03. Ch 1 – VII – Thí vụ về loài Sóc – The simile of the Squirrel – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, that one quality of the squirrel which you say he ought to take, which is that?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài sóc nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

‘Just as the squirrel, O king, when an enemy falls upon him, beats his tail on the ground till it swells, and then with his own tail as a cudgel drives off the foe; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, when his enemy, sin, falls upon him, beat the cudgel of his self-possession till it swells, and then by the cudgel of self-possession drive all evil inclinations off. This, O king, is the one quality of the squirrel which he ought to have. For it was said, O king, by Kulla Panthaka, the Elder:

“When sins, those fell destroyers of the gains

Gained by the life of recluse, fall on us,

They should be slain, again and yet again,

By resolute self-possession as a club 3.”‘

“Tâu đại vương, giống như loài sóc, khi kẻ thù địch lao đến thì ve vẫy cái đuôi và làm cho lớn lên, rồi xua đuổi kẻ thù địch bằng cây côn chính là cái đuôi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, khi kẻ thù phiền não lao đến, thì nên ve vẫy cây côn là sự thiết lập niệm và làm cho nó lớn lên, rồi xua đuổi tất cả phiền não bắng chính cây côn là sự thiết lập niệm ấy. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài sóc nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Cullapanthaka nói đến:

‘Khi nào các phiền não phá hoại đức hạnh của đời sống Sa-môn lao đến, chúng nên bị tiêu diệt một cách liên tục bằng cây côn là sự thiết lập niệm.’”

  1. 285

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_10.htm