10. Ch 1 – VII – Thí vụ về loài Khỉ – The simile of the Monkey – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group

  1. ‘Venerable Nâgasena, those two qualities of the monkey which you say he ought to have, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài khỉ nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

‘Just, O king, as the monkey, when about to take up his abode does so in some such place as a mighty tree, in a lonely place covered all over with branches, a sure place of refuge.

“Tâu đại vương, giống như loài khỉ, trong khi đi đến chỗ trú, thì đi đến chỗ trú ở khoảng trống có hình thức như thế: là ở thân cây to lớn vĩ đại, được tách biệt, có cành lá ở mọi nơi, là chốn nương nhờ cho kẻ bị sợ hãi.  

Just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, choose as the teacher under whom to live a man modest, amiable, righteous, of beauty of character, learned in tradition and in the scriptures, lovable, venerable, worthy of reverence, a speaker of profitable things, meek, clever in admonition, in instruction, and in education, able to arouse, to incite, to gladden — such a friend should he choose as teacher. This, O king, is the first of the qualities of the monkey he ought to have.

Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên sống nương tựa vào vị thầy, người bạn tốt lành, có hình thức như vầy: là vị có liêm sỉ, khéo cư xử, có giới hạnh, có thiện pháp, nghe nhiều, vị duy trì Giáo Pháp, đáng mến, đáng kính, đáng trọng, vị tuyên thuyết, có sự nhẫn nại với lời nói, vị giáo giới, vị giải thích, vị chỉ dạy, vị thức tỉnh, vị khuyến khích, vị tạo niềm phấn khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài khỉ nên được hành trì.

  1. ‘And again, O king, as the monkey wanders about, and stands and sits, always on trees, and, if he goes to sleep, spends the night on them; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, stand and walk up and down thinking, and lie down, and sleep, in the forest, and there enjoy the sense of self-possession. This, O king, is the second of the qualities of the monkey he ought to have. For it has been said, O king, by Sâriputta, the Elder, the Commander of the Faith:

“Walking, or standing, sitting, lying down,

‘Tis in the forest that the Bhikshu shines.

To dwell in wildernesses far remote

Has been exalted by the Buddhas all.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài khỉ đi đứng ngồi chỉ ở trên cây. Nếu nó rơi vào giấc ngủ thì nó trải qua việc trú đêm ở ngay tại chỗ ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có khuynh hướng ở rừng, nên đứng, đi, ngồi, nằm, và rơi vào giấc ngủ chỉ ở trong rừng, nên kinh nghiệm về sự thiết lập niệm ở ngay tại chỗ ấy. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài khỉ nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến:

‘Ngay cả trong khi đi kinh hành, trong khi đứng, hoặc với việc ngồi và việc nằm, vị tỳ khưu chiếu sáng ở khu rừng, chính khu rừng ấy được ca ngợi.’”

Source

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx