18. Ch 2 – VII – Thí vụ về người Thuyền Trưởng – The simile of the Deep-Sea Pilot – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) – Phẩm Biển cả.

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those three qualities of the pilot which you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của người thuyền trưởng nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

‘Just, O king, as the pilot, day and night, with continuous and unceasing zeal and effort, navigates 1 his ship; just so, O king, does the strenuous Bhikshu, earnest in effort, when regulating his mind, continue night and day unceasingly zealous and earnest in regulating his mind by careful thought. This, O king, is the one quality of the pilot he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods, in the Dhammapada (the Collection of scripture verses):

“Be full of zeal, watch over your own thoughts;

Raise yourselves up out of the slough of endless births,

As the strong elephant engulphed in depths of mud.”

“Tâu đại vương, giống như người thuyền trưởng, ngày đêm, thường xuyên, liên tục, không xao lãng, gắng sức, ra sức, điều khiển con tàu di chuyển. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, trong khi kiểm soát tâm, nên kiểm soát tâm bằng sự tác ý đúng đường lối, ngày đêm, thường xuyên, liên tục, không xao lãng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của người thuyền trưởng nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Pháp Cú: [5]

‘Các ngươi hãy thích thú trong sự không phóng dật, hãy phòng hộ tâm của mình, hãy đưa bản thân ra khỏi chốn khổ đau, tợ như con voi bị vướng trong vũng bùn (cố gắng lê thân ra khỏi bãi lầy).’

  1. ‘And again, O king, as the pilot knows all that is in the sea, whether good or bad; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, know good from evil, and what is an offence from what is not, and what is mean from what is exalted, and what is dark from what is light. This, O king, is the second quality of the pilot he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa đối với người thuyền trưởng bất cứ việc gì ở biển cả là tốt hay là xấu, tất cả các điều ấy đều được biết đến. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên nhận biết thiện hay bất thiện, có tội lỗi hay không tội lỗi, hạ liệt hay cao quý, tối hay sáng hay có sự xen lẫn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người thuyền trưởng nên được hành trì.

  1. ‘And again, O king, as the pilot puts a seal on the steering apparatus lest any one should touch it; so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, put the seal of self-control on his heart, lest any evil or wrong thoughts should arise within it. This is the third quality of the pilot he ought to have. For it was said, O king, by the

Blessed One, the god over all gods, in the most excellent Samyutta Nikâya:

“Think, O Bhikshus, no evil or wrong thoughts, such as thoughts of lust, or of malice, or of delusion.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa người thuyền trưởng đánh dấu ở bộ phận điều khiển (nói rằng): ‘Chớ có người nào chạm đến bộ phận điều khiển.’ Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm dấu ấn về sự thu thúc ở tâm rằng: ‘Chớ suy tư về bất cứ suy tư nào ác và bất thiện.’ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của người thuyền trưởng nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ cao quý:

‘Này các tỳ khưu, các ngươi chớ suy tư về các điều suy tư ác và bất thiện, như là sự suy tư về ái dục, sự suy tư về oán hận, sự suy tư về hãm hại.’”

Source

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx