01. Ch 1 – VII – Thí vụ về loài Lừa – The simile of the Donkey Ass – Song ngữ

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha)

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng)

Compile: Lotus group

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, that one quality of the harsh-voiced ass which you say he ought to take, which is that?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn (loài lừa) nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

‘Just, O king, as the ass, wheresoever he may lie down–whether on a dust heap, or in the open space where four roads meet, or three 1, or at the entrance to a village, or on a heap of straw–[366]–nowhere is he given to resting long; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort 2, wheresoever he may spread out his mat for repose–whether on strewed grass, or leaves, or on a bed of thorns, or on the bare earth–nowhere should he be given to sloth. This is the one quality of the ass he ought to have. For this has been said, O king, by the Blessed One, the god over all gods:

“Tâu đại vương, giống như loài lừa nằm ở bất cứ nơi đâu: ở đỉnh đống rác, ở ngã tư đường, ở giao lộ, ở cổng làng, ở đống trấu, và không nằm nhiều. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập có thể nằm sau khi đã trải xuống mảnh da ở bất cứ nơi đâu: ở tấm trải bằng cỏ, ở tấm trải bằng lá, ở chiếc giường nhỏ bằng cây gỗ, ở nền đất, không nên nằm nhiều. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn (loài lừa) nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:

Sleeping on pillows of chaff, my disciples, O brethren,

Keep themselves earnest and ardent in strenuous fight 3.”

  1. 280

‘And this too, O king, was said by Sâriputta, the Elder, the Commander of the Faith:

“If it but raineth not knee-deep on him

When sitting in high meditations plunged–

What cares the man on Arahatship intent for ease 1!”

‘Này các tỳ khưu, giờ đây các đệ tử của Ta, với gối kê đầu là khúc gỗ mục, sống không xao lãng, có nhiệt tâm trong việc nỗ lực.’

Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến: [1]

‘Đối với vị đang ngồi với thế kiết già, trời mưa còn chưa làm ướt đầu gối, vậy là quá đủ cho sự an trú thoải mái của vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_10.htm