Zen Koans stories
Công Án Thiền

101 Zen Koans stories
101 Công Án Thiền
English: Nyogen Senzaki
Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật
Compile: Middle Way group
01. Tách trà – A Cup of Tea – Song ngữ

01. Tách trà – A Cup of Tea – Song ngữ

“Drinking your tea mindfully”

“Thưởng thức trà trong cửa Thiền”

Nan-in, a Japanese master during the Meiji era (1868-1912), received a university professor who came to inquire about Zen.

Nan-in, là một thiền sư Nhật sống vào thời đại Minh Trị (1868-1912). Ngày kia, ngài tiếp một giáo sư đại học đến tham vấn về thiền.

Nan-in served tea. He poured his visitor’s cup full, and then kept on pouring.

Thiền sư rót trà mời khách. Ngài rót đầy tách trà của khách rồi nhưng vẫn tiếp tục rót.

The professor watched the overflow until he no longer could restrain himself. “It is overfull. No more will go in!”

Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách trà tràn ra mãi, cho đến khi không dằn lòng được nữa phải kêu lên: “Đầy quá rồi, không thể rót thêm vào được nữa!”

“Like this cup,” Nan-in said, “you are full of your own opinions and speculations. How can I show you Zen unless you first empty your cup?”

Thiền sư nói: “Cũng giống như tách trà này, trong lòng ông đang chứa đầy những quan điểm và định kiến. Làm sao tôi có thể trình bày với ông về thiền nếu như trước tiên ông không làm trống cái tách của ông đi?”

Sources:

Tài liệu tham khảo:

1. http://phatam.org/book/index/70–vo-gia-the-most-valuable-thing-in-the-world/3181/2875/2878/11323
2. https://jamiesonandsmith.wordpress.com/category/kate-davies/
3. http://www.patheos.com/blogs/monkeymind/2007/03/on-zen-koans.html
4. http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST330/19.Koan.html
5. http://thebuddhasface.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
6. http://gawker.com/zen-koans-explained-the-most-valuable-thing-in-the-wo-1650490107