings give at appropriate times, forever avoid

improper timing, and consummate great giving; may all sentient beings

accomplish good giving and reach the ofher shore of great giving of the

Buddhas; may all sentient beings ultimately always carry on magnifi-

cent giving, considering all Buddhas their teachers, able to approach

them all and make great offerings; may all sentient beings abide in pure

giving, gathering infinite virtues, equal to the cosmos, and reach the

ofher shore; may all sentient beings be great donors in all worlds,

vowing to liberate all creatures and live in the realm of the enlightened.’

This is great enlightening beings’ dedication of roots of goodness when

establishing great charities, to cause sentient beings to practice supreme

giving, giving to consummate buddhahood, giving to perfect goodness,

incorruptible giving, giving of offerings to Buddhas, giving without

resentment, giving to save sentient beings, giving to attain omniscience,

giving to always see the Buddhas, giving with great perseverence, great

giving to perfect the virtues of all enlightening beings and the knowl-

edge and wisdom of buddhahood.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát mở trăm ngàn ức na do tha vô lượng vô số hội bố thí rộng lớn, tất cả đều thanh tịnh, chư Phật đều ấn khả, trọn không tổn não đến một chúng sanh, làm cho khắp mọi loài xa lìa các điều ác, ba nghiệp thanh tịnh, trọn nên trí huệ, sắp bày trăm ngàn ức na do tha vô lượng vô số cảnh giới thanh tịnh, chứa nhóm trăm ngàn ức na do tha vô lượng, vô số đồ dùng tốt đẹp, phát tâm bồ đề Vô thượng, bố thí không giới hạn, làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi đạo thanh tịnh, tất cả đều lành, đều có lòng tin hiểu thanh tịnh. Tùy theo chổ sở thích của trăm ngàn ức vô lượng chúng sanh mà làm cho họ đều hoan hỷ, dùng lòng đại bi cứu hộ tất cả, cúng dường phụng thờ tam thế chư Phật. Vì muốn thành tựu tất cả Phật chủng nên Bồ Tát tu hành công hạnh bố thí không hề hối tiếc, thêm lớn lòng tin, trọn vẹn hạnh lớn, luôn luôn tiến đến Ðàn Ba La mật.

Bấy giờ đại Bồ Tát đem căn lành hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh phát tâm Ðại thừa đều được thành tựu hạnh bố thí rộng lớn. Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể mở hội bố thí lớn, bố thí tất cả, bố thí lành, bố thí hơn hết, bố thí vô thượng, bố thí vượt trên thế gian, bố thí được tất cả chư Phật ngợi khen. Nguyện tất cả chúng sanh làm thí chủ đệ nhứt, hết lòng cứu khổ cho chúng sanh trong ác đạo đều khiến họ được vào trí huệ vô ngại, tu nguyện bình đẳng, tu thiện căn như thật, được trí vô sai biệt, chứng tự cảnh trí. Nguyện tất cả chúng sanh an trụ trong trí tịch tịnh của các môn thiền định, vào đạo bất tử, trọn nên tất cả trí huệ thần thông, dũng mãnh tinh tiến, chứng đủ các bực, trang nghiêm Phật pháp, đến bờ đại giác trọn không thối chuyển. Nguyện tất cả chúng sanh lập hội bố thí lớn, chẳng nhàm chẳng biết nhọc, cứu giúp chúng sanh không ngừng ngớt, đến rốt ráo chủng trí vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh luôn siêng gieo trồng tất cả căn lành nhẫn đến vô lượng công đức vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh thường được Chư Phật khen ngợi làm đại thí chủ cho thế gian, đầy đủ công đức ban bố sự vui vô thượng khắp thập phương pháp giới. Nguyện tất cả chúng sanh lập hội bố thí lớn, chứa nhiều căn lành, Bồ đề dìu dắt mọi loài đến bờ Vô Thượng Giác. Nguyện tất cả chúng sanh thành hạnh bố thí hơn hết, làm cho khắp mọi loài đều an trụ nơi Nhứt thừa. Nguyện tất cả chúng sanh bố thí đúng thời, xa hẳn sự bố thí trái thời. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu sự bố thí lành nhẫn đến sự bố thí viên mãn rốt ráo của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh thường thật hành sự bố thí trang nghiêm rộng lớn rốt ráo, lấy Chư Phật làm Thầy và luôn gần gũi cúng dường. Nguyện tất cả chúng sanh bố thí thanh tịnh, chứa vô lượng phước đức khắp pháp giới đến bờ Chánh Giác. Nguyện tất cả chúng sanh làm bực đại thí chủ của thế gian, thệ độ mọi loài đến quả địa Như Lai.

Trên đây là đại Bồ Tát lập hội bố thí lớn đem căn lành hồi hướng, vì muốn cho tất cả chúng sanh thật hành sự bố thí vô thượng, sự bố thí rốt ráo của Phật, sự bố thí trọn lành, sự bố thí bất hoại, sự bố thí vì cúng dường Phật, sự bố thí không xen hờn giận, sự bố thí cứu khổ mọi loài, sự bố thí trọn nên Nhứt thiết trí, sự bố thí thường thấy Chư Phật, sự bố thí tinh tấn trọn lành, sự bố thí rộng lớn trọn nên công đức của Bồ Tát và trí huệ của Phật.

 

“Great enlightening beings give all necessities of life unbegrudgingly,

without seeking reward, without hoping for worldly prosperity or

happiness. They rid the mind of errant thought, and meditate well on

the truth, because they want to benefit all sentient beings and clearly

perceive the true nature of all things. According to the various different

needs of sentient beings, they prepare innumerable things to support

life, the embellishments of which are all fine and beautiful. They carry

out unbounded giving, tofal giving, and giving of everything internal

and external. When they carry out this giving, they increase their

power of determination, gain great virtue, perfect the jewel of mind,

and are ever able to safeguard all sentient beings, causing them all to

develop the most excellent aspirations, yet with never a thought of

 

(Page 619 – Ten Dedications)

 

seeking reward. Their roots of goodness are equal to those of the

Buddhas of past, present, and future, and by them they all fulfill the

knowledge of all means of liberation.

 

“Great enlightening beings dedicate all the roots of goodness in this

giving to sentient beings, that all sentient beings may be purified and

master themselves; that all sentient beings may extinguish afflictions

and purify all buddha-fields; that all sentient beings, with a pure mind,

may pervade the cosmos in a single moment of thought; that all

sentient beings may fill the cosmos of space with knowledge; that all

sentient beings attain universal knowledge, enter everywhere in the

three realms of desire, form, and formlessness, and tame sentient beings,

at all times turning the irreversible wheel of the pure teaching; that all

sentient beings may be endowed with omniscience and be able to

manifest the techniques of spiritual powers to benefit sentient beings;

that all sentient beings be able to awaken to complete enlightenment

and forever ceaselessly expound the true teaching in all regions, causing

all beings to get to hear and know of it; that all sentient beings may

cultivate the practices of enlightening beings for countless cons and

manage to fulfill them all; that all sentient beings may cultivate the

practices of enlightening beings in all worlds that may be accounted or

spoken of, be they defiled or pure worlds, small or large, gross or

subtle, inverted or upright, uniformly or variously adorned, extending

throughout them all; that all sentient beings may in every passing

moment perform the work of Buddhas of past, present, and future,

teaching and transforming sentient beings and turning them toward

universal knowledge.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát bố thí tất cả vật dụng không chút hối tiếc, chẳng mong đền đáp, chẳng cầu quả báo, không hề mong được sự giàu vui ở đời, rời tâm vọng tưởng, khéo suy gẫm chánh pháp, chỉ vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh, xét kỹ thật tánh của tất cả Pháp, tùy theo mọi loài chúng sanh sai khác, chỗ cần chỗ muốn đều khác nhau mà sắm sửa vô lượng vật dụng, tất cả đều bền chắc tốt đẹp, rồi thật hành hạnh bố thí vô biên, bố thí tất cả, bố thí trong thân ngoài của.

Lúc bố thí như thế, Bồ Tát thêm lớn chí nguyện, được công đức lớn, thấy bổn tâm, có thể thường gia hộ cho tất cả chúng sanh đều làm cho họ phát sanh chí nguyện thù thắng. Bồ Tát trọn không có một niệm cầu đền đáp, do đây thiện căn của Bồ Tát này được đồng với Chư Phật, đều để viên mãn Nhứt thiết chủng trí.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát đem tất cả căn lành bố thí trên đây hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được điều phục thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh dứt trừ phiền não nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. Nguyện tất cả chúng sanh do tâm thanh tịnh nơi khoảng một niệm đi khắp pháp giới. Nguyện tất cả chúng sanh có trí huệ khắp cả hư không pháp giới. Nguyện tất cả chúng sanh được Nhứt thiết trí điều phục chúng sanh khắp cả ba đời, trong tất cả thời gian luôn chuyển pháp luân thanh tịnh bất thối. Nguyện tất cả chúng sanh đủ Nhứt thiết trí, có thể khéo thị hiện thần thông phương tiện làm lợi ích chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể tỏ ngộ vào trí huệ Phật, cùng tận kiếp vị lai thường nói chánh pháp khắp thập phương thế giới không thôi nghỉ, cho mọi loài đều được nghe biết. Nguyện tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát đều được viên mãn. Nguyện tất cả chúng sanh tu hạnh Bồ Tát khắp trong tất cả thế giới ở mười phương. Nguyện tất cả chúng sanh trong mỗi niệm luôn thật hành sự nghiệp của tam thế Chư Phật, giáo hóa mọi loài thẳng đến Nhứt thiết trí.

 

“Great enlightening beings provide sentient beings with everything

they need, in order to cause the Buddha-tcaching to continue unbroken.

With great compassion they save all sentient beings. Abiding stably in

great benevolence, they cultivate the practices of enlightening beings.

They never violate the teachings of the Buddha; with skill in means,

they practice whatever is good, not letting the lineage of Buddhas die

out. They give whatever is required, without being troubled; they give

all with never a regret, being always earnestly dedicated to the path of

universal knowledge.

 

“At such times, the various forms and species of living creatures

from the lands of the ten directions, various fields of blessings, all come

and gather around the enlightening beings, making various requests of

them: the enlightening beings, seeing them, receive them all, their

hearts becoming joyful, like seeing good friends; with great compassion

and mercy they want to satisfy their wishes. Their generosity increases

unceasingly, and without weariness; they fulfill their requests, satisfy-

ing them according to their needs, freeing them from the miseries of

destitution. Then the seekers are very happy and spread the voice of

praise of the virtue of the enlightening beings, so that their good repute

becomes widespread and everyone comes to them. The joy of the

 

(Page 620 – The Flower Ornament Scripture)

 

enlightening beings upon seeing them has no measure — even if one

experienced the pleasures of Indra, king of gods, for a trillion quadril-

lion eons, experienced the pleasures of the Suyama heaven for countless

cons, experienced the pleasures of the Tushita heaven for immeasurable

eons, experienced the pleasures of the heaven of good emanations for

boundless cons, experienced the pleasures of the heaven of free

enjoyment of ofhers’ emanations for incomparable eons, experienced

the pleasures of the Brahma kings for uncountable eons, experienced

the three thousand royal pleasures of world monarehs for unaccount-

able eons, experienced the pleasures of the heaven of universal purity

for unthinkable eons, and experienced the pleasures of the heaven of

pure abodes for unspeakably many eons, none of it could equal the joy

and delight of great enlightening beings upon seeing the needy come to

them. They are happy and ebullient, their faith grows, their aspiration

is pure, their faculties are harmoniously tuned, their resolution is fully

developed, and they progress toward complete enlightenment.

Chư Phật tử! Tùy theo chỗ cần dùng của chúng sanh, đem vô số vật dụng đẹp tốt cung cấp cho họ. Như thế là vì đại Bồ Tát muốn Phật pháp được nối luôn không dứt, vì lòng đại bi cứu khổ tất cả mọi loài, vì lòng đại từ tu hạnh Ðại thừa, không hề trái lời Phật dạy, dùng phương tiện khéo tu những hạnh lành, chẳng dứt chủng tánh của Chư Phật, tùy theo chỗ cầu xin của người mà cấp cho không hề nhàm, xả thí tất cả không hề tiếc, luôn luôn hướng về Nhứt thiết trí.

Bấy giờ các quốc độ ở mười phương, có vô số loài chúng sanh cùng vô số phước điền đều hội đến chỗ Bồ Tát mà cầu xin. Lòng Bồ Tát rất vui mừng đều nhiếp thọ tất cả, xem họ như bạn lành, lòng đại bi xả thí mạnh mẽ không chút mỏi nhàm, tùy theo chỗ cầu xin của mỗi người mà cung cấp đầy đủ, cho họ hết thiếu thốn.

Những người đến xin đều rất hài lòng, hết sức truyền tụng tán dương đức hạnh của Bồ Tát.

Thấy họ vui sướng, lòng Bồ Tát cũng hoan hỷ vô lượng. Ðem sự hỷ lạc trong trăm ngàn ức na do tha kiếp của trời Ðế Thích, sự hỷ lạc trong vô số kiếp của trời Dạ Ma, trong vô lượng kiếp của trời Ðâu Suất, trong vô biên kiếp của trời Biến Hóa, trong vô đẳng kiếp của trời Tha Hóa, trong bất khả sổ kiếp của trời Phạm Vương, trong bất khả kiếp của Chuyển Luân Vương, trong bất khả tư kiếp của trời Biến Tịnh, sự diệu lạc trong bất khả thuyết kiếp của trời Tịnh Cư, so sánh cũng không bằng lòng hoan hỷ của đại Bồ Tát lúc thấy người đến cầu xin. Do đây đại Bồ Tát được thêm lớn đức tin, chí nguyện thanh tịnh, sáu căn điều thuận, đầy đủ tín giải nhẫn đến tăng tấn Phật trí.

 

“The great enlightening beings dedicate these roots of goodness to

the welfare of all sentient beings, to the peace and happiness of all

sentient beings, to the true benefit of all sentient beings, to the purifica-

tion of all sentient beings, to induce all sentient beings to seek

enlightenment, to cause all sentient beings to attain equality, to cause all

sentient beings to attain intelligent, benevolent minds, to cause all

sentient beings to enter the Great Vehicle, to cause all sentient beings to

attain wisdom, and to cause all sentient beings to fulfill the practical

undertakings of the Universally Good enlightening being, fulfill the

vehicle of the ten powers, and actually realize true awakening.

 

“When great enlightening beings dedicate roots of goodness this

way, they are liberated in word, thought, and deed; they have no

attachments or bonds, no concept of sentient beings, no concept of a

life, no concept of a personality, no concept of a person, no concept

of a youth, no concept of one born, no concept of an agent, no concept

of a receiver, no concept of existence, no concept of nonexistence, no

concept of present life or afterlife, no concept of dying here and being

born there, no concept of permanence, no concept of impermanence,

no concept of the three realms of existence, no concept of the nonexist-

ence of the three realms; they are not perceiving, nor are they not

perceiving. Thus, they are not practicing dedication bound, not practic-

ing dedication liberated from bonds, not practicing dedication by action,

not practicing dedication by the results of action, not practicing dedica-

tion with discrimination, not practicing dedication indiscriminately, not

practicing dedication thinking, not practicing dedication after thought,

not practicing dedication with mind, not practicing dedication mindlessly.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát đem căn lành này hồi hướng, muốn cho tất cả chúng sanh được lợi ích, tất cả chúng sanh được an lạc, tất cả chúng sanh được lợi lớn, tất cả chúng sanh được thanh tịnh, tất cả chúng sanh đều cầu Phật đạo, tất cả chúng sanh đều được bình đẳng, tất cả chúng sanh đều được lòng hiền lành, tất cả chúng sanh đều vào Ðại thừa, tất cả chúng sanh đều được trí huệ lành, tất cả chúng sanh đều trọn đủ hạnh nguyện Phổ Hiền, viên mãn mười trí lực, hiện thành Chánh giác.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc đem căn lành trên đây hồi hướng như thế, thời thân, ngữ, ý, ba nghiệp đều giải thoát cả : không dính mắc, không buộc ràng, không chúng sanh tưởng, không mạng giả tưởng, không ngã tưởng, không nhơn tưởng, không đồng tử tưởng, không sanh giả tưởng, không tác giả tưởng, không thọ giả tưởng, không hữu tưởng, không vô tưởng, không tưởng đời này đời sau, không tưởng chết đây sanh kia, không tưởng thường, không tưởng vô thường, không tưởng có ba cõi, không tưởng không ba cõi, chẳng phải tưởng, không phải chẳng phải tưởng.

Như thế là hồi hướng không hệ phược, hồi hướng không hệ phược giải thoát, hồi hướng chẳng phải nghiệp, hồi hướng chẳng phải nghiệp báo, hồi hướng chẳng phải phân biệt, hồi hướng chẳng phải vô phân biệt, hồi hướng chẳng phải đã tư duy, hồi hướng chẳng phải tâm, hồi hướng chẳng phải vô tâm.

 

“When great enlightening beings practice dedication in this way, they

do not cling to inside or outside, subject or object, cause or effect, right

or wrong, thought or nonthought, from the birth of form, the passing

away of form, or to sensation, perception, patterning, or consciousness,

 

(Page 621 – Ten Dedications)

 

or to the birth or passing away of sensation, perception, patterning, or

consciousness. If great enlightening beings are able to not be bound by

these things, then they are not bound by form or by the birth or

passing away of form; they are not bound by sensation, perception,

patterning, or consciousness, or by the birth or passing away of sensation,

perception, patterning, or consciousness. If they are able to not be

bound by these things, then they also are not released from these

things. Why? Because there does not exist the slightest thing being

born, already born, or to be born — there is nothing that can be

apprehended, nothing that can be clung to. All things are inherently like

this — they have no intrinsic nature of their own: they are intrinsically

incompatible with any characterization, neither one nor two, not many

and not infinite, not small or large, not narrow or broad, not deep or

shallow, not nullity and not concepts, not so and not not so, not truth

and not not truth, not substantial and not insubstantial, not existent and

not nonexistent. Enlightening beings thus see things as not things,

while in terms of speech they follow convention in defining what are

not things as things: they do not cut off the paths of action and do not

give up enlightening practices; they seek omniscience without ever

turning back. They know that all conditions of action are like dreams,

that sounds and voices are like echoes, that sentient beings are like

shadows, that all things are like phantoms — yet they do not deny the

power of the action of causes and conditions; they know that the

function of actions is far-reaching. They understand that all things do

nothing, and traverse the path of nondoing without ever giving it up.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc hồi hướng như thế không chấp trong chấp ngoài, không chấp năng duyên, không chấp sở duyên, chẳng chấp nhơn, chẳng chấp quả, chẳng chấp pháp, chẳng chấp phi pháp, chẳng chấp tu duy, không chấp chẳng tư duy, chẳng chấp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng chấp sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệt.

Chư Phật tử! đại Bồ Tát nếu không chấp trước các pháp, thời không hệ phược nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không hệ phược sắc, thọ, tưởng, hành, thức sanh, không hệ phược sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệt.

Nếu có thể không hệ phược với các pháp, thời đối với các pháp cũng không giải thoát.

Bởi vì không có chút pháp nào là hiện sanh, đã sanh, sẽ sanh. Không có pháp nào có thể lấy, có thể chấp.

Tất cả các pháp: tự tướng nó là như vậy. Nó không có tự tánh, tự tánh nó vốn rời lìa. Nó chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải vô lượng, chẳng phải nhỏ, chẳng phải lớn, chẳng phải hẹp, chẳng phải rộng, chẳng phải sâu, chẳng phải cạn, chẳng phải rộn ràng, chẳng phải tịch tịnh, không phải xứ, không phải phi xứ, không phải pháp, không phải phi pháp, không phải thể, không phải chẳng phải thể, chẳng phải có, chẳng phải không có.

Bồ Tát quan sát các pháp là chẳng phải pháp, trong lời nói, thuận theo thế gian, kiến lập chẳng phải pháp làm pháp, chẳng dứt các nghiệp đạo, chẳng bỏ hạnh Bồ Tát, cầu Nhứt thiết trí trọn không thối chuyển, rõ biết tất cả nghiệp duyên như giấc mơ, tất cả âm thanh như vang, tất cả chúng sanh như bóng, tất cả pháp như ảo, nhưng cũng chẳng hoại nhơn duyên nghiệp lực, rõ biết các nghiệp lực công dụng nó rộng lớn, hiểu thấu tất cả pháp đều không sở tác, thật hành đạo vô tác chưa bao giờ tạm bỏ.

 

“These great enlightening beings abide in universal knowledge, dedi-

cating all, whether positive or negative, to omniscience — they practice

dedication in all places without ever retreating. In what senses, by what

meanings, is it called dedication? It is called dedication because of

having crossed over the world forever and arrived at the ofher shore. It

is called dedication because of crossing over the path of speech and

arriving at the ofher shore. It is called dedication because of leaving

behind all sorts of concepts and reaching the ofher shore. It is called

dedication because of having forever ended the idea of corporeality and

arrived at the ofher shore. It is called dedication because of having left

dependency behind forever and reached the ofher shore. It is called

dedication because of having ended contrivance forever and reached the

ofher shore. It is called dedication because of having left all states of

existence forever and arrived at the ofher shore. It is called dedication

because of having abandoned all grasping forever and arrived at the

ofher shore. It is called dedication because of having left all worldly

things forever and arrived at the ofher shore.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát này trụ Nhứt thiết trí, hoặc xứ hay phi xứ thảy đều hoan hỷ Nhứt thiết trí, nơi tất cả chỗ đều hồi hướng không thối chuyển.

Do nghĩa gì gọi là Hồi hướng?

Vì vĩnh viễn độ thế gian đến bờ giác, vì thoát khỏi năm uẩn đến bờ giác, vì vượt qua ngôn ngữ đến bờ giác, vì xa lìa các vọng tưởng đến bờ giác, vì dứt hẳn thân kiến đến bờ giác, vì lìa hẳn chỗ sở y đến bờ giác, vì tuyệt hẳn sở tác đến bờ giác, vì ra khỏi hẳn các cõi đến bờ giác, vì bỏ hẳn các sự chấp lấy đến bờ giác, vì thoát hẳn thế pháp đến bờ giác. Vì những điều trên đây mà gọi là Hồi hướng.

 

“When great enlightening beings practice dedication in this way, then

they are living in accord with the Buddha, in accord with the Truth, in

accord with knowledge, in accord with enlightenment, in accord with

its meaning, in accord with its sphere, in accord with its practice, in

 

(Page 622 – The Flower Ornament Scripture)

 

accord with reality, and in accord with purity. When great enlightening

beings practice dedication in this way, then they comprehend all things;

then they serve all Buddhas; there is not a single Buddha they do not

attend, not a single thing they do not offer; there is not a single thing

that can be destroyed, not a single thing that can be turned away from,

not a single thing that can be clung to, not a single thing that can be

avoided. They do not see anything at all, internal or external, that has

any disintegration or violates causality. They are replete with the power

of the teaching, and never cease.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc hồi hướng như thế thời là thuận theo Phật mà trụ, thuận theo pháp mà trụ, thuận theo trí mà trụ, thuận theo Bồ đề mà trụ, thuận theo nghĩa mà trụ, thuận theo hồi hướng mà trụ, thuận theo cảnh giới mà trụ, thuận theo hạnh mà trụ, thuận theo chơn thật mà trụ, thuận theo thanh tịnh mà trụ.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát hồi hướng như thế thời là liễu đạt tất cả các pháp, thời là trọn vẹn thừa phụng tất cả Chư Phật, không có một Ðức Phật nào mà chẳng thừa phụng, không có một pháp nào mà chẳng cúng dường, không có một pháp nào mà có thể hoại diệt được, không có một pháp nào mà có thể chống trái được, không có một vật nào mà có thể tham trước, không có một pháp nào mà có thể nhàm lìa, với tất cả pháp trong, pháp ngoài không thấy có một chút diệt hoại trái với luật nhơn duyên. Bồ Tát này đầy đủ pháp lực không hề thôi ngớt.

 

“This is the sixth of the great enlightening beings’ dedications, fol-

lowing up and making permanent all roots of goodness, causing them

to endure. When great enlightening beings abide in this dedication, they

are always m the care of the Buddhas; they firmly endure, unregressing,

and enter the profound essence of things, cultivating universal knowledge.

They accord with the meaning of the Teaching, accord with the nature

of things, accord with all enduring roots of goodness, accord with all

completely fulfilled great vows, and fully embody the truth which

accords with perdurance, which cannot be broken by even the adamant.

In the midst of all things they attain independence.”

 

Then the enlightening being Diamond Banner, surveying the ten

directions, looking over the assembled masses, and viewing the cosmos,

entered into the most profound meaning of verbal expression, culti-

vated an immeasurably broad mind, covered the whole world with the

mind of great compassion, developed the mind of the family of Bud-

dhas of past, future, and present, entered into the virtues of all Buddhas,

perfected the body of independent powers of the Buddhas, observed the

mental inclinations of sentient beings, and, according to their roots of

goodness that could be developed and matured, manifested physical

bodies to them based on the body of the essence of things. Imbued with

spiritual power from the Buddha, he said in verse:

Chư Phật tử! Ðây là bực đại Bồ Tát tùy thuận kiên cố nhứt thiết thiện căn hồi hướng thứ sáu.

Lúc đại Bồ Tát an trụ nơi bực hồi hướng này thời thường được Chư Phật hộ niệm nên được kiên cố bất thối, nhập pháp tánh tu Nhứt thiết trí, tùy thuận pháp nghĩa, tùy thuận pháp tánh, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành, tùy thuận tất cả đại nguyện viên mãn, tùy thuận đầy đủ pháp kiên cố, tất cả như Kim Cang không gì phá hoại được, được tự tại với tất cả pháp.

Bấy giờ Kim Cang Tràng Bồ Tát quán sát mười phương, quán sát đại chúng và quán sát pháp giới xong liền nhập nơi nghĩa thậm thâm của tự cú, tu tập tâm vô lượng rộng lớn, đem lòng đại bi bao trùm thế gian, thêm lớn tánh Phật chủng quá khứ, hiện tại và vị lai, vào nơi công đức của tất cả Phật, thành tựu thần lực tự tại của Chư Phật. Bồ Tát quán sát tâm sở thích của chúng sanh, thuận theo căn lành đáng được thành thục của họ, rồi y cứ nơi pháp tánh thân mà vì họ hiện sắc thân, nương thần lực của Ðức Phật nói kệ rằng:

 

Enlightening beings appear physically as monarehs

In the highest worldly ranks,

Their virtues and glory surpassing all,

Providing benefit for all living creatures.

 

Their minds are pure, without attachment;

They are masters of the world, respected by all.

They promulgate true teaching to educate people,

And cause sentient beings everywhere to attain peace.

 

Manifesting birth among the noble, rising to monarehy.

They always carry on the teaching according to the truth.

Benevolent by nature, tree from cruelty,

All in the ten directions look up to them and obey them.

 

(Page 623 – Ten Dedications)

 

Their knowledge and discernment always clear.

Their capacities are fully complete.

As rulers and leaders they are followed by all;

They crush the armies of demons and annihilate them.

 

They hold fast to pure morality, without transgression;

With firm determination they forbear, unshakably.

They vow to forever clear away anger from the mind

And always gladly practice the teachings of Buddha.

 

Food and drink, perfumes and garlands, as well as clofhes,

Vehicles, chairs, cushions, and lamps —

Enlightening beings give these to people to help them.

And give innumerable ofher kinds of things as well.

 

They practice giving to be of aid,

Causing them to open their hearts.

In regard to the Supreme as well as ofhers

Their minds are pure and full of joy.

 

Enlightening beings provide for all,

Able to give up everything they have, internal and external,

Unfailingly causing their minds to be forever pure

And never to be narrow or mean.

 

They may give their heads or eyes

Or give their hands or feet,

Skin, flesh, bones, marrow, and so on —

All they give up unbegrudgingly.

 

Enlightening beings, on the throne of royalty,

Of the most noble of tribes,

Open their mouths and put forth their tongues to give living beings.

Their hearts joyful, without sorrow or attachment.

 

The virtues of giving their tongues

They dedicate to all sentient beings,

Fraying that based on this excellent cause

All may attain the universal tongue of the enlightened.

 

They may give their spouses and children, or their royal rank,

Or give themselves to be servants;

Their minds are pure and always joyful.

Thus they have no remorse or regret.

 

(Page 624 – The Flower Ornament Scripture)

 

 

They give whatever is required,

Aiding according to the time, unwearied;

All they have they can disburse

So that all seekers be satisfied.

 

They give their bodies to hear the teaching

And practice austerities seeking enlightenment;

And for the sake of the living they give up all,

Seeking unexcelled knowledge without turning back.

 

By the true teaching heard from the Buddhas

They give up their bodies to be servants,

Because they want to save all living beings;

They develop a mind of infinite joy.

 

They see the World-Honored Guide

Can bring widespread weal with kindness;

Then they dance with joy

And absorb the savor of the profound teaching of enlightenment.

 

Whatever roots of goodness enlightening beings have

They dedicate all to sentient beings;

They rescue all without exception,

Forever liberating them, so they’re eternally at peace.

 

Enlightening beings’ retinues

Are attractive, talented, eloquent and intelligent,

Adorned with all manner of embellishments —

Flower garlands, clofhes, and perfumes:

These retinues, rare as they are,

Enlightening beings are able to give away,

Wholeheartedly seeking true enlightenment to liberate beings.

Never for a moment giving up this determination.

 

Enlightening beings thus think clearly

And fully carry out various great works.

Dedicating all to conscious beings

Without developing a grasping mind.

 

Enlightening beings give up their royal ranks

As well as their land and cities,

Palaces, bowers, gardens, and groves.

Servants and attendants, all ungrudgingly.

 

Over countless millions of eons

They travel everywhere giving,

 

(Page 625 – Ten Dedications)

 

Whereby they teach and lead living beings,

Causing them to ascend to the unexcelled shore.

 

Countless species, each different,

Come and gather from all worlds;

Seeing them, enlightening beings are joyful

And satisfy them according to need.

 

Like the dedication of the Buddhas of all times

Enlightening beings perform similar works;

The course of the Human Taming Lords

They emulate to reach the ofher shore.

 

Enlightening beings examine all things:

Who can comprehend these things?

What is comprehension, what is comprehended?

Thus their giving dwells nowhere.

 

The adaptive knowledge of enlightening beings’ dedication.

The expedient methods of enlightening beings’ dedication,

The true meaning of enlightening beings’ dedication:

They have no attachment to those things.

 

Their minds do not conceptualize actions arbitrarily.

And they are not obsessed with results of action;

They know the nature of enlightenment comes from conditions.

And enter the profound realm of reality, without opposition.

 

They do not have action in their bodies,

Nor does it dwell in the mind.

By wisdom they realize there’s no essence to action,

Yet due to causality action’s not lost.

 

Their minds do not wrongly grasp things of the past,

Nor crave for things of the future,

Nor dwell on aught in the present:

They know the three times are all void.

 

Enlightening beings have already reached the ofher shore of form

And of sensation, perception, patternings, and consciousness;

They go beyond the flow of birth and death in the world,

Their minds humble and always pure.

 

They clearly analyze the five clusters, eighteen elements.

Twelve sense media, and their own bodies.

 

(Page 626 – The Flower Ornament Scripture)

 

Looking for enlightenment in each:

Their essential nature cannot be grasped.

 

They do not cling to appearances of permanence in things,

Nor cling to the appearance of annihilation:

The nature of things is neither existent nor nonexistent,

While the process of the principle of action ultimately never ends.

 

They do not dwell on anything at all,

Do not see “sentient beings” or “enlightenment”:

Throughout all lands in all times

They ultimately find they cannot be found.

 

If one can see things in this way,

One will accord with the understanding of the Buddhas;

Though one seek their essence, it cannot be found,

Yet enlightening beings’ practices are not in vain.

 

Enlightening beings understand things exist due to conditions,

And they do not deviate from the paths they should travel.

They clarify and explain the marks of all actions.

Wanting to purify all sentient beings.

 

This is the path traversed by the wise,

Taught by all the enlightened ones;

Following it reflectively, entering the true meaning,

One will naturally awaken and become enlightened.

 

Phenomena have no birth or extinction,

And they have no coming or going;

Not dying here and reborn there —

Such people understand the Buddha teachings.

 

Comprehending the true nature of things.

Yet not conceptualizing the nature of things,

Knowing things have no essence and no discrimination —

Such people can enter the Buddha’s knowledge.

 

The nature of things is in all places.

All sentient beings and all lands,

In all times, past, present, and future,

Yet has no apprehensible form.

 

That which the Buddhas all realize

Is all-inclusive, omitting naught.

 

(Page 627 – Ten Dedications)

 

Though they explain all things in all times,

All these things are not existent.

 

As the nature of things pervades everywhere,

So docs the dedication of enlightening beings:

Thus dedicated to sentient beings.

They never retreat from the world.

Bồ Tát hiện thân làm Quốc Vương
Là ngôi cao nhứt ở thế gian
Oai quyền phước đức hơn tất cả
Ðể làm lợi ích khắp quần sanh.
Lòng Ngài thanh tịnh không nhiễm trước
Tự tại trong đời đều tuân kính
Hoằng tuyên chánh pháp để dạy người
Cho khắp nhơn dân được an ổn.
Hiện sanh dòng sang lên ngôi vua
Thường theo Phật giáo chuyển pháp luân
Bẩm tánh nhơn từ không bạo ngược
Mọi người kính mến tuân lời dạy.
Trí huệ phân biệt thường tỏ sáng
Dung mạo tài năng đều đầy đủ
Truyền lịnh cả nước đều tuân hành
Trừ dẹp quân ma không thừa sót
Giữ chặt tịnh giới không hề phạm
Quyết chí chịu khổ không động lay
Nguyện trọn trừ dứt lòng giận hờn
Luôn thích tu hành theo Phật pháp.
Ðồ uống, món ăn, hương, y phục
Xe cộ, gường, nệm, ghế, bàn, đèn
Nhẫn đến vô lượng món cần dùng
Bồ Tát đều thí cho tất cả.
Vì lợi chúng sanh mà bố thí
Cho họ khai phát quảng đại tâm
Nhẫn đến Thế Tôn cùng chư Thánh
Lòng đều thanh tịnh rất hoan hỷ.
Bồ Tát cung cấp khắp mọi loài
Sở hữu trong ngoài đều bố thí
Lòng luôn bền vững không động lay
Chẳng hề tạm thời sanh hối tiếc.
Bồ Tát thí đầu hoặc cho mắt
Hoặc thí cánh tay hoặc thí chân
Thịt, da, xương, tủy tất cả vật
Ðều vui bố thí lòng không tiếc.
Bồ Tát hiện thân ở ngôi vua
Dòng họ giàu mạnh hơn mọi người
Dầu là cắt lưỡi cho người xin
Lòng vẫn vui mừng không luyến tiếc.
Công đức thí lưỡi của Bồ Tát
Hồi hướng cho tất cả mọi loài
Nguyện họ nương nhờ công đức này
Ðều được tướng lưỡi Phật dài rộng.
Hoặc thí ngôi vua và vợ con
Hoặc xả thân mình làm tôi tớ
Trong lòng hoan hỷ luôn thanh tịnh
Bồ Tát như vậy không hối tiếc.
Tùy người sở thích đều thí cho
Cung cấp đúng thời không mỏi nhọc
Tất cả sở hữu đều phân chia
Mọi người đến xin đều đầy đủ.
Vì nghe pháp, Bồ Tát xả thân
Tu những hạnh khổ cầu Phật đạo
Lại vì chúng sanh bỏ tất cả
Cầu Vô Thượng Giác không thối chuyển.
Vì nghe chánh pháp nơi chỗ Phật
Bồ Tát xả thân làm thị giả
Vì muốn cứu khổ khắp quần sanh
Lòng thêm hoan hỷ vô biên lượng.
Bồ Tát thấy Phật đại Ðạo Sư
Từ tâm rộng lớn, cứu độ lớn
Do đây hớn hở lòng vui mừng
Nghe lảnh pháp vị sâu của Phật.
Bao nhiêu căn lành Bồ Tát có
Ðều hồi hướng cả cho chúng sanh
Cứu độ tất cả không sót thừa
Cho giải thoát hẳn luôn an lạc
Bao nhiêu quyến thuộc của Bồ Tát
Dung mạo đẹp xinh trí thông minh
Y phục, hương thơm cùng vàng ngọc
Các thứ trang sức đều đẹp đủ,
Quyến thuộc sang quý như thế này
Bồ Tát có thể bố thí cả
Chuyên cầu thành Phật độ quần sanh
Lòng thí cầu này không tạm bỏ.
Bồ Tát suy gẫm tất cả pháp
Thật hành đầy đủ hạnh rộng lớn
Ðều đem hồi hướng khắp chúng sanh
Chẳng có mảy may lòng chấp trước.
Bồ Tát xả thí ngôi Quốc Vương
Nhẫn đến thành ấp cùng cả nước
Cung điện, đền đài và vườn rừng
Tôi đòi, thị vệ đều không tiếc.
Bồ Tát từ lâu vô lượng kiếp
Ði khắp mọi nơi làm bố thí
Nhơn đó giáo hóa khắp mọi loài
Ðều khiến vượt lên Vô Thượng Giác
Chúng sanh phẩm loại nhiều vô lượng
Mười phương họp đến đông vô số
Bồ Tát xem thấy rất vui mừng
Theo họ cần chi đều cấp đủ.
Chư Phật hồi hướng như thế nào
Bồ Tát cũng tu hạnh như thế
Thế Tôn thật hành công hạnh gì ?
Bồ Tát theo học đến toàn vẹn.
Bồ Tát quán sát tất cả pháp
Ai là người vào được pháp này ?
Thế nào là vào, chỗ nào vào ?
Thuận theo bố thí lòng không trụ.
Bồ Tát hướng về trí thiện xảo
Bồ Tát hướng về pháp phương tiện
Bồ Tát hướng về nghĩa chơn thật
Nhưng trong pháp đó vẫn không trước.
Với tất cả nghiệp không phân biệt
Cũng chẳng nhiễm trước nơi nghiệp quả
Biết tánh Bồ đề theo duyên khởi
Bồ Tát tùy thuận nhập pháp giới.
Chẳng ở trong thân mà có nghiệp
Cũng chẳng nơi tâm mà trụ trước
Trí huệ rõ biết không nghiệp tánh
Vì do nhơn duyên, nghiệp chẳng mất.
Lòng chẳng vọng chấp pháp quá khứ
Cũng chẳng tham lấy pháp vị lai
Chẳng thấy hiện tại có pháp trụ
Rõ thấu tam thế đều trống lặng
Bồ Tát thấu triệt ngằn mé “sắc”.
“Thọ, tưởng, hành, thức” cũng thấu suốt
Vượt khỏi thế gian dòng sanh tử
Tâm ý khiêm hạ luôn thanh tịn.
Quán kỹ Ngũ uẩn, Thập nhị xứ,
Quán Thập bát giới và thân mình
Mỗi mỗi nơi đây cầu Bồ Ðề.
Thể tánh rốt ráo bất khả đắc.
Chẳng lấy tướng thường trụ của pháp
Nơi tướng đoạn diệt cũng chẳng chấp
Pháp tánh : phi hữu cũng phi vô
Nghiệp lý thuần tự trọn vô tận.
Ðối với các pháp không sở trụ
Ðối với chúng sanh và Bồ Ðề.
Mười phương quốc độ khắp ba đời
Cầu đó rốt ráo bất khả đắc.
Quán được các pháp đều như vậy
Thời sự hiểu biết đồng Chư Phật,
Dầu tìm tự tánh bất khả đắc
Công hạnh Bồ Tát chẳng luống uổng.
Bồ Tát biết pháp theo duyên có
Chẳng trái tất cả đạo đã tu
Khai thị giải thoát những nghiệp nhơn
Vì muốn chúng sanh đều thanh tịn.
Ðây là đạo hạnh của người trí
Là điều chỉ giáo của Như Lai
Tùy thuận tư duy vào chánh nghĩa
Tự nhiên giác ngộ thành Bồ Ðề.
Các pháp : không sanh cũng không diệt
Cũng lại không đến và không đi
Cũng chẳng chết đây mà sanh kia
Người này giác ngộ các Phật pháp.
Rõ thấu thật tánh của các pháp
Nhưng không phân biệt nơi pháp tánh
Biết pháp không tánh không phân biệt
Người này chứng nhập trí huệ Phật,
Pháp tánh ở khắp tất cả chỗ
Khắ   ả chúng sanh và quốc độ

Ba đời đều khắp không sót thừa

Cũng không hình tướng có thể được.

Tất cả Chư Phật chỗ giác ngộ

Thảy đều nhiếp lấy không còn thừa

Dầu rằng diễn nói tất cả pháp

Nhưng các pháp đó đều chẳng có.

Như pháp tánh kia khắp tất cả

Bồ Tát hồi hướng cũng cùng khắp

Hồi hướng tất cả cho chúng sanh

Thường ở thế gian không thối chuyển.

 

Hán Bộ Quyển Thứ 29

 

“What is great enlightening beings’ dedication equally adapting and

according to all sentient beings? The enlightening beings accord with

whatever roots of goodness they have accumulated — small roots of

goodness, great roots of goodness, extensive roots of goodness, mani-

fold roots of goodness, measureless roots of goodness, various roots of

goodness, roots of goodness as numerous as atoms, incalculable roots

of goodness, boundless roots of goodness, inconceivable roots of

goodness, immeasurable roots of goodness, roots of goodness of the

sphere of buddhahood, roots of goodness of the sphere of the teaching,

roots of goodness of the sphere of the religious community, roots of

goodness of the sphere of teachers, roots of goodness of the spheres of

all sentient beings, roots of goodness of the sphere of skill in means,

roots of goodness of the sphere of cultivation of good states of mind,

internal roots of goodness, external roots of goodness, roots of good-

ness of the sphere of boundless aids to the fostering of enlightenment,

roots of goodness of diligently cultivating universal relinquishment,

roots of goodness of establishing supreme determination and ultimately

keeping pure precepts, roots of goodness of equanimously enduring all,

roots of goodness of constant, unregressing perseverence, roots of

goodness of entering innumerable concentrations by great skill in means,

roots of goodness of skillful analysis by knowledge and wisdom, roots

of goodness of knowing the differences in mental patterns of all sentient

beings, roots of goodness of universally profecting and nurturing all

worlds.

Chư Phật tử! Thế nào là đại Bồ Tát bình đẳng tùy thuận nhứt thiết chúng sanh hồi hướng?

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát tùy theo tất cả căn lành mà mình đã tích tập, như là : Căn lành nhỏ, căn lành lớn, căn lành rộng, căn lành nhiều, vô lượng căn lành, các loại căn lành, vi trần số căn lành, vô số căn lành, vô biên căn lành, bất khả tư căn lành, bất khả lượng căn lành, Phật cảnh giới căn lành, Pháp cảnh giới căn lành, Tăng cảnh giới căn lành, thiện tri thức cảnh giới căn lành, tất cả chúng sanh cảnh giới căn lành, phương tiện thiện xảo cảnh giới căn lành, tu các thiện căn cảnh giới căn lành, nội cảnh giới căn lành, ngoại cảnh giới căn lành, vô biên pháp trợ đạo cảnh giới căn lành, căn lành siêng tu tất cả xả thí căn lành quyết chí rốt ráo trừ tịnh giới, căn lành tất cả hạnh xả thí đều kham chịu khổ, căn lành tâm thường tinh tấn không thối chuyển, căn lành dùng phương tiện lớn nhập vô lượng tam muội, căn lành dùng trí huệ khéo quán sát, căn lành biết tâm hành sai khác của tất cả chúng sanh, căn lành chứa nhóm vô biên công đức, căn lành siêng tu tập hạnh Bồ Tát, căn lành khắp bao trùm nuôi nấng tất cả thế gian.

 

“Great enlightening beings cultivate and live by these roots of goodness,

entering into them, absorbing them, accumulating them, fully develop-

ing them; their awareness and understanding clear, they demonstrate

and put them into action. Then they attain forbearance, close the doors

of the courses of misery, skillfully embody roots of goodness, bear

themselves with complete dignity, get rid of delusion, and fulfill correct

action. They are capable of being vessels of the Buddha teaching, and

can be fertile fields of blessings and virtue tor sentient beings. In the

care of the Buddhas, they develop the roots of goodness of buddhahood,

live by the vows of Buddhas, and carry out the works of the Buddhas.

Their minds attain freedom equal to the Buddhas of past, present, and

future; they proceed to the site of Buddhas’ enlightenment, plunge into

the power of the Enlightened, and are endowed with the marks of

 

(Page 628)

 

Buddhas. Transcending all worlds, they do not desire birth in a heaven,

do not covet wealth and pleasure, and do not cling to activities. Dedicat-

ing all roots of goodness, they are mines of virtue tor sentient beings.

Abiding in the ultimate path, they envelop all. They remove sentient

beings from the paths of delusion and cause them to live by all good

principles. They reach all realms, uninterrupted and inexhaustible, open-

ing the gates of omniscient enlightenment, setting up the banner of

knowledge, clarifying the Great Path, able to show it to all worldlings,

causing them to get rid of impurity. Their minds well trained, they are

born in the house of the enlightened and purify their buddha-nature.

Replete with virtuous qualities, they are great fields of blessings; a

refuge for the world, they firmly stabilize sentient beings, purifying

them all, diligently cultivating all roots of goodness.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát đối với căn lành này, an trụ tu hành nhiếp nhập chứa nhóm đầy đủ, tâm thanh tịnh hiểu rõ. Lúc phát khởi khai thị, được tâm kham nhẫn, đóng cửa ác đạo, khéo điều nhiếp sáu căn trọn vẹn oai nghi, viên mãn chánh hạnh, rời xa sự điên đảo, kham làm pháp khí của Chư Phật, có thể làm phước điền tốt của chúng sanh. Bồ Tát này được Chư Phật hộ niệm thêm lớn Phật thiện căn, ở trong Phật nguyện, thật hành Phật nghiệp, tâm được tự tại đồng với tam thế Phật, đến Phật đạo tràng, vào trí lực Phật, đủ tướng hảo của Phật, vượt hẳn thế gian, chẳng thích sanh cõi Trời, chẳng tham giàu vui, chẳng chấp pháp hành.

Tất cả căn lành, Bồ Tát này đều đem hồi hướng làm tạng công đức Của tất cả chúng sanh. Bồ Tát này an trụ nơi vô thượng đạo che chở khắp tất cả, nơi đường hư vọng cứu khổ chúng sanh cho họ ở an nơi tất cả pháp lành, mở cửa Vô Thượng Giác, khắp tất cả cảnh giới không dứt không hết, dựng tràng trí huệ nghiêm tịnh đại đạo, có thể thị hiện khắp tất cả thế gian khiến họ dứt trừ cấu nhiễm.

Bồ Tát khéo điều phục tâm, sanh vào nhà Phật, Phật chủng thanh tịnh đầy đủ công đức, là phước điền lớn làm chỗ nương tựa cho đời. Ðặt để chúng sanh đều làm cho họ thanh tịnh thường siêng tu tập tất cả căn lành.

 

“When great enlightening beings cultivate roots of goodness by the

power of pure determination for enlightenment, they think in these

terms: ‘These roots of goodness are accumulated by the aspiration tor

enlightenment, thought of by the aspiration tor enlightenment, initiated

by the aspiration for enlightenment, willed by the aspiration tor

enlightenment, caused to grow by the aspiration for enlightenment:

they are all due to pity for all sentient beings; they are tor the quest tor

knowledge of all ways of liberation; they are all tor the sake of accomp-

lishing the ten powers of the enlightened.’ While they thus reflect, their

roots of goodness develop further, never regressing.

 

“Great enlightening beings also form this thought: ‘May I practice

the deeds of enlightening beings forever by these roots of goodness,

giving them all to sentient beings, dedicating them all to all sentient

beings, including all, excepting none. May they cause countless worlds

to be filled with treasures, countless worlds to be filled with raiment,

countless worlds to be filled with fine fragrances, countless worlds to be

tilled with adornments, countless worlds to be filled with infinite jewels,

countless worlds to be filled with exquisite flowers, countless worlds to

be tilled with fine flavorings, countless worlds to be filled with goods,

countless worlds to be tilled with chairs covered with jeweled screens

and spread with fine fabrics, countless worlds to be filled with jeweled

crowns variously adorned — even it one person should be forever com-

ing seeking, I would give these things unceasingly; and as for one, so

would I do for all sentient beings.’

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát lúc dùng năng lực của tâm đại Bồ Ðề chí nguyện thanh tịnh mà tu các căn lành, thời tự nghĩ rằng: các căn lành này là chổ chứa nhóm của tâm bồ đề, là chổ tư duy của tâm Bồ đề, là chổ phát khởi của tâm bồ đề, là chổ mong muốn của tâm Bồ đề, là chổ thêm lớn của tâm Bồ đề, đều vì xót thương tất cả chúng sanh, đều vì thẳng cầu Nhứt thiết chủng trí, đều trọn nên mười trí lực của Như Lai.

Do tự suy nghĩ như vậy nên căn lành thêm lớn, trọn không thối chuyển.

Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát lại tự suy nghĩ: nguyện do năng lực của căn lành này mà tôi tu hạnh Bồ Tát suốt kiếp vị lai, đều đem ban bố cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho vô số thế giới tràn đầy châu báu, vô số thế giới tràn đầy y phục, vô số thế giới tràn đầy hương thơm, vô số thế giới tràn đầy đồ trang sức, vô số thế giới tràn đầy báu ma ni, vô số thế giới tràn đầy hoa đẹp, vô số thế giới tràn đầy thức ăn ngon, vô số thế giới tràn đầy của cải, vô số thế giới tràn đầy gường ghế, vô số thi tràn đầy mũ báu, trải y đẹp, giăng màn báu.

Giả sử có một người thường đến Bồ Tát để cầu xin mãi đến cùng tận kiếp vị lai. Bồ Tát đem những đồ vật trên đây ban cho họ không hề biết mỏi biết nhàm, cũng không tạm nghỉ. Như nói một người, với tất cả chúng sanh cũng như vậy.

 

“When great enlightening beings give in this way, they have no mind

of falsehood or artifice, no mind of seeking or expectation, no desire for

name and tame, no regret, no irritating afflictions in their minds; they

only develop a mind solely intent on the path of universal knowledge, a

mind to give away everything, a mind of pity for sentient beings, a mind

to teach and perfect, a mind to cause all to abide in the mind of

omniscient knowledge. Great enlightening beings dedicate the roots of

goodness in this way, forever carrying out generous giving.

 

“Great enlightening beings also form this thought: ‘For the sake of

 

(Page 629 – Ten Dedications)

 

even one sentient being I would like to cause countless worlds to be

filled with prize tame elephants, with gold banners, covered with gold

mesh, adorned with all kinds of jewels, to use as gifts; I would cause

countless worlds to be filled with prize horses, adorned with all kinds

of precious ornaments, to use as gifts; I would cause countless worlds

to be filled with female musicians capable of playing all sorts of beauti-

ful music, to use tor giving; I would cause countless worlds to be filled

with my own body, arousing the will for enlightenment, to use for

giving; I would cause countless worlds to be filled with my own head,

developing a nonindulgent mind, to use for giving; I would cause

countless worlds to be filled with my own eyes to use tor giving; I

would cause countless worlds to be filled with my body’s blood, flesh,

bones and marrow, without feeling any attachment, to use for giving; I

would cause countless worlds to be filled with the rank of sovereign to

use tor giving; I would cause countless worlds to be filled with servants,

to use tor giving,’ Great enlightening beings give various such things to

one sentient being, abiding in a magnanimous, tofally generous state of

mind; and as to one, so do they give to all sentient beings in the whole

realm of sentient beings.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc bố thí như vậy, không lòng hư dối, không lòng mong cầu, không lòng danh dự, không lòng hối tiếc, không lòng buồn phiền, chỉ phát tâm cầu Nhứt thiết trí, phát tâm thí xả tất cả, phát tâm thương xót chúng sanh giáo hóa họ được thành thục đến bực Vô Thượng Giác.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, luôn bố thí cùng tận kiếp vị lai, thường an trụ nơi tâm Nhứt thiết trí.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lại nghĩ rằng: tôi vì tất cả chúng sanh nên muốn cho vô số thế giới tràn đầy bửu tượng đủ cả bảy chi, tánh rất thuần, trên lưng thiết tràng vàng, giăng lưới vàng, châu báu trang nghiêm, rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy bửu mã, như Long mã Vương, cũng dùng mọi thứ bửu vật để trang nghiêm rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy kỹ nữ đều có tài đờn ca ra các thứ tiếng vi diệu rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy nam nữ rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy thân của mình, rồi phát tâm Bồ đề đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy đều của mình, rồi phát tâm không phóng dật đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy mắt của mình rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy máu, thịt, xương, tủy của mình rồi đem bố thí cả không luyến tiếc. Nguyện vô số thế giới tràn đầy ngôi vua rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy tôi đòi công bộc rồi đem bố thí.

 

“Great enlightening beings perform the acts of enlightening beings

throughout the future in one world, giving such things to one and all,

satisfying everyone; and as they do in one world, so also do they do in

all worlds in space throughout the cosmos. They cover all with great

compassion, unremittingly, extending sympathy and mercy to all, pro-

viding them with what they need. They do not let conditions stop their

practice of giving, and never grow weary of it, even for a moment.

 

“When great enlightening beings give in this way, they give rise to

these frames of mind; an unattached mind, an unfettered mind, a

liberated mind, a mind of great strength, an extremely profound mind,

a well-concentrated mind, a nonclinging mind, a nonsubjectivc mind, a

well-controlled mind, an undistractcd mind, a mind without arbitrary

conceptions, a mind endowed with all kinds of precious essences, a

mind not seeking reward, a mind comprehending all things, a mind

abiding in great dedication, a mind skillfully determining meanings, a

mind to cause all sentient beings to abide in unexcelled knowledge, a

mind producing the great light of truth, a mind entering omniscient

knowledge.

Ðại Bồ Tát dùng lòng xả thí rộng lớn đem tất cả những thân, những vật như vậy bố thí cho chúng sanh cùng tận kiếp vị lai. Như với mộ chúng sanh, với tất cả chúng sanh cùng tận chúng sanh giới cũng đều như vậy.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát ở nơi một thế giới tu Bồ Tát hạnh suốt kiếp vị lai đem những vật như vậy ban bố cho một chúng sanh, nhẫn đến ban bố cho tất cả chúng sanh đều được đầy đủ. Như sự bố thí nơi một thế giới, nơi tất cả thế giới cùng tận hư không giới khắp pháp giới đều cũng như vậy.

Lòng đại bi của Bồ Tát trùm bao khắp cả, không hở không ngớt, xót thương tất cả, tùy theo chỗ cần dùng của người xin mà cung cấp cho. Không để việc bố thí vì gặp trở duyên mà ngừng nghỉ, nhẫn đến không chút lòng mỏi mệt dầu trong khoảng đờn chỉ.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc bố thí như vậy bèn sanh những tâm này:

Tâm vô trước, tâm vô phược, tâm giải thoát, tâm đại lực, tâm thậm thâm, tâm thiện nhiếp, tam vô chấp, tâm không thọ giả, tâm khéo điều phục, tâm chẳng tán loạn, tâm chẳng vọng chấp, tâm bửu tánh, tâm chẳng cầu báo, tâm rõ thấu tất cả pháp, tâm đại hồi hướng, tâm khéo giải quyết các nghĩa lý, tâm làm tất cả chúng sanh trụ vô thượng trí, tâm sanh đại pháp quang minh, tâm chứng nhập Nhứt thiết trí trí.

 

“In every moment of thought great enlightening beings dedicate the

roots of goodness they have gathered in this way; ‘May all sentient

beings have abundant wealth and lack nothing; may all sentient beings

develop inexhaustible stores of great virtues; may all sentient beings

fully experience all peace and happiness; may all sentient beings develop

and extend the work of great enlightening beings; may all sentient

beings fulfill infinite supreme qualities; may all sentient beings gain the

vehicle of universal knowledge, which never rolls back; may all sentient

beings see all the Buddhas of the ten directions; may all sentient beings be

 

 

(Pages 630 – The Flower Ornament Scripture)

 

 

forever rid of the dust and dirt of confusions and delusions of the

world; may all sentient beings attain pure, impartial minds; may all

sentient beings be tree from difficulties and attain omniscience.’

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát đem căn lành đã chứa nhóm, trong mỗi niệm hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh của báu dẫy dầy không thiếu thốn. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu vô tận tạng đại công đức. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ tất cả an ổn khoái lạc. Nguyện tất cả chúng sanh thêm lớn hạnh Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh trọn nên vô lượng pháp thù thắng đệ nhứt. Nguyện tất cả chúng sanh được chẳng thối chuyển nơi Phật thừa. Nguyện tất cả chúng sanh thấy khắp tất cả Chư Phật ở mười phương. Nguyện tất cả chúng sanh xa hẳn những phiền não thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh đều được tâm thanh tịnh bình đẳng. Nguyện tất cả chúng sanh lìa những chướng nạn được Nhứt thiết trí.

 

“When great enlightening beings practice dedication in this way, they

are inspired with joy: it is to cause all sentient beings to gain well-being

and peace; to cause all sentient beings to attain impartial minds; to cause

all sentient beings to live with a mind capable of relinquishment; to

cause all sentient beings to live with an all-giving mind; to cause all

sentient beings to live with a joyfully giving mind; to cause all beings to

live with a mind to give to bring eternal freedom from destitution; to

cause all sentient beings to live with a mind to give all goods and

treasures; to cause all sentient beings to live with a mind of universal

giving, immeasurable giving, tofal giving; to cause all sentient beings to

live with a mind to unending giving; to cause all sentient beings to live

with a mind giving away all without regret or affliction; to cause all

sentient beings to live with a mind to give away all things to support

life; to cause all sentient beings to live with a mind to appropriate

giving; to cause all sentient beings to live with a mind to inclusive

giving; to cause all sentient beings to live with a mind of extensive,

great giving; to cause all sentient beings to live with a mind to give

away unlimited adornments as offerings; to cause all sentient beings to

live with a mind of giving without attachment; to cause all sentient

beings to live with a mind of cquanimous, impartial giving; to cause all

sentient beings to live with a mind of giving with extremely great

adamantine strength; to cause all sentient beings to live with a mind

giving like the light of the sun; to cause all sentient beings to live with a

giving mind embracing the wisdom of the enlightened; to cause all

sentient beings to be fully accompanied by roots of goodness; to cause

all sentient beings to always be in the presence of roots of goodness,

knowledge, and wisdom; to cause all sentient beings to attain the

fullness of incorruptible pure minds; to cause all sentient beings to

develop the most pure roots of goodness; to cause all sentient beings to

wake up from the stupefaction of afflictions; to cause all sentient beings

to annihilate all doubt and confusion; to cause all sentient beings to attain

the pure virtues of cquanimous knowledge; to cause all sentient beings’

virtuous qualities to be fully developed and immune to deterioration or

corruption; to cause all sentient beings to have pure, imperturbable

concentration; to cause all sentient beings to abide in indestructible

omniscience; to cause all sentient beings to fully accomplish the func-

tions of innumerable enlightening beings’ pure spiritual powers; to

cause all sentient beings to accumulate roots of goodness free from

attachment; to cause all sentient beings to think of all Buddhas of past,

present, and future with pure minds; to cause all sentient beings to

produce superlative pure roots of goodness; to cause all sentient beings

to eliminate all hindrances to enlightenment produced by the action of

demons; to cause all sentient beings to be fully endowed with

 

(Page 631 – Ten Dedications)

 

unobstructed, pure, equal virtuous qualities; to cause all sentient beings

to open wide the doors of all roots of goodness and be able to fully

develop pure virtues; to cause all sentient beings to always recollect the

Buddhas with a broad mind, never slacking or giving up; to cause all

sentient beings to always approach the Buddhas and diligently attend

them; to cause all sentient beings to have immeasurable minds, broad

and great minds, most excellent minds, thoroughly pure; to cause all

sentient beings to develop minds of pure impartial generosity; to cause

all sentient beings to keep the Buddhas’ precepts equally and purely; to

cause all sentient beings to attain great transcendent forbearance; to

cause all sentient beings to have transcendent energy, never becoming

lazy; to cause all sentient beings to abide in immeasurable concentration

and be able to awaken all kinds of spiritual knowledge; to cause all

sentient beings to attain transcendent wisdom knowing all phenomena

have no inherent nature; to cause all sentient beings to fulfill the infinite

pure realm of truth; to cause all sentient beings to fully develop the pure

roots of goodness of all mystic powers; to cause all sentient beings to

abide in the practice of impartiality, build up good qualities, and perfect

them all; to cause all sentient beings to be able to comprehensively

enter the spheres of all Buddhas; to cause all sentient beings to be

universally pure in thought, word, and deed; to cause the results of all

sentient beings’ good works to be universally pure; to cause all sentient

beings’ understanding of all things to be universally pure; to cause all

sentient beings’ realization of true meaning to be universally pure; to

cause all sentient beings’ cultivation of excellent practices to be univer-

sally pure; to cause all sentient beings to fulfill the great vows of all

enlightening beings with universal purity; to cause all sentient beings to

fulfill all roots of goodness based on unity of being and to dedicate

them to the production of the vehicle of universal knowledge, perfect-

ing them in every way; to cause all sentient beings to realize all virtues

and knowledge with universal purity; to cause all sentient beings to

fully develop vision of all Buddhas without attachment; to cause all

sentient beings to be endowed with Buddhas’ marks and embellishments,

their adornments of virtue fully complete; to cause all sentient beings to

fully develop clear speech, thoroughly trustworthy, adorned with a

hundred thousand qualities, replete with the unhindered subtle voice of

the Buddhas; to cause all sentient beings to attain unobstructed, cquani-

mous minds adorned by the ten powers; to cause all sentient beings to

attain the inexhaustible light of truth of all Buddhas, with all powers of

elucidation fully developed; to cause all sentient beings to manage the

Lion’s Roar of the unexcelled fearless hero among humans; to cause all

sentient beings to attain universal knowledge and turn the wheel of

teaching which never rolls back; to cause all sentient beings to have full

comprehension of all the teachings and to reveal and expound them; to

cause all sentient beings to cultivate pure ways appropriate to the times,

fully developing them; to cause all sentient beings to equally and purely

 

(Page 632 – The Flower Ornament Scripture)

 

perfect the unexcelled treasures of teachings of the Guide; to cause all

sentient beings to fully perfect individual adornments, innumerable

adornments, great adornments, the adornments of all Buddhas; to cause

all sentient beings to equally penetrate all objects in all times, reaching

them all; to cause all sentient beings to be able to go to all buddha-

fields, listen to and absorb the true teachings; to cause all sentient

beings’ wisdom and altruism to be honored by the world, equal to the

Buddhas’; to cause all sentient beings to know all things comprehen-

sively by means of universal knowledge; to cause all sentient beings to

carry out the practice of unshakability and realize the fruit of non-

obstruction, consummating these in every way; to cause all sentient

beings’ roots of goodness to evolve into spiritual powers, able to know

the faculties of all living beings; to cause all sentient beings to attain

nondiscriminatory, impartial knowledge, universally pure in regard to

unity; to cause all sentient beings not to deviate from truth and to be

endowed with all roots of goodness; to cause all sentient beings to

clearly comprehend all the autonomous spiritual powers of enlightening

beings; to cause all sentient beings to attain the inexhaustible virtues of

all Buddhas, completely equal whether in terms of virtue or knowledge;

to cause all sentient beings to arouse the determination for enlighten-

ment and to understand perfectly the equality and unity of all things; to

cause all sentient beings to comprehend the truth and become the

highest fields of blessings tor the world; to cause all sentient beings to

develop impartial pure compassion and be fields of great power for all

donors; to cause all sentient beings to be foremost in steadfastness, so

that nothing can break them down; to cause all sentient beings to be

beneficial to all who see them, and to be invincible; to cause all sentient

beings to be well able to comprehend all true principles and attain

fearlessness; to cause all sentient beings to radiate a single light which

illumines all worlds in the ten directions; to cause all sentient beings to

cultivate all the enlightening beings’ vigorous practices without shrink-

ing back; to cause all sentient beings to fulfill all practical vows by means

of one practical vow; to cause all sentient beings to make all hearers

attain understanding by means of one sublime voice; to cause all sen-

tient beings to be able to fully develop the pure mind of all enlightening

beings; to cause all sentient beings to get the opportunity to meet good

teachers and serve them all; to cause all sentient beings to unremittingly

cultivate the practices of enlightening beings and harmonize and pacify

living beings; to cause all sentient beings to teach according to pofential,

with inexhaustible powers of elucidation; to cause all sentient beings to

be able to know all minds with one mind, and to impartially dedicate

all roots of goodness; to cause all sentient beings to always gladly

accumulate all sorts of goodness and establish sentient beings in pure

knowledge; to cause all sentient beings to attain the pure body of virtue

and knowledge of omniscience; to cause all sentient beings to know the

roots of goodness of all living beings, to practice dedication percep-

 

(Page 633 – Ten Dedications)

 

tively and perfect them all; to cause all sentient beings to attain univer-

sal knowledge and realize true enlightenment, complete in every way;

to cause all sentient beings to attain full knowledge of spiritual powers,

appearing in all places when appearing in one place; to cause all sentient

beings to attain knowledge of universal adornment, all communities

being adorned and purified when they adorn and purify one community;

to cause all sentient beings to see all buddha-lands in one buddha-land;

to cause all sentient beings to adorn all buddha-lands throughout with

all adornments — unspeakably many adornments, innumerable adorn-

ments, infinite adornments; to cause all sentient beings to be able to

understand with certainty the most profound meaning of all things; to

cause all sentient beings to attain the foremost autonomous spiritual

powers of the enlightened ones; to cause all sentient beings to attain

autonomous spiritual powers which are not one, not different, and

replete with all virtuous qualities; to cause all sentient beings to fulfill all

equal roots of goodness and be crowned by the Buddhas; to cause all

sentient beings to fully realize the body of pure knowledge, supreme in

all realms of existence.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc hồi hướng như thế phát tâm hoan hỷ. Vì làm cho tất cả chúng sanh được lợi ích an lạc. Vì làm cho tất cả chúng sanh được tâm bình đẳng. Vì làm cho tất cả chúng sanh được tâm xả thí. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí tất cả. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm hoan hỷ bố thí. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí thoát hẳn sự bần cùng. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí vô số của báu. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí khắp cả, bố thí vô lượng, bố thí tất cả. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí cùng tận kiếp vị lai không dứt. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí tất cả không hề hối tiếc. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí tất cả vật dụng. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí thuận theo người xin. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí nhiếp thọ mọi loài. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí rộng lớn. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí vô lượng món trang nghiêm. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí không chấp trước. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí bình đẳng. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí rất mạnh mẽ như Kim Cang. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí như ánh sáng mặt nhựt. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi tâm bố thí nhiếp lấy Phật trí. Vì làm cho tất cả chúng sanh thiện căn quyến thuộc đầy đủ. Vì làm cho tất cả chúng sanh thiện căn trí huệ thường hiện tiền. Vì làm cho tất cả chúng sanh được viên mãn tâm thanh tịnh chẳng hư hoại. Vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu thiện căn thanh tịnh có thể. Vì làm cho tất cả chúng sanh ở trong chủng tử phiền não được giác ngộ. Vì làm cho tất cả chúng sanh diệt trừ tất cả những nghi hoặc. Vì làm cho tất cả chúng sanh công đức trí huệ thanh tịnh bình đẳng. Vì làm cho tất cả chúng sanh được viên mãn công đức không hư hoại. Vì làm cho tất cả chúng sanh được đầy đủ chánh định thanh tịnh bất động. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi Nhứt thiết trí trí chẳng hư hoại. Vì làm cho tất cả chúng sanh trọn nên vô lượng công hạnh thần thông thanh tịnh của Bồ Tát. Vì làm cho tất cả chúng sanh tu tập thiện căn vô trước. Vì làm cho tất cả chúng sanh nhớ đến tâm thanh tịnh của tam thế Chư Phật. Vì làm cho tất cả chúng sanh được căn lành thanh tịnh thù thắng. Vì làm cho tất cả chúng sanh diệt trừ tất cả chướng đạo của ma. Vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ những pháp công đức thanh tịnh bình đẳng vô ngại. Vì làm cho tất cả chúng sanh phát tâm quảng đại luôn nhớ đến Chư Phật. Vì làm cho tất cả chúng sanh thường gần gũi Chư Phật và siêng cúng dường. Vì làm cho tất cả chúng sanh mở rộng tất cả những cửa căn lành. Vì làm cho tất cả chúng sanh được viên mãn khắp các pháp lành thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh đều thanh tịnh tâm vô lượng, tâm quảng đại, tâm tối thắng. Vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu tâm bố thí thanh tịnh bình đẳng. Vì làm cho tất cả chúng sanh phụng trì thanh tịnh Thi Ba la mật. Vì làm cho tất cả chúng sanh được Nhẫn Ba la mật. Vì làm cho tất cả chúng sanh trụ Tinh Tấn Ba la mật thường không biếng trễ. Vì làm cho tất cả chúng sanh trụ nơi vô lượng chánh định phát khởi các môn thần thông. Vì làm cho tất cả chúng sanh được Bát Nhã Ba la mật biết tất cả pháp đều không thể tánh. Vì làm cho tất cả chúng sanh viên mãn pháp giới thanh tịnh vô biên. Vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu căn lành tất cả thần thông đều thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi hạnh bình đẳng chứa nhóm toàn vẹn các pháp lành. Vì làm cho tất cả chúng sanh khéo vào khắp tất cả cảnh giới của Chư Phật. Vì làm cho tất cả chúng sanh thân, ngữ, ý đều thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh quả lành đều thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh rõ thấu các pháp đều thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh rõ thấu thiệt nghĩa đều thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh tu những công hạnh cao đẹp đều thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu nguyện lớn của Bồ Tát đều thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh chứng được tất cả công đức trí huệ đều thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu căn lành đồng thể hồi hướng phát sanh Nhứt thiết trí đều được viên mãn. Vì làm cho tất cả chúng sanh trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật đều được viên mãn. Vì làm cho tất cả chúng sanh thấy tất cả Chư Phật nhưng không chấp trước đều được viên mãn. Vì làm cho tất cả chúng sanh đủ các tướng tốt công đức trang nghiêm đều viên mãn cả. Vì làm cho tất cả chúng sanh được sáu mươi thứ âm thanh lời nói chắc thiệt đều đáng tin nhận, trang nghiêm với trăm ngàn pháp môn, âm thanh công đức vi diệu vô ngại của Như Lai đều được viên mãn. Vì làm cho tất cả chúng sanh được mười trí lực trang nghiêm tâm vô ngại bình đẳng. Vì làm cho tất cả chúng sanh được pháp minh vô tận của Chư Phật, tất cả biện tài đều viên mãn. Vì làm cho tất cả chúng sanh được vô thượng vô úy là sư tử hống giữa nhơn loại. Vì làm cho tất cả chúng sanh được Nhứt thiết trí chuyển pháp luân vô tận bất thối chuyển. Vì làm cho tất cả chúng sanh rõ tất cả pháp khai thị diễn thuyết đều viên mãn. Vì làm cho tất cả chúng sanh đúng thời tu tập pháp lành thanh tịnh đều viên mãn. Vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu pháp bửu vô thượng của đấng Ðạo Sư đều được thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh nơi một trang nghiêm, nơi vô lượng trang nghiêm, nơi đại trang nghiêm. Nơi Chư Phật trang nghiêm đều được viên mãn. Vì làm cho tất cả chúng sanh vào khắp cả những cảnh giới trong ba đời. Vì làm cho tất cả chúng sanh đều có thể qua đến tất cả cõi Phật nghe lãnh chánh pháp. Vì làm cho tất cả chúng sanh được trí huệ lợi ích, trong đời tôn trọng xem như Phật. Vì làm cho tất cả chúng sanh dùng Nhứt thiết trí biết rõ tất cả pháp. Vì làm cho tất cả chúng sanh thật hành công hạnh bất động được viên mãn quả vô ngại. Vì làm cho tất cả chúng sanh sáu căn đều được thần thông biết được căn tánh của tất cả chúng sanh. Vì làm cho tất cả chúng sanh được trí huệ bình đẳng vô sai biệt hoàn toàn thanh tịnh nơi pháp nhứt tướng. Vì làm cho tất cả chúng sanh thuận nơi lý tánh, đầy đủ tất cả thiện căn. Vì làm cho tất cả chúng sanh, đều thông đạt thần thông tự tại của tất cả Bồ Tát. Vì làm cho tất cả chúng sanh được vô tận công đức của Phật, hoặc phước hoặc trí đều bình đẳng. Vì làm cho tất cả chúng sanh phát tâm Bồ đề hiểu tất cả pháp bình đẳng một tướng không thiếu sót. Vì làm cho tất cả chúng sanh rõ thấu chánh pháp làm ruộng phước đức tối thượng của thế gian. Vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu đại bi thanh tịnh bình đẳng làm phước điền lớn cho người bố thí. Vì làm cho tất cả chúng sanh kiên cố bực nhứt không bị ngăn trở phá hoại. Vì làm cho tất cả chúng sanh thấy liền được lợi ích không bị xô đè. Vì làm cho tất cả chúng sanh thành tựu tâm bình đẳng tối thắng. Vì làm cho tất cả chúng sanh khéo rõ thấu được tất cả pháp được đại vô úy. Vì làm cho tất cả chúng sanh phóng một quang minh chiếu khắp tất cả thế giới ở mười phương. Vì làm cho tất cả chúng sanh tu tất cả hạnh tinh tấn của Bồ Tát không giải đãi thối thất. Vì làm cho tất cả chúng sanh dùng một hạnh nguyện khắp trùm tất cả hạnh nguyện. Vì làm cho tất cả chúng sanh dùng một âm thanh vi diệu khiến khắp thính giả đều hiểu được cả. Vì làm cho tất cả chúng sanh đều có thể đầy đủ tất cả tâm thanh tịnh của Bồ Tát. Vì làm cho tất cả chúng sanh được gặp các bực thiện tri thức và đều kính thờ. Vì làm cho tất cả chúng sanh tu hạnh Bồ Tát chẳng ngớt điều phục chúng sanh. Vì làm cho tất cả chúng sanh dùng biện tài vi diệu đủ cả âm thanh theo cơ nghi diễn thuyết không dứt. Vì làm cho tất cả chúng sanh có thể dùng một tâm biết tất cả tâm, đem tất cả căn lành khắp hồi hướng. Vì làm cho tất cả chúng sanh thường thích chứa nhóm tất cả căn lành an lập chúng sanh nơi trí thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh được Nhứt thiết trí và thân phước đức trí huệ thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh khéo biết căn lành của mọi loài, tất cả sự quan sát hồi hướng đều thành tựu. Vì làm cho tất cả chúng sanh được Nhứt thiết trí thành bực Ðẳng Chánh Giác. Vì làm cho tất cả chúng sanh được đầy đủ trí huệ thần thông, khi hiện ra ở một nơi thời khắp mọi nơi đều hiện ra cả. Vì làm cho tất cả chúng sanh được trí phổ trang nghiêm, khi nghiêm tịnh một pháp hội thời tất cả pháp hội đều nghiêm tịnh cả. Vì làm cho tất cả chúng sanh ở một Phật độ mà thấy khắp tất cả Phật độ. Vì làm cho tất cả chúng sanh dùng vô lượng vô tận đồ trang nghiêm để trang nghiêm khắp tất cả Phật độ. Vì làm cho tất cả chúng sanh nơi tất cả pháp đều có thể thấu rõ nghĩa thậm thâm. Vì làm cho tất cả chúng sanh được thần thông tự tại tối thượng của Phật. Vì làm cho tất cả chúng sanh được tất cả công đức thần thông tự tại phi nhứt phi dị. Vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ tất cả thiện căn bình đẳng, được khắp Chư Phật xoa đảnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được viên mãn trí thân thanh tịnh, là bực tôn qúy nhứt trong các cõi.

 

“Thus do great enlightening beings compassionately aid and comfort

all sentient beings, causing them all to be purified, to give up envy and

jealousy, to experience the most wonderful bliss, to be endowed with

great charisma, to develop great resolute faith, to forever abandon

anger and ofher blinding pollutants, so their hearts are pure, straight-

forward, and gentle, without deception or deviousness, confusion or

folly, so they carry out emancipating practices, consolidating an incor-

ruptible mind of impartiality, never regressing, their power of pure

conduct fully developed, without affliction or loss. They practice dedica-

tion skillfully, always cultivating right practices, civilizing sentient beings,

destroying all bad actions, cultivating the roots of goodness of all

austerities. They also induce sentient beings to cultivate themselves,

accepting suffering tor the sake of all conscious creatures. Observing

roots of goodness with the eye of great knowledge, knowing they all

have knowledge and wisdom as their essence, they expediently dedicate

them to all sentient beings. This is to cause all sentient beings to be able

to abide in the realm of all pure virtues; to cause all sentient beings to be

able to embody all roots of goodness, to know the natures and mean-

ings of virtues; to cause all sentient beings to purity all roots of goodness;

to cause all sentient beings to plant good qualities in fields of blessings,

and have no regrets in their hearts; to cause all sentient beings to be able

to embrace all living beings and cause everyone to head tor universal

knowledge; to cause all sentient beings to take in all roots of goodness,

all in accord with impartial dedication.

 

“Also, they dedicate these roots of goodness in this way: ‘May all

sentient beings attain ultimate peace; may all sentient beings attain

ultimate understanding; may all sentient beings ultimately live in pure

ways; may all sentient beings attain unhindered insight; may all sentient

 

(Page 634 – The Flower Ornament Scripture)

 

 

beings tune their minds well; may all sentient beings be fully endowed

with the ten powers and tame living beings.’

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát xót thương làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh như vậy. Bồ Tát đều làm cho họ được thanh tịnh, xa rời tham ganh, được sự vui thắng diệu, đủ công đức lớn, phát tín giải lớn, lìa hẳn lòng giận hờn và lòng nhơ đục, lòng họ thanh tịnh ngay thẳng hiền hòa, không còn dua vạy ngu si, thật hành công hạnh xuất ly bền vững không lay động, tâm bình đẳng trọn không thối chuyển, thành tựu đầy đủ pháp lực trắng trong, không mất không hại, khéo hồi hướng, thường tu chánh hạnh điều phục chúng sanh, diệt trừ tất cả nghiệp ác, tự tu các khổ hạnh và tất cả thiện căn, lại khuyên chúng sanh đồng tu tập, vì chúng sanh mà chịu đủ mọi sự khổ, dùng mắt trí huệ quan sát các căn lành, biết các căn lành đều lấy trí huệ làm tánh, rồi phương tiện hồi hướng cho tất cả chúng sanh :

Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được an trụ nơi tất cả công đức thanh tịnh. Vì làm cho tất cả chúng sanh đều có thể nhiếp thọ tất cả căn lành, biết tánh và nghĩa của các công đức. Vì làm cho tất cả chúng sanh khắp thanh tịnh tất cả những căn lành. Vì làm cho tất cả chúng sanh ở trong cảnh giới phước đức gieo trồng pháp lành, lòng không hối hận.

Vì làm cho tất cả chúng sanh có thể nhiếp thọ khắp tất cả chúng sanh, đều đưa mỗi người đến bực Nhứt thiết trí. Vì làm cho tất cả chúng sanh nhiếp khắp tất cả thiện căn, mỗi mỗi đều tương ưng với bình đẳng hồi hướng.

Ðại Bồ Tát này lại đem các căn lành hồi hướng như vầy :

Nguyện tất cả chúng sanh đều được rốt ráo an ổn. Nguyện tất cả chúng sanh đều được rốt ráo thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh đều được rốt ráo an lạc. Nguyện tất cả chúng sanh đều được rốt ráo giải thoát. Nguyện tất cả chúng sanh đều được rốt ráo bình đẳng. Nguyện tất cả chúng sanh đều được rốt ráo tỏ suốt. Nguyện tất cả chúng sanh đều được rốt ráo an trụ nơi những pháp trắng trong. Nguyện tất cả chúng sanh đều được con mắt vô ngại. Nguyện tất cả chúng sanh khéo điều phục tâm mình. Nguyện tất cả chúng sanh đủ cả mười trí lực điều phục mọi loài.

 

“When great enlightening beings practice dedication in this way, they

do not become attached to actions, to consequences, to the body, to

objects, to lands, to places, to sentient beings, to the nonexistence of

sentient beings, to all things, or to the nonexistence of all things. When

great enlightening beings make dedication in this way, they distribute

these roots of goodness throughout the world, that all sentient beings

may fully develop buddha-knowledge, attain pure minds with clear,

comprehensive wisdom, their inner minds silent and serene, unmoved

by external objects, as they extend and develop the family of Buddhas

of past, present, and future.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc hồi hướng như vậy lòng chẳng chấp nghiệp, chẳng chấp báo, chẳng chấp thân, chẳng chấp vật, chẳng chấp cõi, chẳng chấp phương, chẳng chấp chúng sanh, chẳng chấp không chúng sanh, chẳng chấp tất cả pháp, chẳng chấp không tất cả pháp.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc hồi hướng như vậy đem căn lành này bố thí khắp thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu Phật trí, được tâm thanh tịnh trí huệ sáng suốt, nội tâm tịch tịnh, ngoại duyên chẳng động, thêm lớn và thành tựu chủng tánh Phật ba đời.

 

“When great enlightening beings cultivate and practice such dedica-

tions they transcend all, so none can surpass them; all the words of

praise in the world would be insufficient to describe them. They culti-

vate all the practices of enlightening beings and are able to go to all

buddha-lands and sec all the Buddhas without hindrance. Also they can

see the courses of action of the enlightening beings of all worlds. With

expert skill in means they analyze the most profound statements and

meanings of all the teachings; attaining tofal mental command, they

endlessly expound the wondrous teaching. For the sake of sentient

beings, from moment to moment they appear, like reflections, in

untold worlds, attending the Buddhas; in every instant they adorn

untold worlds, causing all to be completely adorned and purified

throughout. They cultivate the knowledge to adorn buddha-lands

tirelessly. Moment to moment they cause untold hundreds of thousands

of billions of sentient beings to attain purity and complete impartiality.

In those buddha-lands they diligently practice all ways of transcendence,

save sentient beings, accomplish pure action, and attain unobstructed

ears, hearing, absorbing, and retaining the teachings of each Buddha in

untold worlds, energetically practicing them without even a thought of

giving up. They abide in the spiritual powers of enlightening beings in

which there is no acquisition, no dependence, no fabrication, and no

attachment; in a single instant, in the time of a fingersnap, they can

project themselves to untold buddha-worlds. They have the same in-

sight as all enlightening beings.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc tu hành hồi hướng như vậy, vượt ta tất cả không ai hơn được. Bao nhiêu ngôn ngữ của tất cả thế gian đều đồng ngợi khen cũng chẳng hết được. Tu khắp tất cả Bồ Tát hạnh. Ðều có thể qua đến tất cả cõi Phật. Thấy khắp Chư Phật không bị chướng ngại. Lại có thể thấy khắp công hạnh của chư Bồ Tát. Dùng phương tiện lành phân biệt câu nghĩa thậm thâm của các pháp cho chúng sanh. Ðược đà la ni diễn nói diệu pháp suốt tận thuở vi lai không thôi nghỉ. Vì tất cả chúng sanh nên khoảng mỗi niệm, dường như bóng hình, hiện thân khắp bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới cúng dường Chư Phật, nghiêm tịnh khắp bất khả thuyết bất khả thuyết Phật độ. Bồ Tát tu hành nghiêm tịnh cõi Phật, trí huệ, không biết nhàm đủ. Trong mỗi niệm làm cho bất khả thuyết bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha chúng sanh đều được trọn vẹn thanh tịnh bình đẳng. Ở trong tất cả quốc độ kia, Bồ Tát siêng tu tất cả mân Ba la mật, nhiếp thọ chúng sanh, thành tựu tịnh nghiệp. Ðược nhĩ căn vô ngại nghe khắp pháp luân của mỗi mỗi Ðức Phật diễn dạy trong bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới, nghe rồi thọ trì siêng tu tập, không hề bỏ rời. Bồ Tát này trụ nơi thần thông vô sở đắc, vô y chỉ, vô tác, vô trước, trong khoảng một sát na, một đờn chỉ, phân thân đến khắp bất khả thuyết cõi Phật, cùng chư Bồ Tát đồng một thấy biết.

 

“When great enlightening beings cultivate the practice of enlighten-

ing beings in this way, they can fully develop infinite pure virtues,

which could never be exhaustively recounted or extolled, and accom-

plish unexcelled enlightenment, realizing the equality and purity of all

buddha-ficlds, equality and purity of all sentient beings, equality and

purity of all bodies, equality and purity of all faculties, equality and

purity of all fruits of action, equality and purity of all congregations and

sites of enlightenment, equality and purity of all completely fulfilled

practices, equality and purity of all knowledge of methods of the

(Page 635 – Ten Dedications)

 

teaching, equality and purity of the vows and dedications of all Buddhas,

and equality and purity of the realms of spiritual powers of all Buddhas.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc tu tập hạnh Bồ Tát như vậy còn có thể thành tựu viên mãn vô lượng bất khả thuyết bất khả thuyết công đức thanh tịnh, huống là thành bực Vô thượng Bồ đề. Tất cả Phật độ bình đẳng thanh tịnh, tất cả chúng sanh bình đẳng thanh tịnh, tất cả thân bình đẳng thanh tịnh, tất cả căn bình đẳng thanh tịnh, tất cả nghiệp quả bình đẳng thanh tịnh, tất cả chúng hội đạo tràng bình đẳng thanh tịnh, tất cả hạnh viên mãn bình đẳng thanh tịnh, tất cả pháp trí phương tiện bình đẳng thanh tịnh, tất cả chí nguyện hồi hướng bình đẳng thanh tịnh, tất cả thần thông cảnh giới bình đẳng thanh tịnh.

 

“When great enlightening beings practice dedication in this way, they

attain the complete adornment of infinite virtues of gladdening teach-

ings of which all qualities are pure. In this dedication, sentient beings

are not at variance with all lands, lands are not at variance with all

sentient beings; lands and sentient beings are not at variance with

actions, actions are not at variance with lands and beings; thought is not

at variance with mind, mind is not at variance with thought; thought

and mind are not at variance with objects, objects are not at variance

with thought and mind; actions are not at variance with consequences,

consequences are not at variance with actions; practice is not at variance

with the course of practice, the course of practice is not at variance with

practice; the nature of things is not at variance with their characteristics,

the characteristics of things are not at variance with their nature; the

birth of things is not at variance with their nature, the nature of things

is not at variance with their birth; the equality of lands is not at variance

with the equality of living beings, the equality of living beings is not at

variance with the equality of lands; the equality of all living beings is

not at variance with the equality of all things; the equality of all things

is not at variance with the equality of all living beings; the equality of the

realm of dispassion is not at variance with the equality of stability of all

living beings, the equality of stability of all living beings is not at

variance with the equality of the realm of dispassion; the past is not at

variance with the future, the future is not at variance with the past; the

past and future are not at variance with the present, the present is not at

variance with the past and future; the equality of worlds is not at

variance with the equality of Buddhas, the equality of Buddhas is not at

variance with the equality of worlds; the actions of enlightening beings

are not at variance with universal knowledge, universal knowledge is

not at variance with the actions of enlightening beings.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc hồi hướng như vậy được pháp môn tất cả công đức thanh tịnh hoan hỷ, vô lượng công đức đều viên mãn trang nghiêm.

Lúc đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, chúng sanh chẳng trái tất cả cõi; cõi chẳng trái tất cả chúng sanh; cõi và chúng sanh chẳng trái tất cả nghiệp; nghiệp chẳng trái chúng sanh và cõi; tư duy chẳng trái tâm; tâm chẳng trái tư duy; tâm và tư duy chẳng trái cảnh giới; cảnh giới chẳng trái tâm và tư duy; nghiệp chẳng trái báo; báo chẳng trái nghiệp; nghiệp chẳng trái nghiệp đạo; nghiệp đạo chẳng trái nghiệp; pháp tánh chẳng trái tướng; pháp tướng chẳng trái tánh; pháp sanh chẳng trái tánh; pháp tánh chẳng trái sanh; cõi bình đẳng chẳng trái chúng sanh bình đẳng; chúng sanh bình đẳng chẳng trái cõi bình đẳng; tất cả chúng sanh bình đẳng trái tất cả pháp bình đẳng; tất cả pháp bình đẳng chẳng trái tất cả chúng sanh bình đẳng, mé lý dục bình đẳng chẳng trái tất cả chúng sanh an trụ bình đẳng; tất cả chúng sanh an trụ bình đẳng chẳng trái mé ly dục bình đẳng; quá khứ chẳng trái vị lai; vị lai chẳng trái quá khứ; quá khứ vị lai chẳng trái hiện tại; hiện tại chẳng trái quá khứ vị lai; thế gian bình đẳng chẳng trái Phật bình đẳng; Phật bình đẳng chẳng trái thế gian bình đẳng; Bồ Tát hạnh chẳng trái Nhứt thiết trí; Nhứt thiết trí chẳng trái Bồ Tát hạnh.

 

“When great enlightening beings dedicate in this way, they realize

the equality of actions, the equality of consequences, the equality of

bodies, the equality of expedients, the equality of vows, the equality of

all sentient beings, the equality of all lands, the equality of all practices,

the equality of all knowledge, the equality of the Buddhas of all times;

they get to serve all Buddhas, attend and provide for all enlightening

beings, and plant all roots of goodness; they are able to fulfill all great

vows, teach and transform all sentient beings, and know all actions

comprehensively; they get to serve and provide for all good teachers,

and enter all enlightenment sites with pure congregations; they manage

to comprehend and master all true teachings, and fully develop all pure

qualities.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc hồi hướng như vậy được nghiệp bình đẳng, báo bình đẳng, thân bình đẳng, phương tiện bình đẳng, nguyện bình đẳng, tất cả chúng sanh bình đẳng, tất cả cỏi bình đẳng, tất cả hạnh bình đẳng, tất cả trí bình đẳng, tam thế Phật bình đẳng, được phụng thờ tất cả Phật, được cúng dường tất cả Bồ Tát, được gieo trồng tất cả căn lành, viên mãn tất cả nguyện lớn, giáo hóa tất cả chúng sanh, rõ biết tất cả nghiệp, thờ cúng tất cả thiện tri thức, vào tất cả đạo tràng, thông đạt tất cả chánh giáo, thành tựu viên mãn tất cả pháp lành.

 

“This is the great enlightening beings’ seventh dedication, dedication

equally adapting to all sentient beings, dedication in accord with all

sentient beings. When great enlightening beings accomplish this

 

(Page 636 – The Flower Ornament Scripture)

 

dedication, then they can crush all demons; pulling out the thorns of

craving, they attain the bliss of emancipation. Abiding in nonduality,

they have great mystic powers; they rescue sentient beings and profect

them, being monarehs of virtue. Their power of psychic travel is

unhindered, and they go to all lands. They enter the realm of extinction,

yet may assume any form. They accomplish the deeds of enlightening

beings, and their minds attain autonomy in all practices and vows.

They analyze and comprehend all things. They are able to be born in all

buddha-fields. They attain unobstructed ears and can hear all sounds

and voices in all lands. They attain the pure eye of wisdom and always

sec all Buddhas. In all realms they develop roots of goodness, their

minds without pride or obsequiousness. They attain nonacquisitiveness

in regard to all things. Great enlightening beings dedicate all roots of

goodness equally in accord with all sentient beings.”

 

Then the enlightening being Diamond Banner, spiritually empow-

ered by the Buddha, looked over the ten directions and said in verse:

Chư Phật tử! Ðây là bực Ðại Bồ tát bình đẳng tùy thuận nhứt thiết chúng sanh hồi hướng thứ bảy.

Ðại Bồ Tát thành tựu bực hồi hướng này thời có thể xô dẹp tất cả ma oán, nhổ gai dục nhiễm, được vui xuất ly, trụ nơi tánh vô nhị, đủ oai đức lớn cứu độ chúng sanh, là vua công đức thần thông vô ngại, qua tất cả cõi, vào nơi tịch diệt, đủ tất cả thân, thành hạnh Bồ Tát, nơi các hạnh nguyện tâm được tự tại, phân biệt rõ biết tất cả pháp, đều có thể vãng sanh khắp tất cả Phật độ, được nhĩ căn vô ngại nghe tất cả âm thanh của tất cả cõi, được huệ nhãn thanh tịnh thấy tất cả Phật chưa từng tạm rời, nơi tất cả cảnh giới thành tựu thiện căn, tâm không cao hạ, nơi tất cả pháp được vô sở đắc.

Ðại Bồ Tát đem tất cả thiện căn bình đẳng tùy thuận tất cả chúng sanh mà hồi hướng như vậy.

Bấy giờ Kim Cang Tràng Bồ Tát nương thần lực của Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng:

 

The virtues of what enlightening beings do

Are subtle, great, and most profound;

Their practice of even one moment

They can dedicate without bounds.

 

Enlightening beings’ accoutrements,

Various, abundant, in limitless numbers —

Prize elephants and horses, drawing carts.

Clofhing, rare goods, all especially fine,

Or their heads, eyes, hands, and tcct,

Or their bodies, flesh, bones, and marrow.

They give to all in infinite worlds.

Filling the ten directions.

 

The virtues they’ve cultivated tor countless eons

They dedicate, all,

Wishing to rescue sentient beings,

Never retreating from this determination.

 

Enlightening beings, to serve the living,

Always practice supreme dedication,

Causing all worlds to attain peace and happiness

That everyone may attain the highest fruit.

 

Enlightening beings universally make impartial vows,

And whatever pure works they have accumulated

They dedicate to all living beings,

Never giving up this great commitment.

 

 

 

(Page 637 – Ten Dedications)

 

Enlightening beings’ will power is unlimited and dauntless.

Taking in all worlds,

Thus dedicated to living beings

With never any discrimination.

 

They vow that sentient beings’ knowledge be clear,

Their generosity and self-control all pure,

Diligent in cultivation, indefatigable:

This great commitment they never give up.

 

Enlightening beings’ dedication reaches the ofher shore —

They open the gates of the pure, sublime teaching;

Their knowledge the same as the Buddha,

They analyze the true meaning and attain the ultimate.

 

Enlightening beings are masters of verbal expression

And various kinds of knowledge;

They explain the teaching according to truth, without hindrance,

And yet their minds are not attached to it.

 

They do not create duality in things,

Nor do they create nonduality;

They are free of duality and nonduality.

Realizing they are just manners of speaking.

 

They know all worlds are equal,

Being naught but the doings of mental talk;

And sentient beings are phantoms, without reality.

All results of conditions.

 

The various consequences in all worlds

Are each different —

All are made from the power of acts;

If action is stopped, all come to an end.

 

Enlightening beings observe all worlds.

Their words, deeds, and thoughts impartial;

And they induce sentient beings to be impartial

Like the peerless great sage.

 

Enlightening beings’ good works they dedicate all

To the purification of beings;

They’re fully endowed with virtue and skill in means,

Same as the Supreme Tamer.

 

Enlightening beings aid all living creatures.

Dedicating their whole ocean of virtues.

 

(Page 638 – The Flower Ornament Scripture)

 

Vowing to cause their light to go beyond the world

And attain the body of intrepid power.

 

The virtues they cultivate

They pray will purify the world,

That the purity of sentient beings be like

The incomparable purity of Buddha.

 

Enlightening beings are skilled in interpretation,

And know the supreme teaching of the Buddhas;

They equally dedicate all good works.

Vowing to make all beings the same as Buddha.

 

Enlightening beings know all things are empty

And all worlds have no existence;

There is no creation and no creator,

Yet the consequences of beings’ actions remain.

 

All things — null? not null?

They divorce this dualistic discriminating mind;

They know all notions are worldly views:

Entering the absolute state, conceptualization ends.

 

Thus are true children of Buddha

Born by transformation from the Enlightened One’s teaching;

They can practice such dedication well

To remove all the world’s confusion.

Bồ Tát tu hành những công đức

Vi diệu rộng lớn rất sâu xa

Nhẫn đến một niệm mà tu hành

Ðều hay hồi hướng vô biên lượng.

Bao nhiêu sở hữu của Bồ Tát

Nhiều thứ dẫy đầy vô lượng ức

Hương tượng, bửu mã để thắng xe

Y phục, châu báu đều đẹp lạ,

Hoặc đem đều, mắt và tay chân,

Hoặc thêm thân thịt cùng xương tủy

Ðều khắp mười phương vô lượng cõi

Khắp bố thí cho cả mọi loài

Tu tập trong vô lượng ức kiếp

Tất cả công đức đều hồi hướng

Vì muốn cứu độ các quần sanh

Bồ Tát rốt ráo không thối chuyển.

Bồ Tát vì độ các chúng sanh

Thường tu hồi hướng hạnh tối thắng

Khiến khắp ba cõi được an vui

Ðều khiến sẽ thành quả Vô thượng.

Bồ Tát khắp phát nguyện bình đẳng

Tùy chỗ chứa nhóm nghiệp thanh tịnh

Ðều đem hồi hướng thí chúng sanh

Thệ nguyện rộng lớn trọn không bỏ.

Nguyện lực Bồ Tát vô hạn ngại

Nhiếp thọ tất cả các thế gian

Hồi hướng như vậy khắp quần sanh

Chưa hề tạm sanh lòng phân biệt.

Nguyện cho chúng sanh trí sáng suốt

Bố thí, trí giới đều thanh tịnh

Tinh tấn tu hành chẳng bỏ trễ.

Nguyện lớn như vậy không thôi dứt.

Bồ Tát hồi hướng đến bờ kia

Khắp khai pháp môn diệu thanh tịnh

Trí huệ đồng với đấng Thế Tôn

Phân biệt thiệt nghĩa được rốt ráo.

Bồ Tát đã thông suốt ngôn từ

Các thứ trí huệ cũng như vậy

Thuyết pháp đúng lý không chướng ngại

Nhưng nơi trong ấy lòng không chấp.

Chẳng thấy các pháp là có hai

Cũng lại chẳng thấy là bất nhị

Nơi nhị, bất nhị thảy đều rời

Biết đó đều là đường ngôn ngữ

Biết các thế gian đều bình đẳng

Ðều là nghiệp của ngữ, ý, thân

Chúng sanh huyễn hóa không có thiệt

Tất cả quả báo từ đây sanh.

Tất cả sở hữu của thế gian

Các thứ quả báo đều chẳng đồng

Tất cả đều do nghiệp lực thành

Nếu diệt được nghiệp nó đều dứt.

Bồ Tát quán sát các thế gian

Thân, khẩu, ý nghiệp đều bình đẳng

Cũng khiến chúng sanh trụ bình đẳng

Dường như Thế Tôn đấng Vô thượng

Thiện nghiệp, Bồ Tát đều hồi hướng.

Khiến khắp chúng sanh “Sắc” thanh tịnh

Phước đức phương tiện đều đầy đủ

Ðồng với Ðiều Ngự đấng Vô thượng.

Bồ Tát lợi ích khắp quần sanh

Vô biên công đức đều hồi hướng

Nguyện cho oai quang hơn thế gian

Ðược thành thân dũng mãnh đại lực.

Bao nhiêu công đức đã tu tập

Nguyện khắp thế gian đều thanh tịnh

Chư Phật thanh tịnh không ai sánh

Chúng sanh thanh tịnh cũng như vậy.

Bồ Tát nơi nghĩa được khéo hiểu

Biết được Phật pháp là hơn hết

Ðem những nghiệp lành đồng hồi hướng

Nguyện khắp chúng sanh đồng với Phật.

Bồ Tát rõ biết các pháp không

Tất cả thế gian không sở hữu

Không có tạo tác và tác giả

Nghiệp báo chúng sanh cũng chẳng mất.

Các pháp tịch diệt, chẳng tịch diệt

Xa rời hai tâm phân biệt này

Biết các phân biệt là thế kiến

Vào nơi chánh vị hết phân biệt.

Phật tử chơn thiệt như vậy thảy

Từ nơi Phật pháp mà hóa sanh

Bồ Tát hồi hướng khéo như vậy

Thế gian nghi hoặc đều trừ diệt.

 

Hán Bộ quyển Thứ 30

 

“What is great enlightening beings’ dedication with the character of

true thusness? Here enlightening beings’ correct mindfulness is clear

and perfect, their mind is firm and stable, they get beyond confusion,

and cultivate practice single-mindedly, their profound mind unstirring,

accomplishing indestructible works, proceeding toward omniscience

without ever regressing. They are determined to seek the Great Vehicle,

bold and fearless; planting roots of virtue, they bring peace to the

world, producing excellent roots of goodness and cultivating pure

qualities. Their great compassion grows, their mind-treasure develops;

they always remember the Buddhas and preserve the true teaching.

Their belief in the path of enlightening beings is firm and enduring,

they perfect immeasurable pure roots of goodness, diligently cultivating

all virtues and knowledge. As spiritual guides they produce myriad

good principles, dedicating their knowledge and skill in liberative means

to the salvation of ofhers.

 

“At such a time enlightening beings examine all roots of goodness —

immeasurable, boundless — with the eye of wisdom: those roots of

 

(Page 639 – Ten Dedications)

 

goodness, in the course of being cultivated and gathered, involve seek-

ing conditions, preparing instruments, purification, orientation and

involvement, concentration and effort, initiation and execution, clarifica-

tion and understanding, refined examination, and explanation; thus all

have various facets, various spheres, various characteristics, various

phenomena, various proportions, various acts, various names, various

distinctions, various productions, various practices — all the roots of

goodness therein are established by the mind directed toward the vehi-

cle of the ten powers, and are all dedicated solely to the knowledge of

all means and sciences of liberation.

 

“The roots of virtue they dedicate in this way: they vow to attain

complete, unobstructed action to carry out enlightening practices; they

vow to attain pure unobstructed speech, to carry out enlightening

practices; they vow to attain fully developed unobstructed mental ac-

tion and abide in the Great Vehicle; they vow to attain complete,

unobstructed minds and purely cultivate all practices of enlightening

beings; they vow to develop minds of infinitely magnanimous generosity

and provide tor all sentient beings; they vow to master all the teachings

and spread the light of the great teaching, which nothing can veil; they

vow to arrive at the realm of universal knowledge, illumining the

world with the will for enlightenment; they vow to always correctly

remember the Buddhas of past, present, and future, always clearly

picturing the Enlightened present before them; they vow to live by

fully developed powerful aspiration and get away from all demons and

enemies; they vow to attain stabilization in the ten powers of knowl-

edge of Buddhas and teach all sentient beings ceaselessly; they vow to

attain concentration and travel through the worlds without being af-

fected by or attached to the worlds; they vow to live in the world

unwearied and always edify and influence sentient beings; they vow to

activate innumerable liberative techniques of thought and wisdom and

accomplish the inconceivable path of enlightening beings; they vow to

attain knowledge never confused in any place, able to distinguish all

worlds; they vow to attain the power of knowledge of autonomous

spiritual capabilities, able to purify all lands in a single instant; they vow to

penetrate the intrinsic nature of things and sec all worlds as pure; they

vow to develop knowledge of nondifferentiation, entering all fields in

one field; they vow to reveal all the adornments of all fields to edify and

influence infinite sentient beings; they vow to show the boundless

cosmos in a single buddha-field, and to do likewise in all buddha-ficlds;

they vow to attain tree psychic powers and spiritual knowledge and be

able to travel to all buddha-lands.

 

“By means of roots of goodness great enlightening beings vow to

accomplish the adornment of all buddha-lands; they vow to be able to

pervade all worlds; they vow to accomplish contemplative investigation

by knowledge. As they thus dedicate roots of goodness tor themselves

in this way, so also do they do so for all sentient beings; that is, they

 

(Page 640 – The F lower Ornament Scripture)

 

vow that all sentient beings become forever free from hells, animality,

and ghosthood; they vow that all sentient beings get rid of all hindering

actions; they vow that all sentient beings attain universal minds with

impartial knowledge and wisdom; they vow that all sentient beings deal

with opponents and friends impartially, causing them all to be secure

and happy, their knowledge and wisdom pure; they vow that all sentient

beings’ knowledge become fully complete, with pure light illuminating

everywhere; they vow that all sentient beings’ wisdom from reflection

be fully developed and that they understand the real truth; they vow

that all sentient beings seek enlightenment with pure aspiration and

attain immeasurable knowledge; they vow that all sentient beings will

be able to reveal the abode of peace.

 

“Great enlightening beings always dedicate their good will in this

way, to cause all sentient beings to encounter the cloud of pure coolness

showering the rain of truth, to cause all sentient beings to always

encounter the excellent environment of fields of virtue, to cause all

sentient beings to be able to enter the treasury of the spirit of enlighten-

ment and preserve it themselves, to cause all sentient beings to shed all

veils and live properly, to cause all sentient beings to attain knowledge

of unhindered spiritual faculties, to cause all sentient beings to attain

tree bodies appearing everywhere, to cause all sentient beings to achieve

supreme knowledge of all ways of liberation and bring about unfailing

benefit, to cause all sentient beings to purify all creatures, to cause all

sentient beings to be able to consummate universal knowledge, to cause

all sentient beings to be unshakable and unobstructed in mind.

Chư Phật tử! Thế nào là đại Bồ Tát chơn như tướng hồi hướng ?

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát này chánh niệm rõ ràng, tâm vững chắc, xa rời mê lầm, chuyên tâm tu hành, thâm tâm chẳng lay động, thành nghiệp chẳng hư hoại, thẳng đến Nhứt thiết trí trọn không thối chuyển, chí cầu Ðại thừa, dũng mãnh vô úy, trồng các cội lành, an ổn khắp thế gian sanh căn lành tối thắng, tu pháp lành thanh tịnh, thêm lớn đức đại bi, thành tựu tâm bửu, thường niệm Chư Phật, hộ trì chánh pháp, tin chắc đạo Bồ Tát, thành tựu vô lượng thiện căn vi diệu thanh tịnh, siêng tu tập tất cả công đức trí huệ, là Ðiều Ngự Dư sanh những pháp lành, dùng trí phương tiện đem hồi hướng.

Bấy giờ Bồ Tát dùng huệ nhãn xem khắp những thiện căn đã có vô lượng vô biên. Lúc tu tập những thiện căn này, hoặc cầu duyên, hoặc sắm sửa, hoặc dọn sạch, hoặc thẳng tiến, hoặc chuyên gắng, hoặc khởi hành, hoặc sáng suốt, hoặc thuần gẫm xét, hoặc khai thị.

Tất cả như vậy có nhiều môn, nhiều cảnh, nhiều tướng, nhiều sự, nhiều phần, nhiều hạnh, nhiều danh tự, nhiều phân biệt, nhiều xuất sanh, nhiều tu tập.

Nơi đây có tất cả thiện căn đều là do phát tâm đại Bồ đề cầu Nhứt thiết chủng trí mà kiến lập cả, chỉ có một không hai, Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vầy :

Nguyện được thân viên mản vô ngại tu hạnh Bồ Tát. Nguyện được khẩu thanh tịnh vô ngại tu hạnh Bồ Tát. Nguyện được ý thành thành tựu vô ngại an trụ nơi Ðại thừa. Nguyện được tâm thanh tịnh viên mãn vô ngại tu tất cả hạnh Bồ Tát. Nguyện khởi tâm bố thí rộng lớn vô lượng châu cấp tất cả chúng sanh. Nguyện đối với các pháp tâm được tự tại diễn xướng đại pháp không bị che chướng. Nguyện được thông đạt Nhứt thiết trí, phát tâm Bồ đề chiếu khắp thế gian. Nguyện thường chánh niệm tam thế Phật, quán tưởng đức Như Lai thường hiện ở trước. Nguyện trụ nơi chí nguyện viên mãn tăng thượng xa lìa tất cả ma oán. Nguyện được an trụ mười trí lực của Phật, luôn nhiếp khắp tất cả chúng sanh. Nguyện được tam muội đi khắp các cõi, nhưng không nhiễm trước nơi thế gian. Nguyện trụ các thế giới không nhàm mỏi luôn giáo hóa chúng sanh. Nguyện khởi vô lượng phương tiện về tư huệ, thành tựu đạo hạnh bất tư nghì của Bồ Tát. Nguyện được trí chẳng mê lầm đối với mười phương đều có thể phân biệt tất cả thế gian. Nguyện được trí lực thần thông tự tại, trong khoảng một niệm đều có thể nghiêm tịnh tất cả cõi nước. Nguyện được vào khắp tự tánh của các pháp, thấy tất cả thế gian đều thanh tịnh. Nguyện được sanh khởi trí vô sai biệt, trong khoảng sát na vào tất cả cõi. Nguyện đem tất cả sự trang nghiêm của các cõi hiển thị ra tất cả để giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh. Nguyện ở trong một cõi Phật hiển thị vô biên pháp giới, tất cả cõi Phật cũng đều như vậy. Nguyện được trí tự tại đại thần thông có thể qua đến tất cả cõi Phật.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát dùng các căn lành nguyện được trang nghiêm tất cả cõi Phật. Nguyện được khắp cùng tất cả thế giới. Nguyện được thành tựu trí huệ quán sát.

Như vì thân mình mà hồi hướng như vậy, vì tất cả chúng sanh cũng như vầy :

Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn tất cả địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Nguyện tất cả chúng sanh trừ diệt tất cả nghiệp chướng ngại. Nguyện tất cả chúng sanh được trí huệ bình đẳng tâm bao khắp mọi nơi. Nguyện tất cả chúng sanh đối với kẻ oán người thân đều bình đẳng nhiếp thọ, đều làm cho an vui trí huệ thanh tịnh. Nguyện tất cả chúng sanh trí huệ viên mãn, tịnh quang soi khắp. Nguyện tất cả chúng sanh tư huệ thành tựu viên mãn rõ nghĩa chơn thật. Nguyện tất cả chúng sanh dùng chí nguyện thanh tịnh thẳng cầu Bồ đề được trí vô lượng. Nguyện tất cả chúng sanh có thể hiện khắp chỗ ở an ổn.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát luôn dùng thiện căn hồi hướng như vậy, vì muốn tất cả chúng sanh gặp được mây mát mẻ rưới mưa pháp. Vì muốn tất cả chúng sanh thường gặp phước điền cảnh giới tối thắng. Vì muốn tất cả chúng sanh đều khéo vào được và tự hộ trì tâm đại Bồ đề. Vì muốn tất cả chúng sanh khéo an trụ lìa những phiền não. Vì muốn tất cả chúng sanh đều được trí thần thông vô ngại. Vì muốn tất cả chúng sanh được thân tự tại thị hiện khắp nơi. Vì muốn tất cả chúng sanh thành tựu Nhứt thiết chủng trí tối thắng, khắp làm việc lợi ích không để luống qua. Vì muốn tất cả chúng sanh nhiếp khắp mọi loài làm cho đều thanh tịnh. Vì muốn tất cả chúng sanh đều được rốt ráo Nhứt thiết trí. Vì muốn tất cả chúng sanh tâm chẳng động lay, không chướng ngại.

 

“Great enlightening beings, seeing delightful countries, gardens and

groves, plants, trees, and fruits, distinguished scents and excellent clofhing,

rare jewels and goods, various decorations, or seeing delightful villages,

towns, or hamlets, or seeing the majesty of sovereigns, or seeing

abodes free from clamor, employ their knowledge of means and dili-

gently cultivate innumerable sublime virtues, earnestly seeking good

for the sake of sentient beings, never slacking oft, widely gathering

much good, vast as the ocean, and cover all with infinite good, being

bases of myriad good things, expediently dedicating roots of goodness

without discrimination, pointing out infinite various roots of goodness,

always knowingly observing all sentient beings, their minds always

remembering the realms of roots of goodness. They ceaselessly dedicate

to sentient beings roots of goodness as impartial as true thusness. At

such a time, they dedicate the roots of goodness in this way: ‘May all

sentient beings attain the delightful visions of the enlightened, sec the

true nature of things, equal and impartial, without any grasping or

attachment, complete and pure; may all sentient beings sec the most

delightful, perfect offerings of the Enlightened Ones; may all sentient

beings be reborn in all the most delightful pure buddha-lands, free of all

afflictions; may all sentient beings manage to perceive the most delight-

ful teaching of the Buddhas; may all sentient beings always happily

 

(Page 641 – Ten Dedications)

 

preserve the pleasing practices of all enlightening beings; may all sen-

tient beings acquire the enjoyable eyes of the wise and see without

obstruction; may all sentient beings always see all pleasing things,

nothing offensive; may all sentient beings realize all delightful truths

and diligently preserve them; may all sentient beings attain pure illumi-

nation in the pleasing teachings of all Buddhas; may all sentient beings

cultivate all the delightful attitudes of generosity of enlightening beings;

may all sentient beings attain fearlessness and be able to expound all

admirable teachings; may all sentient beings attain the enlightening

beings’ extremely delightful most profound concentration; may all sen-

tient beings attain the enlightening beings’ most pleasant methods of

mnemonic spells; may all sentient beings attain enlightening beings’

most admirable analytic knowledge; may all sentient beings be able to

manifest enlightening beings’ most delightful autonomous spiritual

powers; may all sentient beings be able to expound the pleasing most

profoundly wonderful teaching in the great congregations of the Buddhas;

may all sentient beings be able to skillfully analyze and explain the most

pleasing expressions of differentiation; may all sentient beings always be

able to activate most pleasant impartial great compassion; may all

sentient beings m every thought activate the most admirable aspiration

tor enlightenment, always causing their senses to be joyful and blissful;

may all sentient beings be able to enter all the most pleasant houses

of the enlightened ones; may all sentient beings achieve the admirable

action whereby they are able to harmonize and pacify, taming sentient

beings unceasingly; may all sentient beings attain the most pleasing

inexhaustible eloquence of enlightening beings, expounding all truths;

may all sentient beings abide for unspeakably many unspeakable num-

bers of eons in all pleasant worlds, teaching and transforming sentient

beings without wearying; may all sentient beings, by means of innumera-

ble techniques, be able to understand and enter into all the most

delightful teachings of the Buddhas; may all sentient beings attain

delightful unobstructed liberativc techniques and know all things have

no basis; may all sentient beings attain the delightful realm of freedom

from greed and craving, know all things are ultimately nondual, and

cut through all barriers; may all sentient beings develop the delightful

way of enlightening beings which is tree from inanity; may all sentient

beings attain the diamond-mine mind of effort and accomplish the

delightful path of universal knowledge; may all sentient beings be

endowed with delightful unobstructed roots of goodness and destroy all

afflictions; may all sentient beings find the delightful door of omni-

science and realize true awakening throughout the world.’ When great

enlightening beings cultivate such roots of goodness, they gain the light

of knowledge; they are taken into the care of good teachers; the sun of

wisdom of the Buddhas illumines their minds, forever annihilating the

darkness of ignorance. They diligently practice the true teaching, enter

into works of knowledge, and learn the stages of knowledge. They

 

(Page 642 – The Flower Ornament Scripture)

 

spread roots of goodness, filling the cosmos, dedicating them wisely.

They plumb the depths of the source of enlightening beings’ roots of

goodness; by means of knowledge they enter deeply into the ocean of

liberative means and develop immeasurably great roots of goodness.

 

“Great enlightening beings dedicate these roots of goodness in this

way: they do not cling to the world, they do not grasp sentient beings;

their minds are pure, not relying on anything; they are correctly mind-

ful of all things and dismiss discriminatory views; they do not give up

the independent wisdom of all Buddhas; they accord with all impartial

truths, and do not destroy the Buddha’s true characteristics; they do not

deviate from the correct way of dedication of all Buddhas; they look

upon the triple world equally, without any image of sentient beings;

they follow the path of Buddha well and explain its principles well,

with profound understanding of their meaning; they enter the supreme

stage and awaken to the real truth; their knowledge is complete, their

faith is firm; though they practice correct actions well, they know the

nature of action is empty; they understand all things are like phantoms,

and know all things have no intrinsic essence of their own; they observe

all meanings and all kinds of practices according to their conventional

explanations and are not attached to them; they abolish all causes and

conditions of grasping and clinging; they know the truth and see the

nature of all things being null and void; they comprehend that all things

have the same unique real character; they know the characteristics of

things are not mutually opposed; they live with enlightening beings and

practice their path; taking all sentient beings into their care, they enter

the door of dedication of all enlightening beings of past, future, and

present; their minds are not startled or frightened by the Buddha’s

teachings; with minds of boundless kindness, compassion, joy, and

equanimity, they cause all sentient beings to attain purity; in the

worlds of the ten directions, they do not develop selfish, possessive

grasping and clinging; they do not conceive of anything in the world;

they do not give rise to obsession with any objects; they diligently

practice all ways to transcend the world and have no attachments to

or reliance on any mundane realm; their insight into the profound,

wonderful path is accurate and steady, and they are rid of all erroneous

views; they understand the real truth.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát thấy những thứ đáng ưa thích, như cõi nước, vườn, rừng, cỏ cây, bông trái, hương thơm, y phục đẹp, châu báu, các vật trang sức, thôn xóm, tụ lạc. Hoặc thấy bực Ðế vương oai đức tự tại, hoặc thấy chỗ ở không ồn náo. Khi thấy xong, Bồ Tát dùng Phật trí siêng năng tu tập trọn nên vô lượng công đức thắng diệu. Bồ Tát vì chúng sanh mà cần cầu pháp lành, không phóng dật, chứa nhiều điều lành rộng như biển và che khắp tất cả, là chỗ y tựa của các pháp lành. Bồ Tát đem các căn lành phương tiện hồi hướng mà không phân biệt, khai thị vô lượng các môn thiện căn, khai thị vô lượng các môn thiện căn. Trí của Bồ Tát thường quán sát tất cả chúng sanh, tâm luôn nghĩ nhớ cảnh giới căn lành, đem thiện căn chơn như bình đẳng không ngớt hồi hướng cho chúng sanh.

Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vầy :

Nguyện tất cả chúng sanh được trí vô thượng của Như Lai, thấy chơn tánh các pháp bình đẳng, viên mãn thanh tịnh không chấp lấy. Nguyện tất cả chúng sanh thấy Chư Phật rất đáng mến kính cúng dường trọn vẹn. Nguyện tất cả chúng sanh được vãng sanh Tịnh độ không tất cả phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh được thấy pháp đáng mến kính của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh thường thích hộ trì tất cả hạnh đáng mến kính của Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh được con mắt đáng mến kính của thiện tri thức thấy khắp không chướng ngại. Nguyện tất cả chúng sanh thường thấy tất cả vật đáng ưa thích không trái nghịch. Nguyện tất cả chúng sanh chứng được pháp đáng mến kính và siêng hộ trì. Nguyện tất cả chúng sanh được trí sáng suốt ở trong tất cả pháp đáng mến kính của Chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh tu tâm xả thí đáng mến kính của chư Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh được trí vô úy có thể nói tất cả pháp đáng mến kính. Nguyện tất cả chúng sanh được tam muội thậm thâm rất đáng chuộng của chư Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh được các môn đà la ni rất đáng mến của chư Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh được trí khéo quán sát rất đáng mến thích của chư Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh có thể hiện thần thông tự tại rất đáng kính mến của chư Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh có thể nói diệu pháp rất sâu đáng mến kính ở giữa đại hội của Chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh có thể dùng phương tiện khai thị diễn nói những câu rất đáng mến thích. Nguyện tất cả chúng sanh thường hay phát lòng đại bi bình đẳng rất đáng mến kính. Nguyện tất cả chúng sanh mỗi niệm luôn luôn phát tâm Bồ đề rộng lớn rất đáng mến thích, làm cho sáu căn vui vẻ sảng khoái. Nguyện tất cả chúng sanh được vào nhà Phật rất đáng mến thích. Nguyện tất cả chúng sanh được hạnh điều phục đáng mến thích, không ngớt dùng hạnh này để điều phục chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh được biện tài vô tận diễn thuyết các pháp rất đáng mến thích của chư Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp ở trong tất cả thế gian đáng mến thích mà giáo hóa chúng sanh không không biết mỏi nhàm. Nguyện tất cả chúng sanh dùng vô lượng phương tiện ngộ nhập được các pháp môn rất đáng mến thích của Chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh đựơc phương tiện vô ngại đáng ưa thích biết tất cả pháp không có căn bổn. Nguyện tất cả chúng sanh được hạnh ly dục đáng mến thích biết tất cả pháp rốt ráo vô nhị, dứt trừ tất cả chướng ngại, biết tất cả pháp bình đẳng chơn thiệt. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu đầy đủ các pháp không hư dối đáng ư thích của Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm Kim Cang tinh tấn trọn nên đạo Nhứt thiết trí đáng ưa thích. Nguyện tất cả chúng sanh thiện căn vô ngại đáng ưa thích xô dẹp tất cả phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh được môn Nhứt thiết trí đáng ưa thích, hiện thân thành bực Ðẳng Chánh Giác khắp thế gian.

Chư Phật tử! Lúc đại Bồ Tát tu tập những thiện căn như vậy được trí huệ minh, các Thiện tri thức đều nhiếp thọ, Phật trí chiếu sáng tâm của Bồ Tát này, do đây dứt hẳn si mê, siêng tu chánh pháp, vào các trí nghiệp, khéo học trí địa, giăng bủa căn lành khắp pháp giới, dùng trí huệ hồi hướng tột nguồn đáy thiện căn của chư Bồ Tát, dùng trí vào sâu biển phương tiện lớn, thành tựu vô lượng căn lành rộng lớn.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát đem căn lành này hồi hướng như vầy :

Chẳng chấp thế gian, chẳng chấp chúng sanh, trong tâm luôn thanh tịnh không y tựa, chánh niệm đối với các pháp, rời phân biện kiến, chẳng bỏ trí huệ tự tại của Chư Phật, chẳng trái môn hồi hướng chơn tánh của tam thế Chư Phật, tùy thuận tất cả chánh pháp bình đẳng, chẳng mất tướng chơn thật của Như Lai, bình đẳng quán sát tam thế không tướng chúng sanh, khéo thuận Phật đạo, khéo thuyết chánh pháp, hiểu sâu ý nghĩa, vào bực tối thắng, ngộ pháp chơn thiệt, trí huệ viên mãn, tín nguyện bền chắc, dầu khéo tu chánh nghiệp mà biết nghiệp tánh vốn không rõ tất cả pháp đều như huyễn hóa, biết tất cả pháp không có tự tánh, quán sát tất cả nghĩa và các công hạnh tùy thuận ngôn thuyết thế gian mà không chấp trước, biết lý như thật, quán các pháp tánh thảy đều tịch diệt, rõ tất cả pháp đồng một thiệt tướng, biết các pháp tướng chẳng chống trái nhau, cùng ở chung với chư Bồ Tát, tu hạnh Bồ Tát khéo nhiếp chúng sanh vào môn hồi hướng của tam thế Bồ Tát, nơi tất cả Phật pháp không lòng hãi sợ, dùng vô lượng tâm làm cho khắp chúng sanh đều được thanh tịnh, nơi thập phương thế giới không sanh tâm chấp lấy ngã và ngã sở, nơi các thế gian không lòng phân biệt, nơi các cảnh giới chẳng hề nhiễm trước, siêng tu tất cả pháp xuất thế, nơi các thế gian không lấy không nương, nơi đạo thâm dịu bền vững chánh kiến, lìa các vọng kiến, rõ pháp chơn thiệt.

 

“Just as true thusness permeates all places, without boundaries, so

also docs their dedication of roots of goodness pervade everywhere

unbounded; just as true thusness has reality as its essence, so likewise

docs their dedication of roots of goodness have as its essence understand-

ing of the reality of all things; just as true thusness always retains its

original nature without change, so too does their dedication of roots of

goodness preserve its original nature unchanging throughout; just as

true thusness has as its nature the esscncelessness of all things, so also

does their dedication of roots of goodness have as its nature the under-

standing of the esscncelessness of all things; just as the mark of true

 

(Page 643 – Ten Dedications)

 

thusness is signlcssness, so too is the mark of their dedication of roots

of goodness the signlessness of all things; just as those who realize true

thusness never backslide, likewise those who attain this dedication of

roots of goodness never retreat from the Buddha teachings; just as true

thusness is the sphere of action of all Buddhas, so too is this dedication

of roots of goodness the sphere of action of all Buddhas; just as the

realm of true thusness is unconnected to any mark of boundary or

realm, so also is the dedication of roots of goodness free from any sign

of boundary or realm, yet it is the realm of all Buddhas of past, present,

and future; just as true thusness can have establishments, so too can the

dedication of roots of goodness establish all sentient beings; just as the

nature of true thusness always adapts, so also docs the dedication of

roots of goodness forever adapt ceaselessly; just as true thusness cannot

be measured, likewise the dedication of roots of goodness is equal to

the realm of space and the minds of all sentient beings cannot measure

it; just as true thusness fills all, so also does the dedication of roots of

goodness pervade the cosmos in a single instant; just as true thusness is

eternal and inexhaustible, so also is the dedication of roots of goodness

ultimately inexhaustible; just as true thusness has no compare, likewise

the dedication of roots of goodness can fulfill all the Buddha teachings

without compare; just as the essence of true thusness is stable, so also is

the essence of dedication of roots of goodness stable, impervious to

delusions and afflictions; just as true thusness is indestructible, so too is

the dedication of roots of goodness stable, impervious to delusions and

afflictions; just as true thusness is indestructible, so too is the dedication

of roots of goodness, which no creatures can damage; just as the body

of true thusness is illumination, so also the nature of the dedication of

roots of goodness is universal illumination; just as true thusness is

omnipresent, likewise the dedication of roots of goodness is present in

all places; just as true thusness pervades all times, so also docs the

dedication of roots of goodness pervade all times; just as the nature of

true thusness is eternally pure, likewise the dedication of roots of goodness

abides in the world yet is essentially pure; just as true thusness is

unhindered by things, so too the dedication of roots of goodness

extends everywhere unobstructed; just as true thusness is the eye of all

phenomena, likewise the dedication of roots of goodness is an eye for

all sentient beings; just as the nature of true thusness has no fatigue, so

also is the dedication of roots of goodness, cultivating all the practices

of enlightening beings with never any fatigue; just as the inherent

nature of true thusness is most profound, so too is the nature of

dedication of roots of goodness most profound; just as there is not a

single thing in true thusness, likewise there is not a single thing in the

essence of dedication of roots of goodness; just as the nature of true

thusness is not manifestation, similarly the substance of dedication of

roots of goodness is subtle and refined and hardly visible; just as true

thusness is apart from all defilements and obscurations, so too is dedica-

 

(Page 644 – The Flower Ornament Scripture)

 

tion of roots of goodness, the eye of wisdom pure and unclouded by

ignorance; just as the nature of true thusness has no equal, so also is the

dedication of roots of goodness, accomplishing all practices of enlightening

beings, peerlessly supreme; just as the essential nature of true thusness is

absolutely quiescent, so also is dedication of roots of goodness well able

to accord with the truth of quiescence; just as true thusness has no basis,

likewise is dedication of roots of goodness able to penetrate all baseless

phenomena; just as the inherent nature of true thusness is boundless,

similarly dedication of roots of goodness purifies boundless numbers of

sentient beings; just as the essential nature of true thusness has no attach-

ments, likewise the dedication of roots of goodness is ultimately divorced

from all attachments; just as true thusness has no obstructions, so also the

dedication of roots of goodness eliminates all barriers in the world; just

as true thusness is not a mundane sphere, so too the dedication of roots

of goodness cannot be carried out by any worldling; just as the essential

nature of the true thusness has no abode, so also is the dedication of

roots of goodness not the dwelling place of any birth and death; just as

true thusness by nature has no fabrication, so too docs dedication of

roots of goodness relinquish all fabrication; just as the essential nature

of true thusness remains steady, so also does dedication of roots of

goodness abide steadily in truth; just as true thusness corresponds with

all things, so too does dedication of roots of goodness correspond with

the learning and practice of the enlightening beings; just as true thusness

is inherently always equal in all things, likewise docs the dedication of

roots of goodness practice impartiality in all worlds; just as true thusness

is not apart from all phenomena, similarly dedication of roots of good-

ness never ever abandons the world; just as true thusness is ultimately

inexhaustible in all things, so too is dedication of roots of goodness

inexhaustibly directed toward sentient beings; just as true thusness is

not at variance with all things, likewise dedication of roots of goodness

is not at variance with the teachings of all Buddhas of past, present, and

future; just as true thusness universally includes all things, so too docs

dedication of roots of goodness completely include the roots of good-

ness of all sentient beings; just as true thusness is of the same essential

nature as all things, so is dedication of roots of goodness of the same

essential nature of the Buddhas of all times; just as true thusness is not

divorced from all things, likewise dedication of roots of goodness holds

all mundane and transmundanc things; just as true thusness cannot be

obscured, similarly none in any world can obscure dedication of roots

of goodness; just as true thusness cannot be stirred, in the same way

dedication of roots of goodness cannot be disturbed by any demonic

activity; just as the essence of true thusness has no pollution, so too is

dedication of roots of goodness like this, cultivating the practices of

enlightening beings without defilement; just as true thusness is without

change, so also is dedication of roots of goodness, compassionately

caring for sentient beings without change of mind; just as true thusness

 

(Page 645 – Ten Dedications)

 

is inexhaustible, so is dedication of roots of goodness — it cannot be

exhausted by mundane norms; just as the nature of true thusness is

always aware, likewise dedication of roots of goodness is able to be

aware of all truths; just as true thusness cannot be lost or destroyed,

dedication of roots of goodness is also like this, arousing great commit-

ment to sentient beings which is never lost or destroyed; just as true

thusness is able to greatly illumine, in the same way dedication of roots

of goodness illumines all worlds with the light of great knowledge; just

as true thusness cannot be explained in words, likewise all words and

speech cannot explain dedication of roots of goodness; just as true

thusness holds all worlds, likewise dedication of roots of goodness

holds all the practices of enlightening beings; just as true thusness goes

along with conventional verbal expression, similarly dedication of roots

of goodness goes along with all verbal expression of wisdom; just as

true thusness pervades all phenomena, so docs dedication of roots of

goodness pervade all buddha-fields in the ten directions, manifesting

great spiritual powers and fulfilling true enlightenment; just as true

thusness has no discrimination, so too dedication of roots of goodness

has no discrimination in regard to all beings in all worlds; just as true

thusness is in all bodies, so also is dedication of roots of goodness in the

infinite bodies of the lands of the ten directions; just as the essential

nature of true thusness is birthless, so too is dedication of roots of

goodness, expediently manifesting birth yet having no birth; just as true

thusness is omnipresent, in the same way dedication of roots of good-

ness is omnipresent in the buddha-lands of all times and places, every-

where manifesting spiritual powers; just as true thusness permeates the

night, so also dedication of roots of goodness emits great light in all

nights, giving it to perform buddha-work; just as true thusness perme-

ates the day, so docs dedication of roots of goodness cause all sentient

beings in the day to see Buddha’s spiritual displays expounding the

nonregressive teaching, free from defilement, pure, beneficial to all; just

as true thusness is omnipresent in the fortnight and month, the dedica-

tion of roots of goodness requires skill in dealing with the succession of

seasons in all worlds, knowing all times in a single moment; just as true

thusness is present throughout the years, likewise docs dedication of

roots of goodness abide for measureless cons, clarifying and maturing

all faculties, developing them to completion; just as true thusness is

omnipresent in ages of becoming and decay, so also dedication of roots

of goodness abides in all ages, pure and unaffected, educating beings

and purifying them; just as true thusness extends throughout the future,

dedication of roots of goodness cultivates the pure sublime practices of

enlightening beings throughout the future, fulfilling their great vows,

never retreating; just as true thusness pervades past, present, and future,

dedication of roots of goodness causes sentient beings to see the Bud-

dhas of past, present, and future in a single instant, never parting for a

moment; just as true thusness is in all places, so too dedication of roots

 

(Page 646 – The Flower Ornament Scripture)

 

of goodness transcends the triple world and reaches everywhere in

complete freedom; just as true thusness abides in existence and

nonexistence, similarly dedication of roots of goodness comprehends all

existent and nonexistent things, ultimately pure; just as the essential

nature of true thusness is pure, dedication of roots of goodness is able

to assemble aids to enlightenment by means of expedient techniques

and purify the practices of enlightening beings; just as the essential

nature of true thusness is immaculate, similarly dedication of roots of

goodness causes enlightening beings to attain the immaculate mind of

concentration; just as the essential nature of true thusness has no

defilement, so too is dedication of roots of goodness beyond all

defilements, fulfilling all pure intentions; just as true thusness has no

self or possessions, dedication of roots of goodness fills all buddha-

lands in the ten directions with the selfless, nonpossessive pure mind;

just as the essential nature of true thusness is impartial, likewise dedica-

tion of roots of goodness attains impartial universal knowledge, illumin-

ing all things, free from all clouds of ignorance; just as true thusness is

beyond all calculations and measurements, likewise dedication of roots

of goodness abides together with the treasury of powerful teaching of

the vehicle of universal knowledge which is beyond all calculation and

measurement, spreading vast clouds of teaching throughout all worlds

in the ten directions; just as true thusness is poised in equality, so too is

dedication of roots of goodness, initiating all enlightening practices,

poised equanimously in the path of omniscience; just as true thusness

subsists in all realms of sentient beings, similarly dedication of roots of

goodness fulfills unhindered knowledge of all kinds of ways of libera-

tion and appears in all realms of sentient beings; just as true thusness has

no discrimination and universally abides in knowledge of all sounds, so

too the dedication of roots of goodness has in it knowledge of all

sounds of speech and can everywhere manifest all kinds of speech

sounds to teach sentient beings; just as true thusness is forever detached

from the world, so also does dedication of roots of goodness cause

sentient beings to be forever detached from the world; just as the

essential nature of true thusness is immensely vast, so too dedication

of roots of goodness can retain the extensive Buddha teachings of past,

future, and present, never forgetting, diligently cultivating all practices

of enlightening beings; just as true thusness is uninterrupted, likewise

dedication of roots of goodness, out of desire to place all sentient beings

securely on the ground of great knowledge, cultivates enlightening

practice unceasingly through all ages; just as the essential nature of true

thusness is spacious and open, so too is the dedication of roots of

goodness, with pure mindfulness unobstructed, containing all spacious

open doors to truth; just as true thusness embraces all kinds of creatures,

similarly dedication of roots of goodness realizes knowledge of innumera-

ble types and species, and cultivates the genuine sublime practices of

enlightening beings; just as true thusness has no grasping or attachment.

 

(Page 647 – Ten Dedications)

 

dedication of roots of goodness too has no clinging to anything, de-

stroying all mundane grasping and attachment, purifying all worldings;

just as the essential nature of true thusness is unmoving, likewise

dedication of roots of goodness abides steadily in the perfect complete

practical commitments of Universal Good, ultimately unmoving; just

as true thusness is the sphere of Buddhas, so too dedication of roots of

goodness causes sentient beings to fulfill all spheres of great knowledge

and annihilate the spheres of afflictions, causing them to be purified;

just as true thusness cannot be ruled or conquered, so also dedication of

roots of goodness is not ruled or conquered by any delusive actions or

erroneous theories; just as true thusness is not something that can be

cultivated yet not something that cannot be cultivated, similarly dedica-

tion of roots of goodness abandons all illusions and attachments and has

no discrimination between cultivating and not cultivating; just as true

thusness has no withdrawal, so also is dedication of roots of goodness

like this, always seeing Buddhas, rousing the aspiration for enlighten-

ment adorned with great vows, never withdrawing or giving up; just as

true thusness universally contains the sounds of all speech of all beings,

similarly dedication of roots of goodness pofentiates acquisition of

supcrknowlcdgc of all different languages, producing all kinds of

utterances; just as true thusness has no seeking in respect to anything,

likewise dedication of roots of goodness causes sentient beings to ride

the vehicle of Universal Good to emancipation, having no craving for

anything; just as true thusness abides in all stages, so too dedication of

roots of goodness causes all sentient beings to give up the stages of

mundanity and abide in the stages of knowledge and wisdom, adorning

themselves with the practice of Universal Good; just as true thusness

has no end, dedication of roots of goodness is also like this, attaining

fearlessness in all truths, expounding them everywhere according to the

languages of the audience, without end; just as true thusness is free

from all taints, so too dedication of roots of goodness causes all sentient

beings to develop objective knowledge, comprehend the truth, and

fulfill the untainted qualities of enlightenment; just as there is not the

slightest thing that can damage or disturb true thusness and cause it to

be even slightly unaware, likewise dedication of roots of goodness

causes universal awareness of all truths with a boundless mind pervad-

ing the cosmos; just as true thusness has no beginning in the past, no

end m the future, and no variation in the present, likewise dedication of

roots of goodness continually renews the vow of the aspiration tor

enlightenment for all sentient beings, enabling them all to be purified

and forever freed from birth and death; just as true thusness has no

discrimination among past, present, and future, dedication of roots of

goodness is also like this, the mind always aware in each instant of the

present, and tofally pure in past and future; just as true thusness devel-

ops all Buddhas and enlightening beings, likewise dedication of roots of

goodness, initiating means of expediting all great vows, develops the

 

(Page 648 – The Flower Ornament Scripture)

 

great knowledge of the Buddhas; just as true thusness is ultimately pure

and not concurrent with the afflictions, so too dedication of roots of

goodness can extinguish all sentient beings’ afflictions and fulfill all pure

knowledge and wisdom.

Ví như chơn như khắp tất cả chỗ không có ngằn mé, thiện căn hồi hướng cũng khắp tất cả chỗ như vậy. Ví như chơn như tánh là chơn thiệt, thiện căn hồi hướng cũng rõ tất cả pháp tánh là chơn thiện. Ví như chơn như luôn gìn bổn tánh không thay đổi, thiện căn hồi hướng giữ bổn tánh nó trước sau không đổi. Ví như chơn như dùng tất cả pháp không tánh làm tánh, thiện căn hồi hướng cũng rõ tất cả pháp không pháp làm tánh. Ví như chơn như không tướng làm tướng, thiện căn hồi hướng cũng rõ tất cả pháp không tướng làm tướng. Ví như chơn như nếu ai chứng được thời không thối chuyển, nơi thiện căn hồi hướng nếu có người được thời không còn thối chuyển nơi Phật pháp. Ví như chơn như là chỗ đi của tất cả Phật, thiện căn hồi hướng cũng là chỗ đi của tất cả Phật. Ví như chơn như lìa tướng cảnh giới mà làm cảnh giới, thiện căn hồi hướng cũng lìa cảnh giới tướng mà làm cảnh giới viên mãn của tất cả Phật. Ví như chơn như hay an lập tất cả, thiện căn hồi hướng cũng có thể an lập tất cả chúng sanh. Ví như chơn như tánh thường tùy thuận, thiện căn hồi hướng cũng luôn tùy thuận tận kiếp vị lai. Ví như chơn như không ai trắc lượng được, thiện căn hồi hướng đồng như hư không, tất cả chúng sanh không trắc lượng được. Ví như chơn như tràn đầy tất cả, thiện căn hồi hướng trong một sát na trùm khắp pháp giới. Ví như chơn như thường trụ vô tận, thiện căn hồi hướng cũng rốt ráo vô tận. Ví như chơn như không có đối tượng, thiện căn hồi hướng có thể khắp viên mãn tất cả Phật pháp cũng không có đối tượng. Ví như chơn như thể tánh kiên cố, các phiền não không làm chướng hư được. Ví như chơn như chẳng bị phá hoại, thiện căn hồi hướng cũng không ai phá hoại được. Ví như chơn như thể của nó là chói sáng, thiện căn hồi hướng cũng lấy sự chói sáng khắp nơi làm tánh. Ví như chơn như không đâu là chẳng có, thiện căn hồi hướng cũng không đâu là chẳng có. Ví như chơn như khắp tất cả thời gian, thiện căn hồi hướng cũng khắp tất cả thế giới. Ví như chơn như tánh thường thanh tịnh, thiện căn hồi hướng dầu ở thế gian nhưng tánh thường thanh tịnh. Ví như chơn như vô ngại với các pháp, thiện căn hồi hướng đi khắp tất cả mà cũng vô ngại. Ví như chơn như là con mắt của các pháp, thiện căn hồi hướng cũng có thể làm con mắt của tất cả chúng sanh. Ví như chơn như tánh không mỏi nhọc, thiện căn hồi hướng tu hành tất cả hạnh Bồ Tát vẫn không mỏi nhọc. Ví như chơn như thể tánh rất sâu, thiện căn hồi hướng thể tánh cũng rất sâu. Ví như chơn như không có một vật, thiện căn hồi hướng rõ biết tự tánh cũng không có một vật. Ví như chơn như tánh chẳng phải xuất hiện thiện căn hồi hướng thể tánh vi diệu cũng khó thấy được. Ví như chơn như lìa những bợn lòa, thiện căn hồi hướng huệ nhãn thanh tịnh cũng rời những mê lòa. Ví như chơn như tánh không gì bằng, thiện căn hồi hướng thành tựu tất cả hạnh Bồ Tát cũng tối thượng không gì bằng. Ví như chơn như thể tánh tịch tịnh, thiện căn hồi hướng cũng khéo tùy thuận pháp tịch tịnh. Ví như chơn như không có căn bổn, thiện căn hồi hướng cũng hay vào tất cả pháp không căn bổn. Ví như chơn như thể tánh vô biên, thiện căn hồi hướng cũng làm cho vô biên chúng sanh được thanh tịnh. Ví như chơn như thể tánh vô trước, thiện căn hồi hướng cũng rốt ráo xa lìa tất cả chấp trước. Ví như chơn như không có chướng ngại, thiện căn hồi hướng cũng trừ diệt tất cả chướng ngại thế gian. Ví như chơn như chẳng phải chỗ đi của thế gian, thiện căn hồi hướng cũng chẳng phải thế gian có thể đi được. Ví như chơn như thể tánh vô trụ, thiện căn hồi hướng cũng chẳng phải chỗ trụ của tất cả sanh tử. Ví như chơn như tánh vốn vô tác, thiện căn hồi hướng cũng đều bỏ lìa tất cả sở tác. Ví như chơn như thể tánh an trụ, thiện căn hồi hướng cũng an trụ nơi chơn thiệt.

Ví như chơn như cùng tương ưng với tất cả pháp, thiện căn hồi hướng cũng cùng tương ứng với chư Bồ Tát về những sự kiến văn tu tập. Ví như chơn như tánh thường bình đẳng nơi tất cả pháp, thiện căn hồi hướng ở trong thế gian cũng tu hạnh bình đẳng. Ví như chơn như chẳng rời các pháp, thiện căn hồi hướng cùng tận vị lai cũng chẳng bỏ thế gian. Ví như chơn như rốt ráo vô tận trong tất cả pháp, thiện căn hồi hướng cũng hồi hướng vô tận đối với chúng sanh. Ví như chơn như không trái với tất cả pháp, thiện căn hồi hướng cũng chẳng trái tất cả Phật pháp. Ví như chơn như nhiếp khắp các pháp, thiện căn hồi hướng cũng nhiếp tất cả căn lành của chúng sanh. Ví như chơn như đồng thể tánh với các pháp, thiện căn hồi hướng cũng đồng thể tánh với tam thế Chư Phật. Ví như chơn như không xa rời tất cả pháp, thiện căn hồi hướng cũng nhiếp trì tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Ví như chơn như không gì che khuất được, thiện căn hồi hướng cũng không bị thế gian che khuất. Ví như chơn như không bị lay động, thiện căn hồi hướng cũng không bị tất cả ma nghiệp làm lay động. Ví như chơn như tánh không nhơ bợn, thiện căn hồi hướng tu hạnh Bồ Tát không bị nhơ bợn. Ví như chơn như không có biến đổi, thiện căn hồi hướng luôn thương xót chúng sanh cũng không biến đổi. Ví như chơn như không thể cùng tận, thiện căn hồi hướng chẳng phải thế pháp có thể cùng tận được. Ví như chơn như tánh thường giác ngộ, thiện căn hồi hướng cũng hay giác ngộ, thiện căn hồi hướng cũng hay giác ngộ, khắp tất cả pháp. Ví như chơn như không mất không hư, thiện căn hồi hướng đối với chúng sanh phát chí nguyện thù thắng trọn không hư mất. Ví như chơn như rất chói sáng, thiện căn hồi hướng cũng dùng trí huệ soi sáng thế gian. Ví như chơn như không thể nói phô, thiện căn hồi hướng cũng không thể dùng ngôn ngữ nói phô được. Ví như chơn như nhiếp trì các thế gian, thiện căn hồi hướng cũng có thể nhiếp trì tất cả hạnh Bồ Tát. Ví như chơn như tùy theo ngôn thuyết thế gian, thiện căn hồi hướng cũng tùy thuận tất cả trí huệ ngôn thuyết. Ví như chơn như khắp tất cả pháp, thiện căn hồi hướng cũng khắp tất cả cõi Phật ở mười phương, hiện đại thần thông thành đẳng Chánh giác. Ví như chơn như không có phân biệt, thiện căn hồi hướng cũng không phân biệt đối với thế gian. Ví như chơn như khắp tất cả thân thiện căn hồi hướng cũng khắp trong vô lượng thân nơi mười phương cõi. Ví như chơn như thể vốn vô sanh, thiện căn hồi hướng dầu phương tiện thị hiện có sanh, nhưng vẫn vô sanh. Ví như chơn như khắp tất cả, thiện căn hồi hướng hiện thần thông khắp các Phật độ trong thập phương tam thế. Ví như chơn như khắp ở đêm tối, thiện căn hồi hướng cũng phóng đại quang minh làm các Phật sự trong tất cả đêm tối. Ví như chơn như khắp trong ban ngày, thiện căn hồi hướng cũng làm cho chúng sanh nơi ban ngày thấy thần thông của Phật diễn pháp bất thối thanh tịnh ly cấu, không bỏ luống thời gian. Ví như chơn như khắp trong nửa tháng, nhẫn đến một tháng, thiện căn hồi hướng ở trong thời tiết thế gian cũng được phương tiện khéo, ở trong khoảng một niệm biết rõ tất cả thời gian. Ví như chơn như khắp trong năm tuổi, thiện căn hồi hướng trụ vô lượng kiếp cũng sáng suốt thành thục tất cả căn lành đều làm cho viên mãn cả. Ví như chơn như khắp cả kiếp thành, kiếp hoại, thiện căn hồi hướng trụ trong tất cả kiếp thanh tịnh vô nhiễm, giáo hóa chúng sanh đều làm cho thanh tịnh. Ví như chơn như cùng tận thuở vị lai, thiện căn hồi hướng cũng tột kiếp vị lai tu Bồ Tát hạnh, viên mãn đại nguyện trọn không thối chuyển. Ví như chơn như ở khắp tam thế, thiện căn hồi hướng khiến các chúng sanh trong một sát na thấy tam thế Phật, chưa từng có một niệm bỏ rời. Ví như chơn như khắp tất cả chỗ, thiện căn hồi hướng vượt khỏi ba cõi khắp tất cả nơi đều được tự tại. Ví như chơn như trụ nơi pháp hữu, pháp vô, thiện căn hồi hướng cũng rõ thấu tất cả pháp hữu, pháp vô rốt ráo thanh tịnh. Ví như chơn như thể tánh thanh tịnh, thiện căn hồi hướng cũng hay dùng phương tiện nhóm pháp trợ đạo, tu tập thanh tịnh tất cả hạnh Bồ Tát. Ví như chơn như thể tánh sáng sạch, thiện căn hồi hướng làm cho chư Bồ Tát đều được tam muội, tâm thanh tịnh sáng suốt. Ví như chơn như thể tánh vô cấu, thiện căn hồi hướng cũng xa lìa cấu nhiễm viên mãn tất cả những ý thanh tịnh. Ví như chơn như không ngã và ngã sở, thiện căn hồi hướng cũng dùng tâm thanh tịnh không ngã ngã sở, đầy khắp mười phương Phật độ. Ví như chơn như thể tánh bình đẳng, thiện căn hồi hướng cũng được Nhứt thiết trí bình đẳng, chiếu rõ các pháp lìa hẳn mê si. Ví như chơn như vượt ngoài số lượng, thiện căn hồi hướng đồng ở một chỗ với pháp tạng Nhứt thiết trí, nổi mây pháp rộng lớn khắp tất cả thế giới ở mười phương. Ví như chơn như an trụ bình đẳng, thiện căn hồi hướng cũng phát sanh tất cả hạnh Bồ Tát bình đẳng an trụ nơi đạo Nhứt thiết trí. Ví như chơn như trụ khắp trong tất cả chúng sanh giới, thiện căn hồi hướng đầy đủ Nhứt thiết chủng trí vô ngại đều hiện ở trước khắp chúng sanh giới. Ví như chơn như không có phân biệt, ở khắp trong tất cả trí âm thanh, thiện căn hồi hướng cũng đầy đủ tất cả trí ngôn âm, có thể hiển thị các thứ ngôn âm để giáo hóa chúng sanh. Ví như chơn như lìa hẳn thế gian, thiện căn hồi hướng cũng khiến khắp chúng sanh thoát hẳn thế gian. Ví như chơn như thể tánh rộng lớn, thiện căn hồi hướng cũng đều có thể thọ trì Phật pháp rộng lớn chẳng quên mất siêng tu tất cả hạnh Bồ Tát. Ví như chơn như không có xen dứt, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, vì muốn để chúng sanh ở an nơi bực đại trí, trong tất cả, kiếp tu hạnh Bồ Tát không có xen dứt. Ví như chơn như thể tánh rộng rãi khắp tất cả pháp, thiện căn hồi hướng tịnh niệm vô ngại nhiếp khắp tất cả pháp môn rộng lớn. Ví như chơn như nhiếp khắp chúng sanh, thiện căn hồi hướng chứng được vô lượng trí tu tập hạnh Bồ Tát vi diệu chơn thiệt. Ví như chơn như, không có chấp trước, thiện căn hồi hướng đều không chấp lấy các pháp, trừ diệt tất cả sự chấp lấy của thế gian làm cho đều được thanh tịnh. Ví như chơn như thể tánh bất động, thiện căn hồi hướng an trụ nơi hạnh nguyện viên mãn của Phổ Hiền rốt ráo bất động. Ví như chơn như là cảnh giới của Phật, thiện căn hồi hướng làm cho chúng sanh đầy đủ cảnh giới Nhứt thiết trí, dứt cảnh phiền não đều khiến thanh tịnh. Ví như chơn như không gì chế phục được, thiện căn hồi hướng cũng vậy, không bị tất cả ma nghiệp, ngoại đạo, tà luận chế phục được. Ví như chơn như chẳng phải là có thể tu và không thể tu, thiện căn hồi hướng xa lìa tất cả vọng tưởng chấp trước, không phân biệt với tu và chẳng tu. Ví như chơn như không có lui bỏ, thiện căn hồi hướng thường thấy chư Phật phát tâm Bồ đề, thệ nguyện rộng lớn trọn không lui bỏ. Ví như chơn như nhiếp khắp ngôn âm của tất cả thế gian, thiện căn hồi hướng có thể được tất cả ngôn âm sai khác, thần thông trí huệ phát ra tất cả ngôn từ. Ví như chơn như đối với tất cả pháp không chỗ mong cầu, thiện căn hồi hướng làm cho chúng sanh nương hạnh Phổ Hiền mà được xuất ly, đối với tất cả pháp không chút tham cầu. Ví như chơn như trụ nơi tất cả bực thiện căn hồi hướng làm cho chúng sanh bỏ bực thế gian mà trụ trí huệ, tự trang nghiêm với hạnh Phổ Hiền. Ví như chơn như không có đoạn tuyệt, thiện căn hồi hướng được vô úy đối với tất cả pháp, tùy theo âm thanh của mỗi loài, không ngớt diễn thuyết ở mọi nơi. Ví như chơn như xa lìa hữu lậu, thiện căn hồi hướng làm cho tất cả chúng sanh thành tựu pháp trí, rõ thấu các pháp viên mãn công đức Bồ đề vô lậu. Ví như chơn như không có chút pháp gì làm hư hoại loạn động được một phần nhỏ, thiện căn hồi hướng làm cho chúng sanh tỏ ngộ tất cả pháp, tâm lượng rộng lớn trùm khắp pháp giới. Ví như chơn như : quá khứ chẳng phải khởi thủy, vị lai chẳng phải rốt sau, hiện tại chẳng phải đổi khác, thiện căn hồi hướng cũng vậy, vì tất cả chúng sanh mà luôn khởi phát tâm Bồ đề làm cho tất cả thanh tịnh lìa hẳn sanh tử. Ví như chơn như không phân biệt đối với tam thế, thiện căn hồi hướng tâm thường giác ngộ trong hiện tại, nơi quá khứ và vị lai thảy đều thanh tịnh. Ví như chơn như thành tựu tất cả Chư Phật và Bồ Tát, thiện căn hồi hướng phát khởi tất cả đại nguyện phương tiện thành tựu trí huệ rộng lớn của Chư Phật. Ví như chơn như rốt ráo thanh tịnh không cùng chung với tất cả phiền não, thiện căn hồi hướng cũng hay diệt tất cả phiền não của chúng sanh, làm cho viên mãn tất cả trí huệ thanh tịnh.

 

“When great enlightening beings practice dedication in this way, they

realize the equality of all buddha-fields, because they adorn and purify

all worlds; they realize the equality of all sentient beings, because they

turn the wheel of the teaching of nonobstruction for all of them; they

realize the equality of enlightening beings, because they produce all

knowledge and vows; they realize the equality of all Buddhas, because

they observe the essence of the Buddhas is nondual; they realize the

equality of all things, because they know the nature of things is invariable;

they realize the equality of all worlds, because by means of knowledge of

expedients they understand all manners of speaking; they realize the

equality of all practices of enlightening beings, because they dedicate all

roots of goodness as they plant them; they realize the equality of all

times, because they diligently carry out buddha work at all times, never

ceasing; they realize the equality of all fruits of action, because they

have no obsession with or attachment to any mundane or transmun-

dane roots of goodness, while consummating them all; they realize the

equality of spiritual powers of Buddhas, because they manifest buddha

work adapted to the world.

Chư Phật tử! Ðại Bồ tát lúc hồi hướng như vậy, thời được thế này :

Vì trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả thế giới nên được tất cả cõi Phật bình đẳng. Vì khắp chuyển Pháp luân vô ngại nên được tất cả chúng sanh bình đẳng. Vì khắp phát tất cả trí nguyện nên được tất cả Bồ Tát bình đẳng. Vì quan sát Chư Phật thể tánh vô nhị nên được tất cả Chư Phật bình đẳng. Vì biết khắp các pháp tánh thể không đổi dời nên được tất cả pháp bình đẳng. Vì dùng trí phương tiện khéo hiểu tất cả ngữ ngôn nên được tất cả thế gian bình đẳng. Vì tùy theo các thứ thiện căn đều hồi hướng hết cả nên được tất cả Bồ Tát bình đẳng. Vì siêng tu hành Phật sự trong tất cả thời gian không ngớt hở nên được tất cả thời gian bình đẳng. Vì nơi các thiện căn thế gian và xuất thế đều không nhiễm trước và đều rốt ráo nên được tất cả nghiệp quả bình đẳng. Vì tùy thuận thế gian hiện Phật sự nên được tất cả thần thông tự tại của Phật bình đẳng.

 

“This is great enlightening beings’ eighth dedication, dedication with

the character of true thusness. When great enlightening beings abide in

this dedication, they attain realization of innumerable pure teachings,

and are able to make the lion roar of the enlightened, free and without

fear; with skill in means they teach and develop countless enlightening

beings, never ceasing at any time; they attain the infinite complete body

of Buddhahood, one body filling all worlds; they attain the infinite

complete voice of Buddhahood, one utterance enlightening all beings;

they attain the infinite complete power of Buddhahood, able to contain

all lands in a single pore; they attain the infinite complete occult abilities

of Buddhahood, placing sentient beings m a single atom; they attain the

infinite complete liberation of Buddhahood. manifesting all spheres of

buddhahood in the body of a single being, attaining true enlightenment;

they attain the infinite complete concentration of Buddhahood, able to

manifest all concentrations in one concentration; they attain the infinite

complete powers of analysis and elucidation of Buddhahood, explaining

a single statement of principle forever without exhausting it, removing

the doubts and contusion of all sentient beings; they attain the infinite

complete being of Buddhahood, endowed with the ten powers of

Buddhahood, manifesting the attainment of true enlightenment through-

out the realm of sentient beings. This is great enlightening beings’

dedication of all roots of goodness in accord with the character of true

thusness.’’

 

(Page 649 – Ten Dedications)

 

Then the enlightening being Diamond Banner, invested with the

awesome power of Buddha, looked over the ten directions and spoke

these verses:

Chư Phật tử! Ðây là đại Bồ tát chơn như tướng hồi hướng thứ tám.

Ðại Bồ Tát trụ nơi bực hồi hướng này chứng được vô lượng pháp môn thanh tịnh, có thể làm Như Lai Ðại Sư Tử hống tự tại vô úy, dùng thiện phương tiện giáo hóa thành tựu vô lượng Bồ Tát khắp trong tất cả thời gian không ngừng nghỉ. Ðược vô lượng thân viên mãn của Phật, mỗi thân bao khắp tất cả thế giới. Ðược vô lượng âm thanh viên mãn của Phật, mỗi âm thanh khai ngộ tất cả chúng sanh. Ðược vô lượng sức viên mãn của Phật, trong mỗi chân lông có thể dung nạp khắp tất cả cõi nước. Ðược vô lượng thần thông viên mãn của Phật, để các chúng sanh trong một vi trần. Ðược vô lượng giải thoát viên mãn của Phật, nơi thân một chúng sanh thị hiện tất cả cảnh giới của Chư Phật thành Vô thượng Giác. Ðược vô lượng tam muội viên mãn của Phật, trong mỗi tam muội có thể hiện khắp tất cả tam muội. Ðược vô lượng biện tài viên mãn của Phật, diễn nói một câu pháp cùng tận kiếp vị lai vẫn không hết, trừ sạch tất cả sự nghi lầm của chúng sanh. Ðược đủ mười trí lực của Phật, thị hiện thành Chánh giác khắp chúng sanh giới.

Chư Phật tử! Ðây là đại Bồ tát đem tất cả thiện căn thuận theo chơn như tướng mà hồi hướng.

Bấy giờ Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quan sát khắp mười phương mà nói kệ rằng:

 

Enlightening beings’ determination is stable,

With true mindfulness steadfast, free from ignorance and contusion.

Their minds are flexible, always cool;

They build up boundless virtuous practices.

 

Enlightening beings are humble and inotfensive;

Their aspirations are all pure.

They have attained the great light of wisdom,

Able to illumine all acts.

 

Enlightening beings’ meditations and works are great,

Variously different, extremely rare;

They cultivate practice with determination, not retreating,

Thereby to aid all living beings.

 

Their acts are infinitely various;

Enlightening beings practice them all diligently.

Adapting to sentient beings, not opposing their wishes,

Causing all minds to be pure and joyous.

 

They have already ascended to the honored stage of the Human

Tamer,

Freed from all burning afflictions, their minds unobstructed;

They know the meanings of all the teachings

And practice them ever more diligently for the benefit of the living.

 

The good practices cultivated by enlightening beings

Are measureless, countless, variously different;

They know the particulars of all of them,

And dedicate them to help living beings.

 

With subtle knowledge they ever examine

The ultimate, universal truth,

Cutting oft all hypostases.

Dedicating in accord with true thusness.

 

Just as true thusness pervades all,

So do they embrace all worlds;

This mind do enlightening beings dedicate

To freeing sentient beings from attachment.

 

(Page 650 – The Flower Ornament Scripture)

 

The power of enlightening beings’ vows is all-pervasive,

Just as true thusness is omnipresent;

Their mindfulness comprehends the seen and unseen,

Whereby they dedicate virtues.

 

Subsisting in the night and the day,

In the fortnight and the month,

And in the year and the con:

As is true thusness, so is their practice.

 

In all times and all lands,

All sentient beings and all phenomena —

Abiding therein yet without dwelling anywhere,

They dedicate practice like this.

 

Like the fundamental essence of true thusness.

Such a great mind do enlightening beings awake:

True thusness’s whereabouts is everywhere —

Such practice do they dedicate.

 

As in the fundamental essence of true thusness

There has never been a single thing,

Ungraspable essence the true essence.

Such work do they dedicate.

 

As is the character of true thusness, so is their work;

As is the essence of true thusness, so is their work:

As the essence of true thusness is basically real,

So is their work the same as true thusness.

 

Just as true thusness has no limits.

So too is their work boundless —

And yet they have no tics therein,

Therefore this work is pure.

 

Thus are brilliant true children of Buddha,

Their will steadfast, unwavering;

By their power of knowledge they comprehend well

And enter the treasury of Buddhas’ techniques.

 

Awakening to the true teaching of Buddha,

They are not obsessed or bound by it —

Thus their tree mind is unobstructed —

They’ve never seen anything to originate.

 

(Page 651 – Ten Dedications)

 

The acts of the Buddhas’ reality body,

The features of all worlds as they are.

The explanation of the signs of things as signless:

Knowing such characteristics is knowing the teachings.

 

Enlightening beings abide in the inconceivable.

In which thought is inexhaustible:

Entering this inconceivable realm,

Thought and nonthought are bofh silenced.

 

Thus do they contemplate the nature of things,

Comprehending all distinctions in acts;

Obliterating all attachment to self,

They abide in virtue, immovable.

 

The fruits of the acts of enlightening beings

Are all stamped by inexhaustible knowledge;

This infinity’s inherently null,

Therefore inexhaustible expedients vanish.

 

Enlightening beings observe the mind is not outside

And also is not found within;

They know the nature of mind has no existence,

Detached from self and things, forever extinct.

 

Thus do those buddha-childrcn know

The nature of all things is eternally void,

And there’s not a single thing that can create —

They realize selflessness, same as the Buddhas’.

 

They know that all worlds

Are equal to the nature and characteristics of true thusness;

Seeing these inconceivable characteristics,

They can know the uncharacterized.

 

If any abide in this profound truth,

Always happily cultivating enlightening practices,

Desiring to aid all living beings,

Adorned with great vows, unregressing,

They then transcend the mundane.

Not creating erroneous concepts of birth and death,

Comprehending the mind is like a magical production,

Diligently cultivating practices to liberate sentient beings.

 

Enlightening beings observe the world with true awareness.

Seeing that all comes from active conditions;

 

(Page 652 – The Flower Ornament Scripture)

 

They cultivate practices in order to liberate.

Including all in the triple world.

 

They know the various differences of sentient beings

Are discriminations of mental imagery and action:

This they observe with complete clarity,

Without destroying the nature of things.

 

The wise comprehend all Buddha teachings

And dedicate such practices,

Taking pity on all living beings.

Causing them to contemplate rightly the truth.

Bồ Tát chí nguyện thường an trụ
Chánh niệm kiên cố lìa mê lầm
Tâm Ngài lành mềm luôn sạch mát
Chứa nhóm vô biên hạnh công đức.
Bồ Tát khiêm thuận không trái nghịch
Bao nhiêu chí nguyện đều thanh tịnh
Ðã được trí huệ quang minh lớn
Khéo hay soi rõ tất cả nghiệp.
Bồ Tát tư duy hạnh rộng lớn
Các thứ sai biệt rất hy hữu
Ý quyết tu hành không thối chuyển
Dùng đây lợi ích các quần sanh
Những hạnh sai khác vô lượng thứ
Bồ Tát tất cả đều siêng tu
Tùy thuận chúng sanh chẳng trái ý
Khiến họ tâm tịnh sanh hoan hỷ.
Ðã lên bực Ðiều Ngự tôn qúy
Lìa những nhiệt não tâm vô ngại
Nơi pháp nơi nghĩa đều khéo biết
Vì lợi chúng sanh mà siêng học.
Bồ Tát tu hành những hạnh lành
Vô lượng vô số hạnh sai khác
Nơi đó tất cả đều biết rõ
Vì lợi quần sanh nên hồi hướng
Dùng diệu trí huệ thường quán sát
Lý chơn thiệt rộng lớn rốt ráo
Dứt hết hữu lậu không để thừa
Như chơn như kia, khéo hồi hướng.
Ví như chơn như khắp tất cả
Nhiếp khắp thế gian cũng như vậy
Bồ Tát dùng tâm hồi hướng này
Ðều khiến chúng sanh không chấp trước.
Nguyện lực Bồ Tát khắp tất cả
Ví như chơn như đâu cũng có
Hoặc thấy chẳng thấy, niệm đều cùng
Trọn đem công đức mà hồi hướng.
An trụ trong đêm, ngày cũng trụ
Nửa tháng, một tháng cũng an trụ
Cũng đều trụ trong năm cùng kiếp
Chơn như dường ấy, hạnh cũng vậy.
Tất cả thời gian và không gian
Tất cả chúng sanh và các pháp
Ðều trụ trong đó, nhưng vô trụ
Dùng hạnh như vậy mà hồi hướng.
Ví như tự tánh của chơn như
Bồ Tát phát tâm cũng như vậy
Chơn như ở đâu nguyện ở đó
Dùng hạnh như vậy mà hồi hướng
Ví như tự tánh của chơn như
Trong đó chư từng có một pháp
Chẳng được tự tánh là chơn tánh
Ðem hạnh như vậy mà hồi hướng.
Như tướng chơn như, hạnh cũng vậy
Như tánh chơn như, hạnh cũng vậy
Như tánh chơn như vốn chơn thiệt
Hạnh cũng như vậy đồng chơn như.
Ví như chơn như không ngằn mé
Hạnh cũng như vậy không có ngằn
Nhưng ở trong đó không chấp trước
Thế nên hạnh này được thanh tịnh.
Bồ Tát trí huệ lớn như vậy
Chí nguyện kiên cố không động lay
Dùng sức trí huệ khéo thông đạt
Vào tạng phương tiện của Chư Phật.
Giác ngộ Pháp Vương pháp chơn thiệt
Trong đó không chấp cũng không lấy
Vô ngại tự tại tâm như vậy
Chưa từng thấy có một pháp sanh.
Pháp thân Như Lai hiển công hạnh
Tất cả thế gian như tướng đó
Nói các pháp tướng đều vô tướng
Biết tướng như vậy là biết pháp.
Bồ Tát trụ cảnh bất tư nghì
Trong đó tư nghì chẳng hết được
Vào chỗ bất khả tư nghì này
Tư và phi tư đều vắng bặt.
Tư duy phát tánh như thế ấy
Rõ thấu tất cả nghiệp sai biệt
Bao nhiêu ngã chấp đều diệt trừ
Trụ nơi công đức không bị động.
Những nghiệp quả báo của Bồ Tát
Ðều được vô tận trí ấn khả
Tự tánh vô tận như vậy hết
Vô tận phương tiện cũng dứt diệt.
Bồ Tát quán tâm chẳng ở ngoài
Cũng lại chẳng được thấy ở trong
Biết tâm tánh kia vốn không có
Ngã pháp đều lìa trọn tịch diệt
Các Phật tử kia biết như vậy
Tất cả pháp tánh thường trống lặng
Không có một pháp hay tạo tác
Ðồng với Chư Phật ngộ vô ngã.
Rõ biết tất cả các thế gian
Cùng chơn như tánh tướng bình đẳng
Thấy tướng bất khả tư nghì này
Ðây thời hay biết pháp vô tướng.
Nếu hay trụ pháp thậm thâm này
Thường thích tu hành hạnh Bồ Tát
Vì muốn lợi ích các quần sanh
Nguyện lớn trang nghiêm không thối chuyển
Ðây thời vượt hơn nơi thế gian
Tất cả đều từ nghiệp duyên được
Vì muốn cứu độ tu các hạnh
Nhiếp khắp ba cõi không ai sót
Rõ biết chúng sanh loại sai khác
Ðều là tưởng hành mà phân biệt
Quán sát nơi đây đều rõ ràng
Mà chẳng hư hoại tánh các pháp
Bực trí rõ biết các Phật pháp
Ðem hạnh như vậy mà hồi hướng
Thương xót tất cả các chúng sanh
Khiến tánh tu duy nơi thiệt pháp.

 

Hết tập 3

Hán Bộ Quyển Thứ 31 (Tập 4)

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://thienphatgiao.wordpress.com/2013/06/02/kinh-hoa-nghiem-thich-tri-tinh-dich-tap-3-8/5/
  2. https://terebess.hu/zen/mesterek/avatamsaka-cleary.pdf
  3. https://thuvienhoasen.org/p16a546/25-pham-thap-hoi-huong-phan-sau