002. MN – Part II – Mục Lục – Contents – Song ngữ

Majjhima Nikaya – Middle-length Discourses of the Buddha

Trung Bộ Kinh

Anh ngữ: Bhikkhu Ñāṇamoli.     

Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu.

Compile: Lotus group.

Part II – Majjhima Nikaya – Middle Length Discourses – Trung Bộ Kinh

Part 2 – Chương: 51-100 – MN 51-MN 100 – The Middle Fifty Discourses – (Majjhimapannasapali)

  

  1. The Division on Householders (Gahapativagga)

 

MN 51:          To Kandaraka

Chương 51:  Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta)

MN 52:          The Man from Atthakanagara
Chương 52:  Kinh Bát thành (Atthakanàgara sutta)

MN 53:          The Disciple in Higher Training

Chương 53: Kinh Hữu học (Sekha sutta)

MN 54:          To Potaliya

Chương 54: Kinh Potaliy (Potaliya sutta)

MN 55:          To Jivaka

Chương 55: Kinh Jìvaka (Jìvaka sutta)

MN 56:          To Upali

Chương 56: Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta)

MN 57:          The Dog-duty Ascetic

Chương 57: Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika sutta)

MN 58:          To Prince Abhaya

Chương 58: Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutta)

MN 59: The Many Kinds of Feeling

Chương 59: Kinh Nhiều cảm thọ (Bahuvedanìya sutta)

MN 60: The Incontrovertible Teaching

Chương 60: Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta)

 

  1. The Division on Bhikkhus (Bhikkhuvagga)

 

MN 61:          Advice to Rahula at Ambalatthika

Chương 61: Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (Ambalatthikà Ràhulovàda sutta)

MN 62:          The Greater Discourse of Advice to Rahula

Chương 62: Đại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahà Ràhulovàda sutta)

MN 63:          The Shorter Discourse to Malunkyaputta

Chương 63: Tiểu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà sutta)

MN 64:          The Greater Discourse to Malunkyaputta

Chương 64: Đại kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutta)

MN 65:          To Bhaddali

Chương 65: Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta)

MN 66:          The Simile of the Quail

Chương 66: Kinh Ví dụ Con chim cáy (Latukikopama sutta)

MN 67:          At Catuma

Chương 67: Kinh Càtumà (Càtumà sutta)

MN 68:          At Nalakapana

Chương 68: Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta)

MN 69:          Gulissani

Chương 69: Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta)

MN 70:          At Kitagiri

Chương 70: Kinh Kìtàgiri (Kìtàgiri sutta)

 

  1. The Division on Wanderers (Paribbajakavagga)

 

MN 71.          To Vacchagotta on the Threefold True Knowledge

Chương 71:  Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh

(Tevijjavacchagotta sutta)

MN 72:          To Vacchagotta on Fire

Chương 72:  Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa

(Aggivacchagotta sutta)

MN 73:          The Greater Discourse to Vacchagotta

Chương 73:  Đại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta)

MN 74:          To Dighanakha

Chương 74:  Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutta)

MN 75:          To Magandiya

Chương 75: Kinh Màgandiya (Màgandiya sutta)

MN 76:          To Sandaka

Chương 76:  Kinh Sandaka (Sandaka sutta)

MN 77:          The Greater Discourse to Sakuludayin

Chương 77:  Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutta)

MN 78:             Samanamandikaputta

Chương 78. Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputta sutta)

MN 79:          The Shorter Discourse to Sakuludayin

Chương 79: Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di)

(Cùlasakuludàyi sutta)

MN 80:          To Vekhanassa

Chương 80:  Kinh Vekhanassa (Vekhanassa sutta)

 

  1. The Division on King (Mahayamakavagga)

 

MN 81:          Ghatikara the Potter

Chương 81: Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta)

MN 82:          On Ratthapala

Chương 82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta)

MN 83:          King Makhadeva

Chương 83: Kinh Makhàdeva (Makhàdeva sutta)

MN 84:          At Madhura

Chương 84: Kinh Madhurà (Madhurà sutta)

MN 85:          To Prince Bodhi

Chương 85:  Kinh Vương tử Bồ-đề (Bodhirajàkumàra sutta)

MN 86:          On Angulimala

Chương 86: Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)

MN 87:          Born from Those Who Are Dear

Chương 87: Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutta)

MN 88:          The Cloak

Chương 88. Kinh Bàhitika (Bàhitika sutta)

MN 89:          Monuments to the Dhamma

Chương 89: Kinh Pháp trang nghiêm (Dhammacetiya sutta)

MN 90:          At Kannakatthala

Chương 90:  Kinh Kannakatthala (Kannakatthala sutta)

 

  1. The Division on Brahmins (Brahmanavagga)

 

MN 91:          Brahmayu

Chương 91. Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta)

MN 92:          To Sela

Chương 92. Kinh Sela (Sela sutta)

MN 93:          To Assalayana

Chương 93: Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta)

MN 94.          To Ghotamukha

Chương 94:  Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta)

MN 95:          With Canki

Chương 95:  Kinh Cankì (Cankì sutta)

MN 96:          To Esukari

Chương 96: Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta)

MN 97:          To Dhananjani

Chương 97: Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta)

MN 98:          To Vasettha

Chương 98:  Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta)

MN 99:          To Subha

Chương 99: Kinh Subha (Subha sutta)

MN 100:        To Sangarava

Chương 100:  Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta)

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/
  2. http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung00.htm