[002]. Tập II – Thiên Nhân Duyên – Mục Lục – Nidanavagga – The Book of Causation – Contents.

Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi.

Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu.

Compile: Lotus group.

 

Chapter I – 12 – Nidā̄nasaṃyutta Connected Discourses on Causation

[12] Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên [a, b, c]

 

 1. THE BUDDHAS
 2. NUTRIMENT

III.       THE TEN POWERS

 1. THE KẠ̄ RA KHATTIYA
 2. THE HOUSEHOLDER
 3. SUFFERING (OR THE TREE)

VII.     THE GREAT SUBCHAPTER

VIII.    ASCETICS AND BRAHMINS

 1. WITH INCORPORATED REPETITIONSERIES

 

Chapter II – 13 Abhisamayasaṃyutta Connected Discourses on the Breakthrough

[13] Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến

 

1          The Fingernail

2          The Pond

3          Water at the Confluence (1)

4          Water at the Confluence (2)

5          The Earth (1)

6          The Earth (2)

7          The Ocean (1)

8          The Ocean (2)

9          The Mountain (1)

10       The Mountain (2)

11       The Mountain (3)

 

Chapter III – 14 Dhātusaṃyutta Connected Discourses on Elements

[14] Chương Ba: Tương Ưng Giới

 

 1. DIVERSITY
 2. THE SECOND SUBCHAPTER

III.       COURSES OF KAMMA

 1. THE FOURTH SUBCHAPTER

 

Chapter IV – 15 Anamataggasaṃyutta –

Connected Discourses on Without Discoverable Beginning

[15] Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ

 

 1. THE FIRST SUBCHAPTER
 2. THE SECOND SUBCHAPTER

 

Chapter V – 16 Kassapasaṃyutta – Connected Discourses with Kassapa

[16] Chương Năm: Tương Ưng Kassapa

 

1          Content

2          Unafraid of Wrongdoing

3          Like the Moon

4          A Visitor of Families

5          Old

6          Exhortation (1)

7          Exhortation (2)

8          Exhortation (3)

9          Jhānas and Direct Knowledges

10       The Bhikkhunı̄s’ Quarters

11       The Robe

12       After Death

13       The Counterfeit of the True Dhamma

 

Chapter VI – 17 Lābhasakkārasaṃyutta

Connected Discourses on Gains and Honour

[17] Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính

 

 1. THE FIRST SUBCHAPTER
 2. THE SECOND SUBCHAPTER

III.       THE THIRD SUBCHAPTER

 1. THE FOURTH SUBCHAPTER

 

Chapter VII – 18 Rāhulasaṃyutta Connected Discourses with Rāhula

[18] Chương Bảy: Tương Ưng Rahula

 

 1. THE FIRST SUBCHAPTER
 2. THE SECOND SUBCHAPTER

 

Chapter VIII – 19. Lakkhaṇasaṃyutta Connected Discourses with Lakkhaṇa

[19] Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana

 

 1. THE FIRST SUBCHAPTER
 2. THE SECOND SUBCHAPTER

 

Chapter IX – 20 Opammasaṃyutta Connected Discourses with Similes

[20] Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ

 

1          The Roof Peak

2          The Fingernail

3          Families

4          Pots of Food

5          The Spear

6          The Archers

7          The Drum Peg

8          Blocks of Wood

9          The Bull Elephant

10       The Cat

11       The Jackal (1)

12       The Jackal (2)

 

Chapter X – 21 Bhikkhusaṃyutta Connected Discourses with Bhikkhus

[21] Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

 

1          Kolita

2          Upatissa

3          The Barrel

4          The Newly Ordained Bhikkhu

5          Sujāta

6          Lakuṇṭaka Bhaddiya

7          Visākha

8          Nanda

9          Tissa

10       A Bhikkhu Named Elder

11       Mahākappina

12       Companions Notes

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu-00.htm
 2. http://lirs.ru/lib/sutra/Connected_Discourses_of_the_Buddha(Samyutta_Nikaya).Vol.I.pdf