12. Ch 2 – VII – Thí vụ về cây Sen – The simile of the Lotus – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, those three qualities of the lotus which you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của cây sen nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

‘Just, O king, as the lotus, though it is born in the water, and grows up in the water, yet remains undefiled by the water (for no water adheres to it); just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, remain undefiled by the support that he receives, or by the following of disciples that he obtains, or by fame, or by honour, or by veneration, or by the abundance of the requisites that he enjoys. This, O king, is the first of the qualities of the lotus that he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như cây sen được sanh ra ở nước, được phát triển ở nước, không bị lấm lem bởi nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên bị lấm lem trong mọi trường hợp, ở gia đình, ở nhóm, về lợi lộc, về danh vọng, về sự tôn vinh, về sự nể vì, về các nhu cầu vật dụng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của cây sen nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, as the lotus remains lifted up far above the water; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, remain far above all worldly things. This, O king, is the second of the qualities of the lotus that he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây sen vững vàng sau khi vươn lên khỏi nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên chế ngự tất cả (các pháp) thế gian, nên vươn lên, và nên vững vàng ở các pháp xuất thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của cây sen nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, as the lotus trembles when blown upon by the slightest breeze; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, exercise self-control in respect of the least of the evil dispositions, perceiving the danger (in the least offence). This, O king, is the third of the qualities of the lotus he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods:

“Seeing danger in the least offence, he takes upon himself, trains himself in, the precepts.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây sen bị run rẩy, lay động vì gió dầu chỉ chút ít. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thực hành sự tự chế ngự, nên sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi ở các phiền não dầu chỉ chút ít. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của cây sen nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

‘Người có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi ở các tội lỗi nhỏ nhoi thọ trì và học tập ở các điều học.’”

 

Source

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx