21. Ch 3 – VII – Thí vụ về Mặt Đất – The simile of the Earth – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) – Phẩm Đất.

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

 1. ‘Venerable Nâgasena, those five qualities of the earth which you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của đất nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

‘Just, O king, as the earth remains just the same whether one scatter upon it desirable things or the reverse–whether camphor and aloes and jasmine and sandal-wood and saffron, or whether bile and phlegm and pus and blood and sweat and fat and saliva and mucus and the fluid which lubricates the joints and urine and faeces–still it is the same; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, remain the same, unmoved at support or neglect, at fame or dishonour, at blame or praise, in happiness or in woe. This, O king, is the first of the qualities of the earth he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như đất là khi có kẻ đang vung vãi các vật được ưa thích hay không được ưa thích như là long não, gỗ tagara, gỗ trầm hương, nghệ, v.v… cũng như đang vung vãi mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, phân, v.v… thì cũng y như thế ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập trong mọi trường hợp về các việc được ưa thích hay không được ưa thích như là về có lợi lộc và không có lợi lộc, về có danh tiếng và không có danh tiếng, về chê trách và khen ngợi, về an lạc và khổ đau thì cũng nên là y như thế ấy. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của đất nên được hành trì.

 1. ‘And again, O king, as the earth has no adornment, no garlands, but is suffused with the odour of itself; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, wear no finery, but rather be set round with the sweet savour of his own righteousness of life. This, O king, is the second quality of the earth he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đất lánh xa việc trang điểm, trang sức, và được bao phủ bằng mùi hương của chính nó. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên lánh xa việc trang sức, nên bao phủ bằng mùi hương giới hạnh của chính mình. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của đất nên được hành trì.

 1. ‘And again, O king, as the earth is solid, without holes or interstices, thick, dense, and spreads itself out on every side; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be endowed with an unbroken righteousness of life with no gaps
 2. 308

or cracks in it, thick, dense, and spreading itself out on every side. This, O king, is the third quality of the earth he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đất không có khoảng trống, không có chỗ nứt, không có lỗ hổng, dày, đặc, được trải rộng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có giới không có khoảng trống, không có mảnh bể, không có chỗ nứt, không có lỗ hổng, dày, đặc, được trải rộng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của đất nên được hành trì.

 1. ‘And again, O king, as the earth is never weary, though it bears up the villages and towns and cities and countries, the trees and hills and rivers and ponds and lakes, the wild creatures and birds and men, multitudes of men and women; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be never weary in giving exhortation and admonition and instruction and education, in rousing and inciting and gladdening, and at the expositions of the faith. This, O king, is the fourth quality of the earth he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đất là không mệt nhọc trong khi nâng đỡ làng mạc, thị trấn, thành phố, xứ sở, cây cối, núi, sông, ao, hồ, thú rừng, chim, con người, đàn ông, đàn bà, tập thể. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập là không mệt nhọc trong những việc thuyết giảng Giáo Pháp, trong khi giáo giới, trong khi giáo hóa, trong khi giải thích, trong khi chỉ dạy, trong khi thức tỉnh, trong khi khuyến khích, trong khi tạo niềm phấn khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của đất nên được hành trì.

 1. ‘And again, O king, as the earth is free alike from fawning and from ill-will 1; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, continue in spirit, like the earth, free alike from fawning upon any man, from ill-will to any man. This is the fifth quality of the earth he ought to have. [383] For it was said, O king, by the devoted woman, Kulla Subhaddâ, when she was exalting the recluses of her own sect 2:
 2. 309

Were one, enraged, to cut their one arm with an axe,

Another, pleased, to anoint the other with sweet scent,

No ill-will would they bear the one, nor love the other.

Their hearts are like the earth, unmoved are my recluses 1.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đất được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên sống với tâm ý tương tợ như trái đất, là được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của đất nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được nữ cư sĩ Cullasubhaddā nói đến trong lúc công bố về pháp Sa-môn của mình:

‘Với tâm ý bị nổi giận, nếu một tay có lưỡi búa thì có thể chém; khi được vui thích, nếu một tay có vật thơm thì có thể bôi thoa.

Không có sự ghét bỏ ở người ấy, thì sự luyến ái ở người này không được biết đến, những tâm ấy tương tợ như đất, các pháp Sa-môn của tôi là tương tợ như thế.’”

Source

Tài liệu tham khảo:

 1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
 2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
 3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
 4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
 5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx