08. Ch 1 – VII – Thí vụ về cây Cung – The simile of the Bow – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, that one quality of the bow which you say he ought to have, which is it?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của cây cung nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

‘Just, O king, as a well-made and balanced bow bends equally from end to end, and does not resist stiffly, like a post; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, bend easily in accord with all his brethren–whether elders, juniors, of medium seniority, or of like standing with himself–and not repel them. This, O king, is the one quality of the bow he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods, in the Vidhura Punnaka Gâtaka:

“Let the wise bend as the bow, yield as the reed,

Not be contrary. He shall dwell in the home of kings 2.”‘

“Tâu đại vương, giống như cây cung, được khéo chuốt, được đo đạc, uốn cong thật đồng đều cho đến đầu trên và đầu dưới, không cứng ngắc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tùy thuận đến các vị trưởng lão, mới tu, hoặc trung niên tương tợ như nhau, không tỏ ra đối nghịch. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của cây cung nên được hành trì.  

Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh Vidhurapuṇṇaka: [4]

‘Vị sáng trí nên uốn cong tợ như cây cung, tợ như cây tre đang nghiêng theo, không nên hành xử điều nghịch lại, vị ấy có thể trú ở chỗ ngụ của đức vua.’”

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_10.htm