22. Ch 3 – VII – Thí vụ về đặc tính của Nước – The simile of the Water Characteristics – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) – Phẩm Đất.

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 1. ‘Venerable Nâgasena, the five qualities of water which you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của nước nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

‘Just, O king, as water is firmly fixed (in pools, wells, &c.), shakes not, and (in its ordinary state) is not disturbed, and is pure by nature; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, putting away hypocrisy, and whining, and intimating their wants, and improper influences of all sorts, be fixed, unshaken, undisturbed, and pure in nature. This, O king, is the first quality of water he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như nước khéo được ổn định, không bị lay chuyển, không bị khuấy động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên loại trừ sự gạt gẫm, tán phét, gợi ý, lừa bịp, nên khéo được ổn định, không bị lay chuyển, không bị khuấy động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của nước nên được hành trì.

 1. ‘And again, O king, as water is always of a refreshing nature; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be full of pity, and love, and kindness to all beings, seeking the good of all, in mercy to all. This, O king, is the second quality of water he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước là được ổn định với bản thể mát lạnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên đầy đủ lòng nhẫn nại, từ ái, và thương xót, có sự tầm cầu việc lợi ích, nên là người có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của nước nên được hành trì.

 1. ‘And again, O king, as water makes the dirty clean; just so, O king, should the strenuous Bhikshu,
 2. 310

earnest in effort, be in all places, whether in the village or in the forest, free from disputes with, free from offence against his teachers, his masters, or those standing towards him like a teacher. This, O king, is the third quality of water he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước làm vật không trong sạch trở thành trong sạch. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập dầu là ở làng hay ở rừng, không nên có sự tranh tụng, không tạo cơ hội, trong mọi trường hợp, đối với thầy tế độ, đối với thầy dạy học, đối với các vị tương đương thầy dạy học. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của nước nên được hành trì.

 1. ‘And again, O king, as water is desired of all men; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, wishing for little, content, given to solitude and retirement, be always an object of desire to all the world. This, O king, is the fourth quality of water he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước được nhiều người mong mỏi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là vị ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, có sự thiền tịnh, thường xuyên được tất cả thế gian mong mỏi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của nước nên được hành trì.

 1. ‘And again, O king, as water works no harm to any man; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, never do any wrong, whether in deed or word or thought, which would produce in others either strife, or quarrel, or contention, or dispute, or a feeling of emptiness, or anger 1, or discontent. [384] This, O king, is the fifth quality of water he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods, in the Kanha Gâtaka 2:

“If you would grant a boon to me,

O Sakka, lord of every creature,–

Let none, Sakka, on my account,

Be harmed, whether in mind or body,

At any time or place. This, Sakka,

This would I choose as boon of boons 3.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước không đem lại sự bất lợi cho bất cứ người nào. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên làm điều ác bằng thân, khẩu, ý, là nhân gây ra sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh cãi, sự tham thiền bị bỏ bê, sự không thích thú đối với các người khác. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của nước nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh Kaṇha: [7]  

‘Này Sakka, vị chúa tể của tất cả chúng sinh, ngài đã ban cho ta đặc ân. Này Sakka, mong rằng việc đã làm bởi ta bằng tâm hoặc thân không gây hại đến bất cứ người nào, vào bất cứ lúc nào. Này Sakka cao quý, điều này là đặc ân.’”

 1. 311

Source

Tài liệu tham khảo:

 1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
 2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
 3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
 4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
 5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx