07. Ch 1 – VII – Thí vụ về cây Tre – The simile of the Bamboo – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group

  1. ‘Venerable Nâgasena, that one quality of the bamboo which you say he ought to take, which is it?

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của cây tre nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

‘Just, O king, as the bamboo, whithersoever the gale blows, to that quarter does it bend accordingly, pursuing no other way of its own; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, conduct himself in accordance with the ninefold teaching of the Master, the word of the Buddha, the Blessed One, and stedfastly keeping to all things lawful and blameless, he should seek after the qualities of the Samanaship itself.

This, O king, is the one quality of the bamboo he ought to have. For it was said, O king, by Râhula, the Elder:

“In accord alway with Buddha’s ninefold word

And stedfast in all lawful, blameless acts,

I have passed beyond rebirth in evil states.”‘

“Tâu đại vương, giống như cây tre nghiêng theo làn gió, không chạy theo hướng khác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tuân theo Giáo Pháp của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại đã được đức Phật Thế Tôn giảng dạy, nên duy trì các điều cho phép và không bị chê bai, nên tầm cầu chỉ mỗi Sa-môn pháp. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của cây tre nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Rāhula nói đến:

‘Sau khi luôn luôn tuân theo Giáo Pháp của đức Phật gồm chín thể loại, sau khi duy trì các điều cho phép và không bị chê bai, tôi đã vượt lên trên chốn đọa đày.’

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_10.htm