[003]. Tập III – Mục Lục – Thiên Uẩn – The Book of the Aggregates – Song ngữ

Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu.

Compile: Lotus group

 

Tập III – – Mục Lục – Thiên Uẩn – The Book of the Aggregates

 

Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Tập III – Thiên Uẩn

***

Mục Lục Tập 3

Chương 1: Tương Ưng Uẩn Chương 8: Tương Ưng Loài Rồng
Chương 2: Tương Ưng Radha Chương 9: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu
Chương 3: Tương Ưng Kiến Chương 10: Tương Ưng Càn-Thát-Bà
Chương 4: Tương Ưng Nhập Chương 11: Tương Ưng Thần Mây
Chương 5: Tương Ưng Sanh Chương 12: Tương Ưng Vacchagota
Chương 6: Tương Ưng Phiền Não Chương 13: Tương Ưng Thiền
Chương 7: Tương Ưng Sàriputta

[22] Chương Một: Tương Ưng Uẩn [a, b, c, d, e, f, g]

[23] Chương Hai: Tương Ưng Radha

[24] Chương Ba: Tương Ưng Kiến

[25] Chương Bốn: Tương Ưng Nhập

[26] Chương Năm: Tương Ưng Sanh

[27] Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não

[28] Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta

[29] Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng

[30] Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu

[31] Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà

[32] Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây

[33] Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota

[34] Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

 

PART III – The Book of the Aggregates (Khandhavagga)

 

Chapter I – 22 Khandhasaṃyutta Connected Discourses on the Aggregates

 

Division I THE ROOT FIFTY

Division II THE MIDDLE FIFTY

Division III THE FINAL FIFTY

 

Chapter II – 23 Rādhasaṃyutta Connected Discourses with Rādha

 

  1. THE FIRST MĀRA SUBCHAPTER
  2. THE SECOND MĀRA SUBCHAPTER

III.       REQUEST

  1. SITTING NEARBY

 

Chapter III – 24 Diṭṭhisaṃyutta Connected Discourses on Views

 

  1. STREAM-ENTRY
  2. THE SECOND TRIP

III.       THE THIRD TRIP

  1. THE FOURTH TRIP

 

Chapter IV – 25 Okkantisaṃyutta Connected Discourses on Entering

Chapter V – 26 Uppādasaṃyutta Connected Discourses on Arising

Chapter VI – 27 Kilesasaṃyutta Connected Discourses on Defilements

Chapter VII – 28 Sāriputtasaṃyutta Connected Discourses with Sāriputta

Chapter VIII – 29 Nāgasaṃyutta Connected Discourses on Nāgas

Chapter IX – 30 Supaṇṇasaṃyutta Connected Discourses on Supaṇṇas

Chapter X – 31 Gandhabbasaṃyutta Connected Discourses on Gandhabbas

Chapter XI – 32 Valāhakasaṃyutta Connected Discourses on Cloud Devas

Chapter XII – 33 Vacchagottasaṃyutta Connected Discourses with Vacchagotta

Chapter XIII – 34 Jhānasaṃyutta Connected Discourses on Meditation Notes

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu2-21.htm
  2. http://lirs.ru/lib/sutra/Connected_Discourses_of_the_Buddha(Samyutta_Nikaya).Vol.I.pdf