004. Tập IV – Mục Lục – Thiên Sáu Xứ – The Book of the Six Sense Bases – Song ngữ

The Connected Discourses of the Buddha

Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya)

Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu.

Compile: Lotus group

 

Tập IV – Mục Lục – Thiên Sáu Xứ – The Book of the Six Sense Bases

 

[35] Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ [a, b, c, d, e, f, g]

[36] Chương Hai: Tương Ưng Thọ

[37] Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân

[38] Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka

[39] Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka

[40] Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna

[41] Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm

[42] Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng

[43] Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi

[44] Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

 

Part IV – The Book of the Six Sense Bases (Saḷāyatanavagga)

 

Introduction

Chapter I – 35 Saḷāyatanasaṃyutta

Connected Discourses on the Six Sense Bases

Division I THE ROOT FIFTY

Division II THE SECOND FIFTY

Division III – THE THIRD FIFTY

Division IV – THE FOURTH FIFTY

Chapter II – 36 Vedanāsaṃyutta

  1. WITH VERSES
  2. ALONE

III.       THE THEME OF THE HUNDRED ANDEIGHT

Chapter III – 37 Mātugāmasaṃyutta

  1. FIRST REPETITION SERIES (Women)
  2. SECOND REPETITION SERIES – (Anuruddha)

III.       POWERS

Chapter IV – 38 Jambukhādakasaṃyutta

1          A Question on Nibbāna

2          Arahantship

3          Proponents of Dhamma4 For What Purpose?

5          Conslation

6          Supreme Conslation

7          Feeling

8          Taints

9          Ignorance

10       Craving

11       Floods

12       Clinging

13       Existence

14       Suffering

15       Identity

16       Difficult to Do

Chapter V – 39 Sāmanḍakasaṃyuttạ̣ 1–16 A Question on Nibbāna, Etc.

Chapter VI – 40 Moggallānasaṃyutta

1          The First Jhāna

2          The Second Jhāna

3          The Third Jhāna

4          The Fourth Jhāna

5          The Base of the Infinity of Space

6          The Base of the Infinity of Consciousness

7          The Base of Nothingness

8          The Base of Neither-Perception-Nor- Nonperception

9          The Signless

10       Sakka

11       Candana

Chapter VII – 41 Cittasaṃyutta

1          The Fetter

2          Isidatta (1)

3          Isidatta (2)

4          Mahaka’s Miracle

5          Kāmabhū (1)

6          Kāmabhū (2)

7          Godatta

8          Niganṭha Nātaputta

9          The Naked Asetic Kassapa

10       Seeing the Sick

Chapter VIII – 42 Gāmaṇisạṃyuttạ

1          Caṇḍạ

2          Talapuṭa

3          Yodhājīva

4          Hatthāroha

5          Assāroha

6          Asibandhakaputta

7          The Simile of the Field

8          The Conch Blower

9          Families

10       Maṇicūḷaka

11       Bhadraka

12       R̄ āsiya

13       Pāṭaliya

Chapter IX – 43 Asaṅkhatasaṃyutta

  1. THE FIRST SUBCHAPTER
  2. THE SECOND SUBCHAPTER

Chapter X – 44 Abyākatasaṃyutta

1          Khemā

2          Anurādha

3          Sāriputta and Koṭṭhita (1)

4          Sāriputta and Koṭṭhita (2)

5          Sāriputta and Koṭṭhita (3)

6          Sāriputta and Koṭṭhita (4)

7          Moggallāna

8          Vacchagotta

9          The Debating Hall

10       Ānanda (Is There a Self?)

11       Sabhiya Kaccāna

Notes

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu-00.htm
  2. http://lirs.ru/lib/sutra/Connected_Discourses_of_the_Buddha(Samyutta_Nikaya).Vol.I.pdf