16. Ch 2 – VII – Thí vụ về cái Neo thuyền – The simile of the ship Anchor – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) – Phẩm Biển cả.

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those two qualities of the anchor which you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của cái neo thuyền nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

‘Just, O king, as the anchor, even in the mighty sea, in the expanse of waters agitated by the crowding of ever-varying waves, will fasten the ship, and keep it still, not letting the sea take it in one direction or another; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, keep his mind stedfast in the mighty struggle of thoughts, in the waters of the waves of lust and malice and dullness, not letting them divert it in one direction or another. This, O king, is the first quality of the anchor he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như cái neo thuyền giữ chặt, duy trì con thuyền ở nơi biển cả to lớn khổng lồ, trên mặt nước bị hỗn độn, bị khuấy động bởi những đợt dồn dập của nhiều làn sóng, không cho lôi đi theo hướng chính hướng phụ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên giữ chặt tâm ở sự xung đột lớn lao vĩ đại của các suy tư, ở sự dồn dập của những làn sóng luyến ái, sân hận, si mê, không cho lôi đi theo hướng chính hướng phụ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của cái neo thuyền nên được hành trì.

  1. ‘And again, O king, as the anchor floats not, but sinks down, and even in water a hundred cubits deep holds the ship fast, brings it to rest; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, when he receives support, and fame, and honour, and veneration, and reverence, and offerings, and praise, [378] be not lifted up on the summit of the support or the fame, but keep his mind fixed on the idea of merely keeping his body alive. This, O king, is the second quality of the anchor he ought to have. For it was said, O king, by Sâriputta, the Elder, the Commander of the Faith:

“As the anchor floats not, but sinks down beneath the waves,

So be abased, not lifted up, by praise or gifts.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa cái neo thuyền không nổi lên, nó chìm xuống thậm chí cả trăm cánh tay ở trong nước, nó giữ chặt con thuyền, duy trì ở vị trí. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên nổi lên ở trên đỉnh của lợi lộc, ở trên đỉnh của danh vọng, ở các sự lợi lộc, danh vọng, tôn vinh, kính nể, đảnh lễ, cúng dường, trọng vọng, nên duy trì tâm chỉ ở mỗi việc làm cho cơ thể được sống còn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của cái neo thuyền nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến:

‘Giống như cái neo không nổi lên ở biển, mà chìm xuống, y như thế ấy các ngươi chớ nổi lên ở lợi lộc và tôn vinh, mà hãy chìm xuống.’”

Source

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx