09. Ch 1 – VII – Thí vụ về loài Quạ – The simile of the Crow – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

  1. ‘Venerable Nâgasena, those two qualities of the crow that you say he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài quạ nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

‘Just, O king, as the crow goes about full of apprehension and suspicion, always on watch and guard; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, go about full of apprehension and suspicion, always on watch and guard, in full self-possession, with his senses under control. This, O king, is the first of the qualities of the crow he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như loài quạ đi lang thang, dè dặt và e ngại, cẩn thận và đề phòng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên đi lại, dè dặt và e ngại, cẩn thận và đề phòng, với niệm được thiết lập, với các giác quan được thu thúc. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài quạ nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, as the crow, whatever food he catches sight of, eats it, sharing with his kind; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, never omit to share with virtuous co-religionists, and that without distinction of person or deliberation as to quantity, whatever lawful gifts he may have lawfully received, down even to the contents of his begging-bowl. This, O king, is the second of the qualities of the crow he ought to have. For it was said, O king, by Sâriputta, the Elder, the Commander of the Faith:

“Whate’er they may present to me, austere in life,

All that, just as it comes, do I divide

With all, and I myself then take my food.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài quạ sau khi nhìn thấy bất cứ thức ăn nào thì chia xẻ với đồng loại rồi mới ăn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, đối với các lợi lộc hợp pháp, được thọ nhận hợp pháp, thậm chí phần đã được đặt vào bình bát, đối với các lợi lộc có hình thức như thế không nên là vị thọ dụng mà không san sẻ với các vị đồng Phạm hạnh có giới đức. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài quạ nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến:

‘Vào lúc ta có sự thực hành khổ hạnh, nếu họ đem lại cho ta phần đã đạt được theo khả năng, thì ta phân chia cho tất cả, sau đó mới thọ dụng phần ăn.’”

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_10.htm