02. Digha Nikaya – Book II – Contents – Mục Lục – Song ngữ

English: Maurice Walshe.

Vietnamese: Hòa thượng Thích Minh Châu – PL 2535 – DL 1991.

Compile: Lotus group.

 Digha Nikaya – Contents – Mục Lục

 

Division One: The Moralities

Book I – Tập I (Kinh số 1-16)

Book II – Tập II (Kinh số 17-34)

 

(17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta)

(18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta)

(19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta)

(20) Kinh Ðại hội (Mahà-Samaya Sutta) (a)

(21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta) (a)

(22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) (a)

(23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta)

 

Division Three: The Patika Division

 

(24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)

(25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta)

(26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)

(27) Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta)

(28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta)

(29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta)

(30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)

(31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) (a)

(32) Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta)

(33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)

(34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)

 

Sources

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong00.htm
  2. http://lirs.ru/lib/sutra/Long_Discourses_of_the_Buddha(Digha_Nikaya).Walshe.pdf