04. Ch 1 – VII – Thí vụ về loài Beo cái – The simile of the female Panther – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

  1. ‘Venerable Nâgasena, that one quality of the female of the panther which you say he ought to take, which is that?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài beo cái nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

 

‘Just, O king, as the female of the panther conceives only once, and does not resort again and again to the male 2; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort,–seeing how future conceptions and births involve a period of gestation and a fall from each state as it is reached, and dissolution and death and destruction, seeing the horrors of transmigration and of rebirths in evil states, the annoyance of them, the torment of them,–he should stedfastly resolve never to enter upon any future life. [369] This, O king, is the one quality of the female panther which he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods, in the Sutta Nipâta, in the Sutta of Dhaniya the cowherd:

“Like a strong bull who’s burst the bonds that bound him,

Or elephant who’s forced his way through jungle,

Thus shall I never more enter the womb–

And now, if it so please you, god, rain on 3!”‘

“Tâu đại vương, giống như loài beo cái đậu thai chỉ có một lần, không tiếp tục đi đến với con đực nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi nhìn thấy sự tiếp nối trong tương lai, sự tái sanh, việc nằm ở bào thai, sự chết, sự tan rã, sự hoại diệt, sự tiêu tan, nỗi sợ về luân hồi, khổ cảnh, sự không tương xứng, sự dằn vặt, nên thực hiện tác ý đúng đường lối rằng: ‘Ta sẽ không tiếp tục về việc sanh ra lần nữa.’ Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài beo cái nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh Tập, bài Kinh Người Chăn Bò Dhaniya: (Suttanipāta – Kinh Tập, câu kệ 29).

‘Tợ như con bò mộng đã cắt đứt các sự trói buộc, tợ như con voi đã bứt lìa sợi dây rừng thối tha. Ta sẽ không đi đến việc nằm ở bào thai lần nữa. Này vị Trời, vậy nếu ngài mong muốn, thì ngài hãy đổ mưa.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_10.htm