23. Ch 3 – VII – Thí vụ về tính chất của Lửa – The simile of the Fire Characteristics – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) – Phẩm Đất.

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 1. ‘Venerable Nâgasena, those five qualities of fire which you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của lửa nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

‘just, O king, as fire burns grass, and sticks, and branches, and leaves; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, burn out in the fire of wisdom all evil dispositions which feed on objects of thought, whether subjective or objective, whether desirable or the reverse. This, O king, is the first quality of fire he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như lửa thiêu đốt cỏ, củi, cành, lá. Tâu đại vương, tương tợ y như thế với vị hành giả thiết tha tu tập, những phiền não nào, ở bên trong hoặc bên ngoài, do sự tiếp nhận (của giác quan) ở đối tượng được ưa thích hay không được ưa thích, tất cả các phiền não ấy nên được thiêu đốt bằng ngọn lửa trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của lửa nên được hành trì.

 1. ‘And again, O king, as fire has no pity, neither mercy; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, show no pity, neither mercy, to any evil dispositions. This, O king, is the second quality of fire he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa không có lòng trắc ẩn, không có lòng thương xót. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên thể hiện lòng thương xót hay trắc ẩn đối với tất cả các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của lửa nên được hành trì.

 1. ‘And again, O king, as fire destroys cold; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, lighting up in his heart the burning fire of zeal, destroy all evil dispositions therein. This, O king, is the third quality of fire he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa hủy diệt sự mát lạnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm sanh lên ngọn lửa có sức nóng của sự tinh tấn rồi nên hủy diệt các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của lửa nên được hành trì.

 1. ‘And again, O king, as fire, seeking no favour of any man, bearing no ill-will to any man, makes heat for all; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, dwell in spirit like the fire, fawning on none, bearing ill-will to none. This, O king, is the fourth quality of fire he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa tạo ra sự nóng nực, và được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên an trú với tâm ý tợ như lửa, được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của lửa nên được hành trì.

 1. ‘And again, O king, as fire dispels darkness, and makes the light appear; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, dispel the
 2. 312

darkness of ignorance, and make the light of knowledge to appear. This is the fifth quality of fire he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods, in his exhortation to Râhula, his son:

[385] “Practise thyself, Râhula, in that meditation which acts like fire. Thereby shall no wrong dispositions, which have not yet arisen, arise within thee, nor shall they that have arisen bear sway over thy heart 1.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa tiêu diệt bóng tối, phô bày ánh sáng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi tiêu diệt bóng tối vô minh rồi nên phô bày ánh sáng của trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của lửa nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến trong khi giáo giới cho Rāhula, người con trai của mình:

‘Này Rāhula, con hãy phát triển sự tu tập tương tợ lửa. Này Rāhula, bởi vì đối với người đang phát triển sự tu tập tương tợ lửa thì các pháp bất thiện chưa sanh khởi (sẽ) không sanh khởi, và các bất thiện pháp đã sanh khởi sẽ không chiếm cứ tâm và tồn tại.’”

Source

Tài liệu tham khảo:

 1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
 2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
 3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
 4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
 5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx